ТЕОРЕТИЧНИЙ СТАТУС ФІЛОСОФІЇ ГЕОПОЛІТИКИ

Від класичної до глобальній геополітиці

Особливістю розвитку сучасного теоретичного знання в гуманітарній сфері є виникнення нових областей знання на стику декількох сформованих наукових напрямків. Так, ще на рубежі XIX-XX ст. геополітика зароджувалася як один із напрямів політичної географії (Ф. Ратцель, X. Макін- дер) або ж в якості розділу політології (Р.Челлен).

Фрідріх Ратцель (1844-1904)

«Держава є живим організмом, вкоріненим в грунті»

Ф. Pamuejib

Альфред Мехен (1840-1914)

«Хто володіє морем - володіє сушею і всіма її багатствами»

А. Мехен

Світоглядною підставою нової науки виступила «філософія життя» (В. Дільтей, Г. Ріккерт), відповідно до якої «держава є живим організмом, вкоріненим в грунті» (Ф. Ратцель). Через століття класична геополітика трансформується в глобальну геополітику (її ще називають цивілізаційної геополітикою), що спирається на значно більшу кількість галузей наукового знання. До того ж світоглядні і методологічні основи глобальна геополітика запозичує з політичної і соціальної філософії, філософії культури. В рівній мірі це стосується розширення понятійного апарату і різноманітності геополітичних концепцій. Крім традиційних понять території, Суші, Моря, номо- са, географічної осі історії, грунту, простору, межів зміст сучасного геополітичного дискурсу включаються нові поняття, наприклад: геоцівілізація, глобалізація, геополітичний код, геополітична епоха, історико-культурна зона, віртуальний простір, Лімітроф і ін.

За якими напрямками відбувалася трансформація класичної геополітики в глобальну? По-перше, це було пов'язано зі зміною змісту та спрямованості геополітичних концепцій. По-друге, з розширенням кола акторів геополітичних процесів у світі. По-третє, на становлення глобальної геополітики величезний вплив зробили цивілізаційні детермінанти: культурна історія, цивілізаційна і етнічна ментальність, приналежність до історико-культурним зонам. Справедливості заради варто відзначити, що концепції класичної геополітики самі по собі послужили теоретичними витоками глобального історизму. До теперішнього часу оформився предмет всесвітньої історії, а саме - «закономірності існування стійких в довготривалій історичній перспективі культурно-господарських зв'язків між різними народами, закономірності становлення соціальної міроце- лостності» [1]. Характеризуючи далі предмет всесвітньої історії, слід доповнити, що в ракурсі досліджень «тривалої історичної перспективи» отримала теоретичне оформлення соціальна синергетика, що вивчає нелінійні процеси і ефекти. Розглянемо це докладніше. Для класичної геополітики спрямованість концепцій була пов'язана з обгрунтуванням ролі і цілі держави в геополітичному протистоянні і в зв'язку з цим з аналізом природи держави і його функціонування в політичному просторі.

Так, в 1928 р К.Хаусхофер, Е. Обітниця, О. Мауль і Г. Лаутензах у вступній статті до збірника «Основи побудови геополітики» ( «Bausteine zur Geopolitik») визначили програму геополітики наступним чином:

«1. Геополітика є вчення про залежність політичних подій від землі.

  • 2. Вона спирається на широкий фундамент географії, особливо політичної географії як вчення про політичні просторових організмах і їх структурі.
  • 3. осягати географією сутність земних просторів дає геополітиці ті рамки, всередині яких повинен відбуватися хід політичних подій, для того щоб їм був забезпечений тривалий успіх. Носії політичної життя будуть, зрозуміло, часом виходити за ці рамки, проте рано чи пізно залежність від землі неодмінно дасть про себе знати.
  • 4. У дусі такого розуміння геополітика прагне дати зброю для політичної дії і зробитися Дороговказницею політичного життя.
  • 5. Тим самим геополітика стає нормативної наукою, здатної вести практичну політику до того пункту, де необхідно відірватися від твердого ґрунту. Тільки так може відбутися стрибок від знання до вміння, а не від незнання; в останньому випадку він, безумовно, більше і небезпечніше.
  • 6. Геополітика прагне і повинна стати географічної совістю держави »[2].

Ф. Ратцель, один із засновників геополітики, в роботі «Про закони просторового зростання держав» (1901) формулює сім законів, один з яких визначає залежність зростання держав від зростання культури, а інший виявляє причину експансії в різниці культур сусідніх держав. Інакше кажучи, в основах геополітичної думки спочатку була присутня цивілізаційна 18

парадигма, яка знайшла в повному обсязі свою методологічну значимість в глобальній геополітиці. У той час, на рубежі XIX-XX ст., Держава являла собою винятковий актор міжнародних відносин, породжений Вестфальської системою світу. В даний час багато авторів заявляють про ерозію Вестфальської системи, пояснюючи це тим, що, поряд з державами, акторами виступають недержавні освіти - міжурядові організації, транснаціональні корпорації, геоцівілізаціі, яким від держави транслюється ряд геополітичних функцій. У Ратцель держава постає організмом, «в складі якого певна частина земної поверхні грає настільки істотну роль, що всі властивості держави визначаються властивостями народу і його території» [2]. Настільки ж категоричною в інтерпретації держави як виняткового актора міжнародних відносин був інший засновник геополітики - Р.Челлен.

Він виділяв п'ять сторін життя держави - географічний простір, народ, господарство, суспільство, управтеніе, і назвав геополітикою той розділ політичної науки, або государствове- дення, який вивчає географічні чинники існування та розвитку держави. Орієнтація геополітичних концепцій на виявлення ролі держави в сучасній, глобальної геополітики

Рудольф Челлен (1864-1922)

«Геополітика в особі іншої своєї частини завдяки аналізу перш за все таких атрибутів країни, як простір, форма і довжина, може служити вираженням такої категорії, як політична необхідність>

«... Від нашої науки епоха вимагає усвідомлення дійсності, а не побудови якоїсь логічної конструкції»

Р.Челлен. Держава як форма життя

пов'язана з аналізом полярності світу (одно-, бі- або багатополярності) в історичній динаміці і з'ясуванням питання про те, яка держава або блок держав будуть у керма глобального управління.

Інша спрямованість геополітичного аналізу була задана X. Макиндером. Це проблема великих просторів, територій і світового лідерства над ними. Держава постає як частина світового організму, всередині якого з'являються претенденти на світове лідерство, в першу чергу в Євразії. Причому у британського геополітика йшлося про великий просторі не в географічному, а в політичному сенсі. «Баланс геополітичної могутності, - заявляв він, - в кожен конкретний момент є, безумовно, з одного боку, результатом географічних, також економічних і стратегічних умов, а з іншого - відносною чисельністю, мужності, оснащеності і організації конкуруючих народів» [3].

Так, протягом століть геополітична думка еволюціонувала від органіцістскім бачення держави, вирощеного географічним середовищем і виступає в якості єдиного актора геополітичного протиборства на міжнародній арені, до визнання множинності політичних акторів, ключову роль серед яких починають займати геоцівілізаціі. У зв'язку зі сказаним навряд чи можна визнати конструктивної точку зору С. Б. Переслегіна, який пропонує виділяти в сучасному глобалізованому світі чотири основні цивілізації - Захід, Схід, Південь і Північ (російська цивілізація) [4 |. Мальованої таким чином великими мазками геополітична карта сучасного світу навряд чи може виступити конструктивним підставою для глобального політичного прогнозування та управління. Більш того, на подібній мапі гранично спрощується реальний розклад геополітичних сил в утверждающемся багатополярному світі.

Глобальна геополітика знаходить свої контури в принципово новому соціокультурному просторі. Справа в тому, що класична геополітика виникла і отримала первісний розвиток як силова геополітика, яка сповідувала тезу

К. Клаузевіца про війну як продовження політичних відносин і проведенні їх іншими засобами. Такий геополітика залишалася і на протязі холодної війни, в основу якої покладено промовою У. Черчілля у Фултоні в березні 1946 року і, як відповідь на виклик, офіційної військової стратегією СРСР (на Заході її називали доктриною Соколовського). В останній, зокрема, зазначалося, що «за своєю політичною, соціальною сутністю нова світова війна буде вирішальним збройним зіткненням двох протилежних світових соціальних систем» [5]. Протягом десяти післявоєнних років розвивалася первісна фаза протистояння наддержав. Необхідно відзначити, що військова стратегія, яка спирається на ядерну зброю, поступово набула політичне вираження в концепції мирного співіснування. Силова геополітика стала разом з тим продуктом прометеївської культури, що отримала розвиток і освятив в своїх духовних інтенції індустріальну епоху. Людина - підкорювач природи, всіляко умудряються черпати її ресурси і аналогічно відноситься до соціального світу, що знайшло вираження в силовий геополітиці.

До середини XX в. потенціал прометеївської культури помітно став згасати. Людство зіткнулося з глобальними проблемами (в першу чергу це була необхідність запобігання термоядерної війни, розумного використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища). Рецепти для їх вирішення давала науково-технічна революція. Вона ж ознаменувала перехід від індустріальної до постіндустріальної епохи. Тоді ж стала формуватися нова соціокультурна парадигма. Місце прометеївської культури все більш помітно, хоча ще далеко не в повному обсязі, стала займати нова культура, яка орієнтує людину на виживання в глобальному світі - природному і соціальному. Виходячи з цих міркувань, слід стверджувати, що вектор соціокультурної динаміки повинен бути спрямований на утвердження «нової культури миру», яка заснована на визнанні різноманіття геоцівілізацій, толерантності ідеологій, політичних культур, конфесій, а також на відмову від логіки конфронтації і на затвердження логіки компромісу і співпраці. У методологічному плані аналіз соціокультурної динаміки створення «нової культури миру» доцільно здійснювати на базі цивілізаційного, формаційного і геополітичного підходів [6]. Причому об'єднуючим розпочатому тут виступає загальний предмет дослідження - геополітична епоха як конкретно-історична форма прояатенія політичного простору і часу.

Імперативами нової соціокультурної парадигми виступають:

  • 1. Постмодерн як ревізія філософських основ модернізму і постмодернізм як перегляд, переоцінка світу мистецтва модернізму - в духовному житті. Досить чітко, на наш погляд, прикордонну ситуацію між модерном і постмодерному позначив П. Козловські. Переймаючись питанням, «які ознаки свідчать на користь того, що ми живемо в момент всесвітньо-історичної зміни епох - модерну постмодерному ...», він дає цілком коректну відповідь: «Суперечка модерну і постмодерну йде не стільки про констатацію факту, скільки про рішення питання, знайшов чи проект модерну своє завершення або, з огляду на більш важливих перспектив, від його повного здійснення можна відмовитися »[7]. Інакше кажучи, визначення меж між культурними епохами - це завдання виявлення конкретного змісту і спрямування геополітичного часу, яке детермінується константами цивілізаційного часу. В рівній мірі ми повинні включити в структуру наших досліджень уявлення про цивілізаційному просторі (це і історико-культурні зони, і ойкумени, і метрополії, і колонії і т. Д.), Яке в сфері взаємодії політичних акторів знаходить контури і параметри геополітичного простору.
  • 2. Стратегія сталого розвитку - у взаємовідносинах суспільства і природи. Стратегія сталого розвитку, як відомо, була вперше представлена в якості робочого документа для конференції ООН по навколишньому середовищу і розвитку, яка проходила в Ріо-де-Жанейро в 1992 р документах, що випереджають роботу цієї конференції, сталий розвиток розуміюся як «розвиток, який задовольняє потреби теперішнього часу, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби »[8]. Для здійснення подібної зв'язку сьогодення і майбутнього необхідні нові методи мислення, нові моральні і ціннісні критерії оцінки взаємини суспільства і природи. В даному випадку сенс філософських міркувань з приводу становлення глобальної геополітики полягає у виявленні характеру детермінації геостратегії і полярної структури світу закономірностями розвитку і функціонування біосфери. Стратегія сталого розвитку та нова парадигма культури як способу виживання в навколишньому середовищі виступають імперативами побудови світової політики і глобального управління.
  • 3. Глобальна геополітика - в сфері світової політики. Треба сказати, що з самого початку глобальних досліджень у вітчизняній науці простежується чітке розуміння цивілізаційного розвитку в єдності рішення соціокультурних, економічних і політичних завдань. Це відзначав свого часу академік Н. Н. Іноземцев. Історія світової цивілізації в контексті глобальних досліджень, на його думку, стала розглядатися як «історія рішення, з одного боку, проблем взаємини людини з природою, з навколишнім світом, і з іншого - проблем розвитку самої людини як особистості, соціально-економічного, політичного , культурного прогресу суспільства, а також проблем відносини між державами і народами »[9]. На початку XXI ст., Коли в число акторів світової політики стали включатися геоцівілізаціі, світова політика і глобальне управління повинні змінювати свій зміст і призначення: створення єдиного цивілізаційного простору, що об'єднує геоцівілізаціі. Глобальна геополітика, в онтологічному плані, стає при цьому одним з основних засобів перебудови світу, ідейною основою чого виступає філософія геополітики.

Філософія геополітики - це порівняно нова галузь політичної філософії. Теоретичний статус філософії геополітики в надрах політичної філософії став визначатися в останнє десятиліття. Мабуть, досить явною передумовою філософської рефлексії геополітичних реалій стала концепція зіткнення цивілізацій С. Хантінгтона. Ключовим з'явився тезу Хантінгтона про те, що вододіл основного конфлікту між цивілізаціями знаходиться в сфері культури, а не економіки якої ідеології. Визнання соціокультурної домінанти в міжцивілізаційних відносинах дало поштовх, з одного боку, відходу від доктрин класичної геополітики (географічний детермінізм, механістичне протиставлення Суші і Моря, військово-політичне протистояння країн і блоків), а з іншого - затвердження нових гравців на світовій політичній сцені, в т. ч. геоцівілізацій. Разом з тим в контекст сучасних геополітичних досліджень досить активно включаються ідеї Н. Я. Данилевського про культурно-історичних типах, «людська географія» П. Відаль справи Блаша, євразійська геополітика П. Н. Савицького та Г. В. Вернадського, концепція пасіонарності Л . Н. Гумільова та ін. Ренесанс геополітичної думки, зокрема в нашій країні, чому значною мірою сприяв Гумільов, отримав втілення в геополітиці з «людським обличчям». А це говорить про те, що геополітика, колись оперувала поняттями простору, території, сили, національного інтересу, звернулася і до людини, який усвідомлює себе геополітичної силою, дійовою особою геополітичних процесів.

У таких істотних змінах соціогуманітарного знання знаходить вираз динаміка геополітичних процесів, що визначається цивілізаційними, соціокультурними та економічними факторами. Динаміка геополітичних процесів отримує вираження в зміні полюсів сили (варіації багатополярного, біполярного та однополярного світів), що, в свою чергу, обумовлено культурним генофондом, цивілізаційної приналежністю великих і малих держав. А раз мова заходить про динаміку геополітичних процесів, то філософія геополітики отримує обгрунтування в соціокультурної методології, в т. Ч. В глобальній історії, одним із напрямків якої є історична геополітика. Інакше кажучи, історія і філософія геополітики постає як нова галузь теоретичного знання, об'єктом якої виступає діалектика тимчасових і просторових змін в життєдіяльності геоцівілізацій.

Насичення геополітичної аналітики філософською рефлексією продиктовано потребою вияатенія місця і ролі людини в глобальних геополітичних процесах. Людина не може і не бажає залишатися сліпим виконавцем геополітичних законів. У просторі глобальної геополітики людина - це та носій локального цивілізаційного генотипу, і виразник соціокультурної домінанти в господарській діяльності, мові, способі мислення, і виконавець політичної волі. У глобальній геополітиці гуманізм обертається до питаючому мислителю новою гранню - це вже не прометеевский гуманізм підкорювача природи, а глобальний гуманізм організатора єдиного будинку на Землі.

Геополітика знайшла своє дійова особа - людини, що належить до тієї чи іншої цивілізації, прив'язаного до певної історико-культурній зоні, століттями песто спосіб життя і спосіб мислення. Сучасні геоцівілізаціі характеризуються безліччю параметрів економічного, соціокультурного, етноконфесійних порядку. І вже в силу цього філософія геополітики має право на своє місце в системі філософського знання. Більш того, така заява може бути аргументовано тим, що сама геополітика в останні два десятиліття увійшла в нову фазу свого розвитку - фазу глобальної геополітики.

В даному контексті по-новому простежуються філософсько-методологічні і теоретичні основи геополітики. Зокрема, мова йде про географічне детермінізм як методологічній основі класичної геополітики, а філософія геополітики постає як напрям політичної філософії, яке виявляє буття політичного в контексті соціокультурної динаміки. Особливу увагу слід приділяти порівняльного аналізу сучасних геополітичних шкіл і ідей, які, відштовхуючись від класичних уявлень, виражають нові соціальні реалії, тенденції розвитку та цивілізаційну пам'ять. Це стосується, зокрема, регіональної та цивілізаційної геополітики. Прикладом тому можуть служити дослідження Азіатської Росії в геополітичній і цивілізаційної динаміці протягом останніх п'яти століть.

Філософія геополітики в російській варіанті включає такі імпульси розвитку, як природничо-наукова думка К. І. Арсеньєва, Л. І. Мечникова, В. І. Ламанского, Д. І. Менделєєва, В. П. Семенова-Тян-Шанського та ін., історіософські ідеї Ф. І. Тютчева і Н. Я. Данилевського, історицизм С. М. Соловйова і В. О. Ключевського, євразійська геополітика П. Н. Савицького, Г. В. Вернадського і Л. Н. Гумільова. Подібний варіант геополітики більшою мірою спирався на культурологічну думку, ніж на політологічну.

Федір Іванович Тютчев (1803-1873)

Костянтин Іванович Арсеньєв (1789-1865)

"Розумом Росію не зрозуміти,

Міське землеборство:

У ній особлива стать -

До Росії можна тільки вірити »

Ф.І. Тютчев 28 листопада 1866

«У політичному відношенні розташування Росії єдине в світі; жодна держава не має такого безпосереднього впливу на тверду землю. Суміжна або суміжних найважливішим державам Європи та Азії Росія за цим одному повинна мати політичні відносини до всіх і сильно діяти на долю багатьох народів »

К. І. Арсеньєв

«Якщо є Азія російська, якщо вона, в опиічіе від власне неросійської Азії, повинна бути віднесена до особливого історико-культурному типу, то це тільки тому, що при" російської Азії "або " азіатської Росії "є ще" російська Європа "або" Росія європейська "»

Володимир Іванович Ламанскій (1833-1914)

В. І. Ламапскій

  • - Закінчиться «велична драма кривавого ходи людства по шляху прогресу»;
  • -наступіт період «переважання вільних спілок і груп, що виникають в силу вільного договору і об'єднують окремих людей в силу спільності інтересів, особистих схильностей і свідомого прагнення до солідарності»

Л. І. Мечников

Лев Ілліч Мечников (1838-1888)

«Тим часом, як кожне з європейських держав в тому чи іншому випадку витягує відому користь від системи рівноваги, на Росію воно ніякого корисного впливу не робить і робити не може ... Корисна для Європи система політичної рівноваги не тільки абсолютно марна для Росії, але і ще його порушення чиїм би там не було переважанням (таке шкідливе для європейських держав) для Росії абсолютно нешкідливо »

Н. Я. Дантевскій

Микола Якович Данилевський (1822-1885)

«Континентальна держава, так погано захищене природою, було змушене вести активну зовнішню політику і підтримувати свої внутрішні сили в стані постійної бойової готовності»

С. М. Соловйов

Сергій Михайлович Соловйов (1820-1879)

«Починаючи вивчення історії будь-якого народу, зустрічаємо силу, яка тримає в своїх рамках колиска кожного народу - природу його країни»

М. О. Ключевський

Михайло Осипович Ключевський (1841-1911)

У вітчизняній науці геополітична думка в першій половині XX в. перебувала на досить високому рівні. У всякому разі євразійство в своїх історичних обрисах, з одного боку, отримало світоглядні імпульси з російської культури «Срібного століття», а з іншого - зумовило російський варіант геополітики. Глобальна геополітика і філософія геополітики тісно корелюють один з одним на сучасному етапі розвитку соціогуманітарного знання.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >