Капітал, прибуток і фонди акціонерного товариства

З установою АТ створюється його статутний капітал, що складається з певного числа акцій, кількість яких передбачено статутом. Відповідно до Закону про АТ і ГК РФ в статутний капітал АТ включається тільки поминальна вартість акцій, придбаних акціонерами. При цьому всі звичайні акції мають однакову номінальну вартість. Поряд зі звичайними акціями АТ має право розміщувати привілейовані акції, проте їх номінальна вартість не повинна перевищувати 25% статутного капіталу товариства.

Акції, випущені товариством, але не оплачені акціонерами, не можуть становити статутний капітан. Статутний капітал не ототожнюється з вартістю майна, переданого засновниками суспільству (будівлі, споруди, обладнання, цінні папери, грошові кошти, майнові права користування землею, водою, природними ресурсами, на інтелектуальну власність та ін.), Яке може бути більше або менше статутного капіталу .

Мінімальний розмір статутного капіталу визначається Законом про АТ. Для товариств відкритого типу він становить не менше 1000, а для закритих товариств - не менше 100 МРОТ, встановленого законом на дату державної реєстрації АТ.

Величина статутного капіталу при установі АТ повинна бути повністю розподілена між засновниками. У момент установи АТ не допускається наявність акцій для відкритої підписки, тобто публічного продажу. Всі акції повинні бути повністю розподілені між засновниками.

Оплата акцій та інших цінних паперів

Акції, які є складовою частиною статутного капіталу, оплачуються наступним чином. Не менше половини акцій, розподілених при установі суспільства, підлягають оплаті протягом трьох місяців з моменту реєстрації АТ. Друга половина повинна бути сплачена протягом року з моменту реєстрації товариства. Додатково випущені акції та інші цінні папери розміщуються за умови їх повної оплати.

За рішенням засновників і органів управління АТ форма оплати акцій може здійснюватися грошима, ланцюговими паперами, майновими та іншими правами, мають грошову оцінку. Оплата інших цінних паперів може здійснюватися тільки грошима.

Майно, внесене в оплату акцій при створенні АТ, оцінюється на підставі угоди між засновниками, а в подальшому при оплаті додаткової емісії акцій та інших цінних паперів - на підставі рішення ради директорів. При оплаті акцій негрошовими засобами для визначення ринкової вартості такого майна залучається незалежний оцінювач.

Статутний капітал не повинен перевищувати вартість чистих активів.

Чисті активи акціонерного товариства оцінюються в законодавчому порядку на підставі даних бухгалтерського обліку. Для визначення величини чистих активів із загальної суми активів АТ виключаються його зобов'язання, крім зобов'язань по акціях.

Від співвідношення величини чистих активів і статутного капіталу залежить стан АТ. Якщо по закінченні другого і подальших фінансових років буде виявлено, що сума чистих активів товариства виявиться меншою від його статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про відповідне зменшення свого статутного капіталу. Якщо ж вартість чистих активів виявиться менше величини мінімального статутного капіталу, встановленої Законом про АТ, товариство підлягає ліквідації.

Зміна статутного капіталу акціонерного товариства. Початковий розмір статутного капіталу визначається засновником при створенні АТ. У процесі функціонування суспільства статутний капітал може змінюватися. За рахунок зростання прибутку або додаткових внесків засновників він може збільшуватися і, навпаки, при скороченні прибутку та інших факторах він може скорочуватися. У кожному разі зміна статутного капіталу в ту чи іншу сторону може бути зроблено лише на підставі рішення загальних зборів більшістю голосів. Однак набирає чинності це рішення тільки після того, як про це сповіщені реєструючі органи.

Збільшення статутного капіталу може проводитися тільки після повної оплати спочатку оголошеного статутного капіталу шляхом випуску нових акцій або зростання їх номінальної вартості.

Додатковий випуск акцій може бути здійснений лише після затвердження загальними зборами підсумків попередньої емісії, внесення до статутного капіталу змін, обумовлених фактичною реалізацією раніше випущених акцій і погашенням нереалізованих акцій. При додатковому випуску акцій акціонери - власники голосуючих акцій мають переважне право на їх придбання. Кількість випущених додаткових акцій не повинна перевищувати число таких акцій, передбачених у статуті товариства.

Статутний капітал АТ може бути збільшений не тільки шляхом додаткової емісії акцій, але і шляхом зміни поминальної вартості акцій. У цьому випадку в рівній пропорції змінюються всі категорії і серії акцій, випущених АТ, а також зобов'язання по опціонах і конвертованих облігаціях, випущеним до прийняття рішення про збільшення статутного капіталу.

Збільшення статутного капіталу також може відбуватися в результаті обміну конвертованих облігацій на акції, повернення акцій, що перебувають у дочірніх товариств, повернення частини акцій з резервного фонду.

Збільшення статутного капіталу провадиться також у результаті переоцінки основних фондів шляхом додаткового випуску акцій або шляхом збільшення номінальної вартості випущених акцій.

Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом зниження номінальної вартості акцій або викупу частини акцій з метою зменшення їх загальної кількості. Можливість зменшення статутного капіталу шляхом придбання та погашення частини акцій повинна бути передбачена у статуті товариства. Однак статутний капітал не може бути зменшений до розміру нижче встановленої законом величини мінімального статутного капіталу. Погашено можуть бути тільки акції, що перебувають на балансі ЛО, включаючи акції, придбані з цією метою в акціонерів.

Зменшення статутного капіталу АТ може бути проведене також шляхом виключення акціонерів і повернення їм внесків, шляхом скорочення суми підписки до фактично оплаченої вартості акцій. Зменшується статутний капітал і при передачі акцій дочірнім товариствам, а також при направленні частини акцій в резервний фонд.

Зменшення статутного капіталу АТ може бути зроблено тільки після повідомлення всіх кредиторів товариства. Письмове повідомлення кредиторів здійснюється протягом 30 днів з моменту прийняття рішення загальними зборами. Кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання зобов'язань, а також відшкодування збитків від зменшення статутного капіталу.

Прибуток АТ утворюється так само, як і на підприємствах інших форм власності, у вигляді різниці між виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг), за вирахуванням відповідних податків, і витратами на виробництво цієї продукції (робіт, послуг).

Якщо витрати перевищують суму виручки, суспільство зазнає збитків. Порядок використання прибутку, що не підлягає розподілу між акціонерами, визначається статутом товариства. Після сплати податку на прибуток та інших обов'язкових платежів залишається чистий прибуток, що надходить у повне розпорядження АТ.

Розподіл чистого прибутку і показники фінансового стану акціонерного товариства. Рада директорів вирішує питання про розподіл чистого прибутку. Частина цього прибутку може спрямовуватися на виробничий і соціальний розвиток суспільства. Визначається частка прибутку на виплату відсотків за облігаціями, виробляються відрахування в резервний і спеціальний фонди, розраховуються можливі виплати службовцям АТ у вигляді грошових винагород або акцій відповідно до певним відсотком, передбаченим статутом. Чистий прибуток, направляється на виплату дивідендів акціонерам.

Рада директорів, виходячи з фінансового стану товариства, конкурентоспроможності його продукції і перспектив розвитку приймає рішення про конкретний співвідношенні розмірів чистого прибутку, розподіляється по зазначених напрямках. Не виключено, що в окремі періоди прибутки не будуть направлятися на виплату дивідендів акціонерам, а в більшому розмірі піде на виробничий і соціальний розвиток трудового колективу або інші цілі.

Акції товариства, що складаються на його балансі, не враховуються при розподілі прибутку між акціонерами.

Одним з показників, що характеризують фінансовий стан АТ, визначальне процес розподілу прибутку, є частка прибутку, розрахована на одну акцію. Величина чистого прибутку, що припадає на одну акцію, дозволяє реально оцінити ефективність діяльності АТ, його фінансове становище. Розраховується такий показник за формулою

де: Ап - прибуток, розрахований на одну акцію; Чп - чистий прибуток товариства; Н - число випущених акцій.

Зростання даного показника свідчить про успішну діяльність АТ, що гарантує високі дивіденди і збільшення фактичної вартості акції. Зниження прибутку, що припадає на одну акцію, вказує на неблагополуччя у використанні акціонерного капіталу і спричиняє необхідність детального аналізу діяльності АТ.

Про ступінь "віддачі" акціонерного капіталу можна судити по відношенню до нього чистого прибутку:

де О - віддача акціонерного капіталу; К - акціонерний капітал.

Показник віддачі акціонерного капіталу характеризує інтенсивність його використання і, отже, зростання або зменшення прибутку, одержуваної від цього капіталу.

Резервний та інші фонди акціонерного товариства. У процесі розподілу чистого прибутку АТ створюється резервний фонд, величина якого повинна становити не менше 5% статутного капіталу. Порядок формування та використання резервного фонду визначається статутом АТ. Конкретні розміри щорічних відрахувань від прибутку в резервний фонд передбачаються статутом, по не менше 5% чистого прибутку товариства.

Формування і поповнення резервного фонду відбуваються шляхом щорічних відрахувань аж до досягнення цим фондом розміру, передбаченого статутом товариства. Резервний фонд призначений для покриття непередбачених комерційних збитків АТ. За рахунок цього фонду виробляються погашення облігацій і викуп акцій товариства при відсутності інших засобів. Використання резервного фонду з іншою метою забороняється.

За рахунок чистого прибутку може бути утворений спеціальний фонд акціонування працівників товариства, однак це має бути передбачено статутом АТ. Кошти даного фонду призначені виключно для викупу акцій товариства, що продаються акціонерами, і подальшого розміщення їх серед своїх працівників.

При оплатній реалізації працівникам АТ акцій, придбаних за рахунок коштів фонду акціонування, виручені кошти спрямовуються на формування зазначеного фонду.

Можливість створення фондів акціонування передбачена в Законі про АТ виходячи з досвіду формування таких фондів у відкритих акціонерних товариств, утворених в результаті приватизації державних і муніципальних підприємств.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >