АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Аналіз діяльності страхової організації можна визначити як вивчення і оцінка показників, що характеризують різні сторони діяльності страхової організації.

Аналіз діяльності страхової організації здійснюється для цілей внутрішнього і зовнішнього контролю. На підставі аналізу виявляються слабкі сторони і виробляються заходи по їх усуненню.

Основна мета фінансового аналізу - оцінка фінансового стану страхової організації і результатів її фінансово-господарської діяльності. Деталізуючи мети фінансового аналізу, можна їх визначити як:

 • - визначення фактичного фінансового стану страхової організації;
 • - виявлення факторів, що впливають на фінансову ситуацію у страховій компанії;
 • - визначення заходів впливу на фінансовий стан страхової організації різних факторів;
 • - контроль за стабільністю фінансових показників.

Більш детальний аналіз полягає у виявленні змін фінансового стану, основних ознак, що викликають ці зміни, а також можливостей підвищення ефективності функціонування страхової організації.

Основними завданнями фінансового аналізу є оцінка:

 • - ліквідності;
 • - платоспроможності;
 • - майнового стану;
 • - фінансової стійкості;
 • - ділової активності;
 • - рентабельності;
 • - визначення і оцінка тенденцій розвитку господарюючого суб'єкта;
 • - аналіз грошових потоків;
 • - поглиблене вивчення факторних і результативних показників фінансово-господарської діяльності і знаходження причинно-наслідкових зв'язків.

Залежно від суб'єкта і цілей проведення фінансового аналізу розрізняють зовнішній і внутрішній аналіз. Зовнішній аналіз проводять зовнішні суб'єкти, в тому числі контролюючі органи. Внутрішній аналіз проводить страховик для власних потреб і на підставі самостійно розроблених показників і критеріїв.

Зовнішній аналіз ґрунтується на даних бухгалтерської звітності, складеної страховиком. Внутрішній аналіз на відміну від зовнішнього додатково використовує дані бухгалтерського та управлінського обліку і є більш точним і ефективним з точки зору можливості виявлення чинників, що впливають на фінансовий стан і потенціал страховика. Крім того, внутрішній аналіз дозволяє враховувати специфіку діяльності, використовувати спеціально підготовлені дані, сконцентрувати увагу на найбільш істотних показниках.

Для аналізу різних сторін діяльності страхової організації використовуються абсолютні вартісні показники, що характеризують обсяги діяльності, а також відносні показники (коефіцієнти), що відображають якість страхового бізнесу. Окремі види показників в ході аналізу підлягають порівнянню з встановленими нормативами.

Проведення фінансового аналізу можна вести за кількома напрямками, кожен з яких може проводитися самостійно. Напрями фінансового аналізу формуються в залежності від цілей і завдань, але до основних можна віднести:

 • - вивчення структури і динаміки економічних показників діяльності страхової організації;
 • - аналіз окремих показників і напрямків діяльності страхової організації;
 • - вивчення фінансових результатів та фінансового стану з метою оцінки фінансової стійкості страхової організації за даними річної або квартальної фінансової звітності. Оцінка фінансових результатів включає аналіз показників валового доходу, прибутку і рентабельності страхової організації, виявлення і вимірювання ступеня впливу впливають на ці показники факторів.

На підставі бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати аналіз здійснюється в наступній послідовності:

 • - горизонтальний аналіз, що складається в порівнянні кількісного значення кожної позиції балансу з даними попереднього періоду;
 • - вертикальний (структурний) аналіз, який полягає у визначенні структури показників в загальному підсумку балансу;
 • - аналіз основних тенденцій динаміки показників;
 • - аналіз фінансових коефіцієнтів;
 • - порівняльний аналіз, який включає: внутрішньогосподарський аналіз, який представляє порівняння значень основних показників організації та її дочірніх компаній і підрозділів;
 • - міжгосподарський аналіз, заснований на порівнянні показників страхової організації з показниками конкурентів, з середньогалузевими показниками;
 • - факторний аналіз, який полягає у визначенні ступеня впливу окремих факторів на результатні показник.

Аналіз структури і динаміки економічних показників діяльності страхової організації

Для аналізу структури і динаміки економічних показників діяльності страхової організації необхідна інформація може бути отримана з бухгалтерського балансу і звіту про фінансові

результатах діяльності.

Горизонтальний аналіз полягає в побудові аналітичних таблиць, в яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами їх зміни. При проведенні горизонтального аналізу розраховують базисні темпи зростання показників за ряд років (суміжних періодів), що дозволяє аналізувати зміну окремих балансових статей, а також прогнозувати їх значення.

В ході вертикального аналізу проводять аналітичні процедури розрахунку відносних показників, що дозволяють визначити питому вагу кожної статті балансу в загальному його результаті. Розраховані динамічні ряди показників дозволяють простежити за структурними змінами

в складі активів і їх джерел покриття і прогнозувати їх зміну. Горизонтальний і вертикальний методи аналізу взаємодоповнюють один одного, тому для проведення аналізу будують аналітичні таблиці з інформацією, що характеризує як структуру балансу, так і динаміку його окремих показників. Для більш детального аналізу звітності використовуються прийоми, які включають:

- складання порівняльних таблиць з виявленням абсолютного і відносного (у відсотках) відхилення за основними показниками звітності;

обчислення відносних відхилень показників у відсотках по відношенню до балансового році за кілька років;

- обчислення показників за ряд років у відсотках до якого-небудь підсумкового показника.

Показники даної групи відбивають питому вагу окремих видів засобів в їх загальному обсязі (валюті балансу) і динаміку абсолютних значень окремих видів засобів. Для розрахунку показників використовуються дані активу балансу. Для аналізу структури балансу валюта балансу приймається рівною 100% і визначається частка кожного розділу балансу, елемента (статті) в загальній сумі коштів або джерел страхової організації.

Розглянемо методику аналізу активів і пасивів за даними балансу страхової організації «Захист» (табл. 4.7).

При проведенні фінансового аналізу обчислюються темпи зростання і приросту активів і їх питомої ваги (у відсотках) в загальному обсязі коштів страхової організації. Особливу увагу необхідно приділити динаміці абсолютних значень і питомої ваги таких видів активів, як непокриті збитки і дебіторська заборгованість. Зростання цих показників є негативною тенденцією, так як активи в сумі непокритих збитків не можуть бути використані для покриття зобов'язань. Дебіторська заборгованість має високим ризиком щодо повернення коштів і є активом, який не приносить дохід.

В ході аналізу необхідно виявити види засобів, динаміка яких в значній мірі відрізняється від динаміки валюти балансу. Показники динаміки і структури коштів страхової організації доцільно аналізувати поквартально і але підсумками року.

У табл. 4.7 показаний аналіз динаміки (горизонтальний), а в табл. 4.8 - структурний аналіз (вертикальний) статей балансу страхової організації.

Аналіз динаміки і структури активів страхової організації показує тенденцію до зниження діяльності.

Розрахунки показують, що за останні два роки відбувається зниження валюти балансу аналізованої компанії на 2451 тис. Руб. в 2013 р в порівнянні з 2012 р і на 2002 тис. руб. в 2014 р в порівнянні з 2013 р, проте темп її зниження сповільнюється, і в 2013 р темп зниження становив лише 1,05%, а в 2014 р - 0,87%. Це обумовлено тим, що за цей рік відбулися стабілізація інвестиційних вкладень і одночасно значний приріст грошових коштів.

Аналіз динаміки коштів страхової організації на підставі бухгалтерського балансу за період 1 січня 2012 року - 1 січня 2014 р

ГО

оо

про

п / п

статті балансу

1 січня 2012 р

1 січня 2013 р

зміна

(+ .-)

темп

приросту,

%

1 січня 2014 р

зміна

(+ .-)

темп

приросту,

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

АКТИВ

Розділ I. Активи

1

Нематеріальні активи

5

1

-4

-26,7

7

4

-36,36

2

Основні засоби

9

09

+420

471,9

22

187

-36,74

3

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

-

-

-

-

4

Фінансові вкладення (за винятком грошових еквівалентів)

175703

151911

-23792

-13,54

40904

11007

-7,25

5

відкладені податкові активи

2917

3367

+450

15,43

284

83

-2,47

6

запаси

7

23

+26

26,8

8

75

-60,98

7

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

-

-

-

8

Частка перестраховиків у страхових резервах зі страхування життя

9

Частка перестраховиків у страхових резервах але страхуванню іншому, ніж страхування життя

3019

941

-2150

-71,22

087

146

15,52

10

Дебіторська заборгованість

34873

40093

+5220

14,97

9942

151

-0,38

11

Депо премій у перестраховиків

-

-

-

12

Грошові кошти та грошові еквіваленти

15000

32307

+17307

115,38

+1666

9359

28,97

ГО

СО

п / п

статті балансу

1 січня 2012 р

1 січня 2013 р

зміна

(+ .-)

темп

приросту,

%

1 січня 2014 р

зміна

(+, -)

темп

приросту,

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

Інші активи

-

-

-

14

Разом з розд. I

231713

229262

-2451

1,058

27260

2002

-0,87

15

баланс

231713

229262

2451

1,058

27260

2002

-0,87

ПАСИВ

Розділ II. Капітал та резерви

16

Статутний капітал

160000

160000

-

60100

100

0,063

17

Власні акції (частки), що викуплені в акціонерів (учасників)

18

переоцінка майна

-

-

-

19

Додатковий капітал (без переоцінки)

-

-

-

20

Резервний капітал

-

-

-

21

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

7133

7530

+397

5,57

094

тисяча п'ятсот шістьдесят чотири

20,77

22

Разом з розд. II

167133

167530

+397

0,24

69194

1664

0,99

23

Розділ III. зобов'язання

Страхові резерви зі страхування життя

24

Страхові резерви по страхуванню іншому, ніж страхування життя

38250

45828

+7578

19,81

3292

2530

-5,52

25

Позикові кошти

5004

-

-5004

-1,0

-

-

26

Відкладені податкові зобов'язання

-

-

-

ГО

оо

го

п / п

статті балансу

1 січня 2012 р

1 січня 2013 р

зміна

(+ .-)

темп

приросту,

%

1 січня 2014 р

зміна

(+ .-)

темп

приросту,

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

27

Оціночні зобов'язання

869

04

-65

7,48

40

264

32,84

28

Депо премій перестраховиків

-

-

-

29

Кредиторська заборгованість

20361

15100

-5261

25,84

4234

866

5,74

30

Доходи майбутніх періодів

-

-

-

31

Інші зобов'язання

96

-

-96

-1,0

-

32

Разом з розд. III

64580

61732

-2848

-4,41

8066

3666

5,94

33

баланс

231713

229262

-2451

-1,05

27260

2002

-0,87

Таблиця 4.8

Аналіз структури статей балансу страхової організації на підставі бухгалтерського балансу

за період 1 січня 2012 року - 1 січня 2014 р

п / п

статті балансу

1 січня 2012 р

1 січня 2013 р

1 січня 2014 р

тис. руб.

% Від виробленого

тис. руб.

% Від виробленого

тис. руб.

% Від виробленого

1

2

3

4

5

6

7

8

АКТИВ

Розділ I. Активи

1

Нематеріальні активи

5

0,01

1

0,005

7

0,003

2

Основні засоби

9

0,04

09

0,22

322

0,14

3

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

-

-

-

гче

оо

зі

п / п

статті балансу

1 січня 2012 р

1 січня 2013 р

1 січня 2014 р

тис. руб.

% Від виробленого

тис. руб.

% Від виробленого

тис. руб.

% Від виробленого

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Фінансові вкладення (за винятком грошових еквівалентів)

175703

75,83

151911

66,26

140904

62,00

4

відкладені податкові активи

917

1,26

3367

1,47

3284

1,45

5

запаси

7

0,04

23

0,05

48

0,02

6

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

-

-

-

7

Частка перестраховиків у страхових резервах зі страхування життя

8

Частка перестраховиків у страхових резервах із страхування іншого, ніж страхування життя

3019

1,30

941

0,41

+1087

0,48

9

Дебіторська заборгованість

34873

15,05

40093

17,49

39942

17,58

10

Депо премій у перестраховиків

-

-

-

11

Грошові кошти та грошові еквіваленти

15000

6,47

32307

14,09

41666

18,33

12

Інші активи

-

-

-

13

Разом з розд. I

231713

100

229262

100

227260

100

14

баланс

231713

100

229262

100

227260

100

Розділ II. Капітал та резерви

15

Статутний капітал

160000

69,05

160000

69,79

160100

70,45

16

Власні акції (частки), що викуплені в акціонерів (учасників)

го

оо

п / п

статті балансу

1 січня 2012 р

1 січня 2013 р

1 січня 2014 р

тис. руб.

% Від виробленого

тис. руб.

% Від виробленого

тис. руб.

% Від виробленого

1

2

3

4

5

6

7

8

17

переоцінка майна

-

-

-

18

Додатковий капітал (без переоцінки)

-

-

-

19

Резервний капітал

-

-

-

20

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

7133

3,08

7530

3,2

9094

4,0

21

Разом з розд. II

167 133

72,13

167530

73,09

169194

74,45

22

Розділ III. зобов'язання

Страхові резерви але страхуванню життя

23

Страхові резерви по страхуванню іншому, ніж страхування життя

38250

16,51

45828

9,99

43292

19,05

24

Позикові кошти

5004

2,16

-

-

25

Відкладені податкові зобов'язання

-

-

-

26

Оціночні зобов'язання

869

0,38

04

0,35

540

0,24

27

Депо премій перестраховиків

-

-

-

28

Кредиторська заборгованість

20361

8,79

15100

6,59

14234

6,26

29

Доходи майбутніх періодів

-

-

-

30

Інші зобов'язання

96

0,4

-

-

31

Разом з розд. III

64580

27,87

61732

26,93

58066

25,55

32

баланс

231713

100

229262

100

227260

100

Зміна необоротних активів пов'язане з формуванням амортизаційних відрахувань. Збільшення вартості основних засобів на 1 січня

2013 р пов'язано з надходженням основних засобів. В аналізованому періоді відзначається збільшення обсягу грошових коштів, що при одночасному зниженні фінансових вкладень може говорити про зміну інвестиційної політики аналізованої страхової організації «Захист».

Аналіз активів дозволяє виявити динаміку розвитку страхової організації «Захист» в цілому. Приріст активів може свідчити про зростання ділової активності, однак для такої оцінки необхідний ще і більш поглиблений аналіз зміни структури активів. Одночасно слід звернути увагу на величину дебіторської заборгованості організації. Якщо аналіз діяльності страховика за кілька періодів показав, що дебіторська заборгованість має тенденцію до зниження, то це може свідчити як про задовільний стан внутрішнього контролю (за розрахунками зі страхувальниками та іншими дебіторами), так і про зниження збору премій. Якщо падіння активів забезпечується за рахунок зниження зібраної премії, то можна зробити висновок, що діяльність організації є неефективною.

Грошові кошти представляють найбільш ліквідні активи компанії, тому зростання їх абсолютного значення і питомої ваги означає підвищення ступеня ліквідності наявних активів. Збільшення грошових коштів на рахунках в банку свідчить, як правило, про зміцнення фінансового стану організації. Їх сума повинна бути такою, щоб забезпечити погашення всіх першочергових платежів. Наявність великих залишків грошових коштів протягом тривалого часу може бути результатом недостатньо раціонального використання коштів і залучення їх в інвестиційну діяльність страхової організації.

За даними табл. 4.8 частка грошових коштів в структурі активів збільшувалася і становила на 1 січня 2013 р 14,09% проти 6,47 у 2012 р, а на 1 січня 2014 року їх частка склала вже 18,33%. При цьому скоротилася частка інвестицій в обсязі активів з 75,83% в 2012 р до 66,26 в 2013 р і 62,00% на 1 січня 2014 г. Ріст обсягів грошових коштів на шкоду інвестиційних активів може привести до зниження обсягів одержуваного інвестиційного доходу.

В аналізованому періоді питома вага частки перестраховиків у страхових резервах різко знизився в порівнянні з 2012 р (з 1,30% в 2012 р до 0,41 в 2013 р і 0,48 в 2014 р). Частка перестраховиків в загальній сумі коштів показує відносну величину коштів страхової компанії, які фактично знаходяться в розпорядженні перестраховиків. Зміна залежності від перестраховиків необхідно зіставити з контролем за надійністю компаній - партнерів по перестрахуванню.

У 2014 і 2013 рр. спостерігалося зниження частки фінансових вкладень (з 75,83% на 1 січня 2012 р до 66,26 в 2013 р і 62,00% на 1 січня

2014 г.). Одночасно зростає питома вага грошових коштів (на 1 січня 2012 року - 6,47%, в 2013 р - 14,09, на 1 січня 2014 року - 18,33%) і дебіторської заборгованості (на 1 січня 2012 р - 15,05, в 2013 р - 17,49, на 1 січня 2014 року - 17,58%).

При проведенні фінансового аналізу джерел також розраховуються темпи зростання і приросту і їх питома вага (у відсотках) в загальному обсязі коштів страхової організації. Приділяється увага динаміці абсолютних значень і питомої ваги таких видів джерел, як непокриті збитки, страхові резерви та кредиторська заборгованість.

При проведенні аналізу структури джерел коштів (табл. 4.9) необхідно приділити особливу увагу аналізу власних коштів, так як зміна величини власних коштів характеризує позитивну або негативну спрямованість діяльності страхової організації. Збільшення власних коштів говорить про позитивні результати діяльності страхової організації. Якщо при аналізі встановлена негативна величина власних коштів, то це свідчить про наявність у страхової компанії непокритих збитків (це можуть бути збитки минулих років або звітного року), які перевищують величину статутного капіталу.

Таблиця 4.9

Аналіз динаміки фінансових результатів діяльності страхової організації

п / п

показники

код

рядки

2014 р

2013 р

відхилення

1

2

3

4

5

е

Страхування інше, ніж страхування життя

1

Зароблені страхові премії - нетто-перестрахування

2100

67055

90073

-23018

2

Страхові премії за договорами страхування, співстрахування та перестрахування - всього

2110

67928

98811

-30883

3

Страхові премії, передані в перестрахування

2120

(1634)

(2008)

-374

4

Зміна резерву незароблених премії - всього

2130

622

(4747)

5369

5

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премії

2140

139

(1983)

2 122

6

Відбулися збитки - нетто перестрахування

2200

(42286)

(46261)

-3975

7

Виплати за договорами страхування, співстрахування та перестрахування - всього

2210

(40349)

(39312)

1037

8

Витрати по врегулюванню збитків

2220

(4175)

(4160)

15

9

Частка перестраховиків у виплатах

2230

317

37

180

10

Зміна резервів збитків - всього

2240

1914

(2831)

4745

ii / ii

показники

код

рядки

2014 р

2013 р

відхилення

1

2

3

4

5

6

11

Зміна частки перестраховиків у резервах збитків

2250

7

(95)

102

12

Зміна інших страхових резервів

2300

-

-

13

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2400

-

-

14

Відрахування від страхових премій

2500

-

-

15

Витрати по веденню страхових операцій - нетто-перестрахування

2600

(21536)

(29805)

-8269

16

аквізиційні витрати

2610

(21534)

(29805)

-8271

17

Інші витрати по веденню страхових операцій

2620

(2)

-

18

Перестрахова комісія і Тантьєма за договорами перестрахування

2630

19

Доходи з інвестицій

2700

4569

389

-2820

20

Витрати з інвестицій

2800

(2823)

(5735)

-2912

21

Інші доходи по страхуванню іншому, ніж страхування життя

2910

414

803

-389

22

Інші витрати по страхуванню іншому, ніж страхування життя

2920

(1375)

(3445)

-2070

23

Результат від операцій зі страхування іншого, ніж страхування життя

2000

4018

13019

-9001

Доходи і витрати, не пов'язані зі страховими операціями

24

Управлінські витрати

3100

(16549)

(17474)

-925

25

інші доходи

3200

49565

172854

-123289

26

Інші витрати

3300

(34984)

(167806)

-132822

27

Прибуток (збиток) до оподаткування

3400

2050

93

тисяча сто сорок сім

28

Поточний податок на прибуток

3500

(403)

(646)

-243

29

У тому числі постійні податкові зобов'язання (активи)

3510

70

7

3

30

Зміна відстрочених податкових зобов'язань

3600

-

-

31

Зміна відкладених податкових активів

3700

(83)

50

-533

п / п

показники

код

рядки

2014 р

2013 р

відхилення

1

2

3

4

5

6

32

інше

3800

-

-

33

3900

-

-

34

чистий прибуток (збиток)

3000

тисяча п'ятсот шістьдесят чотири

97

1167

У страховій організації за аналізований період обсяг власних коштів не змінювався, але частка їх у структурі джерел поступово збільшується (на 1 січня 2012 року - 72,13%, в 2013 р - 73,09, в 2014 р - 74,45 %). Одночасно відбувається зниження зобов'язань з 27,87% на 1 січня 2012 р до 26,93 в 2013 р і 25,55% на 1 січня 2014 р що може свідчити про зниження обсягу послуг, що надаються.

Частка страхових резервів на 1 січня 2012 р становила 27,87%, і простежується тенденція до їх зниження. Страхові зобов'язання у страхової організації, що працює продуктивно в сфері страхування, складають більше 70% джерел коштів. Ситуація не змінилася і на кінець аналізованого періоду.

_ Після вивчення зміни ноказа-

Аналіз фінансових результатів телей бухгалтерського балансу, доцільно перейти до аналізу фінансових результатів діяльності страхової організації.

Першим кроком на цьому етапі аналізу є розгляд отриманого страховиком фінансового результату в динаміці і співвідношення елементів, його визначають.

Особливістю формування звіту про фінансові результати страхової організації є те, що в ньому окремо показується формування доходу по страхуванню життя і від операцій страхування іншого, ніж страхування життя.

Анализируемая страхова організація «Захист» займалася страхуванням іншим, ніж страхування життя. Тому приклад аналітичних розрахунків заснований на даних тільки цього виду страхування.

У звіті про фінансові результати діяльності страхової організації виділяється два напрямки діяльності - страхування життя (розд. I) та інші види страхування (розд. І). Таким чином, інформація щодо формування прибутку (збитку) сформована виходячи з цих двох основних напрямків діяльності, що дозволяє бачити доходи, отримані за різними напрямками діяльності страхової організації.

За даними табл. 4.10 спостерігається зниження діяльності страхової організації, що підтверджується падінням надходжень страхових премій. Однак в аналізованому періоді отримано прибуток за рахунок того, що зниження витрат йшло більш швидкими темпами, ніж падіння доходів. Валовий дохід в аналізовані роки був отриманий насамперед від основної діяльності. Однак питома вага цих доходів в загальному обсязі надходжень знизився з 92,3 до 63,2%. Зниження частки валового доходу відбулося як за рахунок зниження частки надходжень страхової премії на 17,5% (91,0-62,5%), так і за рахунок зниження інвестиційного доходу, частка якого знизилася з 1,3% в 2013 р до 0,7% в 2014 р

Таблиця 4.10

Аналіз доходів страхової організації

п / п

показники

2014 р

2013 р

сума,

тис.

руб.

%

сума,

тис.

руб.

%

1

2

4

5

6

7

Страхування інше, ніж страхування життя

1

Страхові премії за договорами страхування, співстрахування та перестрахування - нетто

67055

55,14

90055

33,21

2

Доходи з інвестицій

4569

3,76

7389

2,73

3

Інші доходи по страхуванню іншому, ніж страхування життя

414

0,34

803

0,30

4

інші доходи

49565

40,76

172854

63,76

5

Валовий дохід

121603

100

271097

100

Витрати організації (табл. 4.11) скоротилися в сукупності з 272534 тис. До сто двадцять одна тисяча сто вісімдесят сім тис. Руб. У той же час змінилася структура витрат в 2014 р в порівнянні з 2013 р Велика частина витрат припадає на що відбулися збитки та інші витрати.

Таблиця 4.11

Аналіз витрат страхової організації

п / п

показники

2014 р

2013 р

сума,

тис.

руб.

%

сума,

тис.

руб.

%

1

2

3

4

5

6

Страхування інше, ніж страхування життя

1

Страхові премії, передані в перестрахування

-1634

1,35

-2008

0,74

2

Відбулися збитки - нетто-перестра- хованіс

-42286

34,89

-46261

16,97

3

Витрати по веденню страхових операцій - нетто-перестраховапіе

-21536

17,77

-29805

10,95

4

Витрати з інвестицій

-2823

2,33

-5735

2,1

5

Інші витрати по страхуванню іншому, ніж страхування життя

-1375

1,13

-3445

1,26

п / п

показники

2014 р

2013 р

сума,

тис.

руб.

%

сума,

тис.

руб.

%

1

2

3

4

5

6

6

Управлінські витрати

-16549

13,66

-17474

6,41

7

Інші витрати

-34984

28,87

167806

61,57

8

всього витрат

121 187

100

272534

100

При проведенні аналізу розраховуються коефіцієнти, що характеризують співвідношення страхових премій і страхових виплат - нетто-пере- страхування (табл. 4.12). Таке співвідношення по роках дозволяє встановити рівень збитковості договорів страхування з операцій іншим, ніж страхування життя.

Таблиця 4.12

Динаміка показників збитковості договорів з інших видів страхування

№ п / п

показники

2013 р

2014 р

1

Страхові премії - нетто-перестрахування

90055

67055

2

Страхові виплати - нетто-перестрахування

46261

42286

3

Коефіцієнт збитковості договорів

0,51

0,63

За аналізований період і обсяг страхових премій, і обсяг виплат знизилися, але оскільки темп їх зниження відрізняється, то показник збитковості договорів збільшився на 0,12.

У разі якщо коефіцієнт збитковості договорів знижується, то необхідно розрахувати ефект в абсолютному вираженні на динаміку витрат але формулою

Е = АК? СП,

де Е - величина ефекту від зниження коефіцієнта збитковості; АК - величина зміни коефіцієнта збитковості в звітному періоді в порівнянні з базисним; СП - обсяг страхових премій - нетто-пере- страхування в звітному періоді.

В ході аналізу необхідно встановити Аналіз прибутку, ділової залежність надійності страхової ком- активності і рентабельності

_-_ Папіі від результативності її діяльності. Цей аналіз доцільно провести з метою виявлення основних факторів зміни розміру власних коштів.

Найбільш загальною характеристикою результативності фінансово-господарської діяльності страхової компанії є прибуток. У зв'язку з цим в ході аналізу вирішуються наступні завдання:

 • - визначити достатність досягнутих результатів для забезпечення фінансової стійкості організації, конкурентоспроможності;
 • - вивчити вплив на прибуток різних факторів;
 • - розглянути основні напрямки подальшого підвищення результативності діяльності.

Набір економічних показників, що характеризують результативність діяльності організації, визначається глибиною аналізу. За даними звітності можна проаналізувати прибуток, рентабельність і оборотність.

В ході аналізу прибутку (економічний ефект) можна розглядати прибуток від реалізації послуг, балансовий прибуток, чистий прибуток.

Ділова активність страхової організації проявляється в динамічному розвитку і ефективному використанні економічного потенціалу. Для аналізу ділової активності використовуються показники оборотності, що дозволяють оцінити фінансовий стан компанії. До показників оборотності відноситься оборотність коштів або їх джерел:

Страхові премії - нетто /

/ Середня за період величина коштів або їх джерел.

Аналіз ділової активності включає наступні показники:

- коефіцієнт загальної оборотності активів:

Страхова премія за період / Середня величина активів.

Коефіцієнт загальної оборотності відображає швидкість обороту всього капіталу страхової організації або ефективність використання всіх наявних ресурсів незалежно від їх джерел. Коефіцієнт загальної оборотності відображає швидкість обороту всього капіталу страхової організації або ефективність використання всіх наявних ресурсів незалежно від їх джерел;

- оборотність оборотного капіталу:

Страхові внески - нетто /

/ Середня величина оборотного капіталу;

- оборотність власного капіталу:

Страхові внески - нетто /

/ Середня величина власних коштів.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу характеризує швидкість обороту власного капіталу і активність коштів.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу - це відношення страхової премії за період до середньої величини власного капіталу. Швидкість віддачі на власний капітал відображає активність використання грошових коштів, показує число оборотів власного капіталу компанії, або скільки рублів виручки припадає на карбованець вкладеного власного капіталу. Низьке значення цього показника свідчить про бездіяльність частини власних коштів;

Показники ділової активності характеризують віддачу економічного потенціалу компанії за обсягами діяльності через визначення швидкості обороту всього капіталу компанії і власного капіталу.

Середня величина активів для розрахунку коефіцієнтів ділової активності по балансу визначається за формулою середньої арифметичної

де А н , А до - відповідно величина активів на початок і кінець аналізованого періоду.

Прибутковість (збитковість) діяльності страхової організації аналізується за допомогою показників рентабельності. Аналіз рентабельності різних напрямків діяльності страхової організації дає можливість визначити їх вплив на загальний фінансовий результат страхової та інвестиційної діяльності.

До складу показників рентабельності (економічна ефективність) входять показники, що характеризують різні сторони діяльності організації.

На підставі даних звіту про фінансові результати розраховують і аналізують динаміку рентабельності активів страхової діяльності організації, а також рентабельності всього капіталу і власних коштів. На цьому етапі аналізуються показники ефективності діяльності компанії, що відображають ставлення результату від діяльності (прибуток, збиток) до виробленим затратам або до обороту компанії. Аналіз рентабельності може включати наступні показники:

Чиста рентабельність = Чистий прибуток /

/ Страхова премія за період.

На цей показник рентабельності впливають фактори, що формують чистий прибуток звітного періоду і розмір страхової премії;

- рентабельність діяльності:

Чистий прибуток / Страхові внески - нетто.

Показник показує, скільки чистого прибутку припадає на кожен рубль зібраних внесків;

- рентабельність активів:

Чистий прибуток / Середньорічна вартість активів.

Рівень рентабельності активів відображає ефективність розподілу ресурсів і їх управління. Показник служить індикатором здатності організації використовувати активи;

- рентабельність власного капіталу:

Чистий прибуток / Власний капітал.

За допомогою цього показника визначається дохід, який припадає на власний капітал;

- рентабельність коштів або їх джерел:

Прибуток / Середня за період величина коштів або їх джерел;

- рентабельність страхової діяльності:

Технічний результат від страхової діяльності /

/ Страхова премія за період.

Технічний результат визначається як різниця між доходами і витратами, що відносяться до даного виду діяльності.

Показник рентабельності відображає ефективність страхової діяльності по відношенню до обороту. Рентабельність від страхової діяльності відображає питому вагу прибутку в кожному рублі виручки від реалізації страхових послуг;

- рентабельність страхової діяльності з урахуванням інвестиційного доходу:

Технічний результат від страхової та інвестиційної діяльності / Страхова премія за період.

Цей показник відображає ефективність обороту страхової діяльності з урахуванням результату від інвестиційної діяльності компанії. При ефективної діяльності страхової організації показник повинен мати позитивне значення;

- рентабельність активів:

Чистий прибуток / Середня величина активів.

Даний показник відображає ефективність використання сукупного капіталу компанії (власного і позикового),

Рентабельність власного капіталу відображає ефективність по відношенню до вкладених в компанію і капіталізованим засобів. Показник рентабельності власного капіталу встановлює залежність між величиною інвестуються власних ресурсів і розміром прибутку, отриманого від їх використання.

-3-3- Фінансова стійкість стра-

Аналіз фінансової стійкості хових організацій визначається

страхової організаціі_ платоспроможністю страховика

і наявністю фінансових ресурсів, необхідних для розвитку.

Фінансова стійкість страхової організації може розглядатися як її здатність зберігати рівень платоспроможності протягом певного періоду часу при можливих несприятливих зовнішніх і внутрішніх впливах на фінансові потоки.

Платоспроможність - найважливіший показник надійності страхової компанії, її фінансової стійкості, і отже, головний показник привабливості компанії для потенційних клієнтів.

Для оцінки фінансової стійкості в порядку нагляду за діяльністю суб'єктів страхової справи з боку держави затверджуються певні нормативи, дотримання яких є обов'язковим.

Необхідність підтримки фінансової стійкості і платоспроможності страхової організації визначається законодавством, і до «гарантіям» забезпечення фінансової стійкості страховика належать економічно обгрунтовані страхові тарифи; страхові резерви, достатні для виконання зобов'язань за договорами страхування, співстрахування, перестрахування, взаємного страхування; власні кошти, в першу чергу сплачений статутний капітал; система перестрахування.

Економічно обгрунтовані страхові тарифи - один з основних факторів, що впливають на фінансову стійкість страховика, так як визначає цінову політику страховика і впливає на обсяг страхового фонду страховика.

Страхові резерви страхової організації формуються відповідно до затверджених в організації методами, прийнятими на підставі правил формування страхових резервів. Страхові резерви відображають стан зобов'язань страховика перед страхувальниками і повинні забезпечувати гарантії страхувальників по виплаті страхового відшкодування і зобов'язань за договорами. У зв'язку з цим для забезпечення фінансової стійкості і гарантій страхувальнику страхова організація повинна покрити страхові резерви активами. Страхові резерви і власні кошти страховика повинні бути забезпечені активами, відповідними вимогам диверсифікації, ліквідності, зворотності і прибутковості. Страховики зобов'язані дотримуватися відповідних вимог фінансової стійкості в частині формування страхових резервів, складу і структури активів, прийнятих для покриття страхових резервів, квот на перестрахування, нормативного співвідношення власних коштів страховика та прийнятих зобов'язань, складу і структури активів, прийнятих для покриття власних коштів страховика, а також видачі банківських гарантій.

Система перестрахування і участь в операціях перестрахування дозволяють забезпечити додатковий захист інтересів страхувальників, підтримуючи фінансову стійкість страхової організації.

Коефіцієнт ліквідності характеризує можливість швидкого перетворення активів страхових організацій в грошову форму, іншими словами - швидкість можливого виконання своїх зобов'язань.

Показники ліквідності використовуються для характеристики здатності організації оплачувати свої короткострокові зобов'язання.

Показники фінансової стійкості і платоспроможності страхової організації можуть включати наступне:

- загальна ліквідність:

L1 = Оборотний капітал /

/ (Короткострокові зобов'язання + Страхові резерви);

- терміновий коефіцієнт ліквідності:

L2 = Грошові кошти +

+ Короткострокові фінансові вкладення /

/ Короткострокові зобов'язання;

- поточний коефіцієнт ліквідності:

L3 = Оборотний капітал - Довгострокові дебітори /

/ Короткострокова кредиторська заборгованість +

+ Страхові резерви;

- коефіцієнт критичної ліквідності:

LA = Грошові кошти +

+ Короткострокові фінансові вкладення +

+ Короткострокова дебіторська заборгованість /

/ Короткострокова кредиторська заборгованість +

+ Страхові резерви;

- абсолютна ліквідність:

L5 = Грошові кошти / Короткострокові зобов'язання.

Власні кошти, як і страхові резерви, повинні бути гарантією виконання зобов'язань за договорами страхування. Залежно від розміру власних коштів обмежуються можливості страховика прийняти ризики на страхування, тобто укласти договори страхування на великі страхові суми. Тому однією з умов початку діяльності страховика є сплачений статутний капітал.

Достатність власних коштів страхової компанії гарантує її платоспроможність при двох умовах: наявність страхових резервів не нижче нормативного рівня і правильна інвестиційна політика.

Платоспроможність страхової організації регулюється через встановлення нормативів і показників, до складу яких входять:

 • - мінімальна величина статутного капіталу, необхідна для здійснення страхування;
 • - склад і методи формування страхових резервів;
 • - регламентація інвестиційної діяльності в частині розміщення страхових резервів;
 • - регулювання перестрахувальної діяльності за допомогою певних обмежень;
 • - встановлення економічно обґрунтованих страхових тарифів;
 • - вимоги до співвідношення активів зобов'язань страхової організації.

Для оцінки платоспроможності страхових компаній, виходячи з Положення про порядок розрахунку страховиками нормативного співвідношення активів і прийнятих ними страхових зобов'язань (див. Наказ Мінфіну Росії від 02.11.2001 № 90н), використовуються показники дотримання співвідношення активів і зобов'язань.

Страхові організації зобов'язані щоквартально проводити розрахунок маржі платоспроможності. Розрахунок маржі платоспроможності проводиться на підставі даних бухгалтерського обліку та звітності страховика.

Величина, в межах якої страховик повинен володіти власним капіталом, вільним від будь-яких майбутніх зобов'язань, за винятком прав вимоги засновників, зменшеним на величину нематеріальних активів та дебіторської заборгованості, терміни погашення якої минули, є нормативним співвідношенням активів і прийнятих страхових зобов'язань (нормативний розмір маржі платоспроможності ).

Нормативний розмір маржі платоспроможності (НМП) розраховується на підставі індексу платежів (/ ?,) і індексу виплат (/%). Для розрахунку НМП за видами іншими, ніж страхування життя, вибирається найбільший з цих двох показників, помножений на поправочний коефіцієнт (К), а саме

Показник R { розраховується на підставі даних про страхові премії (внески). За розрахунковий період приймається один рік або чотири квартали, що передують звітній даті. Індекс премій дорівнює 16% від суми премій (СП), зменшеної на суму:

 • - страхових премій (внесків), повернутих страхувальникам (перестрахувальникам) у зв'язку з розірванням (зміною умов) договорів страхування (перестрахування) за розрахунковий період (ПВ);
 • - відрахувань від страхових премій (внесків) в резерв попереджувальних заходів (РПМ):

- відрахувань страхових премій (внесків) за договорами страхування, співстрахування у випадках, передбачених чинним законодавством, за розрахунковий період.

Другий показник R 2 розраховується на основі страхових виплат (СВ).

Розрахунковим періодом є три роки (36 місяців), що передують звітній даті. Він дорівнює 23% від 1/3 суми;

 • - страхових виплат, фактично вироблених за договорами страхування, співстрахування та нарахованих за договорами, прийнятими в перестрахування, за мінусом сум надходжень, пов'язаних з реалізацією перейшов до страховика права вимоги, яке страхувальник (застрахований, вигодонабувач) має до особи, відповідальної за збитки, відшкодовані в результаті страхування, за розрахунковий період;
 • - зміни резерву заявлених, але неврегульованих збитків та резерву відбулися, але незаявлених збитків але договорами страхування, співстрахування і договорами, прийнятими в перестрахування, за розрахунковий період.

Страховик, у якого з моменту отримання вперше в установленому порядку ліцензії на здійснення страхування іншого, ніж страхування життя, до звітної дати пройшло менше трьох ліг (36 місяців), що не розраховує другий показник.

Визначається обсяг виплат як третя частина від суми страхових виплат, фактично вироблених, і зміни резервів збитків, умень- шенних на суму відшкодувань, які страховик отримав в порядку суброгації:

де СВ - страхові виплати, фактично здійснені за договорами страхування, співстрахування та нараховані за договорами, прийнятими в перестрахування; ДРУ - зміни резервів збитків за розрахунковий період щодо початку звітного періоду; Р - суми, отримані за розрахунковий період за регресними позовами.

Страхова організація, у якій з моменту отримання ліцензії вперше на здійснення страхування іншого, ніж страхування життя, до звітної дати пройшло менше трьох років, розраховує показник R 2 .

Розрахунковим періодом для обчислення поправочний коефіцієнт є рік (12 місяців). Поправочний коефіцієнт К визначається як відношення виплат нетто до виплат брутто, фактично виробленим в звітному періоді. Поправочний коефіцієнт визначається як відношення суми:

 • - страхових виплат, фактично вироблених за договорами страхування, співстрахування та нарахованих за договорами, прийнятими в перестрахування, за мінусом нарахованої частки перестраховиків у страхових виплатах за розрахунковий період;
 • - зміни резерву заявлених, але неврегульованих збитків та резерву відбулися, але незаявлених збитків за договорами страхування, співстрахування і договорами, прийнятими в перестрахування, за мінусом зміни частки перестраховиків у зазначених резервах за розрахунковий період;

до суми (не виключаючи частки перестраховиків):

 • - страхових виплат, фактично вироблених за договорами страхування, співстрахування та нарахованих за договорами, прийнятими в перестрахування, за розрахунковий період;
 • - зміни резерву заявлених, але неврегульованих збитків та резерву відбулися, але незаявлених збитків за договорами страхування, співстрахування і договорами, прийнятими в перестрахування, за розрахунковий період.

При відсутності в розрахунковому періоді страхових виплат за договорами страхування, співстрахування і договорами, прийнятими в перестрахування, поправочний коефіцієнт приймається рівним 1.

Страховик, який працює менше 12 місяців, за розрахунковий період для поправочний коефіцієнт приймає період з моменту отримання вперше ліцензії до звітної дати.

Слід проаналізувати розраховані значення поправочного коефіцієнта:

 • - якщо К> 1, то приймається для розрахунку К = 1;
 • - якщо К <0,5, то приймається для розрахунку К = 0,5.

При відсутності в звітному періоді страхових виплат До приймається рівним 1.

У разі якщо фактичні дані про операції по виду обов'язкового страхування не менше ніж за три роки свідчать про стабільні позитивні фінансові результати за кожен рік і якщо сума страхових премій (внесків) за цим видом страхування становить не менше 25% від суми страхових премій (внесків) по страхуванню іншому, ніж страхування життя, то за погодженням з наглядовим органом величини відсотків, які використовуються для розрахунку першого і другого показників, можуть використовувати в менших розмірах, але не менше 2/3 від встановлених вів Ичин.

НМП по страхуванню іншому, ніж страхування життя, визначається як сума НМП, розрахованих окремо для видів обов'язкового страхування та інших видів страхування іншого, ніж страхування життя.

НМП для операції зі страхування життя дорівнює добутку 5% від резерву але страхуванню життя (РСЖ), помноженому на поправочний коефіцієнт (К,):

Коефіцієнт К, визначається як відношення резерву зі страхування життя за мінусом частки перестраховиків у цьому резерві (РСЖ-нетто) до величини цього резерву:

Якщо К { < 0,85 => До { = 0,85.

Якщо НМП страховика менше мінімальної величини статутного капітана, встановленого Законом про страхування, то за нормативний розмір маржі платоспроможності приймається мінімальний розмір статутного капіталу.

Фактичний розмір маржі платоспроможності розраховується як сума сплаченого статутного капіталу; додаткового та резервного капіталу; нерозподіленого прибутку минулих років і звітного періоду, зменшеної на величину нематеріальних активів; непокритих збитків звітного року та минулих років; вартості акцій, викуплених у акціонерів; дебіторської заборгованості, терміни погашення якої минули.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >