ФІНАНСИ І ЗВІТНІСТЬ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

4.1. Фінанси страхових організацій

Питання і завдання для самоконтролю

 • 1. Розкрийте зміст фінансів як економічної категорії.
 • 2. У чому проявляється сутність фінансів?
 • 3. Розкрийте зміст принципу матеріальної відповідальності.
 • 4. Чому фінанси є необхідною умовою діяльності страховика?
 • 5. Визначте функції фінансів.
 • 6. Які джерел формування фінансів ви знаєте?
 • 7. У чому відмінність фінансів страховика від фінансів інших організацій (банків, професійних учасників інвестиційного ринку, торгівлі, виробників і т.д.)?
 • 8. У чому полягає фінансова політика страхової організації?
 • 9. Назвіть різні варіанти класифікації доходів страховиків.
 • 10. Як класифікуються витрати страхової організації?
 • 11. Що таке фінансовий результат від страхових операцій, що проводяться страховиком?
 • 12. Що таке страхові резерви?
 • 13. Визначте економічний зміст страхових резервів.
 • 14. Назвіть доходи і витрати страхової організації за операціями перестрахування.

Завдання для самостійної роботи

 • 1. Проведіть аналіз зміни фінансів страхових організацій за період 5-10 років.
 • 2. Розгляньте нормативні документи, що регулюють правила формування фінансів страхових організацій.
 • 3. Вивчіть структуру доходів страхових організацій.
 • 4. Вивчіть страхові резерви страхових організацій.

тести

 • 1. Фінанси страхової організації - це:
  • а) сукупність монетарних об'єктів і операцій з ними;
  • б) грошові кошти на розрахунковому і валютному рахунку страховика;
  • в) активи страхової організації.
 • 2. Джерелами формування фінансів страхової організації є:
  • а) статутний капітал, позикові кошти, прибуток;
  • б) власні кошти, кредиторська заборгованість по фінансово-господарської операцій;
  • в) власні кошти, залучені кошти у формі страхових резервів.
 • 3. Мінімальний розмір статутного капіталу страховика повинен становити:
  • а) не менше 60 млн руб .;
  • б) розмір 1200 тис. руб., помножений на встановлений для виду страхування коефіцієнт;
  • в) не менше 120 млн руб., для всіх добровільних видів страхування, для обов'язкових видів страхування не менше 60 млн руб.
 • 4. Що є базою для розрахунку технічних резервів?
 • а) страхова брутто-премія, що надійшла в звітному періоді;
 • б) страхова брутто-премія, що надійшла в звітному періоді, за мінусом фактично виплаченого комісійної винагороди за укладення договорів страхування і відрахування, вироблених відповідно до законодавства;
 • в) сума виплат страхового відшкодування за попередній звітний період.
 • 5. Чи є кошти страхових резервів, відрахованих в попередні періоди, джерелом доходів страховика?
 • а) так;
 • б) немає;
 • в) так, якщо це передбачено правилами страхування.
 • 6. Активи, що приймаються в покриття страхових резервів, повинні відповідати умовам:
  • а) прибутковості, зворотності, оцінки в конвертованій валюті;
  • б) диверсифікації, зворотності;
  • в) диверсифікації, повернення, прибутковості і ліквідності.
 • 7. Вільні активи страховика - его:
  • а) валюта бухгалтерського балансу страховика;
  • б) майно страховика, вільний від будь-яких майбутніх зобов'язань, за винятком прав вимоги його учасників;
  • в) активи страховика, що включають в себе основні засоби, нематеріальні активи, матеріальні запаси, дебіторську заборгованість, грошові кошти, фінансові вкладення.

Теми для рефератів

 • 1. Основні етапи розвитку фінансів.
 • 2. Сучасний стан та перспективи розвитку структури фінансів учасників страхового ринку.
 • 3. Системи управління фінансами.
 • 4. Сучасний стан фінансів страховиків.
 • 5. Фінансові потоки страхової організації.
 • 6. Аналіз фінансових потоків ринку страхування.
 • 7. Аналіз складу доходів страхових організацій.
 • 8. Витрати на ведення справ страхових організацій.
 • 9. Управління рентабельністю страхової організації.
 • 10. Фінансові ресурси страхової організації.
 • 11. Технічні резерви.
 • 12. Резерви зі страхування життя.

завдання

 • 1. Резерв незароблених премії, відбитий в балансі страховика на 1 жовтня 2014 р становить 24 578 руб. Частка перестраховиків - 8539 руб. Згідно з розрахунком страхових резервів на 31 грудня 2014 р резерв незароблених премії становить 15367 руб., В тому числі частка перестраховиків - 6900 руб. Визначте страхові резерви на кінець 2014 р оціните вплив результату зміни страхових резервів на фінансові результати страхової компанії.
 • 2. Резерв заявлених, але неврегульованих збитків страховика на 1 жовтня 2014 році становив 32497 руб., Частка перестраховика - 5000 руб. За звітний період 1 жовтня 2014 р - 31 грудня 2014 г. Був вироблений розрахунок резерву заявлених, але неврегульованих збитків по таблиці, передбаченої Положенням про порядок формування страхових резервів за видами страхування іншими, ніж страхування життя; частка перестрахувальника в РЗУ на 1 січня 2015 р склала 2378,9 руб. Заповніть таблицю і визначте вплив результату зміни резерву заявлених, але неврегульованих збитків на фінансові результати діяльності страховика.

Збитки, заявлені до відшкодування за звітний період

Збитки, не врегульовані за періоди, що передують звітному

Збитки, врегульовані за звітний період

Заявлені, але неврегульовані збитки на звітну дату

Витрати по врегулюванню збитку '(3%)

Резерв заявлених, але неврегульованих збитків

1

2

3

4

5

6

67937,9

26356,2

47290,5

 • 3. Норма прибутковості, врахована при розрахунку тарифу але страхуванню життя, становить 12%. За IV квартал 2014 р надійшло страхових внесків зі страхування життя в сумі 67500 руб., Проведені страхові виплати в сумі 46000 руб. Частка навантаження в структурі страхового тарифу становить 5%. Резерв по страхуванню життя на 1 жовтня 2014 року - 135500 руб. Розрахуйте резерв зі страхування життя на 1 січня 2015 р
 • 4. Відрахування в резерв попереджувальних заходів в структурі страхового тарифу по страхуванню майна становлять 5%, по страхуванню автомобілів - 10%. Розмір резерву запобіжних заходів (РПЗ) на 1 жовтня 2014 р склав 25370 руб. За IV квартал 2014 р надійшло страхових внесків: зі страхування майна - 64390 руб .; зі страхування автомобілів (КАСКО) - 82478 руб. У IV кварталі проведено видатки за рахунок коштів резерву запобіжних заходів в сумі 14500 руб. Розрахуйте розмір РПМ на 1 січня 2015 року і визначте джерела формування РПМ.
 • 5. У 2014 р страховою компанією «Антей» були укладені наступні договори страхування:
 • 1) зі страхування майна

договір

Термін дії

брутто-

премія,

Д.Є.

Агентська винагорода, Д.Є.

РПМ,

%

А

15 січня 2014 р - 14 грудень 2015 р

20000

300

Б

1 березня 2014 р - 28 лютий 2015 р

15000

200

5

В

20 березня 2014 р - 19 січня 2015 р

30000

Г

10 квітня 2014 р - 9 січня 2015 р

5000

100

5

д

15 червня 2014 р - 14 червень 2015 р

90000

1200

5

Е

1 серпня 2014 р - 31 січень 2015 р

12000

-

Ж

1 жовтня 2014 р - 28 лютий 2015 р

8500

3

5 листопада 2014 р - 4 лютого 2015 р

1000

200

5

І

1 грудня 2014 р - 28 лютий 2015 р

1500

-

До

20 грудня 2014 р - 19 січня 2015 р

700

-

2) зі страхування збитків від перерв у виробництві

договір

Термін дії

брутто-

премія,

Д.Є.

Агентська винагорода, Д.Є.

РПМ,

%

Л

1 липня 2014 р - 30 червень 2015 р

35000

350

5

М

22 вересня 2014 р - 21 вересня 2015 р

60000

900

5

3) але страхуванню вантажів

договір

Термін дії

брутто-

премія,

Д.С.

Агентська

винагороду,

Д.С.

РПМ,

%

II

30 січня 2014 року - по відвантаженню

600

50

закінчення таблиці

договір

Термін дії

Бругто-

премія,

Д.Є.

Агентська

винагороду,

Д.Є.

РПМ,

%

С)

10 листопада 2014 року - після прибуття

400

60

11

1 грудня 2013 року - після прибуття

200

50

Передано в перестрахування 40% відповідальності за договорами В і Д, перестрахувальна комісія - 20%. Перестраховано 80% відповідальності за договорами Лім, отримана перестрахувальна комісія в розмірі 18%. Є заяви страхувальників про настання страхової події з приблизною оцінкою збитку: за договором А - в розмірі 26 000 Д.Є., за договором Д - 200000 Д.Є., за договором Р - 1500 Д.Є. Проведена часткова страхова виплата за договором А - 12 000 Д.Є. Решта претензії в звітному році вирішені.

Розрахуйте розмір страхових резервів і частку перестраховиків у них за станом на 31 грудня 2014 р Резерв незароблених премії по першій облікової групи розрахуйте методами «pro rata temporis», «8-й» і «24-й».

4.2. Основи актуарної діяльності. страховий тариф

Питання і завдання для самоконтролю

 • 1. Чим характеризується економічна обґрунтованість тарифу?
 • 2. Чим характеризується економічна вигідність тарифу?
 • 3. Чим характеризується конкурентоспроможність кредиту?
 • 4. Сформулюйте поняття нетто-ставки.
 • 5. Сформулюйте поняття брутто-ставки.
 • 6. Сформулюйте поняття майбутньої вартості грошей.
 • 7. Сформулюйте поняття сучасної вартості грошей.
 • 8. Опишіть метод konjukturtest-verfahren.
 • 9. У чому полягає комбінація ризиків у страховому тарифі?

тести

 • 1. Страховий ризик - це:
  • а) випадкова подія;
  • б) загроза втрат;
  • в) ймовірність випадкової події, прийнятого на страхування.
 • 2. Страховий випадок - це:
  • а) вчинилося подія, передбачена договором страхування;
  • в) збиток страхувальника;
  • г) збиток страховика.
 • 3. Страхова премія - це:
  • а) виплачена страховиком сума грошей страхувальнику;
  • б) премії, виплачені працівникам страхової компанії;
  • в) платежі страхувальника за договором страхування.
 • 4. Страховий тариф - це:
  • а) ставка страхової премії з одиниці страхової суми;
  • б) ціна послуг брокера, по якій страховик з ним розплачується;
  • в) ціна перестрахувальних операцій.
 • 5. Страховий актуарій - це:
  • а) атестований фахівець, що складається в штаті страховика і здійснює розрахунок страхових тарифів, страхових резервів, інвестиційних проектів та ін .;
  • б) фінансовий менеджер;
  • в) контролер.
 • 6. Ставлення суми страхового відшкодування до страхової суми - це:
  • а) показник частоти страхових подій;
  • б) показник виплат страхового відшкодування;
  • в) показник збитковості страхової суми.
 • 7. Відношення кількості страхових випадків до числа застрахованих об'єктів - це:
  • а) показник повноти знищення;
  • б) показник охоплення об'єктів страхування;
  • в) показник частоти страхових випадків.
 • 8. Ставлення числа постраждалих об'єктів до числа застрахованих об'єктів - его:
  • а) показник частоти страхових випадків;
  • б) показник збитковості;
  • в) показник частки постраждалих об'єктів.
 • 9. Ставлення суми виплат страхового відшкодування до суми зібраних премій - це:
  • а) показник повноти знищення;
  • б) показник спустошливих;
  • в) показник виплат страхового відшкодування.
 • 10. Відношення суми страхових внесків до страхової суми - це:
  • а) показник повноти знищення;
  • б) показник виплат страхового відшкодування;
  • в) рівень внесків по відношенню до страхової суми.

Теми для рефератів

 • 1. Страхові ризики, їх класифікація і включення в розрахунок тарифів.
 • 2. Комбінаторика страхових ризиків.
 • 3. Ризики апріорі і ризики апостеріорі в страхуванні автотранспорту.
 • 4. Диференціація попиту і пропозицій страхових продуктів.
 • 5. Аналіз розподілу показників збитковості страхової суми.
 • 6. Тарифікація ризиків ДТП.
 • 7. Тарифікація екологічних ризиків.
 • 8. Тарифікація вантажоперевезень.

завдання

 • 1. Через 180 днів після підписання договору боржник сплатив 310000 руб. Сума видана під 16% річних. Яка початкова сума боргу за умови, що тимчасова база - 365 днів ?
 • 2. Визначте вартість відкладеного на 20 років обмеженого п'ятьма роками ануїтету пренумерандо для чоловіків у віці 30 років. Розрахуйте актуарні вартості для декількох варіантів ануїтетів для 40-річного чоловіка. Платежі щорічні та щомісячні, виплати - довічні і обмежені (термін 10 років), негайні та відстрочені на п'ять років. Сума річного платежу - 1000 руб.
 • 3. Визначте розмір одноразової премії страхувальника, що має вік 41 рік, якщо при дожитті до 45 років він повинен отримати від страховика 1 д.с. Ставку вважайте що дорівнює 7%.
 • 4. Розрахуйте тарифну ставку страхування професійної відповідальності оцінювачів : а) при середній страховій сумі в 50 млн руб. і середньому відшкодування в 25 млн руб .; б) при середній страховій сумі в 70 млн руб. і середньому відшкодування в 35 млн руб.
 • 4.3. Особливості бухгалтерського обліку страхових організацій

Питання і завдання для самоконтролю

 • 1. Позначте мету і завдання бухгалтерського обліку страхових організацій.
 • 2. Перерахуйте особливості бухгалтерського обліку страхових організацій.
 • 3. Які принципи бухгалтерського обліку страхових організацій?
 • 4. Перерахуйте вимоги ведення бухгалтерського обліку страхових організацій.
 • 5. Яка нормативно-правова база організації бухгалтерського обліку?
 • 6. Опишіть план рахунків бухгалтерського обліку страхових організацій.
 • 7. У чому полягають особливості формування доходів в бухгалтерському обліку в залежності від виду страхування?
 • 8. У чому полягають особливості формування витрат в бухгалтерському обліку в залежності від виду страхування?
 • 9. Як ведеться облік витрат на ведення справ страхової організації?
 • 10. Як ведеться облік змін в страхових резервах?
 • 11. Які правила визнання та відображення в обліку страхових резервів?

Завдання для самостійної роботи

 • 1. Визначте рахунки бухгалтерського обліку, що застосовуються для обліку страхових операцій.
 • 2. Визначте основні принципи обліку страхових організацій.
 • 3. Сформуйте основні вимоги до ведення бухгалтерського обліку страхової організації.
 • 4. Визначте структуру доходів страхових організацій.
 • 5. Визначте основні напрямки впливу облікової політики страхової організації на доходи.
 • 6. Сформуйте основні складові доходів страхової організації.
 • 7. Визначте основні напрямки впливу облікової політики страхової організації на витрати страховика.
 • 8. Сформуйте основні правила обліку витрат на ведення справ страхової організації.
 • 9. Визначте структуру технічних резервів страхової організації.
 • 10. Визначте основні напрямки впливу облікової політики страхової організації на страхові резерви страховика.
 • 11. Сформуйте основні правила обліку страхових резервів із страхування життя.

тести

 • 1. Бухгалтерський облік страхової організації регулюється:
  • а) Законом про страхування;
  • б) Федеральним законом «Про бухгалтерський облік»;
  • в) НК РФ.
 • 2. План рахунків бухгалтерського обліку застосовується страховими організаціями;
 • а) в обов'язковому порядку;
 • б) у разі якщо страхова організація займається обов'язковим страхуванням;
 • в) в обов'язковому порядку з урахуванням рахунків бухгалтерського обліку, що застосовуються для обліку страхових операцій.
 • 3. Страховий фонд страховика формується:
  • а) в грошовій формі;
  • б) в натуральній формі;
  • в) в грошовій і натуральній формі.
 • 4. Доходи за договорами страхування в бухгалтерському обліку визнаються:
  • а) в момент надходження страхових внесків;
  • б) при укладенні договору;
  • в) методом нарахування.
 • 5. Доходи за операціями страхування формуються на рахунку:
  • а) 92 «Страхові премії»;
  • б) 78 «Розрахунки зі страхування і перестрахування»;
  • в) 90 «Продажі».
 • 6. Передача премії за договором вихідного перестрахування оформляється проводкою:
  • а) Дебет 92.4 Кредит 77.4;
  • б) Дебет 91 Кредит 77.4;
  • в) Дебет 77.4 Кредит 90.
 • 7. Доходи страховика за операціями страхування (по ризикових видах страхування) формуються:
  • а) виходячи з надійшли страхових внесків від страхувальників;
  • б) відповідно до умов договору страхування в розмірі страхових внесків, що підлягають сплаті страхувальником;
  • в) відповідно до умов договору та прийнятої облікової політики страховика в момент, коли у страховика виникають підстави в отриманні страхових внесків.
 • 8. Виплати страхувальникам за страховими випадками враховуються за рахунком:
  • а) 78 «Розрахунки зі страхування і перестрахування»;
  • б) 22 «Виплати за договорами страхування, співстрахування та перестрахування»;
  • в) 91 «Інші доходи і витрати».
 • 9. Нараховано виплату по страховому випадку страхувальнику:
  • а) Дебет 26 Кредит 77.1;
  • б) Дебет 22 Кредит 77.1;
  • в) Дебет 77.1 Кредит 50.
 • 10. У складі витрат з укладання договорів страхування не відображаються:
  • а) витрати на ремонт основних засобів і іншого майна;
  • б) винагорода на інкасацію страхових внесків;
  • в) витрати на рекламу.
 • 11. Чи є кошти страхових резервів, відрахованих в попередні періоди, джерелом доходів страховика?
 • а) так;
 • б) немає;
 • в) так, якщо це передбачено правилами страхування.
 • 12. Рахунок 99 «Прибутки та збитки» є:
  • а) активним;
  • б) пасивним;
  • в) активно-пасивним.

Теми для рефератів

 • 1. Методи ведення бухгалтерського обліку страхових організацій.
 • 2. Функції бухгалтерського обліку страхових організацій.
 • 3. Об'єкти бухгалтерського обліку страхових організацій.
 • 4. Поняття і класифікація бухгалтерської звітності.
 • 5. Напрями розвитку системи обліку страхових організацій.
 • 6. Правове регулювання бухгалтерського обліку.
 • 7. Методи оцінки доходів страхових операцій страховими організаціями.
 • 8. Функції, цілі та завдання оцінки доходів страхової організації.
 • 9. Формування доходів при здійсненні страхування життя.
 • 10. Правила відображення в обліку страхових резервів із страхування життя.
 • 11. Формування витрат при здійсненні страхування життя.
 • 12. Методи управління витратами страхових організацій.
 • 13. Методи оцінки страхових резервів страхових організацій.
 • 14. Функції, цілі, завдання та правила формування в обліку страхових резервів по ризикових видах страхування.
 • 15. Правила відображення в обліку страхових резервів із страхування життя.

завдання

 • 1. Страхова організація 10 листопада 2014 уклала договір страхування майна фізичної особи на термін до 9 листопада 2015 Страхова сума склала 296 545 руб., Страховий тариф - 1,05%. Внесок внесений в касу в установлені терміни. У страхову організацію надійшла заява від страхувальника про дострокове розірвання договору страхування 25 квітня 2015 р Згідно з правилами страхування страхувальнику повертається частина страхового внеску, відповідна неистекшему терміну дії договору, за вирахуванням фактично понесених витрат. Розрахуйте суму страхового внеску, суму повернення і відобразіть операції з нарахування і отримання внеску, щодо повернення частини внеску на рахунках бухгалтерського обліку.
 • 2. Резерв незароблених премії страховика на 1 липня 2014 р склав 47 855 руб., Частка перестраховиків - 12870 руб. Станом на 31 грудня 2014 р резерв незароблених премії склав 27845 руб., В тому числі частка перестраховиків - 7250 руб. Відобразіть операції зі страховими резервами на рахунках бухгалтерського обліку на кінець 2014 р Оцініть вплив результату зміни страхових резервів на фінансовий результат страхової організації.
 • 3. Страхова організація передала в перестрахування ризики, і сума переданої премії склала 30 млн руб. Перестрахова комісія склала 10%. Відшкодування частки збитків від перестрахувальника отримано в розмірі 15 млн руб. Відобразіть операції на рахунках бухгалтерського обліку.
 • 4.4. Аналіз фінансової діяльності страхових організацій

Питання і завдання для самоконтролю

 • 1. Визначте цілі і завдання фінансового аналізу.
 • 2. Назвіть методи фінансового аналізу.
 • 3. Назвіть основні напрямки фінансового аналізу.
 • 4. Що таке платоспроможність страхової організації?
 • 5. Що таке ліквідність?
 • 6. Що таке рентабельність страхових операцій?
 • 7. Що таке аналіз перестрахувальних операцій?

Завдання для самостійної роботи

Проведіть аналіз динаміки показників страхових організацій А і Б на підставі балансу і звіту про фінансові показники. На підставі бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати страхових організацій А і Б проведіть аналіз фінансової звітності та платоспроможності страхової компанії. Проведіть аналіз рентабельності страхових організацій А і Б.

Бухгалтерський баланс страхової організації А на 31 грудня 2013 р

найменування показника

код

рядки

на

31 грудня 2013 (тис. Руб.)

на

31 грудня 2012 року (тис. Руб.)

на

31 грудня 2011 року (тис. Руб.)

1

2

3

4

5

АКТИВ I. Активи

Нематеріальні активи

1110

Основні засоби

1120

75928

25361

23640

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

образотворчого мистецтва

-

-

-

Фінансові вкладення (за винятком грошових еквівалентів)

1140

240585

192581

182057

відкладені податкові активи

1150

515

2210

тисячі п'ятсот дев'яносто вісім

запаси

1210

532

1603

2259

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

1220

-

-

-

Частка перестраховиків у страхових резервах зі страхування життя

1230

-

-

-

Частка перестраховиків у страхових резервах із страхування іншого, ніж страхування життя

1240

51619

39370

28845

Дебіторська заборгованість

1250

105122

82186

46375

Депо премій у перестраховиків

1260

-

-

-

Грошові кошти та грошові еквіваленти

1270

8764

94357

77087

Інші активи

1 290

317

-

-

Разом з розд. I

1300

483382

437668

361861

баланс

1000

483382

437668

361 861

ПАСИВ

II. Капітал і резерви Статутний капітал

2110

160000

160000

120000

Власні акції (частки), що викуплені в акціонерів (учасників)

2120

-

-

-

найменування показника

код

рядки

на

31 грудня 2013 (тис. Руб.)

на

31 грудня 2012 року (тис. Руб.)

на

31 грудня 2011 року (тис. Руб.)

1

2

3

4

5

переоцінка майна

2130

тисяча двісті тридцять дві

222

-

Додатковий капітал (без переоцінки)

2140

-

-

-

Резервний капітал

2150

18815

11936

15964

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2160

9300

6879

(4028)

Разом з розд. 11

2100

189347

179037

сто тридцять одна тисяча дев'ятсот тридцять шість

III. зобов'язання

Страхові резерви зі страхування

життя

2210

Страхові резерви по страхуванню іншому, ніж страхування життя

2220

270749

227358

175155

Позикові кошти

2230

-

-

-

Відкладені податкові зобов'язання

2240

875

740

178

Оціночні зобов'язання

2250

531

550

151

Депо премій перестраховиків

2260

-

-

-

Кредиторська заборгованість

2270

21880

29983

54441

Доходи майбутніх періодів

2280

-

-

-

Інші зобов'язання

2290

-

-

-

Разом з розд. III

2200

294035

258631

229925

баланс

2000

483382

437668

361861

Звіт про фінансові результати страхової організації А за 2013 р

найменування показника

код

рядки

За 2013 р

За 2012 р

1

2

3

4

I. Страхування життя

Страхові премії (внески) - нетто-перестрахо- вання

1100

Страхові премії (внески) за договорами страхування, співстрахування та перестрахування - всього

1110

Страхові премії (внески), передані в перестрахування

1120

-

-

Доходи з інвестицій

1200

-

-

найменування показника

код

рядки

За 2013 р

За 2012 р

1

2

3

4

Витрати з інвестицій

1300

-

-

Виплати - нетто-перестрахування

1400

-

-

Виплати але договорами страхування, співстрахування та перестрахування - всього

1410

-

-

Частка перестраховиків у виплатах

1420

-

-

Додаткові виплати (страхові бонуси)

1430

-

-

Зміна страхових резервів із страхування життя - нетто-перестрахування

1500

-

-

Зміна страхових резервів із страхування життя - всього

1510

-

-

Зміна частки перестраховиків у страхових резервах зі страхування життя

1520

-

-

Витрати по веденню страхових операцій - нетто перестрахування

1600

-

-

аквізиційні витрати

1 610

-

-

Інші витрати по веденню страхових операцій

1620

-

-

Перестрахова комісія і Тантьєма за договорами перестрахування

1630

-

-

Інші доходи зі страхування життя

1700

-

-

Інші витрати по страхуванню життя

1800

-

-

Результат від операцій зі страхування життя

1000

-

-

II. Страхування інше, ніж страхування життя Зароблені страхові премії - нетто-перестрахування

2100

373533

316445

Страхові премії за договорами страхування, співстрахування та перестрахування - всього

2110

446277

405872

Страхові премії, передані в перестрахування

2120

(59495)

(63596)

Зміна резерву незароблених премії - всього

2130

(15953)

(31065)

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премії

2140

2704

5234

Відбулися збитки - нетто-перестрахування

2200

(213344)

(174937)

Виплати за договорами страхування, співстрахування та перестрахування - всього

2210

(218749)

(161218)

Витрати по врегулюванню збитків

2220

(7703)

(7565)

Частка перестраховиків у виплатах

2230

31292

13820

найменування показника

код

рядки

За 2013 р

За 2012 р

1

2

3

4

Зміна резервів збитків - всього

2240

(27729)

(25265)

Зміна частки перестраховиків у резервах збитків

2250

9545

5291

Зміна інших страхових резервів

2300

291

4127

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2400

-

-

Відрахування від страхових премій

2500

(Один тисячі сто вісімдесят два)

(986)

Витрати по веденню страхових операцій - нетто нерестрахованіе

2600

(134300)

(124540)

аквізиційні витрати

2610

(132 842)

(122677)

Інші витрати по веденню страхових операцій

2620

(Одна тисяча чотиреста п'ятьдесят вісім)

(1863)

Перестрахова комісія і Тантьєма але договорами перестрахування

2630

-

-

Доходи з інвестицій

2700

493971

486801

Витрати з інвестицій

2800

(487194)

(480506)

Інші доходи по страхуванню іншому, ніж страхування життя

2910

1777

1614

Інші витрати по страхуванню іншому, ніж страхування життя

2920

(2406)

(2247)

Результат від операцій зі страхування іншого, ніж страхування життя

2000

31146

25771

III. Доходи і витрати, не пов'язані зі страховими операціями

Управлінські витрати

3100

(25917)

(23821)

інші доходи

3200

408082

395274

Інші витрати

3300

(399566)

(387767)

Прибуток (збиток) до оподаткування

3400

13745

9457

Поточний податок на прибуток

3500

(2615)

(2490)

У тому числі постійні податкові зобов'язання (активи)

3510

1 780

702

Зміна відстрочених податкових зобов'язань

3600

(135)

(740)

Зміна відкладених податкових активів

3700

(Одна тисяча шістсот дев'яносто п'ять)

652

інше

3800

-

-

3900

-

-

чистий прибуток (збиток)

3000

9300

6879

Бухгалтерський баланс страхової організації Б на 31 грудня 2013 р

найменування показника

код

рядки

на

31 грудня 2013 р

на

31 грудня 2012 р

на

31 грудня 2011 р

1

2

3

4

5

АКТИВ I. Активи

Нематеріальні активи

але

6

11

6

Основні засоби

120

12818

11686

13433

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності

130

-

-

-

Фінансові вкладення (за винятком грошових еквівалентів)

140

1 100126

957287

608745

відкладені податкові активи

150

91924

91560

91040

запаси

210

766

955

874

Податок на додану вартість по придбаних цінностей

1220

Частка перестраховиків у страхових резервах зі страхування життя

1230

Частка перестраховиків у страхових резервах із страхування іншого, ніж страхування життя

240

67012

63083

12435

Дебіторська заборгованість

250

269153

116010

133738

Депо премій у перестраховиків

260

-

-

-

Грошові кошти та грошові еквіваленти

270

318978

488556

188518

Інші активи

290

-

-

-

Разом з розд. I

300

1860783

1 729148

1048799

баланс

1000

1860783

1 729148

1048799

ПАСИВ

II. Капітал і резерви Статутний капітал

2110

630000

630000

630000

Власні акції (частки), що викуплені в акціонерів (учасників)

2120

переоцінка майна

130

10412

9067

10231

Додатковий капітал (без переоцінки)

140

-

-

-

Резервний капітал

150

24891

20000

20000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

160

150791

109778

11959

Разом з розд. 11

100

816094

768845

672190

найменування показника

код

рядки

на

31 грудня 2013 р

на

31 грудня 2012 р

на

31 грудня 2011 р

1

2

3

4

5

III. зобов'язання

Страхові резерви зі страхування

життя

2210

Страхові резерви по страхуванню іншому, ніж страхування життя

220

887799

850547

330417

Позикові кошти

2230

-

-

-

Відкладені податкові зобов'язання

2240

2

2

2

Оціночні зобов'язання

250

4421

2598

-

Депо премій перестраховиків

260

-

-

-

Кредиторська заборгованість

270

137615

92304

22753

Доходи майбутніх періодів

280

-

-

-

Інші зобов'язання

290

14852

14852

23437

Разом у розділі III

200

1044689

960303

376609

баланс

1000

1860783

1729148

1048799

Звіт про фінансові результати страхової організації Б за 2013 р

найменування показника

код

рядки

За 2013 р

За 2012 р

1

2

3

4

I. Страхування життя

Страхові премії (внески) - нетто-перестра- Хованов

100

Страхові премії (внески) за договорами страхування, співстрахування та перестрахування - всього

по

Страхові премії (внески), передані в перестрахування

1120

Доходи але інвестиціям

200

-

-

Витрати з інвестицій

300

-

-

Виплати - нетто-перестрахування

400

-

-

Виплати за договорами страхування, співстрахування та перестрахування - всього

410

Частка перестраховиків у виплатах

420

-

-

Додаткові виплати (страхові бонуси)

430

-

-

найменування показника

код

рядки

За 2013 р

За 2012 р

1

2

3

4

Зміна страхових резервів із страхування життя - нетто-перестрахування

500

Зміна страхових резервів із страхування життя - всього

510

Зміна частки перестраховиків у страхових резервах зі страхування життя

520

Витрати по веденню страхових операцій - нетто-перестрахування

600

аквізиційні витрати

610

-

-

Інші витрати по веденню страхових операцій

620

-

-

Перестрахова комісія і Тантьєма за договорами перестрахування

630

Інші доходи зі страхування життя

700

-

-

Інші витрати по страхуванню життя

800

-

-

Результат від операцій зі страхування життя

1000

-

-

II. Страхування інше, ніж страхування життя Зароблені страхові премії - нетто-перестрахування

100

2038387

1624210

Страхові премії але договорами страхування, співстрахування та перестрахування - всього

110

2515002

1995192

Страхові премії, передані в перестрахування

120

(457835)

(368874)

Зміна резерву незароблених премії - всього

130

(25551)

(8990)

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премії

140

6771

6882

Відбулися збитки - нетто-перестрахування

200

(1934301)

(1 211246)

Виплати за договорами страхування, співстрахування та перестрахування - всього

210

(2185205)

(1006296)

Витрати по врегулюванню збитків

220

(5391)

(3799)

Частка перестраховиків у виплатах

230

254247

237951

Зміна резервів збитків - всього

240

4890

(482868)

Зміна частки перестраховиків у резервах збитків

250

(2842)

43766

Зміна інших страхових резервів

300

(16591)

(28272)

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

400

найменування показника

код

рядки

За 2013 р

За 2012 р

1

2

3

4

Відрахування від страхових премій

500

(2214)

(1801)

Витрати по веденню страхових операцій - нетто-перестрахування

600

(96351)

(78972)

аквізиційні витрати

610

(103728)

(83905)

Інші витрати по веденню страхових операцій

620

-

-

Перестрахова комісія і Тантьєма але договорами перестрахування

630

7377

4933

Доходи з інвестицій

700

338668

97508

Витрати з інвестицій

800

(270291)

(59434)

Інші доходи по страхуванню іншому, ніж страхування життя

910

8334

3114

Інші витрати по страхуванню іншому, ніж страхування життя

920

(39992)

(144177)

Результат від операцій зі страхування іншого, ніж страхування життя

2000

25649

200930

III. Доходи і витрати, не пов'язані зі страховими операціями Управлінські витрати

100

(108828)

(93125)

інші доходи

200

355410

69124

Інші витрати

300

(224566)

(53518)

Прибуток (збиток) до оподаткування

400

47665

123411

Поточний податок на прибуток

про

про

ю

(2124)

(26111)

У тому числі постійні податкові зобов'язання (активи)

510

(7773)

909

Зміна відстрочених податкових зобов'язань

600

-

520

Зміна відкладених податкових активів

700

364

-

інше

800

-

-

900

-

-

чистий прибуток (збиток)

1000

45905

97820

тести

 • 1. Джерелами формування фінансів страхової організації є: а) статутний капітал, позикові кошти, прибуток; б) власні кошти, кредиторська заборгованість по фінансово-господарської операцій;
 • в) власні кошти, залучені кошти у формі страхових резервів.
 • 2. Бюджет фінансовий - це:
  • а) інформація про доходи та витрати;
  • б) система показників, що представляють прогнозну оцінку фінансового стану і результатів діяльності;
  • в) джерела формування доходів і напрямки їх використання.
 • 3. Яка із запропонованих нижче структур, розташованих по зростанню їх питомої ваги в загальній структурі страхового портфеля страховика, свідчить про більш високої фінансової стійкості страховика?
 • а) страхування кредитів, страхування майна, страхування відповідальності, колективне страхування працівників підприємств від нещасних випадків;
 • б) добровільне медичне страхування, колективне страхування працівників підприємств від нещасних випадків, страхування майна, страхування кредитів;
 • в) колективне страхування працівників підприємств від нещасних випадків, страхування кредитів, страхування відповідальності, страхування майна.
 • 4. Чи приймається в розрахунок при перевірці дотримання страховиком встановленого співвідношення між активами і зобов'язаннями страховика частина зобов'язань, передана в перестрахування?
 • а) приймається;
 • б) не береться;
 • в) приймається в межах нормативу.
 • 5. Активи, що приймаються в покриття страхових резервів, повинні відповідати умовам:
  • а) прибутковості, зворотності, оцінці в конвертованій валюті;
  • б) диверсифікації, зворотності;
  • в) диверсифікації, повернення, прибутковості і ліквідності.
 • 6. Частка державних цінних паперів суб'єктів РФ і муніципальних цінних паперів в активах, прийнятих у покриття страхових резервів, може становити:
  • а) не менше 40%;
  • б) від 20 до 50%;
  • в) не більше 30%.
 • 7. Які активи не можуть бути прийняті в покриття власних коштів страховика?
 • а) нерухоме майно;
 • б) позики, видані стороннім організаціям;
 • в) дебіторська заборгованість за операціями страхування.
 • 8. Платоспроможність страховика - его:
  • а) наявність грошових коштів на розрахунковому рахунку страховика, призначених для оплати зобов'язань;
  • б) можливість виконувати зобов'язання по платежах в поточному періоді;
  • в) покриття зобов'язань страховика грошовими коштами, що знаходяться на розрахунковому рахунку.

Теми для рефератів

 • 1. Фінансовий аналіз: цілі і завдання.
 • 2. Інформаційна база для проведення аналізу.
 • 3. Платоспроможність страхових організацій.
 • 4. Ліквідність страхових організацій.
 • 5. Критерії оцінки фінансової стійкості страхових організацій.
 • 6. Оцінка рентабельності страхових організацій.
 • 7. Аналіз структури доходів страхових організацій.
 • 8. Аналіз витрат страхових організацій.

завдання

 • 1. На підставі бухгалтерської звітності страхових організацій розрахуйте: а) співвідношення активів і пасивів страхових організацій;
 • б) нормативний і фактичний розміри вільних активів; в) показники платоспроможності та фінансової стійкості. Зробіть висновок про фінансове становище страхових організацій.
 • 2. Значення середніх тарифних ставок за чотирма групами об'єктів страхування в звітному році склали: 0,19; 0,29; 0,345; 0,5%. Кількість застрахованих об'єктів відповідно але групам: 3500, 5900, 7000, 1800. Зробіть висновок про фінансову стійкість страхової організації, якщо середньоринковий показник становить 0,2.
 • 3. Страхова компанія займається видами страхування іншими, ніж страхування життя. Загальна сума страхових резервів на 1 січня 2015 р склала 1574 млн руб., Вони були розміщені таким чином:
  • - цінні папери державних органів влади - 250 млн руб .;
  • - банківські депозити - 120 млн руб .;
  • - цінні папери - 145 млн руб .;
  • - векселі - 215 млн руб .;
  • - частка в статутному капіталі - 150 млн руб .;
  • - залишок на розрахунковому рахунку - 280 млн руб.

Оцініть відповідність інвестиційної діяльності.

 • 4. У страхової організації А страховий портфель складається з 200 укладених договорів, у організації Б - 150. Середня тарифна ставка у страхової організації А становить 0,35 руб. зі 100 руб. страхової суми, а у організації Б - 0,4 руб. зі 100 руб. страхової суми. Дайте порівняльну оцінку фінансової стійкості компанії А і Б по дефіцитності коштів.
 • 5. У страхової організації А страхові платежі склали 130 млн руб., Страхові виплати - 32 млн руб., Страхові резерви - 17 млн руб., Витрати на ведення справ - 9 млн руб. У страхової організації Б страхові платежі склали 80 млн руб., Страхові виплати - 24 млн руб., Страхові резерви - 9 млн руб., Витрати на ведення справ - 6 млн руб. Дайте порівняльну оцінку рентабельності страхових організацій А і Б.
 • 4.5. Аудит страхових організацій

Питання і завдання для самоконтролю

 • 1. З чого складається звітність страхової організації?
 • 2. У чому полягають правила і вимоги формування бухгалтерської звітності страхової організації?
 • 3. Як формується звітність страхової організації за Міжнародними стандартами фінансової звітності?
 • 4. Опишіть правила формування показників бухгалтерського балансу страхової організації.
 • 5. Які особливості формування звіту про прибутки і збитки в залежності від виду страхування?
 • 6. Перерахуйте стандарти аудиторської діяльності.
 • 7. Які правові основи аудиту страхових організацій?

Завдання для самостійної роботи

 • 1. Визначте види та структуру звітності страхової організації.
 • 2. Визначте основні напрямки впливу облікової політики страхової організації на показники бухгалтерської звітності страхової організації.
 • 3. Сформуйте основні правила формування бухгалтерської звітності страхової організації, що формується за Міжнародними стандартами фінансової звітності.
 • 4. Сформулюйте особливості міжнародних правил формування бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки страхової організації.

тести

 • 1. Облік регресних позовів ведеться на рахунку:
  • а) 78 «Розрахунки але операціями страхування і перестрахування»;
  • б) 76 «Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами»;
  • в) 79 «Внутрішньогосподарські розрахунки».
 • 2. Облік зобов'язань за операціями перестрахування ведеться:
  • а) касовим методом;
  • б) методом відвантаження;
  • в) методом нарахування.
 • 3. Фінансовий результат страхової організації - его:
  • а) підсумок діяльності страхової організації;
  • б) вартісна оцінка підсумків фінансово-господарської діяльності страхової організації;
  • в) результат розрахунків доходів і витрат.
 • 4. Прибуток страхової організації формується як різниця між:
  • а) доходами і витратами від операцій страхування;
  • б) доходами і витратами від операцій страхування і податком на прибуток;
  • в) доходами і витратами від діяльності страхової організації.
 • 5. Бухгалтерська звітність страхової компанії:
  • а) не є публічною;
  • б) є публічною;
  • в) є публічною за погодженням з регулятором ринку страхування.
 • 6. Аудит бухгалтерської звітності страхової організації є обов'язковим на підставі:
  • а) Федерального закону «Про бухгалтерський облік»;
  • б) Закону про страхування;
  • в) Федерального закону «Про аудиторську діяльність».
 • 7. Аудитори, які мають право підписувати аудиторський висновок, що видається страховим організаціям, повинні мати:
  • а) вищу освіту і стаж роботи в аудиторській компанії не менше п'яти років;
  • б) атестат аудитора на проведення аудиту в страхових організаціях;
  • в) атестат аудитора єдиного зразка.
 • 8. Аудит бухгалтерської звітності проводиться аудиторами відповідно до правил, затверджених:
  • а) правилами (стандартами) аудиту;
  • б) стандартами аудиту, затвердженими в аудиторської компанії;
  • в) обидва варіанти правильні.

Теми для рефератів

 • 1. Методи оцінки показників бухгалтерського балансу страхових організацій.
 • 2. Вимоги, що пред'являються до формування звітності, що подається страховими організаціями в порядку нагляду.
 • 3. Функції, цілі, завдання та правила проведення аудиту страхової організації.
 • 4. Правила формування думки щодо формування бухгалтерської звітності в страхових організаціях.
 • 5. Формування висновку про достовірність бухгалтерської звітності страхової організації.
 • 6. Методи управління показниками звітності страхових організацій.
 • 7. Поняття суттєвості та правила її формування.

завдання

 • 1. Страхувальник Курилева внесена до журналу обліку договорів як Журавльова. Контролюючі органи не погодилися з тим, що такий запис обгрунтована, і винесено рішення, що резерви по даній позиції нараховані невірно. Договір укладено на період з 12 червня 2014 р до 11 червня 2015 Страхова премія склала за договором 75000 руб., Резерв незароблених премії розраховується методом pro rata temporis. Постанова винесено 10 жовтня 2014 р Внесіть виправлення по формуванню страхових резервів за даним договором.
 • 2. При визначенні базової страхової премії для розрахунку резерву незароблених премії (РНП) за обліковою групі 13.1 не враховувалися відрахування в резерв компенсаційних виплат в розмірі 3%. При зборі страхової премії в розмірі 70 млн руб. за рік завищення РНП склало близько 1 млн руб. Внесіть виправлення в бухгалтерську звітність.
 • 3. При звірці розрахунків встановлено, що страховою організацією прийнята до обліку страхова премія в розмірі меншому, ніж передбачено договором страхування. В результаті зазначеної помилки в кварталі її виявлення занижена величина комісійної винагороди (за правилами облікової політики нараховується з суми нарахованої страхової премії). Внесені виправлення повинні бути зроблені в сумі: страхова премія - 20000 руб .; комісійну винагороду - 2000 руб. Неврахована премія страхувальником є несплаченою. На момент виправлення страхові резерви не розраховані і фінансовий результат діяльності за звітний період не підведений. Сформуйте бухгалтерські проводки по виправленню помилки, виявленої до закінчення звітного року.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >