ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ

У найзагальнішому вигляді ефективність (від лат. Effectivus - продуктивний, дієвий) можна розглядати як сукупну користь (ефект) діяльності, виміряну щодо її очікуваних результатів.

Якщо користь від діяльності є, значить, є і позитивний ефект; якщо користі немає, то ефект нульовий; а якщо замість користі буде завдано шкоди, то ефект буде негативним.

Мета управлінської діяльності (менеджменту) - отримання заданого ефекту з мінімальними витратами або, в залежності від обставин, отримання максимального ефекту при заданих витратах. Тому в процесі оцінки ефективності різні варіанти управлінських рішень порівнюються між собою за критерієм ефективності за умови однакового рівня витрат.

Вибір критерію ефективності є ключовим етапом оцінки і залежить від рівня розгляду (суспільство, клієнти, власники, менеджмент і персонал страхових організацій) і цілі оцінки (аналіз результатів, вибір стратегії, мотивація персоналу і т.д.).

З точки зору суспільства критеріями оцінки ефективності страхової діяльності можна вважати рівень охоплення корпоративних і персональних ризиків страхового захисту і частку власних витрат страховиків в загальних витратах суспільства (держави, корпорацій і громадян) на страховий захист. В даний час рівень охоплення ризиків страхового захисту, за винятком обов'язкових видів страхування, невисокий, що можна пояснити недостатнім знанням населення і підприємців можливостей страхування, недовірою до комерційних страховиків і високою вартістю страхових послуг (в Росії вартість страхування автомобілів приблизно в 2,5 рази вище , ніж в США).

З точки зору клієнтів (страхувальників і застрахованих) критерієм ефективності страхової діяльності є рівень задоволеності страховим захистом, який, судячи за кількістю судових позовів, невисокий і продовжує знижуватися (див. Розділ 3.2). Проблему підвищення задоволеності неможливо вирішити без участі самих страхових організацій - вони повинні безумовно дотримуватися умов договору при виплатах за страховими випадками, не чекаючи звернення страхувальників до судів.

Ціна страхової послуги не є головним при виборі страховика, але все ж залишається важливим показником. Високий рівень власних витрат (43% за даними звітності за 2011 р (пізніше такі оцінки не проводилися)) у вартості страхових послуг страховики пояснюють великими розмірами агентської комісії продавцям-партнерам (банкам, автосалонам, ремонтним службам та ін.) І витратами на інформатизацію страхового бізнесу для виконання вимог ЦБ РФ. Введення з 2014 р обмежень на розмір агентської комісії з обов'язкових видів страхування (не більше 10%) має сприяти зниженню власних витрат страховиків.

З точки зору власників ефективність менеджменту оцінюється через збільшення ринкової вартості (капіталізацію) страхової організації. Для цього можна використовувати коефіцієнт Тобіна (/ С Тобін ) :

де С рьш - ринкова вартість страхової організації; З відновленим - відновна вартість активів страхової організації.

У міжнародній практиці для ринкової оцінки бізнесу зазвичай застосовують сумарну оцінку його акціонерного (статутного) і позикового капіталів на основі ринкових цін акцій і облігацій за котируваннями. У Росії, де страхові компанії в більшості діють у формі товариств з обмеженою відповідальністю, а акціонерні страхові організації не є публічними (їх акції не котируються), використовують аналітичні методи, представлені трьома основними підходами: витратний, дохідний і підхід на основі порівнянних продажів. Кожен з них має свої переваги і недоліки і може застосовуватися різними методами. На практиці часто використовують всі підходи і потім, на основі порівняння, обґрунтовують деяку середню величину.

Чим більше коефіцієнт Тобіна, тим вище потенційний дохід (в разі продажу) власника (різниця між ринковою і відновної вартістю) і тим ефективніше управління. Як відновної вартості можна прийняти вартість створення (придбання) страхової організації у власність, тоді за допомогою формули (3.1) можна оцінити збільшення (або зменшення) потенційного доходу власника в процесі управління. При необхідності можна застосувати дисконтування ринкової вартості і оцінити дохід власника з урахуванням інфляції або в порівнянні з середньою інвестиційної прибутковістю.

З точки зору менеджменту в якості критерію ефективності зазвичай застосовують фінансовий результат діяльності Ф за певний період (рік, квартал і т.д.):

де Ф а , Ф і , Ф пр - фінансовий результат АНДЕРРАЙТИНГОВА, інвестиційний і від іншої, не страхової діяльності (оренда, консалтинг та ін.); 5 сум , В - сумарні страхові премія і виплата; Р кому - комісійні витрати за продаж страхових послуг; Р акв - аквізиційні витрати (на обслуговування договорів страхування); Д R - зміна страхових резервів за аналізований період; k ui , k n j - інвестиційна прибутковість г-го і j- го інвестиційних активів з їх загальної кількості п і т при розміщенні страхових резервів (г) і власних коштів (/); R t , С власної / - величини страхових резервів і власних коштів, що розміщуються в i-PiJ-й інвестиційні активи відповідно; Р і - витрати, пов'язані з інвестуванням.

Фінансовий результат від іншої діяльності визначається як різниця між доходами і витратами від цієї діяльності.

При використанні фінансового результату для оцінки ефективності слід враховувати його знецінення (дисконтування) в результаті інфляції:

де & диск - річний коефіцієнт дисконтування; Т - число років в аналізованому періоді.

Для зіставлення з витратами зазвичай використовують відносну величину фінансового результату (рентабельність) - відношення до величини отриманої страхової премії, до сумарної величини статутного і додаткового капіталу і т.д.

Для більш об'єктивної оцінки ефективності менеджменту застосовують критерій економічного прибутку П е , що враховує середню інвестиційну прибутковість на даному сегменті фінансового ринку:

де k u СРСД - середня інвестиційна прибутковість на даному сегменті фінансового ринку; З вуст , С Аоб - статутний і додатковий капітал; П " З розпод - нерозподілений прибуток за минулі періоди.

Якщо розрахована за формулою (3.5) економічний прибуток більше нуля, тобто отриманий прибуток вище середньоринкової, то діяльність менеджменту може бути визнана ефективною.

Формули (3.2) - (3.5) дозволяють побудувати фінансову модель страхової організації для проведення фінансового аналізу з метою оптимізації страхової діяльності.

Діяльність окремих підрозділів страхової організації можна оцінити приватними показниками, що впливають на сумарний фінансовий результат (табл. 3.3).

Таблиця 33

Система критеріїв оцінки ефективності підрозділів страхової організації

бізнес-

процеси

Основні

підрозділи

критерії

Всі бізнес-процеси

Керівництво

економічна прибуток

Служба планування і контролю

Рівень виконання планів по доходах і видатках

маркетинг

служба маркетингу

Рівень виконання плану по страхової премії в розрізі видів страхування

Формування страхових послуг

Служба актуарних розрахунків, служба планування

Рівень збитковості в розрізі видів страхування

продажі

служба продажів

Рівень виконання планів з продажу, приріст діючих договорів

андеррайтинг

Андеррайтери в службі продажів

Андеррайтерських фінансовий результат в розрізі видів страхування

Центральна служба андеррайтингу

Сумарний андеррайтерських фінансовий результат, технічна платоспроможність

Служба вхідного перестрахування

Андеррайтерських фінансовий результат по вхідному перестрахуванню

Служба вихідного перестрахування

Частка перестраховиків у страхових виплатах

Супровід догово- рів страхування

клієнтські підрозділи

Частка відновлених договорів страхування

інвестиційна

служба

інвестиційна прибутковість

Служба фінансового аналізу; бухгалтерського і податкового обліку

Загальні витрати, частка дебіторської заборгованості, в тому числі простроченої

врегулювання збитків

Служба врегулювання збитків

Рівень збитковості в розрізі видів страхування. Кількість поданих скарг та судових позовів

Закінчення табл. 33

бізнес-

процеси

Основні

підрозділи

критерії

Юридична служба

Частки відхилених претензій, відхилених позовів, сум суброгацію в їх загальній кількості

Служба безпеки

Кількість виявлених випадків шахрайства. Частка запобігли страхових виплат за страховими випадками шахрайства

Таким чином, запропонована система критеріїв (ключових показників) дозволяє оцінити ефективність практично всіх рівнів страхового менеджменту.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >