ПРАКТИКУМ

Основи теорії страхування

1.1. Економічний зміст страхування

Питання і завдання для самоконтролю

 • 1. У чому полягає сутність страхування?
 • 2. У чому полягає економічний зміст страхування?
 • 3. Назвіть основні принципи страхування.
 • 4. Які форми організації страхового фонду існують?
 • 5. Як можна класифікувати страхові фонди?
 • 6. У чому полягає економічна природа страхового фонду?
 • 7. У чому полягає принцип замкнутого розподілу збитку?
 • 8. У чому полягають цілі та завдання страхування?
 • 9. Перерахуйте форми ризиків.
 • 10. Назвіть критерії страхових ризиків.
 • 11. Чому фундаментальні ризики не завжди придатні для страхування?
 • 12. Що означає «еквівалентність страхових відносин»?
 • 13. Чому наявність страхового інтересу є основною передумовою для укладення договору страхування?

Завдання для самостійної роботи

 • 1. На підставі аналізу нормативних правових документів підготуйте інформацію з наступних питань:
  • а) страховий інтерес в різних видах страхування;
  • б) трактування страхового інтересу у вітчизняному та зарубіжному законодавстві. Відмінності в підходах;
  • в) основні умови договору страхування та їх відображення в Цивільному кодексі України. Аналіз різних договорів страхування конкретних страховиків, що працюють на регіональному ринку;
  • г) найвища сумлінність сторін як необхідна умова страхових правовідносин;
  • д) право на суброгацію.
 • 2. Поясніть, які ризики можуть виникнути по перерахованим ситуацій, назвіть фактори і причини виникнення цих ризиків, вкажіть наслідки виникнення цих ризиків, проаналізуйте їх і підберіть вид страхування. Поясніть процес аналізу ризику по пунктам:
  • а) ви володієте автомобілем;
  • б) ви володієте квартирою;
  • в) ви їдете відпочивати в Африку;
  • г) ви лікар і працюєте в приватній клініці;
  • д) ви закупили будівельні матеріали і почали будівництво дачного котеджу.
 • 3. Проведіть аналіз розвитку функцій страхування в зіставлення з історичними етапами становлення страхування в Росії.
 • 4. Визначте економічний зміст поняття страхового фонду. Дайте порівняльну характеристику страхового фонду, що застосовується в різних галузях народного господарства, на підприємствах і на рівні держави.

тести

 • 1. Страхування - це:
  • а) захист майнових інтересів фізичних і юридичних осіб;
  • б) захист майна фізичних і юридичних осіб.
 • 2. Економічна сутність страхування полягає в наступних функціях:
  • а) ризикова, попереджувальна, контрольна, ощадна;
  • б) ризикова, попереджувальна, посередницька;
  • в) ощадна, попереджувальна, накопичувальна;
  • г) попереджувальна, ощадна, посередницька, ризикова.
 • 3. Який документ необхідно заповнити до укладення страхового договору?
 • а) страховий поліс;
 • б) декларацію про доходи;
 • в) заяву на страхування.
 • 4. Який з наведених нижче фондів може формуватися крім грошових запасів ще й в натуральній формі?
 • а) страховий фонд страховика;
 • б) фонд попереджувальних заходів;
 • в) фонд самострахування.
 • 5. Який документ необхідно пред'явити страхової компанії, щоб отримати виплату?
 • а) правила страхування;
 • б) страховий поліс;
 • в) заяву на страхування.
 • 6. Страхувальник уклав договір страхування і оплатив його. Який з перерахованих документів він обов'язково повинен отримати від страхової компанії: а) правила страхування;
 • б) рекламні матеріали;
 • в) ліцензію страхової компанії на проведення даного виду страхування?
 • 7. Страховий фонд страховика формується:
  • а) в грошовій формі;
  • б) в натуральній формі;
  • в) в грошовій і натуральній формах.
 • 8. Страхова сума за договором майнового страхування не може перевищувати:
  • а) розміру прямого збитку застрахованого майна страхувальника;
  • б) страхової вартості майна на момент укладення договору страхування;
  • в) страхової вартості майна на момент закінчення договору страхування.
 • 9. Методами забезпечення відшкодування є:
  • а) повна та часткова компенсація понесених збитків;
  • б) грошова виплата узгодженої суми, що не перевищує дійсну вартість майна;
  • в) грошова виплата, ремонт, заміна, відновлення.
 • 10. Принцип «відшкодування» означає:
  • а) забезпечення страхувальникові точно такого ж фінансового становища, як у випадку ненастання ризику;
  • б) повне відшкодування збитків, понесених в результаті страхового випадку;
  • в) забезпечення страхувальникові кращого фінансового становища, ніж до настання страхової події.

Теми для рефератів

 • 1. Основні етапи і напрямки розвитку страхування.
 • 2. Сучасний стан та перспективи розвитку структури страхового ринку.
 • 3. Місце страхового фонду страховиків у розвитку національної економіки.
 • 4. Системи управління національними ресурсами через страхування.
 • 5. Сучасний стан міжнародної практики організації страхування.
 • 6. Роль і функції страхування в економіці.
 • 7. Базові принципи страхування і їх практичне застосування.

завдання

 • 1. Підприємство застрахувало будівлю вартістю 400 млн руб. в двох страхових організаціях за полісами страхування від усіх ризиків. Страхова сума але договором з першим страховиком склала 180 млн руб., За договором з другим страховиком - 250 млн руб. В результаті вибуху газу, що стався через півроку після укладення договорів страхування, будівля була повністю знищено. Визначте страхове відшкодування кожного страховика.
 • 2. Страхувальник придбав поліс добровільного медичного страхування терміном на два роки. У договорі страхування встановлена річна безумовна франшиза в сумі 15000 руб. Страхувальник протягом першого страхового року сплатив медичні витрати на суму 8500 руб., А протягом другого року - на суму 25 000 руб. Розрахуйте розмір страхового відшкодування, виплаченого страховою компанією в першому і другому році.
 • 3. Дійсна вартість автомобіля на момент укладення договору страхування - 800000 руб. Автомобіль застрахований по системі першого ризику на суму 500 000 руб. Через три місяці після вступу договору в силу автомобіль потрапив в аварію. Збиток, нанесений автомобілю в результаті настання першого страхового випадку, склав 350 000 руб. Через три місяці автомобіль потрапив у другу аварію, при цьому збиток склав 250 000 руб. Визначте розмір страхового відшкодування, який страхова організація виплатить страхувальнику.
 • 1.2. Основні поняття і терміни, використовувані в страхуванні

Питання і завдання для самоконтролю

 • 1. Наведіть приклади класифікації ризику.
 • 2. Які етапи включає в себе ризик-менеджмент?
 • 3. Сформулюйте визначення страхового ризику.
 • 4. Які інтереси не можна страхувати відповідно до законодавства?
 • 5. Чим відрізняється додаткове страхування від сострахования?
 • 6. У чому полягає економічна сутність страхування?
 • 7. Перерахуйте учасників процесу страхування.
 • 8. Хто належить до страхових посередників?
 • 9. Чим відрізняється страхувальник від застрахованої особи?
 • 10. Перерахуйте основні положення правил страхування.
 • 11. У якій формі створюється страховий фонд страховика?
 • 12. Чи може страхова сума перевищувати страхову вартість майна?
 • 13. Які фактори можуть впливати на величину тарифних ставок по страхуванню життя?
 • 14. Назвіть джерела страхових резервів і мета їх формування.

Завдання для самостійної роботи

Проведіть аналіз основних понять при формуванні страхового фонду в практиці Англії і Німеччини. Визначте:

 • а) основні поняття, що формуються в договорі страхування;
 • б) фактори, що впливають на зміну понять, що застосовуються в страхуванні.
 • 1. Види ризиків по фінансових наслідків:
  • а) чистий і спекулятивний;
  • б) зовнішній і внутрішній;
  • в) політичний і економічний.
 • 2. Потенційне подія, на випадок якої проводиться страхування:
  • а) страховий ризик;
  • б) страховий випадок;
  • в) страхова подія.
 • 3. Те, що відбулося подія, вказане в договорі страхування, в результаті якої виникає обов'язок страховика здійснити страхову виплату:
  • а) страховий ризик;
  • б) страховий випадок;
  • в) страхова подія.
 • 4. Форма страхування, при якому майно одночасно страхується у декількох страховиків за одним договором:
  • а) перестрахування;
  • б) неповне страхування;
  • в) сострахование.
 • 5. Вид страхування, при якому майно одночасно страхується у декількох страховиків за різними договорами:
  • а) подвійне страхування;
  • б) сострахование;
  • в) додаткове страхування.
 • 6. Захист майнових інтересів фізичних і юридичних осіб за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними внесків:
  • а) страхування;
  • б) сострахование;
  • в) перестрахування.
 • 7. Особа, яка отримує страхову виплату при настанні страхового випадку за умовами договору:
  • а) третя особа;
  • б) застрахована особа;
  • в) юридична особа.
 • 8. Третя особа, на користь якої укладено договір страхування:
  • а) вигодонабувач;
  • б) вигодонабувач;
  • в) вигодообладатель.
 • 9. Грошова сума, зазначена в договорі страхування, в межах якої страховик проводить виплату при настанні страхового випадку:
  • а) страхова вартість;
  • б) страхова сума;
  • в) страхова виплата.
 • 10. Вартісна оцінка об'єкта страхування:
  • а) страхова оцінка;
  • б) страхова вартість;
  • в) страхова сума.
 • 11. Страхова виплата в майновому страхуванні:
  • а) страхове відшкодування;
  • б) страхова компенсація;
  • в) страхове забезпечення.
 • 12. Грошова сума, яку страхувальник сплачує страховику за прийом ризику на страхування:
  • а) страхова сума;
  • б) страхова вартість;
  • в) страхова премія.
 • 13. Плата за страхування, яку вносить в розстрочку:
  • а) страхові премії;
  • б) страхові внески;
  • в) страхові виплати.

Теми для рефератів

 • 1. Теоретичні основи ризик-менеджменту.
 • 2. Страхування як спосіб управління ризиками.
 • 3. Поняття, сутність і класифікація ризиків.
 • 4. Андеррайтинг в особистому страхуванні.
 • 5. Методи оцінки ризиків.
 • 6. Страхові і нестрахові посередники.
 • 7. Інвестиційна діяльність страхової компанії.
 • 8. Фінансові умови страхового договору.
 • 9. Сутність і види страхової франшизи.

завдання

 • 1. За договором страхування майно організації вартістю 100000 руб. застраховано на суму 40000 руб. Страхувальник сплатив страховику 4000 руб. Визначте розмір страхової суми, страхової вартості та страхової премії. Розрахуйте величину страхового тарифу.
 • 2. Укладено договір страхування життя на випадок смерті строком на один рік зі страховою сумою 100000 руб. Тариф склав 1% від страхової суми. Розрахуйте страхову премію.
 • 3. Укладено договір страхування автомобіля по системі КАСКО на повну вартість. Страхова сума склала 700000 крб. Страхувальник повинен сплатити страховику 60 000 руб. Він оплатив премію двома рівними платежами. Визначте розмір страхової вартості, страхової премії і страхових внесків.
 • 4. Співробітник організації застрахований за договором добровільного медичного страхування на суму 50 000 руб. Умовна франшиза 3000 руб. Медичні витрати склали 5000 руб. Розрахуйте розмір страхової виплати.
 • 5. Майно застраховано на суму 30000 руб. Безумовна франшиза 2000 руб. При наст} 'полон страхового випадку збиток склав 1000 руб. Розрахуйте розмір страхової виплати.
 • 6. Автомобіль застрахований на суму 600 000 руб. Безумовна франшиза 9000 руб. Збиток в результаті аварії склав 20000 руб. Розрахуйте розмір страхової виплати.
 • 1.3. ринок страхування

Питання і завдання для самоконтролю

 • 1. Сформулюйте поняття страхового ринку.
 • 2. Перерахуйте функції страхового ринку.
 • 3. Які особи відносяться до категорій учасників і суб'єктів страхового ринку?
 • 4. Чим відрізняються страхові брокери від страхових агентів?
 • 5. У чому відмінності двох форм страхування - обов'язкового і добровільного?
 • 6. Які умови страхування визначаються в законодавстві про обов'язкове страхування, наприклад ОСАГО?
 • 7. Що таке страховий тариф і як він формується в страховій організації?
 • 8. Хто здійснює страхове посередництво на страховому ринку?
 • 9. На який орган покладено функції державного нагляду і нагляду за страховою діяльністю в Російській Федерації з 2014 р?
 • 10. Які характеристики діяльності страхової організації регулюються державою з метою захисту страхувальників?

Завдання для самостійної роботи

1. Підберіть до кожного терміна з лівого стовпчика визначення з правого.

термін

визначення

1

Страхування

1

Департамент страхового ринку ЦБ РФ

2

страховий ринок

2

Вид обов'язкового страхування, закріплений в спеціальному законі

3

Страховий агент

3

Сегмент фінансового ринку, де купуються і продаються страхові продукти

закінчення таблиці

термін

визначення

4

взаємне страхування

4

Процедура видачі дозволу на здійснення страхової діяльності

5

страховий тариф

5

Учасник страхових відносин, посередник страхового ринку

6

страховий ризик

е

Економічні відносини але захист інтересів громадян, підприємств, організацій від ризиків при настанні страхових випадків за рахунок грошових фондів страховиків

7

Орган страхового нагляду Росії

7

Ціна, за якою продаються страхові продукти

8

Ліцензування страхової діяльності

8

Здатність страхової організації виконувати фінансові зобов'язання перед страхувальниками

9

ОСАГО

9

некомерційне страхування

10

Платоспроможність страхової організації

10

Певна подія, що має ознаки ймовірності та випадковості настання, можливий збиток від якого може бути оцінений в вартісної формі

 • 2. Коротко дайте відповідь на наступні питання:
  • а) назвіть дві форми страхування;
  • б) в чому відмінність обов'язкового страхування від добровільного;
  • в) яка державна структура в Росії здійснює нагляд за діяльністю суб'єктів страхового ринку;
  • г) від яких чинників залежить страховий тариф;
  • д) в чому відмінність страхувальника від вигодонабувача;
  • е) назвіть об'єкти майнового страхування;
  • ж) чому страхування життя відноситься до неризиковим видами страхування;
  • з) наведіть приклади обов'язкового страхування;

і) чому страхування є видом фінансової діяльності;

 • к) чим відрізняються страхові агенти від страхових брокерів?
 • 3. Підтвердіть або спростуйте твердження:
  • а) страховий ринок виконує специфічні функції, які визначаються рівнем розвитку страхової діяльності в країні;
  • б) страхування дозволяє знизити ризики фізичних і юридичних осіб;
  • в) на страховому ринку продаються страхові продукти;
  • г) страхова сума реалізується в страховому інтересі страхувальників;
  • д) головними суб'єктами страхового ринку є саморегульовані організації (професійні об'єднання страховиків);
  • е) регулятором діяльності страхових організацій в Росії виступає Росстрахнадзор;
  • ж) форма договору страхування відповідно до ГК РФ може бути тільки письмовій;
  • з) в Росії успішно розвивається взаємне страхування;

і) в Росії немає обов'язкового страхування;

к) серед норм регулювання діяльності страхових організацій відсутні вимоги до капіталу.

тести

 • 1. Страховий ринок є сегментом:
  • а) фінансового ринку;
  • б) кредитного ринку;
  • в) валютного ринку;
  • г) ринку цінних паперів.
 • 2. Страховий брокер представляє інтереси:
  • а) страховиків;
  • б) страхувальників;
  • в) інших страхових посередників;
  • г) органу страхового нагляду.
 • 3. До функцій страхового ринку не відноситься:
  • а) накопичувальна;
  • б) п редунредітельная;
  • в) компенсаційна;
  • г) платіжна.
 • 4. Суб'єктом страхового ринку не є:
  • а) страхова компанія;
  • б) товариство взаємного страхування;
  • в) страховий брокер;
  • г) саморегульована організація страховиків.
 • 5. Учасниками страхових відносин є:
  • а) страхувальники;
  • б) комерційні банки;
  • в) страховики;
  • г) товариства взаємного страхування.
 • 6. До добровільних видів страхування належать:
  • а) страхування життя;
  • б) іпотечне страхування;
  • в) ОСАГО;
  • г) страхування фінансових ризиків.
 • 7. До професійних об'єднань страховиків Росії нс відноситься:
  • а) Всеросійський союз страховиків;
  • б) орган державного нагляду;
  • в) Російський союз автостраховиків;
  • г) Національна спілка агростраховщіков.
 • 8. Ціною страхового продукту є:
  • а) процентна ставка;
  • б) страховий тариф;
  • в) транспортний тариф.
 • 9. Атестації підлягає ринкова діяльність:
  • а) страхового брокера;
  • б) страхового актуарія;
  • в) товариства взаємного страхування;
  • г) страхової організації.

Теми для рефератів

 • 1. Роль страхування в економіці і фінансовій системі країни.
 • 2. Порівняльний аналіз розвитку страхового ринку Росії і зарубіжних країн.
 • 3. Ліцензування страхової діяльності: необхідність, порядок, види.
 • 4. Особливість діяльності страхових посередників на ринку - агентів і брокерів.
 • 5. Розвиток взаємного страхування в розвинених країнах і в Росії.
 • 6. Страхування як інструмент державної фінансової політики.
 • 7. Індикатори страхового ринку: порівняльний аналіз по країнах.
 • 8. Моделі організації страхового нагляду в розвинених країнах і в Росії.
 • 9. Класифікації страхування за різними критеріями.

завдання

 • 1. На прикладі трьох страхових компаній порівняйте страхові продукти в області банківських ризиків: страхують ризики, тарифи, обсяг страхового покриття, франшиза, знижки.
 • 2. Організації, що випускає канцелярські товари, необхідно організувати доставку своєї продукції по території РФ. Визначте, з якими ризиками можуть зіткнутися під час перевезення вантажів : перевізник, відправник, одержувач вантажів. Виявити найбільш небезпечні фактори загроз під час його перевезення в залежності від виду транспортного засобу. Розгляньте способи мінімізації ризиків, що виникають в процесі вантажоперевезень.
 • 1.4. Правові основи діяльності страхових організацій Питання для самоконтролю
 • 1. Чим обумовлена поява такої підгалузі цивільного характеру, як страхове право?
 • 2. У чому полягають особливості регулювання діяльності страхових організацій?
 • 3. Перелічіть нормативні правові акти, які лежать в основі страхового законодавства.
 • 4. Коли вступають в дію норми міжнародного права?
 • 5. Розкрийте сутність звичаю в страховому праві.
 • 6. Що входить в поняття «страховик»?
 • 7. У яких організаційно-правових формах можуть бути утворені страхові та перестрахувальні організації?
 • 8. Яка роль перестрахувальних організацій на ринку страхових послуг?
 • 9. Чому взаємне страхування не набуло належного розвитку в Росії?
 • 10. Перерахуйте особливості договору страхування.
 • 11. Що являють собою правила страхування і яка їхня зв'язок з договором страхування?
 • 12. Перелічіть підстави визнання договору страхування недійсним.
 • 13. У яких випадках договір страхування припиняється?
 • 14. Опишіть процес супроводу договору страхування.

Завдання для самостійної роботи

1. Підберіть до кожного терміна з лівого стовпчика визначення з правого.

термін

визначення

1

Конституція РФ

1

Документ, що підтверджує укладення договору страхування

2

звичай

2

Юридичні особи, які здійснюють оцінку страхового ризику, отримують страхові премії (страхові внески), формують страхові резерви, інвестують активи, визначають розмір збитків або шкоди, виробляють страхові виплати, здійснюють інші пов'язані з виконанням зобов'язань за договором страхування дії

3

страхове

право

3

Некомерційна організація, що здійснює на взаємній основі страхування майна та інших майнових інтересів громадян і юридичних осіб шляхом об'єднання необхідних для цього коштів

4

страховий

поліс

4

Встановлений законодавством термін в суді чи іншому юрисдикційному органі для захисту права але позовом особи, право якої порушено

5

Страхова

організація

5

Нормативно-правовий акт, який має вищу юридичну силу (прийнятий на всенародному голосуванні 12 грудня 1993 г.)

закінчення таблиці

термін

визначення

6

Суспільство

взаємного

страхування

6

Діяльність зі страхування одним страховиком (перестрахувальником) майнових інтересів іншого страховика (перестраховика), пов'язаних з прийнятим останнім за договором страхування (основному договору) зобов'язанням по страховій виплаті

7

Позовна давність

7

Сукупність правових норм, що регулюють відносини в галузі страхової діяльності

8

перестрахування

8

Склалося і широко застосовується в страховій діяльності, не передбачене законодавством правило поведінки, незалежно від того, зафіксовано воно в будь-якому документі

 • 2. Коротко дайте відповідь на наступні питання:
  • а) в якому нормативному правовому акті містяться положення про договір страхування;
  • б) який термін позовної давності за вимогами, що випливають з договору майнового страхування;
  • в) як називаються страхові організації, які здійснюють виключно діяльність з перестрахування;
  • г) в чому відмінність комерційної від некомерційної страхової організації;
  • д) яка особливість договору особистого страхування;
  • е) як називається бізнес-процес, який повинен обслуговувати договору страхування;
  • ж) з ким необхідно проконсультуватися, якщо договір страхування не підпадає під стандартні умови укладення;
  • з) з якою метою створюється страховий пул?
 • 3. Підтвердіть або спростуйте твердження:
  • а) поняття «страховик» і «страхова організація» є синонімами;
  • б) система страхового права включає нормативні правові акти, норми міжнародного права, звичаї і франшизу;
  • в) до локальних нормативних актів відносять Закон про страхування;
  • г) страховики можуть бути державними і недержавними;
  • д) страховиками є страхові організації та суспільства взаємного страхування;
  • е) договір страхування - це тристороння угода;
  • ж) договір страхування може бути обов'язковим, добровільним і змішаним;
  • з) до істотних умов договору страхування відносять в тому числі і термін дії договору;

і) договір страхування набирає чинності з моменту сплати страхової премії або страхового внеску;

к) позовна давність але вимогам, що випливають з договору страхування ризику відповідальності за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб, становить п'ять років.

тести

 • 1. Основним спеціальним законом у сфері страхування є:
  • а) ГК РФ;
  • б) Закон про страхування;
  • в) Федеральний закон «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів».
 • 2. Обов'язкове страхування може здійснюватися в силу:
  • а) закону і договору страхування;
  • б) договору страхування;
  • в) нормативно-правових актів федеральної і місцевої влади.
 • 3. Добровільне страхування оформляється:
  • а) в будь-якій формі за згодою сторін;
  • б) в письмовій формі - нотаріально завіреним договором страхування;
  • в) в простій письмовій формі - договором страхування або страховим полісом;
  • г) у формі, встановленій органом страхового нагляду.
 • 4. Правила страхування - це що містить умови страхування документ, який утвержадется:
  • а) страховиком або об'єднанням страховиків і узгоджується з органом страхового нагляду;
  • б) керівником органу страхового нагляду;
  • в) страховиком і страхувальником;
  • г) керівником страхової організації.
 • 5. Товариство взаємного страхування створюється у формі:
  • а) громадської організації;
  • б) закритого акціонерного товариства;
  • в) товариства з обмеженою відповідальністю;
  • г) некомерційної організації.
 • 6. Повідомлення страховику страхувальником завідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування тягне за собою право страховика:
  • а) відмовити у страховій виплаті або зменшити її;
  • б) вимагати визнання договору недійсним;
  • в) збільшити страхову премію;
  • г) зменшити страхову суму.
 • 7. Термін позовної давності за вимогами, що випливають з договору майнового страхування, за винятком договору страхування ризику відповідальності за зобов'язаннями, які виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб, становить:
  • а) три роки;
  • б) один рік;
  • в) п'ять років;
  • г) два роки.
 • 8. Страховий пул - це:
  • а) об'єднання страхувальників для взаємного страхування своїх ризиків;
  • б) громадська організація - різновид асоціацій страховиків;
  • в) об'єднання страховиків для страхування (перестрахування) конкретних ризиків без утворення юридичної особи;
  • г) об'єднання перестраховиків.

Теми для рефератів

 • 1. Роль страхового права в розвитку ринку страхових послуг.
 • 2. Правове регулювання страхування в зарубіжних країнах.
 • 3. Договір особистого страхування: поняття та особливості.
 • 4. Договір майнового страхування: поняття та особливості.
 • 5. Договір страхування відповідальності: поняття та особливості.
 • 6. Перестрахувальний договір в Росії і за кордоном.
 • 7. Істотні умови договору страхування в Росії і за кордоном.

завдання

 • 1. Пане N застрахував свій автомобіль на випадок викрадення. Через два місяці після укладення договору страхування настав страховий випадок. Також через місяць після укладення договору ЦБ РФ прийняв рішення відкликати ліцензію у страховій компанії, тому в страховій виплаті страхувальникові було відмовлено. Чи правомірна відмова ?
 • 2. Петров уклав із страховою організацією договір страхування майна. Об'єктом страхування стали майнові інтереси, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням автомобілем. Автомобіль викрали, після чого Петров звернувся до страхової організації і отримав виплату. Після закінчення деякого часу автомобіль був знайдений і повернутий Петрову. Чи є даний факт підставою для повернення страхової виплати ? Чому ?
 • 3. Пан N застрахував внутрішню обробку квартири, інженерне обладнання на 200000 руб., Домашнє майно на 300000 руб., Громадянську відповідальність на 500 000 руб. Настав страховий випадок. Пан N виявив бажання отримати страхову виплату в євровалюті, пояснюючи це тим, що буде замовляти матеріали для ремонту за кордоном. Він також готовий надати кошторис в євровалюті. Чи задовольнить його запит страхова організація ? Чому ?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >