Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінанси
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Базові об'єкти фінансового аналізу

До базових об'єктів фінансового аналізу відносяться фінансові результати, майно, капітал.

При оцінці базових об'єктів аналізується і оцінюється структура кожного об'єкта по економічним групам та ефективність їх використання, а також ефективність діяльності підприємства за аналізований період.

Структура фінансових результатів по економічним групам представлена на рис. 11.2. Інформаційною базою для оцінки фінансових результатів служать звіт про прибутки і збитки і звіт про рух грошових коштів.

Також оцінюються показники рентабельності і оборотності: рентабельності продажів, всього капіталу (всіх активів), власного капіталу, перманентного капіталу, необоротних активів, загальної оборотності капіталу (активів), оборотності мобільних засобів, матеріальних оборотних коштів, готової продукції, дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, необоротних активів (фондовіддачі), власного капіталу, середній термін обороту дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості.

Фінансові результати діяльності можна оцінити не тільки за звітом про прибутки і збитки, але в грошовому вираженні по залишку руху грошових коштів за аналізований період.

Надходження і витрата грошових коштів підприємства розбивають на три основних види:

 • 1) по поточній діяльності: надходження - це кошти, отримані від покупців, а витрати - оплата придбаної сировини і матеріалів, платежі за електроенергію, оплата праці працівників, виплата дивідендів власникам акцій підприємства, відсотків за облігаціями підприємства, виплата податків;
 • 2) але інвестиційної діяльності: надходження складаються з виручки від продажу необоротних активів, продажу цінних паперів, отриманих дивідендів від володіння акціями інших підприємств, отриманих відсотків від інших підприємств, повернення довгострокових позик, раніше наданих іншим підприємствам. Витрати

Структура фінансових результатів діяльності підприємства

Рис. 11.2. Структура фінансових результатів діяльності підприємства

це витрати на придбання інших підприємств, купівлю основних засобів, придбання цінних паперів, надання довгострокових позик іншим підприємствам, довгострокові вклади в банки;

3) фінансової діяльності: надходження від емісії акцій, від короткострокових позик і кредитів, наданих іншим підприємствам. Витрати - це величини погашення короткострокових позик і кредитів (без відсотків), погашення зобов'язань з фінансової оренди.

Аналіз проводиться за даними бухгалтерської звітності (форма № 4 - Звіт про рух грошових коштів). У результаті аналізу з'ясовується, який вид діяльності викликав переважні надходження грошових коштів і для якого виду діяльності здійснювалися найбільших витрати; за якими видами діяльності надходження і витрати грошових коштів найбільшою мірою зросли, а за якими зменшилися. Для бізнесмена важливо зрозуміти, чи був у нього приплив коштів (перевищення надходжень грошових коштів над витратами, тобто позитивна зміна грошових коштів за період) або відтік (перевищення витрат над надходженнями, тобто негативне зміна грошових коштів за період) . Нормальними вважаються ситуації, коли приплив по поточній діяльності повністю покриває відтік з інвестиційної діяльності та коли приплив по поточній діяльності повністю покриває велику частину відтоку з інвестиційної діяльності, а частина, що залишилася відтоку але інвестиційної діяльності покривається за рахунок припливу по фінансовій діяльності.

Результуючий показник - рентабельність продажів (КРП), також звана комерційної рентабельністю (зарубіжний аналог - ROS (return of sales)). Розраховується за формулою

де Пр - прибуток; В - виручка.

Крп показує, скільки копійок прибутку містить кожен карбованець виручки. Позитивно оцінюється зростання показника.

Структура майна по економічним групам представлена на рис. 11.3. Інформаційною базою служать дані активу балансу, а також дані звіту про прибутки та збитки при оцінці ефективності використання майна.

Структура майна підприємства за економічним групам

Рис. 11.3. Структура майна підприємства за економічним групам

Оцінка ефективності використання майна проводиться через показники рентабельності і оборотності, зокрема: рентабельності всього капіталу (всіх активів), необоротних активів, загальної оборотності капіталу (активів), оборотності мобільних засобів, матеріальних оборотних коштів, готової продукції, дебіторської заборгованості, необоротних активів (фондовіддачі ), середній термін обороту дебіторської заборгованості.

Результуючий показник - рентабельність всього капіталу (всіх активів) (Кр1Ж), також званий економічною рентабельністю (зарубіжний аналог - ROA (return of assets)). Розраховується за формулою

де Пр - прибуток; ВБ - валюта балансу.

К "вк показує, скільки копійок прибутку припадає па 1 руб. Вартості майна. Позитивно оцінюється зростання показника.

Структура капіталу по економічним групам представлена на рис. 11. 4. Інформаційною базою служать дані пасиву балансу, а також дані звіту про прибутки та збитки при оцінці ефективності вкладення капіталу.

Оцінка ефективності вкладення капіталу проводиться через показники рентабельності і оборотності, зокрема: рентабельності всього капіталу (всіх активів), власного капіталу, перманентного капіталу, загальної оборотності капіталу (активів), оборотності кредиторської заборгованості, власного капіталу, середній термін обороту кредиторської заборгованості.

Результуючий показник - рентабельність власного капіталу (Крск), також званий фінансовий рентабельністю (зарубіжний аналог - ROE (return of equity)). Розраховується за формулою

де Пр - прибуток; П3 - підсумок разд. 3 пасиву балансу "Капітал і резерви".

КрСК показує, скільки копійок прибутку дає 1 руб. власного капіталу підприємства. Позитивно оцінюється зростання показника.

Структура капіталу підприємства з економічним групам

Рис. 11.4. Структура капіталу підприємства з економічним групам

Проведення фінансового аналізу графічним способом. Графічний спосіб фінансового аналізу грунтується на аналізі діаграми спеціального виду - балансограмм, в шести колонках якій відображаються величини балансу підприємства та звіту про прибутки і збитки.

У колонці А відбивається структура розділів активу балансу, в колонці Б дається їх розшифровка по підрозділами і статтями, в колонці В - Постатейна структура підрозділу "Запаси" активу балансу, з виділенням непродаваемой і продаваної частин, у колонці Е представлена структура розділів пасиву балансу, в колонці Д - Постатейна структура розділу "Короткострокові зобов'язання" пасиву балансу, в колонці Г - структура "Виручка від продажу" звіту про прибутки і збитки. Схема структури і послідовності нанесення розрахункових величин фінансових показників підприємства на балансограмм представлена на рис. 11.5.

Жирними лініями на схемі виділені ті лінії, нанесення (фіксація) яких на балансограмм є першочерговим, що обумовлено значимістю лінії - межі поділюваних цією лінією показників. Пунктиром на схемі виділені ті лінії, нанесення яких на балансограмм є бажаною, тобто показники розділяються, якщо це дозволяє масштаб балансограмми. Показники, розділені нежирної лінією, можуть представлятися на балансограмм сумарною величиною, якщо величина кожного з них незначна. Наприклад, у колонці Б балансограмми може відбиватися сумарна величина показників "Прибуткові вкладення" (ДВ) і "Довгострокові фінансові вкладення" (ДФВ), з цьому випадку лінія між зазначеними показниками на балансограмм не проводиться, а показник позначається - "ДВ + ДФВ".

Колонки А - Е розташовуються в горизонтальній площині балансограмми, у вертикальній площині балансограмми зображена в порядку зростання зверху вниз процентна або грошова (рублева) шкала. При проведенні комплексної оцінки фінансового стану підприємства, порівняльного аналізу показників фінансового стану за кілька періодів і оцінці варіантів при розробці фінансової стратегії використовується процентна шкала. Для визначення меж наносяться на балансограмм величин фінансових показників відповідно зі структурною схемою послідовності їх нанесення на балансограмм розраховуються наростаючі підсумки величин показників по кожній колонці балансограмми окремо. Величина наростаючого підсумку є нижньою межею частки показника у відповідній колонці балансограмми.

За розрахунковими даними фінансових показників підприємства на початок і кінець аналізованого періоду будується балансограмм. Обов'язковою умовою побудови балансограмми є розташування балансограмм на початок і кінець аналізованого періоду в одному полі (на одному аркуші, в одній площині), так як тільки таке розташування дозволяє оцінити динаміку фінансових показників за аналізований період. Попередні розрахунки для побудови балансограмм представлені в табл.11.6. Побудовані балансограмми представлені на рис. 11.6 (а і б).

Розглянемо проведення аналізу та оцінки по кожному об'єкту фінансового аналізу графічним способом.

Показники оцінки платоспроможності підприємства графічним способом:

 • o достатність власного капіталу для забезпечення основних і оборотних виробничих фондів;
 • o достатність перманентного капіталу для забезпечення основних і оборотних виробничих фондів;
 • o достатність нормальних джерел формування для забезпечення основних і оборотних виробничих фондів;
 • o ступінь платоспроможності;
 • o наявність власного оборотного капіталу;
 • o наявність перманентного оборотного капіталу;
 • o достатність перманентного оборотного капіталу для забезпечення запасів підприємства.

Оцінюються стан показників на початок і кінець аналізованого періоду, їх динаміка і тенденція їх зміни (позитивна чи негативна з погляду результуючого показника).

Приклад. Визначимо ступінь платоспроможності як результуючого показника платоспроможності.

Для визначення ступеня платоспроможності підприємства проведемо на балансограмм уявну горизонтальну лінію на рівні сумарної частки показників "Необоротні активи" (А,) "Запаси і ПДВ" (ЗНДС), тобто по нижній межі показника "ПДВ" колонки Б і продовжимо цю лінію на колонки Д і Е.

Схема структури і послідовності нанесення розрахункових величин фінансових показників підприємства на балансограмм

Рис. 11.5. Схема структури і послідовності нанесення розрахункових величин фінансових показників підприємства на балансограмм

Таблиця 11.6. Попередні розрахунки для побудови балансограмм умовного підприємства з відсотковою шкалою

Попередні розрахунки для побудови балансограмм умовного підприємства з відсотковою шкалою

Балансограмм:

Рис. 11.6. Балансограмм:

а - на початок періоду; 6 - на кінець періоду

У нашому випадку лінія на початок періоду (див. Рис. 11.6, а) потрапляє в показник "Позики і кредити" (ЗІК) колонки Д, що означає, що підприємство забезпечує свої основні і оборотні виробничі фонди за рахунок загальної величини нормальних джерел формування, тобто підприємство знаходиться на початок періоду в нестійкому фінансовому стані. Перевіримо, чи було воно допустимо нестійким, для цього подивимося, забезпечувалася Чи непродаваемая частина "Запасів і ПДВ" перманентним капіталом. Для цього візуально за рівнем нижньої межі показника непродаваемая частина "Запасів і ПДВ", а це показник "Витрати в незавершеному виробництві" (ЗНП) колонки В, проведемо уявну горизонтальну лінію до перетину з колонкою Е. Лінія потрапляє в частку показника "Довгострокові зобов'язання" . Значить, непродаваемая частина "Запасів" забезпечується за рахунок перманентного капіталу і підприємство знаходиться в допустимо нестійкому фінансовому стані. Згідно з табл. 11.1 на початок періоду у підприємства допустимо низька ступінь платоспроможності.

На кінець періоду лінія, проведена по нижній межі показника "ПДВ" (див. Рис. 11.2, б), не потрапляє в частку "Капіталу і резервів" (П3), ні в частку "Довгострокових зобов'язань" (П4), ні в частку "короткострокових позик і кредитів" (ЗІК), значить, підприємство не може забезпечити основні й оборотні фонди нормальними джерелами їх формування у підприємства кризовий фінансовий стан, воно неплатежеспособно.

Динаміка результуючого показника негативна. Якщо на початок періоду у підприємства була допустимо низька ступінь платоспроможності, то до кінця періоду воно стало неплатоспроможним.

Щодо зміни часток факторних показників платоспроможності виявляються причини зміни результуючого показника. Для умовного підприємства - це істотне зростання до кінця періоду частки запасів (показник "3" в колонці Б), зокрема сировини і матеріалів ("СІМ") і витрат у незавершеному виробництві ("ЗНП"), обидва показника розташовуються в колонці В балансограмми .

Показники оцінки кредитоспроможності підприємства графічним способом:

 • o достатність найбільш ліквідних активів для погашення найбільш термінових зобов'язань;
 • o достатність бистрореалізуемих активів для погашення короткострокових пасивів;
 • o достатність повільно реалізованих активів для погашення довгострокових пасивів;
 • o перевищення постійними пасивами важкореалізованих активів;

oдостаточность суми найбільш ліквідних актинон і бистрореалізуемих активів для погашення суми найбільш термінових зобов'язань і короткострокових пасивів;

 • o достатність суми найбільш ліквідних активів, швидко- та повільно реалізованих активів для погашення суми найбільш термінових зобов'язань; короткострокових пасивів і довгострокових пасивів;
 • o достатність найбільш ліквідних активів для погашення не менше 20% короткострокових зобов'язань;
 • o достатність суми найбільш ліквідних активів і бистрореалізуемих активів для погашення не менше 80% короткострокових зобов'язань;
 • o достатність оборотних активів для дворазового погашення короткострокових зобов'язань;
 • o достатність дисконтованих активів для погашення дисконтованих зобов'язань;
 • o ступінь кредитоспроможності підприємства. Оцінюється стан показників на початок і кінець

аналізованого періоду, їх динаміка і тенденція їх зміни (позитивна чи негативна з погляду результуючого показника).

Показники оцінки ймовірності банкрутства підприємства графічним способом:

 • o достатність грошових і прирівняних засобів, а також матеріальних оборотних коштів для погашення короткострокових зобов'язань;
 • o ступінь ймовірності банкрутства за нескоректована показнику;
 • o достатність грошових і прирівняних засобів, а також продаваної частини матеріальних оборотних коштів для погашення короткострокових зобов'язань;
 • o ступінь імовірності банкрутства за скоригованим показником;
 • o достатність дебіторської заборгованості з терміном погашення менше року для погашення кредиторської заборгованості.

Оцінюється стан показників на початок і кінець аналізованого періоду, їх динаміка і тенденція їх зміни (позитивна чи негативна з погляду результуючого показника).

Показники оцінки фінансових результатів діяльності підприємства графічним способом:

o визначення співвідношення часток прибутку і собівартості продукції підприємства;

oоценка рентабельності продажів (результуючий показник фінансових результатів), всього капіталу підприємства (всіх активів підприємства), необоротних активів, власного капіталу, перманентного капіталу підприємства;

o оцінка загальної оборотності капіталу (загальної оборотності активів), оборотності мобільних засобів, матеріальних оборотних коштів, готової продукції, дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, власного капіталу, підприємства, фондовіддачі необоротних активів.

Показники оцінки майна підприємства графічним способом:

 • o структура майна по економічним групам:
  • - Визначення співвідношення часток іммобілізованих (необоротних) і мобільних (оборотних) активів,
  • - Визначення величини частки матеріальних оборотних коштів,
  • - Визначення величини частки дебіторської заборгованості з терміном погашення менше року і більше року,
  • - Визначення величини частки вільних грошових коштів підприємства в готівковій, безготівковій формах і короткострокових фінансових вкладень,
  • - Достатність величини частки найбільш ліквідних активів для погашення 20% величини частки короткострокових зобов'язань;
 • o структура запасів підприємства;
 • o визначення відповідності значення коефіцієнта майна виробничого призначення нормальним обмеженням;
 • o оцінка ефективності використання майна через динаміку коефіцієнтів рентабельності і оборотності активів;
 • o оцінка рентабельності всіх активів підприємства (результуючий показник майна).

Показники оцінки капіталу підприємства графічним способом:

 • o визначення співвідношення часток власного і позикового капіталу;
 • o визначення величини частки перманентного оборотного капіталу;
 • o структура позикового капіталу підприємства;
 • o структура капіталу підприємства;
 • o визначення величини частки кредиторської заборгованості;
 • o структура нормальних джерел формування основних і оборотних виробничих фондів;
 • o оцінка ефективності використання капіталу через динаміку коефіцієнтів рентабельності і оборотності пасивів;
 • o оцінка рентабельності власного капіталу (результуючий показник капіталу).
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук