ТИПОЛОГІЯ КОНСУЛЬТАТИВНИХ ПОМИЛОК

На наш погляд, консультативну помилку можна визначити як результат дій психолога, що не адекватний поставленій в даній ситуації мети. Оскільки психологічна природа помилок дуже різноманітна, то не може бути якогось єдиного, общеохватива- ющего критерію класифікації. У нашій роботі зроблена спроба провести типологію консультативних помилок у такий спосіб.

1. По генезису консультативні помилки можуть бути закономірними і випадковими. Закономірні обумовлені, по-перше, специфікою психічного розвитку людини (динамізм, нерівномірність). По-друге, завантаженістю психолога. Рідкісний психолог займається лише консультативною діяльністю.

Основною характеристикою такої закономірності є породження помилки попередньої помилкою. Причому подальша помилка має сильніший емоційний астенічний заряд і важчі негативні наслідки. В якості однієї з причин відсутності проявів того чи іншого виду психологічного мислення може бути недолік (в силу об'єктивних умов) відповідних знань, умінь і навичок. Варто такому психологу їх засвоїти, як його професійне мислення стає ясним і очевидним. Так, знання способів психологічного впливу, адекватних віковим характеристикам розвитку особистості клієнта, дозволяє консультанту виробити певну систему консультативної взаємодії, бути послідовним і створювати позитивний психологічний клімат у взаєминах з клієнтом. Психолога відомо, що зміна відносин між зовнішніми (соціальними) і внутрішніми (психологічними) чинниками обумовлює ефективність консультативного взаємодії.

Випадкові помилки виникають внаслідок імпульсивних, спонтанних дій консультанта і виражаються в формі миттєвої емоційної розрядки, зриву. Прикладом може служити помилка «ефект вторинної психологічної травми (по Ялому): Клієнт:« А правда, що зі мною важко спілкуватися? »Психолог:« Звідки Ви це взяли? »Клієнт:« Психолог сказав ». Такі помилки бувають в «нештатних», нетипових, нестандартних ситуаціях, які застають психолога зненацька. Помилки подібного роду в нашому дослідженні фіксувалися рідко і супроводжувався як поодинокі. Хоча можна припустити, що частота їх прояву може носити і стійкий, закономірний характер, якщо мають місце певного роду якості консультанта (низька стресостійкість, сугестивність, поступливість).

2. За джерела виникнення також можуть бути виділені різні типи консультативних помилок. Первинні джерела помилок характеризуються рефлексивними особливостями консультанта (помилки рефлексивного управління поведінкою клієнта в конкретній ситуації). Вторинні, похідні джерела помилок пов'язані з реагуванням психолога на ситуацію на рівні автоматизованих навичок, динамічного стереотипу. Виходячи з зовнішніх, ситуативних характеристик консультант своїми діями перешкоджає розвитку різнобічного і більш глибокого спілкування з клієнтом.

Отримані емпіричні дані показують наявність у консультативній помилки не одного, а декількох джерел. Психолог не завжди в змозі усвідомлювати їх зміст. Може існувати причина, якої консультант приділяє більше уваги, ніж іншої причини. Нерідко саме ця інша причина може виступати ініціював фактором в момент виникнення помилки.

3. Причинний обумовленість помилок пов'язана або з особистісними, або з професійними якостями консультанта. Якщо задаються цілі, які зазвичай формуються у вигляді вимоги, норми, наказу і т. П., Як би накладаються на існуючі мотиви і потреби психолога, то ініціативні внутрішні цілі самі виростають з потреб і мотивів. В цьому випадку в контексті ситуації виникає «гармонійне ціле», коли цілі діяльності збігаються з цілями особистості.

Якщо ж має місце відчуження консультантом своєї особистості від виконуваної діяльності, то виникає деструктивний вплив діяльності на особистість, що виражається в симптомах професійної деформації особистості психолога (імперативність, ментор- ність, домінантність, безапеляційність, емоційна сухість, неконгруентність вербального і невербального впливу, шаблонність, непослідовність, категоричність, монологізм і багато іншого). Це в свою чергу позначається на виникненні помилок в процесі вирішення ситуації, в якій завжди існує небезпека перебільшення діяльнісної (функціональної) або особистісної сторони.

Якщо мова йде про негативний вплив особистісної сторони, то тут можна виділити таку частину помилок, які пояснюються неусвідомленої ворожнечею. При цьому психолог виходить з особистих, егоїстичних інтересів, хоча часто і мотивованих консультативними міркуваннями. Подолати такий негативний професійний досвід дуже важко. Наприклад, невдача в консультативної ситуації - це ще не підстава для засмучення, розлади психолога, так як невдача може бути з різних причин, а не тільки як прояв професійної некомпетентності, тому не треба приймати те, що відбувається на свій рахунок. При усвідомленому аналізі первинних причин і наслідків помилки необхідно:

 • • уявити наслідки своїх можливих дій;
 • • вміти ставити себе на місце людини, з яким може виникнути конфліктна ситуація;
 • • вміти розуміти і приймати точку зору іншої людини.
 • 4. За ступенем корекції помилки бувають легко піддаються і важко піддаються виправленню. Легко піддаються корекції помилки можна розглянути на прикладі тих труднощів, які виникають в результаті неадекватних дій консультанта по розпізнаванню і обліку умов ситуації. Помилки, що виникають із-за тих чи інших ситуаційних чинників взаємодії, потенційно завжди можуть бути врегульовані в рамках цієї консультативної ситуації за рахунок можливої корекції параметрів взаємодії.

Важко піддаються корекції помилки викликають надмірні сумніви консультанта, які супроводжуються гостро пережитим «емоційним шлейфом». Невміння поставити акценти на позитивному в певній мірі можна пояснити тим, що консультативні невдачі занадто часто приписуються недоліків клієнта і занадто рідко недосконалості методів консультування і психотерапії.

 • 5. За консультативному ефекту помилки можуть поділятися на масштабні і локальні. Величина помилки визначається вмістом спричинених нею наслідків. Причому одна і та ж помилка може бути сприйнята по-різному консультантом і клієнтом. Важливо виховувати правильне, адекватне ставлення до помилок в своїх і чужих діях. Бо зі збільшенням ланцюга помилок з'являється неприйнятна «технологія» роботи, яка знижує ефективність консультативної діяльності, навіть при високих витратах часу і сил.
 • 6. Процесуальні помилки мають відношення до процесу вирішення консультативної ситуації, тому можуть бути розглянуті відповідно до основних розумовими етапами: аналіз ситуації, прийняття рішення, реалізація рішення і оцінка отриманого результату.

На етапі аналізу ситуації та пошуку рішення в процесі її рішення виділити такі помилки.

 • 1. Неправильне розчленовування консультативної ситуації заздалегідь прирікає психолога на невдачу, так як відсутня підстава для членування. Невміння розділяти ціле на складові частини ускладнює диференціювання ознак на головні і другорядні. Це призводить до ототожнення проблеми і особистості клієнта. Наприклад, на підставі двох-трьох якостей формується думка про особу в цілому.
 • 2. Неповний облік умов ситуації, що мають значення для успішного її вирішення, призводить до одностороннього бачення її. Так, якщо клієнт відмовляється виконати запропоноване йому завдання, то консультант сприймає це як особистий виклик, хоча справжні причини такої поведінки можуть мати зовсім інші причини.
 • 3. Неадекватне розпізнавання причинно-наслідкових зв'язків у виниклій ситуації: невміння відокремити причину від її приводу. Наслідком цієї групи помилок є те, що консультант рідко шукає причину того, що сталося в самому собі.
 • 4. Несвоєчасне виявлення тих явищ, які свідчать про виникнення складної консультативної ситуації; інертність розуміння поточної ситуації.
 • 5. Недостатнє врахування або неправильне сприйняття емоційного стану клієнта; нездатність проникнути у внутрішній світ іншої особистості.

Результати дослідження дозволяють відзначити, що консультанти нерідко не мають простих і надійних прийомів аналізу своєї взаємодії з учнями. Дуже часто в їх рішеннях проявляється обмеженість сприйняття, осмислення і розуміння ситуації. Наслідком цього є утруднення в отриманні адекватної і оперативної інформації, необхідної для організації та корекції консультативного взаємодії і перетворення його в змістовне співробітництво.

На етапі прийняття рішення консультативні помилки виявляються пов'язаними з невисокою готовністю до зміни власних установок, позицій, рішень; з однозначністю, категоричністю рішення ( «або-або»). На даному етапі виникають такі перешкоди, які не завжди вдається вчасно нейтралізувати.

1. Аналогія як розумова операція, спрямована на реконструювання незнайомій ситуацію в знайому. Це наслідок труднощів, що виникли в упізнанні структури незнайомій ситуації.

Будь-яка аналогія характеризується тим, що шляхом дослідження деякої спрощеної моделі ситуації можна зробити висновки щодо тієї системи, яка відображена в моделі. Так, якщо консультативна завдання складна для психолога, то він її спрощує, сподіваючись, часом інтуїтивно, що рішення спрощеної завдання наведе його на ідею вирішення основного завдання.

 • 2. Редукція як зведення безлічі окремих ознак до одного основного ознакою. Зведення складного явища до простої схеми її пояснення характерно для психологів, які обмежуються поверхневим знанням консультативної ситуації.
 • 3. Драматизація ситуації. Часом консультант виявляється в стані «емоційного хмари», обумовленого його реакцією на фру- стрірующую ситуацію. Наслідком такого стану є недостатня саморегуляція, що виявляється в неадекватному управлінні ситуацією.
 • 4. Концентрація на другорядних параметрах консультативної ситуації.
 • 5. Невисокий рівень прогнозування можливих труднощів реалізації рішення.
 • 6. Дезорієнтованість в ступеня прийнятності та економічності прийнятого рішення.

Невміння долати зазначені труднощі призводить до виникнення цілого ряду помилок. Однією з них є ототожнення консультантом своїх взаємин з клієнтом в цілому з конкретною проблемою.

На етапі реалізації рішення найбільш поширеними ознаками неефективних, а часом і помилкових консультативних дій виступають наступні.

 • 1. Труднощі прийняття точки зору іншої людини (в тому числі і своїх колег).
 • 2. Некритичність мислення психолога. Консультант приймає будь-які виникають у нього (або запропоновані йому) пояснення і рішення, не відчуваючи потреби перевірити їх.
 • 3. Тенденція до Уніформізм і конформізму мислення. Схильність до Уніформізм означає використання одних і тих же професійних заготовок в ситуаціях різного типу. Якщо психолог в консультативної ситуації проявляє подібного роду схильність, наприклад до гумору, то клієнт може оцінити це як «плоскі жарти».

Тенденція до конформізму виражається в домінуючому над творчістю прагненні бути схожим на інших людей (наприклад, колег або відомих консультантів), не відрізнятися від них в своїх судженнях і вчинках.

 • 4. Нечутливість мислення консультанта до проблем, які виникають в процесі реалізації рішення.
 • 5. Егоцентризм мислення психолога. Така особливість мислення проявляється в тих випадках, коли консультант розглядає себе як центральну фігуру в консультативному процесі. Клієнт виявляється відчуженим від консультативного процесу і займає тому не активну, творчу, а пасивну позицію.
 • 6. Стереотипність мислення психолога, коли певне поняття або рішення використовується за звичкою, на підставі відповідності упередженим очікуванням або ставленням до дійсності. Опиняючись в полоні професійних стереотипів, він часто виправдовує свою поведінку в консультативних ситуаціях судженнями типу: «... клієнт не хоче працювати над своєю проблемою». Стереотипність професійного мислення проявляється особливо яскраво в знайомої, що раніше зустрічалася ситуації. Відбувається включення консультативних заготовок. Тому важливо за поверхневими, зовні видимими явищами бачити сутність проблеми.
 • 7. «Замкнуте інтелект», коли консультант не розуміє того, чого не хоче зрозуміти. Наприклад, жорстка прихильність до спочатку обраної гіпотези. Для того щоб гіпотеза консультанта підтвердилася або була спростована, обговорення однієї конкретної ситуації, на думку Ю. Є. Альошина, недостатньо; необхідні хоча б два - три таких приклади. І тільки в тому випадку, якщо у всіх обговорюваних ситуаціях простежується один і той же патерн поведінки і переживання, гіпотезу консультанта можна вважати подтвердившейся або спростованою.
 • 8. Непродуктивний спосіб, в процесі реалізації якого психолог обмежується наявними у нього уявленнями про клієнта і знанням про засоби проведення консультативної ситуації.

До числа помилок, що виникли на етапі опеньки отриманого результату. можна віднести наступні.

 • 1. Дифузна, абстрактна оцінка вирішеною консультативної ситуації, в тому числі особи клієнта.
 • 2. Однобічність оцінки особистості клієнта, розуміння ситуації і визначення своєї позиції в ній.
 • 3. Пояснення успіхів у вирішенні консультативної ситуації власними зусиллями, а не діями клієнта.
 • 4. Невміння робити для себе висновки про необхідність подальшого розвитку конструктивних способів вирішення труднощів.

Знайомство з найбільш типовими помилками, які мають місце в процесі розпізнавання і осмислення консультативної ситуації, дозволяє психологу більш цілеспрямовано сформулювати адекватну стратегію професійної поведінки. Стратегія дозволу консультативної ситуації складається з послідовної реалізації відповідних прийомів: діагностичних; виконавчих (корегувальних); контролюючих, що включають в себе оціночні.

7. За рівнем консультативної рефлексії можна виділити ситуативні і Надситуативно помилки. Рефлексія допомагає психологу керувати своєю поведінкою в нештатних ситуаціях. Найбільша помилка - наполягати на своїй неправоті. Консультативна рефлексія може бути спрямована на виграш і корисні уроки. Особливо важливо консультанту при аналізі помилок утриматися від поспішного висновку, що якісь промахи і провини якось «класифікують» його, тому корисно максимально швидко усвідомити і виправити свою помилку. У разі необхідності консультанту доводиться переступати через професійне самолюбство, оскільки перша помилка, правильно проаналізована і виправлена, оберігає психолога від подальших консультативних помилок, подібних до неї.

Під ситуативними помилками можна розуміти неуспіх (провал) в результаті діяльності консультанта. Помилки, що входять в дану групу, пов'язані з невмінням психолога долати труднощі в організації спілкування з клієнтом, що відіграє значну роль у виникненні негативного ставлення до професії консультанта. Якщо психолог у своїй роботі головним вважає особисті інтереси клієнта, то в такому випадку він «плентається» в хвості його розвитку, і має невисоку ефективність консультування. Це проявляється насамперед у зміцненні думки клієнта в своїй правоті, що нерідко призводить лише до поглиблення хвилювала і турбувала його проблемної ситуації.

Якщо консультант через недосвідченість або через незнання (або через несумлінність), незацікавленість в долях своїх клієнтів, не уявляє собі консультативний процес в цілому, то в цьому випадку домінує рівень буденної свідомості, а не професійний. Істотну роль грає при цьому недалекоглядність, т. Е. Невміння «піднятися над фактом», «вийти за межі» ситуації в процесі її дозволу і прогнозувати хід розвитку події. Ситуативні помилки можна виправити, не змінюючи себе.

Які ж це помилки?

Помилки в структуруванні психологічного консультування.

Відсутність структури консультування: клієнт говорить про свою проблему, а психолог відразу переходить до її вирішення, не питаючи, наприклад, а «чого хоче клієнт». Чи не встановлений необхідний психологічний контакт; не опрацьована процедура укладення контракту; перехід до вирішення проблеми без достатнього встановлення її суті. Робота відразу з декількома проблемами. Чи не підведений підсумок проведеному консультування. Психолога-то зрозуміло, що вийшло на виході, а клієнт не завжди буває в змозі усвідомити і прийняти це. Невірний висновок психолога-консультанта про суть проблеми: консультант або не бачить реальної проблеми у клієнта (коли вона існує), або приписує клієнту проблему, якої у нього насправді немає.

 • 1. Неправильні рекомендації клієнту: а) односторонні рекомендації, звернені на конкретні частини проблеми; б) правильні рекомендації, але практично нездійсненні; в) проблема сприймається правильно, але пропонуються не цілком вірні практичні рекомендації щодо її вирішення - така реалізація яких насправді нічого або майже нічого корисного не дасть.
 • 2. Неправильні дії клієнта щодо виконання рекомендацій, одержуваних від психолога-консультанта. Дії клієнта породжені його неадекватним розумінням; нерозумінням того, що йому порекомендували; об'єктивними причинами.
 • 3. Невірні укладення психолога про проблему клієнта (приписування клієнтові такого, чого насправді немає) в силу а) недостатньою точності інформації, отриманої від клієнта; б) неповноти інформації (клієнт спотворює інформацію або не говорить всю інформацію); в) неправильної інтерпретації психологом тих фактів, які йому були повідомлені; г) схильності психолога робити передчасні висновки; д) не враховуються емоційні стани клієнта; е) недостатнє, а тому непереконливий коментування, наприклад, чому дитина направляється до психоневролога, психіатра.
 • Технічні помилки в спілкуванні консультанта.

Захоплення «безпрограшними» техніками в психотерапії і консультуванні. Постановка прямих запитань ( «питань в лоб»). Клієнт не розуміє психолога: навіщо він це запитує.

Спілкування відбувається не на мові клієнта. Спроба підлаштування власної мови під язик клієнта перетворюється в неадекватне використання професійної термінології. Отже, створюється перешкода для пояснення і обгрунтування співрозмовнику своєї точки зору. Неадекватне супровід консультування з боку психолога: наприклад, «жахливо», «прекрасно» ... Психолог перебиває клієнта, що не дослуховує, не дозволяє сформулювати проблему досить чітко. Несвідомо створюються перешкоди клієнту для вираження своєї точки зору. Наприклад, помилкою консультанта є: довгі, особливо складно розгорнуті пропозиції. Це досягається вживанням дієприкметникових і причетних оборотів. Слухає не в змозі впоратися з подібними пропозиціями і забуває початок пропозиції, що викликає перезапит. Складно організовані пропозиції порушують норми розмовної мови, роблять її книжкової, дещо штучною: «перескок» від однієї теми до іншої, непослідовність; неправильна організація пропозицій, фраз. Морфологічна норма мови полягає в специфічному для неї співвідношення частин мови. У зв'язку з цим помилкою консультанта є: вживання дієприслівників, що приводить до порушення граматичних норм російської мови; вживання коротких форм прикметників; помилки в словах.

1. Неправильні дії клієнта, породжувані його неправильним розумінням того, що йому радить робити психолог.

Причина: пропонуючи рекомендації, психолог недостатньо враховує індивідуальні особливості, наприклад, рівень його культури, інтелектуальний розвиток.

Усунення: на кожному етапі роботи з клієнтом перевіряти правильність розуміння клієнтом того, що йому говорить психолог-консультант (за допомогою питань).

2. Неправильне поведінка клієнта, що породжується його бажанням поступати саме так, як йому рекомендує психолог-консультант.

Усунення: за допомогою спостереження встановити, як клієнт відноситься до даються рекомендацій. Якщо його ставлення негативне, то краще відмовитися від таких рекомендацій.

3. Неправильне поведінка клієнта, викликане об'єктивною неможливістю вести себе так, як йому радять, наприклад в силу змінених умов життя і т. Д.

Кожен з перерахованих типів помилок здатний істотно знизити ефективність психологічного консультування, тому їх слід всіляко уникати.

З метою профілактики ситуативних помилок можна керуватися ідеєю Г. Гессе про те, що потрібно пам'ятати весь час про цілий і пам'ятати весь час про те, що помилка в будь-якої зокрема зараз не має більшого значення.

Під Надситуативно помилками можна розуміти неуспіх (провал) в результаті впливу особистості консультанта. Часто психолог не усвідомлює, що його удачі і помилки в кінцевому підсумку обумовлені ступенем його особистісної включеності в контекст консультативної взаємодії. Для того, щоб усвідомити все це, консультанту необхідно володіти психологічної допитливістю розуму, психологічної проникливістю. У зв'язку з цим корисно буде згадати слова Міраба Мамардашвілі про те, що потрібно не гнатися за виправленням окремих помилок або вад, а рвати корінь, їх породжує, змінювати систему координат [12, с. 35], т. Е. Змінювати систему професійного бачення розв'язуваних консультативних ситуацій. Мається на увазі, що консультант повинен прагнути до внутрішньої інтеграції - синтезу професійних навичок з особистої ідентичністю. Для цього необхідно прийняття себе як особистості і як психолога. В ідеальному випадку, як кажуть досвідчені консультанти, не існує різниці між тим, що робить хороший чоловік, і тим, що робить хороший консультант. Консультанту необхідно орієнтуватися на більш поглиблене і всебічне осмислення своєї діяльності і своєї особистості.

Важливо вміти знаходити собі надзавдання, структурируя консультативну ситуацію. Якщо надходять запити, пов'язані з пошуком виходу з конфліктної ситуації, то в якості надзавдання в діяльності шкільного психолога може бути цикл заходів превентивного плану (організація батьківських зборів, психолого-консультативних семінарів, тренінгів для учнів з прикладних аспектів конфліктології, спрямованим на формування умінь попереджати виникнення деструктивних конфліктних ситуацій). Такий над- ситуативний підхід в психологічному консультуванні дозволяє ініціювати психологізацію консультативного процесу в цілому. Нерідко психолог в консультативної ситуації дає необхідний імпульс і закладає основи самоорганізації клієнта на особистісному рівні. Про це можна судити по відстроченої реакції клієнта: «Я тепер книжки читаю на іншому рівні».

Ціна помилки визначається зоною її впливу. Ситуативні помилки локалізовані межами ситуації консультування. Від таких помилок страждає клієнт, що позначається на результатах психологічного консультування в конкретній ситуації. Наслідки надсітуатів- них помилок виявляються, перш за все, в особистості психолога: відбуваються невловимі зміни в особистості. Так, зі збільшенням ланцюга помилок з'являється неприйнятна «технологія» особистісної роботи, що обумовлює низьку ефективність консультативної діяльності, навіть при високих витратах часу і сил. У міру накопичення подібних змін виникають стійкі особистісні утворення, які надають приховане вплив на процес і результат консультування. В результаті страждає вже не один клієнт, а, в тій чи іншій мірі, всі клієнти, які звертаються за психологічною допомогою до такого консультанта.

Великою помилкою в роботі консультанта є плутання своїх дій з власним «Я». Якщо психолог говорить сам собі: «Я невдаха», то наслідком такого патогенного мислення буде висновок: «оскільки я вчинив саме таким-то чином, то я ставлюся до людей певного сорту». А якщо консультант займає позицію: «Я помилився (зазнав невдачі)», то наслідком його саногенного мислення буде наступний хід міркувань: «Якщо я роблю помилку, то це зовсім не означає, що помилка« робить »мене». Важливо відокремити себе, свою особистість від проблеми. Свою помилку, невірний крок слід визнавати швидко і рішуче, випереджаючи можливу критику. Визнання і аналіз власних помилок позбавляє людину від самозаспокоєння, завищеного самолюбства, почуття власної непогрішності, а головне - дозволяє попередити появу нових помилок.

 • • Найнебезпечніша помилка, на думку Р. Мея, яку допускають професійні консультанти - це прагнення втиснути свого клієнта в одну з відомих категорій, як правило, в ту, до якої належить сам консультант. Завжди існує небезпека того, що консультант буде дивитися на клієнта зі своєї дзвіниці, т. Е. Керуючись своїми поглядами, моральними установками і своєї особистісної моделлю, переносячи все це на свого клієнта і, тим самим, вторгаючись в його особистісну автономію.
 • • «Мені здається, що більшість помилок в міжособистісних відносинах, які я допустив, більшість випадків, коли я не міг допомогти іншій людині, можуть бути пояснені тим, що зовні я поводився по одному, в дійсності ж відчував зовсім інше» (К. Роджерс).
 • Помилки в ставленні до клієнта.

Зарозумілість, авторитарність; нав'язування свого бачення проблеми; не дає чітко виговоритися клієнту; нав'язування своєї думки; дискредитація думки клієнта. Думка клієнта невислуховується або дискредитується. Заняття психологом езопової позиції. «Награність» психолога. Психологічна експансія: дам клієнту не те, про що він просить, а те, що йому потрібно, але про що він може не знати.

Демонстрація психологом власної переваги в професійному плані і, як наслідок, ставлення до клієнта не як до рівного. Звідси клієнту незрозуміло, чому у психолога виникають саме такі питання (наприклад, жінка скаржиться на дитину, а психолог запитує, які в неї стосунки з чоловіком).

Неадекватне делегування відповідальності за вирішення проблеми. Психолог не повинен нести відповідальності за проблеми клієнта. Часто клієнти приходять до психолога з установкою на диво, тому психологу слід виробляти у клієнта установку на те, що психологічне консультування - це тривалий процес. За Р. Кочюнас, згубно сама пропозиція рішень клієнта. Консультант проявить претензійність, якщо буде думати, що знає рішення будь-яких проблем, з якими стикаються клієнти. Пропозиція клієнту безпосередніх рішень нерідко означає зведення складнощів його життя до елементарних проблем. К. Роджерс стверджує, що якщо консультант вже взявся за уважне вислуховування клієнта, він повинен поважати і складності його життя. Спроби вирішувати проблеми замість клієнта свідчать про невіру в нього як людину, здатну самостійно відповісти на питання, поставлені життям.

 • • Прагнення бути досконалим. «Мужність бути недосконалим - значить прийняти прояви своєї професійної та людської неспроможності як частина життя і частину себе». Але на це можуть піти роки.
 • • Готовність давати поради, особливо коли клієнт активно до цього підштовхує.

Під прийняттям «безумовної поваги» мається на увазі безумовне і безоціночне прийняття клієнта як цілісної особистості. «Безумовне позитивне ставлення» - це терпимість до всіх аспектів суб'єктивного світу клієнта. Слід змиритися з суперечливістю клієнта. Позитивне ставлення - дуже важлива складова процесу консультування. Більшість фахівців здатні підтримувати позитивне ставлення з найрізноманітнішими людьми - консультативний контакт дозволяє «переступити» через перешкоди, які зазвичай вважаються непереборними. Якщо в будь-якому випадку консультант не в змозі перебороти себе, він зобов'язаний направити клієнта до колеги. Безумовне позитивне ставлення - це складне явище; в ньому можна виділити кілька незалежних факторів: рівень відносини і безумовність відносини. Рівень відносини визначається як загальна вираженість емоційного реагування однієї людини на іншу. Позитивне ставлення включає симпатію, оцінку клієнта без прагнення контролювати і управляти. Безумовність відносини на увазі сталість прийняття клієнта, т. Е. Ставлення без всяких «якщо». Безумовність означає, що базова установка консультанта не вагається в залежності від емоційного стану і поведінки клієнта. Безумовне позитивне ставлення є суперечливим феноменом. Багато психологів вважають, що позитивне ставлення - це теоретичне поняття, і з точки зору повсякденної практики правильніше говорити про безумовне позитивне ставлення в безлічі ситуацій консультування. При консультуванні безумовність спрямована тільки на прийняття почуттів, фантазій, думок, бажань клієнта, але не на прийнятність будь-якої поведінки. Якщо консультант не схвалює і відкидає поведінку клієнта, то важливо зрозуміти, що приховано за поведінкою, яка не схвалюється.

Психологічна експансія консультанта.

Консультанту легко потрапити в пастку роздачі рад, тому що найчастіше страждає клієнт звертається до нього, буквально вимагаючи рад. Клієнта не задовольняє обговорення можливих альтернатив вирішення проблем - він хоче, щоб консультант сам вирішив його проблеми. Роздача порад порушує автономію особистості - навіть з етичних міркувань ми не маємо права вирішувати за інших. Подібна тактика ставить консультанта в положення людини, який бере на себе відповідальність за вибір варіантів життя іншої людини. Завдання консультанта - допомогти клієнту знайти власне рішення і усвідомити свободу дій. Коли клієнт наполегливо запитує, як йому поводитися, чи правомірні зустрічні питання: «Що Ви самі про це думаєте?», «Які Ви бачите можливості для вирішення проблеми?» Коли консультант заохочує відповідальна поведінка клієнта і допомагає йому, клієнт схильний самостійно вирішувати свої проблеми . Така експансія заважає правильно сприймати дійсність і обусдавлівает те, що клієнти стають для консультанта засобом задоволення самолюбства і досягнення успіху, а не людьми, пригнобленими проблемами, які шукають розуміння і допомоги.

Егоцентрична позиція психолога може привести до порушення реалізації такого основоположного принципу консультування, як «відносини партнерства». Вони складаються вдало в тому випадку, коли психолог здатний ототожнити себе з особистістю клієнта і з цієї позиції зрозуміти його труднощі. Тільки ставши на позицію іншого, можна правильно проаналізувати його стан, мотиви поведінки, спосіб життя. Не обов'язково, звичайно, пройти весь цей шлях освіти особистої проблеми, для цього може не вистачити ні часу, ні душевних сил. Але простежити вузлові моменти освіти у клієнта труднощів - завдання психолога-консультанта. Поставивши себе на місце клієнта, психолог може спільно з ним виробити варіанти результатів в сформованих труднощі. Очевидно, що психолог, який займає егоцентричних позицію, не зможе поставити себе на місце клієнта, а отже, не зможе пропрацювати з клієнтом можливі рішення його проблеми.

На закінчення можна відзначити, що проведений психологічний аналіз консультативних помилок є одним з перспективних засобів структурування ситуації відповідно до своїх потреб і соціально-корисними цілями. А найголовніше - реалізований нами підхід дозволив виділити і описати наступні інструментальні ознаки оптимального консультативного мислення.

 • 1. Наявність специфічних стратегій діяльності:
  • • висування нових цілей консультативної діяльності, що веде до нового бачення ситуації;
  • • використання і винахід способів діяльності в умовах реалізації нової консультативної мети;
  • • вихід за межі ситуації і вимог виконуваної діяльності;
  • • творче переосмислення власної особистості, інакше можна боротися зі своїми помилками, але нічого не робити з самим собою.
 • 2. Сформованість стилю консультативного мислення: самодостатня система саморегуляції.
 • 3. Висока структурованість знань, вміння бачити досліджувану ситуацію в системі: здатність бачити в складному просте, а в простому - складне.

Таким чином, нами запропоновано підхід, згідно з яким в процесі всебічного розгляду складної консультативної ситуації, як правило, вдавалося знайти слабкі місця і прорахунки в аналізі ситуації психологом і допомогти йому усвідомити, що справа не стільки в його професійну непридатність, скільки в інших обставинах, і намітити план першочергових дій.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >