ОБЛІК СТРАХОВИХ ВИПЛАТ

за договорами страхування ється ' що П Р І настанні страхового випадку - страховою організацією (страховиком) здійснюються страхові виплати у вигляді страхового відшкодування при страхуванні майна і страхового забезпечення - при страхуванні життя.

Страхова виплата здійснюється, тільки якщо страховий випадок обгрунтований документами, які пройшли експертизу і затвердженими керівником організації, так як документами підтверджуються факт страхової події, величина заподіяного збитку та сума страхового відшкодування, що підлягає виплаті.

Для узагальнення страховою організацією інформації про страхові виплати за звітний період в зв'язку з настанням страхового випадку за договорами страхування і співстрахування, а також про повернутих страхових преміях (внески), виплачених викупних сумах і наданих медичних послугах призначений рахунок 22.

Виплачені страхувальником (вигодонабувачем) у звітному періоді у зв'язку з настанням страхового випадку страхові відшкодування або страхові суми, а також оплата витрат страхувальника, вироблених з метою зменшення збитків, у випадках якщо вони були необхідні або були зроблені ним для виконання вказівок страховика, враховуються на субрахунку 22.1.

Аналітичний облік за рахунком 22 здійснюється за видами страхування, по страхувальникам та інших напрямках, необхідним для складання звітності та управління страховою організацією. Організація аналітичного обліку необхідна для розрахунку страхових резервів, контролю за їх рухом, здійснення аналізу діяльності організації. Дані аналітичного обліку по рахунку 22 повинні відповідати даним журналу реєстрації страхових збитків.

За дебетом субрахунка 22.1 страховик враховує:

 • - суми виплаченого страхового відшкодування або страхові суми за договорами страхування у зв'язку з настанням страхового випадку в кореспонденції з кредитом рахунків обліку грошових коштів або кредитом рахунку 78 (субрахунок 78.5), якщо страховим агентом, страховим брокером на виплату страхового відшкодування за договорами страхування спрямовані суми страхових премій (внесків);
 • - суми відшкодованих витрат страхувальника, вироблених з метою зменшення збитків, у випадках якщо вони були необхідні або були зроблені ним для виконання вказівок страховика, в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів;
 • - суми, утримані із страхового відшкодування або страхових сум в рахунок погашення заборгованості страхувальника по оплаті чергового страхового внеску в кореспонденції з кредитом субрахунка 78.1;
 • - суми нарахованих податків зі страхових виплат у встановлених законодавством випадках в кореспонденції з кредитом рахунку 68 «Розрахунки по податках і зборах».

Після закінчення звітного періоду сальдо субрахунка 22.1 списується в дебет рахунку 99.

Аналогічний порядок ведення обліку здійснюється і але субрахунку 22.2 «Страхові виплати за договорами співстрахування». При цьому кожен учасник договору співстрахування - страховик відображає на субрахунку 22.2 виплачене за договором співстрахування страхове відшкодування або страхові суми в частині, що припадає на його частку в договорі співстрахування.

Збитки страхової організації, пов'язані з достроковим припиненням або зміною умов страхування, враховуються на субрахунку 22.5. За дебетом цього субрахунка відображаються:

 • - страхові премії (внески), повернуті страхувальникам, у випадках дострокового припинення або зміни умов (зменшення страхової суми і ін.) Договору страхування, співстрахування, що відноситься до виду страхування іншому, ніж страхування життя, в кореспонденції з рахунками Заліку грошових коштів;
 • - викупні суми за договорами страхування життя, виплачені страхувальникам при достроковому припиненні або зміні умов
 • (Зменшення страхової суми і т.п.) договорів страхування життя, у випадках, передбачених умовами цих договорів, в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів;
 • - страхові премії (внески), що підлягають поверненню перестраховику у випадках дострокового припинення договору страхування (основного) або договору перестрахування, в кореспонденції з субрахунком 78.3.

За кредитом субрахунка 22.5 відображаються страхові премії (внески), що підлягають до повернення перестраховиками у випадках дострокового припинення договору страхування (основного) або договору перестрахування, в кореспонденції з рахунком 78, субрахунок 77.8.

Сальдо субрахунка 22.5 після закінчення звітного періоду списується на рахунок 99 «Прибутки та збитки».

_ Для відображення інформації за розрахунками

Облік розрахунків за операціями страхової організації зі страхувальниками,

страхованія_ співстраховиками, страховими агентами

і брокерами за укладеними договорами страхування і співстрахування використовується рахунок 78.

Розрахунки зі страхувальниками за належними до сплати страхових премій (внесків) за договорами прямого страхування враховуються на субрахунку 78.1.

Суми нарахованих страхових премій (внесків), що підлягають отриманню від страхувальників у звітному періоді за укладеними договорами страхування, які належать до видів іншими, ніж страхування життя, відображаються за дебетом субрахунка 78.1 в кореспонденції з кредитом субрахунка 92.1.

При невиконанні страхувальником зобов'язання по сплаті страхової премії (внеску) у термін, встановлений договором страхування, а також у разі визнання договору страхування недійсним здійснюється сторнована запис способом «червоне сторно» на суму страхової премії (внеску).

За кредитом субрахунка 78.1 в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів відображаються:

 • - суми надійшли від страхувальників страхових премій (внесків) в погашення заборгованості за укладеними договорами страхування;
 • - суми надміру отриманих страхових премій (внесків). У разі повернення зазначених платежів страхувальникам кредитуються рахунки обліку грошових коштів і дебетується субрахунок 78.1.

За кредитом субрахунка 78.1 в кореспонденції з дебетом рахунка 22 відображаються суми утриманого страхового відшкодування або страхові суми за договорами страхування в рахунок погашення заборгованості страхувальника по оплаті чергового страхового внеску.

На субрахунку 78.2 страхові організації (учасники договору співстрахування) враховують розрахунки за договором співстрахування в частині припадають на їх частку страхових премій (внесків), страхових виплат, а також винагороди за укладення договору співстрахування в разі, коли всі розрахунки зі страхувальником за всіх учасників договору веде одна страхова організація - провідна.

На субрахунку 78.5 страхові організації, які укладають договори страхування, співстрахування через страхових агентів, страхових брокерів, враховують розрахунки з ними.

Субрахунок 78.5 дебетується на суму заборгованості страхового агента, страхового брокера по страхових премій (внесків) за укладеними ними договорами страхування, співстрахування в кореспонденції з рахунком 92.

За кредитом субрахунка 78.5 в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів відображається сума надійшли від страхових агентів, страхових брокерів страхових премій (внесків) за укладеними договорами страхування, співстрахування.

На суму страхових премій (внесків), спрямованих страховим агентом, страховим брокером на виплату страхового відшкодування або страхових сум за договорами страхування, співстрахування в зв'язку з настанням страхового випадку, субрахунок 77.5 кредитується в кореспонденції з рахунком 22.

Суми утриманого страховими агентами, страховими брокерами винагороди за укладення договорів страхування, співстрахування із страхових премій (внесків), сплачених страхувальниками, обліковуються на субрахунку 78.7.

Аналітичний облік по субрахунку 78.5 ведеться по кожному агенту, брокеру, а також але видах страхування.

Облік розрахунків по присуджених регресними претензіями ведеться на рахунку 76. На субрахунку 76.2 виділяється аналітична позиція «Розрахунки за регресними претензіями».

_ Формування страховою організацією

Облік страхових резервів страхових резервів передбачено Законом про страхування. Склад і методи розрахунку страхових резервів встановлені Правилами формування страхових резервів із страхування іншого, ніж страхування життя, затверджених наказом Мінфіну Росії від 11.06.2002 № 51н; Порядком формування страхових резервів із страхування життя, затвердженим наказом Мінфіну Росії від 09.04.2009 № 32н; Планом рахунків бухгалтерського обліку (з урахуванням особливостей його застосування страховими організаціями), затвердженим наказом Мінфіну Росії від 04.09.2001 № 69н.

Формування страхових резервів здійснюється на звітну дату; для цього проводиться спеціальний розрахунок страхових резервів методами, передбаченими в затверджених страховою організацією Правилах формування страхових резервів. Система обліку страхових резервів передбачає визначення за звітний період результату щодо формування страхових резервів, який призводить до їх збільшення або зменшення, тобто зміни зобов'язань страховика перед страхувальниками. Отриманий результат зміни страхових резервів враховується при формуванні фінансового результату страхової організації.

Облік страхових резервів здійснюється на рахунках 95 і 96.

Рахунок 95 служить для узагальнення інформації про страхові резерви, які формуються страховою організацією відповідно до чинного законодавства на основі положень про порядок формування страхових резервів, частки перестраховиків у страхових резервах і результати зміни страхових резервів.

Аналітичний облік страхових резервів у страхової організації осущес твляется за обліковими групами, видами страхування і видам резервів. Аналітичний облік за рахунком 95 ведеться по кожному виду страхування та інших напрямках, необхідним для управління страховою організацією та складання звітності. Так, облік можна вести в розрізі періодів настання страхових випадків. Его необхідно для врегулювання збитків, за якими було утворено резерв заявлених, але неврегульованих збитків.

До рахунку 95 відкриваються субрахунка але кожним видом страхового резерву і облік ведеться в розрізі видів страхування, договорів страхування та інших позицій, передбачених положенням щодо формування страхових резервів в страхової організації.

Сума резерву незароблених премії, визначена на основі розрахунку на кінець звітного періоду, відображається за кредитом субрахунка 95.1 в кореспонденції з дебетом субрахунка 95.3.

Сума резерву незароблених премії попереднього звітного періоду відображається за дебетом субрахунка 95.1 в кореспонденції з кредитом субрахунка 95.3.

За дебетом субрахунка 95.2 в кореспонденції з кредитом субрахунка 95.4 страхові організації, які виступають в договорі перестрахування перестраховиками, відображають певну на основі спеціального розрахунку частку перестраховиків у резерві незароблених премії на кінець звітного періоду.

Страхові організації, які виступають в договорі перестрахування перестраховиками, частку перестраховиків у резерві незароблених премії попереднього звітного періоду відображають за кредитом субрахунка 95.2 в кореспонденції з дебетом субрахунка 95.4.

Дебетове або кредитове сальдо, що утворилося на субрахунках 95.3 і 95.4, списується після закінчення звітного періоду відповідно в дебет або кредит рахунку 99.

Представлена методика обліку резервів на прикладі відображення операцій з обліку резерву незароблених премії, формування резерву зі страхування життя, резерву заявлених, але неврегульованих збитків, резерву відбулися, але незаявлених збитків і інших страхових резервів, а також частки перестраховиків у цих страхових резервах і результати їх змін відображаються в бухгалтерському обліку страхової організації в аналогічному порядку.

Резерв попереджувальних заходів служить для забезпечення зобов'язань страховика перед страхувальниками. Резерв попереджувальних заходів страхова організація формує для зниження ймовірності настання страхової події. Кошти цього резерву призначені для фінансування заходів із запобігання втрати майна та попередження нещасних випадків. Облік резерву запобіжних заходів організовується із застосуванням рахунку 96.

Суми відрахувань від страхових премій (внесків) на попереджувальні заходи відображаються за кредитом рахунка 96, субрахунок 96.1. За кредитом рахунку повинні бути враховані відрахування на попереджувальні заходи в кореспонденції з дебетом рахунка 99.

Використання коштів на попереджувальні заходи відображається за дебетом субрахунка 96.1 в кореспонденції з рахунками обліку розрахунків.

Аналітичний облік але субрахунку 96.1 ведеться за напрямками, необхідним для складання звітності та управління страховою організацією.

Облік операцій перестрахування

Операції перестрахування розмежовані на операції з передачі ризиків і по прийняттю ризиків. Облік операцій з перестрахування ризиків ведеться

методом нарахування.

Облік операцій перестраховика по передачі ризику ведеться на субрахунку

78.4, а також субрахунках до рахунків 22, 72, 78, 91.

На субрахунку 22.4 страхові організації, які виступають в договорі перестрахування перестрахувальником, відображають відповідно до договору перестрахування частки перестраховиків у вироблених в звітному періоді страхових виплатах. За кредитом субрахунка 22.4 в кореспонденції з дебетом субрахунка 78.4 нараховується відповідно до договору перестрахування сума частки перестрахувальника в страхових виплатах звітного періоду.

Відображення частки перестраховиків у здійснених у звітному періоді страхових виплатах відповідно до договору перестрахування здійснюється на субрахунку 22.5.

Інформація про стан депонованих премій за договорами перестрахування збирається на субрахунку 78.6.

Винагороди і Тантьєма, отримані (що підлягають отриманню) від перестрахувальника за договорами, переданим в перестрахування, враховуються на субрахунку 91.1. На субрахунку 91.2 відображаються відсотки, що сплачуються перестраховику за депонованих премій за договорами, переданим в перестрахування.

Страхові організації, які виступають в договорі перестрахування перестрахувальником, для нарахування належних до сплати перестраховикам страхових премій (внесків) за укладеними договорами перестрахування використовують субрахунок 92.4.

За дебетом субрахунка 92.4 відображаються суми нарахованих страхових премій (внесків), належних до сплати перестраховикові в звітному періоді за договорами, переданим в перестрахування, в кореспонденції з кредитом субрахунка 78.4.

За кредитом субрахунка 92.4 в кореспонденції з дебетом субрахунка 78.4 відображаються суми зменшення страхових премій (внесків) у зв'язку з уточненням остаточного розміру страхового внеску за договором перестрахування.

Після закінчення звітного періоду сальдо субрахунка 92.4 списується на рахунок 99.

Формування страхових резервів за операціями перестрахування ведеться на субрахунках 95.2 і 95.4. Розрахована частка перестраховиків в резерві незароблених премії на кінець звітного періоду відображається за дебетом субрахунка 95.2 і кредитом субрахунка 95.4. Частка перестраховиків у резервах попереднього звітного періоду записується за дебетом субрахунка 95.4 і за кредитом субрахунка 95.2

Облік операцій перестрахувальника - прийняття ризику на відповідальність за договорами, прийнятими в перестрахування, - ведеться на субрахунках за рахунками 22, 26, 78, 91, 92.

Розрахунки з перестрахувальником за укладеними договорами перестрахування перестрахувальник враховує на субрахунку 78.3. За дебетом субрахунка 78.3 відображаються:

 • - суми заборгованості по страхових премій (внесків), належних до отримання перестрахувальником від перестрахувальника за договорами, прийнятими в перестрахування, в кореспонденції з кредитом субрахунка 92.3;
 • - суми заборгованості перестраховика за нарахованими відсотками на депо премій за договорами, прийнятими в перестрахування, в кореспонденції з кредитом рахунка 91.

За кредитом субрахунка 78.3 відображаються:

 • - суми нарахованих винагород, належних до сплати перестрахувальникові за договорами, прийнятими в перестрахування, в кореспонденції з дебетом рахунка 26;
 • - суми нарахованих танто, належних до сплати перестрахувальникові за договорами, прийнятими в перестрахування, в кореспонденції з дебетом рахунка 91;
 • - суми депо премій у перестраховика за договорами, прийнятими в перестрахування, в кореспонденції з субрахунком 78.6;
 • - суми, належні до відшкодування перестрахувальникові по оплаченим їм в звітному періоді збитків в частці, що припадає на перестраховика згідно з договором перестрахування, в кореспонденції з дебетом субрахунка 22.3.

Крім того, за кредитом субрахунка 78.3 також відображаються страхові премії, що підлягають поверненню перестраховику у випадках дострокового припинення договору перестрахування, в кореспонденції з дебетом субрахунка 22.5 і суми зменшення страхових премій в зв'язку з уточненням остаточного розміру страхового внеску за договором перестрахування в кореспонденції з дебетом субрахунка 92.3 .

Стану депонованих перестрахувальникові премій за договорами перестрахування відображаються на субрахунку 77.6.

Страхова організація, яка виступає в договорі перестрахування перестрахувальником, на суму депонованих перестрахувальником премій за договорами, прийнятими в перестрахування, дебетует субрахунок 78.6 в кореспонденції з кредитом субрахунка 78.3.

При вивільненні депонованих перестрахувальником премій перестрахувальник кредитує субрахунок 78.6 в кореспонденції з дебетом субрахунка 78.3.

Страхові організації, які виступають в договорі перестрахування перестрахувальником, використовують субрахунок 22.3 для відображення сум, належних до відшкодування перестрахувальникові але оплаченим їм в звітному періоді збитків. За дебетом субрахунка 22.3 в кореспонденції з кредитом субрахунка 78.3 нараховується сума, належна до відшкодування перестрахувальникові по оплаченим їм в звітному періоді збитків в частці, що припадає на перестраховика згідно з договором перестрахування. Після закінчення звітного періоду сальдо субрахунка 22.3 списується в дебет рахунку 99.

Повернуті страхувальникам страхові премії (внески), а також виплачені викупні суми у випадках дострокового припинення або зміни умов (зменшення страхової суми і т.д.) договору страхування, співстрахування враховуються на субрахунку 22.5.

Нараховані комісійні винагороди, належні до сплати перестрахувальникові за договорами, прийнятими в перестрахування, враховуються по субрахунку 26.5.

Перестрахувальник виплачує такі види комісій:

 • - на користь цедента при перестрахувальної цесії;
 • - перестрахувальну - на користь ретроцедентом при ретроцесії;
 • - брокерську - на користь перестрахувального брокера;
 • - ТАНТА - сплачується перестрахувальником перестраховику за надання можливості участі в перестрахувальних договорах. Це комісія з прибутку. Виплачується тантьема у відсотку від суми чистого прибутку і (або) перестрахувальних операцій, в яких перестрахувальник приймає участь.

На субрахунку 91.1 відображаються відсотки, отримані (що підлягають отриманню) перестрахувальником за депонованих перестрахувальником премій за договорами, прийнятими в перестрахування.

Належні до сплати перестрахувальникові за договорами, прийнятими в перестрахування, суми нарахованих танто враховуються по субрахунку 91.2.

До рахунку 92 відкривається субрахунок 92.3, на якому перестраховика відображає нараховані страхові премії (внески) за укладеними договорами перестрахування.

Аналітичний облік по субрахунку 92.3 ведеться за видами страхування в розрізі договорів перестрахування і за іншими напрямами, необхід-мим для управління страховою організацією та складання звітності (по страхувальникам, перестрахувальникам, перестрахувальникам).

- Страхування, при якому беруть участь кілька

Облік операцій страховиків певними частками в страхова-

сострахованія_ НІ і одного і того ж ризику, являє сострахование. Для більш надійного забезпечення ризику страхувальник розподіляє його між декількома страховими організаціями на умовах часткової або солідарної відповідальності.

За одним договором страхування об'єкт страхування може бути застрахований спільно кількома страховиками.

В цілому бухгалтерський облік за договорами співстрахування аналогічний обліку операцій за договорами прямого страхування, але є деякі особливості. Рахунки синтетичного обліку містять аналітичні рахунки для операцій співстрахування. Порядок розрахунків за договором співстрахування залежить від того, виділена чи ведуча страхова організація.

Операції сострахования ведуться на наступних аналітичних субрахунках.

Вироблені страхові виплати але договорами співстрахування враховуються на субрахунку 22.2. При цьому кожен страховик - учасник договору співстрахування відображає на цьому субрахунку виплачене за договором страхове відшкодування або страхові суми в частині, що припадає на частку кожного учасника в договорі співстрахування.

Що належать до отримання страхові премії (внески) в частині, що припадає на частку кожного страховика за договором співстрахування, відображаються на субрахунку 92.2.

Облік учасниками договору співстрахування розрахунків в частині, що припадає па частку страхових премій (внесків), страхових виплат, а також винагород за укладання договору співстрахування, ведеться на субрахунку 78.2. Якщо призначена провідна страхова організація, то в цьому випадку розрахунки за договором співстрахування за всіх учасників договору здійснює одна страхова організація.

За кредитом субрахунка 78.2 провідною організацією відображаються страхові премії (внески), належні до вступу за договором співстрахування і припадають на частку учасників договору співстрахування, в кореспонденції з субрахунком 78.1.

За дебетом субрахунка 78.2 провідною страховою організацією відбивається частка учасників договору страхування в винагороду страховому агенту, страховому брокеру. При цьому кредитується субрахунок 78.7. Суми, що надійшли від учасників договору співстрахування в погашення заборгованості, відображаються за кредитом субрахунка 78.2 в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів.

За дебетом субрахунка 78.2 провідна страхова організація формує заборгованість учасників договору, відповідну їх частці у виробленій страхової виплати. Суми, що надійшли від учасників договору співстрахування в погашення заборгованості по виробленої страхової виплати, відображаються але кредитом субрахунка 78.2 в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів.

Всі учасники договору співстрахування формують страхові резерви відповідно до частки отриманої страхової премії, а також часток у врегулюванні збитків на рахунку 95. Отримані доходи, результати зміни страхових резервів, вироблені витрати і збитки (виплати) на звітну дату формуються на рахунку 99.

- Фінансовим результатом діяльності

Облік доходів, витрат страхових організацій є прибуток і фінансових результатів,> ч

-1 --- 1- (збиток), певна за звітний період

на підставі даних бухгалтерського обліку.

Прибуток (збиток) визначається як різниця між доходами і витратами організації. Формування доходів і витрат ведеться відповідно до законодавства. До складу витрат, крім загальноприйнятих у страхової організації, входять і страхові резерви. Відрахування в страхові резерви в звітному періоді зменшують фінансовий результат, а повернення страхових резервів, створених в попередньому звітному періоді, - збільшує. Результат зміни резервів, таким чином, бере участь у формуванні фінансових результатів по страхових операціях.

Особливості складання бухгалтерської (фінансової) звітності

Страхові організації відповідно до законодавства формують різноманітну звітність, яку можна роз- - ділити на зовнішню і внутрішню.

Внутрішня звітність формується за формами і показниками, прийнятим в страховій організації. Зовнішня звітність подається зовнішнім користувачам і може бути публічною і непублічної.

До зовнішньої звітності відносяться:

 • - бухгалтерська звітність. Формується за стандартами Росії (РСБУ) і Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ);
 • - податкова звітність;
 • - статистична звітність;
 • - звітність, яка надається в порядку нагляду за страховою діяльністю.

Бухгалтерська звітність страхової організації являє систему даних про її фінансовий стан, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі за звітний період. Складається звітність на основі даних бухгалтерського обліку. Склад бухгалтерської звітності та порядок її формування визначено наказом Мінфіну Росії від 27.07.2012 № 109н.

Бухгалтерська звітність складається з бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки, додатків до них і пояснювальної записки. До складу додатків входять і форми по руху капіталу і руху грошових коштів. Страховики з річною бухгалтерською звітністю представляють і аудиторський висновок, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності організації.

Бухгалтерська звітність повинна давати достовірне і повне уявлення про фінансовий стан страхової організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі. Бухгалтерська звітність, сформована виходячи з правил, встановлених нормативними актами з бухгалтерського обліку, може вважатися достовірною та повною.

При формуванні бухгалтерської звітності страхової організацією повинно бути виключено одностороннє задоволення інтересів одних груп користувачів, тобто повинна бути забезпечена нейтральність інформації, що міститься в звітності. Інформація не є нейтральною, якщо за допомогою відбору або форму подання вона впливає на рішення та оцінки користувачів з метою досягнення визначених результатів або наслідків.

Для складання бухгалтерської звітності звітною датою вважається останній календарний день звітного періоду. При складанні бухгалтерської звітності за звітний рік звітним роком є календарний рік з 1 січня по 31 грудня включно. Бухгалтерська звітність складається російською мовою і у валюті Російської Федерації. Бухгалтерська звітність підписується керівником і головним бухгалтером (бухгалтером) організації.

При формуванні бухгалтерської звітності страхова організація повинна дотримуватися прийнятої послідовності відображення інформації від одного звітного періоду до іншого. Істотна зміна при формуванні показників бухгалтерської звітності має бути розкрито в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки разом із зазначенням причин, що викликали цю зміну.

Страховим організаціям в бухгалтерській звітності рекомендується розкривати таку інформацію: про зміни облікової політики, що зробили або здатних зробити істотний вплив на фінансове становище; про рух грошових коштів; про операції в іноземній валюті; про матеріально-виробничих запасах; про основні засоби; про доходи та витрати організації; про наслідки подій після звітної дати; про наслідки умовних фактів господарської діяльності; іншу інформацію про активи, капітал, резерви і зобов'язання організації.

Страхова організація самостійно визначає, в якій формі може бути розкрита інформація, які показники повинні бути розроблені і включені в звітність, які повинні бути приведені таблиці і розшифровки до форм бухгалтерської звітності і в пояснювальній записці.

Додаткова інформація, супутня бухгалтерської звітності, може бути представлена в виконавчий орган страхової організації, якщо він вважає її корисною для прийняття користувачами економічних рішень.

Страхові організації представляють бухгалтерську звітність по РСБУ і МСФО. Відповідно до МСФЗ фінансова звітність страховика включає звіти:

 • - про фінансове становище на дату закінчення періоду;
 • - прибуток або збиток за період і інший сукупний дохід;
 • - про зміни в капіталі за період;
 • - про рух грошових коштів за період;
 • - примітки, що складаються з короткого огляду основних положень облікової політики та іншої пояснювальної інформації.

Для здійснення державного фінансового контролю звітність страхової організації подається до органів нагляду відповідно до наказу ФСФР Росії від 06.03.2013 № 13-17 / пз-н. До складу цієї звітності входить бухгалтерська звітність (бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати, додатків до них і пояснювальної записки), крім того, страхова організація формує і представляє наступні форми звітів:

 • - про склад та структуру активів (форма № 7-страховик);
 • - страхові резерви (форма № 8-страховик);
 • - платоспроможності (форма № 9-страховик);
 • - про операції перестрахування (форма № 10-страховик);
 • - про структуру фінансового результату за видами страхування (форма № 11-страховик);
 • - філії та представництва (форма № 12-страховик);
 • - про акціонерів (учасників) та інших афілійованих осіб (форма № 13-страховик).

Річна бухгалтерська (фінансова) звітність подається страховиком до територіального підрозділу органу страхового нагляду протягом 90 календарних днів після закінчення звітного року.

Проміжна бухгалтерська (фінансова) звітність подається страховиком до територіального підрозділу органу страхового нагляду протягом 30 календарних днів після закінчення першого кварталу, першого півріччя та дев'яти місяців.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >