ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Випуск емісійних цінних паперів, його процедура і етапи

Емісія цінних паперів - це послідовність дій емітента з розміщення емісійних цінних паперів.

Емісійна цінний папір - це такий цінний папір, яка розміщується серійно (випусками) і має рівні обсяг і строки здійснення прав всередині одного випуску незалежно від часу придбання, а також закріплює сукупність майнових і немайнових прав, що підлягають посвідченню, поступку і безумовному здійсненню з дотриманням встановлених законодавством форми і порядку. Випуск емісійних цінних паперів - це сукупність всіх цінних паперів одного емітента, що надають однаковий обсяг прав їх власникам і мають однакову номінальну вартість. Всім емісійних цінних паперів даного випуску присвоюється єдиний державний реєстраційний номер, який поширюється на всі цінні папери конкретного випуску, а якщо випуск не підлягає державній реєстрації, то присвоюється ідентифікаційний номер (ст. 2 Закону "Про ринок цінних паперів").

Випускаючи іменні цінні папери, емітент створює список їхніх власників, званий реєстром.

Реєстр - це список власників емісійних цінних паперів.

Професійна діяльність на ринку цінних паперів - це діяльність професіоналів з надання різноманітних послуг учасникам ринку цінних паперів.

Рішення про випуск цінних паперів - це документ, що містить дані, достатні для встановлення обсягу прав, закріплених цінним папером.

Сертифікат емісійного цінного паперу - документ, що випускається емітентом і засвідчує сукупність прав власності на зазначене в ньому кількість цінних паперів. Сертифікатом оформляються цінні папери на пред'явника, які існують тільки в документарній формі.

Опціон емітента - емісійний цінний папір, що закріплює право її власника на покупку в передбачений у ній термін певної кількості акцій емітента такого опціону за ціною, визначеною в опціоні емітента. Опціон - іменний цінний папір.

Процедура розміщення (випуску) емісійних цінних паперів і її етапи викладаються відповідно до вимог Закону "Про ринок цінних паперів", постанови Федеральної служби з фінансових ринків від 25 січня 2007 № 07-4 / пз-н "Про затвердження стандартів емісії цінних паперів та реєстрації проспектів цінних паперів "та наказу Мінфіну Росії від 21 вересня 2004 № 86н" Про затвердження умов емісії та обігу облігацій державних неринкових позик ", Федерального закону від 3 червня 2009 року № 115-ФЗ" Про внесення змін до Федерального закон "Про акціонерні товариства" та ст. 30 Федерального закону "Про ринок цінних паперів".

Поняття емісія цінних паперів відображає сукупність дій емітента з розміщення цінних паперів. Стандарти емісії встановлюють правила, порядок випуску емісійних цінних паперів та його регулювання (рис. 8).

Процедура емісії емісійних цінних паперів включає наступні етапи:

 • 1) прийняття емітентом рішення про розміщення цінних паперів;
 • 2) затвердження рішення про випуск (додатковий випуск) цінних паперів;
 • 3) державну реєстрацію випуску (додаткового випуску) цінних паперів;
 • 4) розміщення цінних паперів;
 • 5) державну реєстрацію звіту про підсумки випуску (додаткового випуску) цінних паперів.

Стандарти емісії цінних паперів

Рис. 8. Стандарти емісії цінних паперів

Рішення про випуск (додатковий випуск) емісійних цінних паперів та його затвердження

Рішення про випуск (додатковий випуск) емісійних цінних паперів повинна містити:

 • o повне найменування емітента та його юридичну адресу;
 • o дату прийняття рішення про розміщення цінних паперів;
 • o найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про розміщення емісійних цінних паперів;
 • o дату затвердження рішення про випуск (додатковий випуск) емісійних цінних паперів;
 • o найменування уповноваженого органу емітента, що затвердив рішення про випуск (додатковий випуск) емісійних цінних паперів;
 • o вид, категорію (тип) емісійних цінних паперів;
 • o права власника, закріплені емісійним цінним папером;
 • o умови розміщення емісійних цінних паперів;
 • o зазначення кількості емісійних цінних паперів у даному випуску;
 • o вказівку загальної кількості випущених емісійних цінних паперів у даному випуску, розміщених раніше;
 • o форми цінного паперу (документарна або бездокументарна, іменна або на пред'явника);
 • o номінальну вартість емісійних цінних паперів у разі, якщо це передбачено законодавством РФ;
 • o печатку емітента і підпис керівника емітента;
 • o інші реквізити, передбачені законодавством РФ для конкретного виду емісійних цінних паперів.

До рішення про випуск емісійних цінних паперів у документарній формі додається опис або зразок сертифіката.

Рішення про випуск емісійних цінних паперів господарського товариства затверджується радою директорів, а юридичних осіб інших організаційно-правових форм - вищим органом управління.

Емітент не має права змінювати рішення про випуск емісійних цінних паперів у частині обсягу прав за ними після державної реєстрації.

Рішення про випуск емісійних цінних паперів складається в трьох примірниках. Після державної реєстрації випуску один примірник рішення залишається в органі, що реєструє, а два інших - видаються емітенту, який один примірник рішення передає на зберігання депозитарію або реєстратору.

Емітент і (або) реєстратор на вимогу зацікавленої особи зобов'язані надати йому копію рішення про випуск (додатковий випуск) емісійних цінних паперів латку, що не перевищує витрати на їх виготовлення.

Для державної реєстрації випуску емісійних цінних паперів емітент зобов'язаний подати до реєструючого органу наступні документи:

 • o заяву на державну реєстрацію;
 • o анкету емітента;
 • o рішення про випуск емісійних цінних паперів;
 • o умови прийняття рішення про випуск цінних паперів;
 • o проспект цінних паперів (якщо реєстрація випуску цінних паперів супроводжується реєстрацією проспекту);
 • o копії установчих документів (при емісії акцій для створення акціонерного товариства);
 • o документи, що підтверджують дозвіл уповноваженого органу виконавчої влади на здійснення випуску емісійних цінних паперів (у випадках, коли необхідність такого дозволу встановлена законодавством РФ).

Підставами для відмови в державній реєстрації випуску емісійних цінних паперів є (ст. 21 Закону "Про ринок цінних паперів"):

 • o порушення емітентом вимог законодавства РФ про цінні папери, у тому числі наявність у наданих документах відомостей, що дозволяють зробити висновок про суперечність умов емісії та обігу емісійних цінних паперів законодавству РФ і невідповідність умов випуску емісійних цінних паперів законодавству РФ про цінні папери;
 • o невідповідність документів або реєстрації проспекту цінних паперів, поданих для державної реєстрації випуску (додаткового випуску) емісійних цінних паперів, і складу містяться в них відомостей вимогам цього Закону;
 • o неподання протягом 30 днів за запитом реєструючого органу всіх документів, необхідних для державної реєстрації випуску (додаткового випуску) емісійних цінних паперів або реєстрації проспекту цінних паперів;
 • o невідповідність фінансового консультанта на ринку цінних паперів, яка підписала проспект цінних паперів, встановленим вимогам;
 • o внесення в проспект цінних паперів або рішення про випуск цінних паперів (інші документи, що є підставою для державної реєстрації випуску емісійних цінних паперів) неправдивих відомостей або відомостей, що не відповідають дійсності (недостовірних відомостей).

Державна реєстрація випуску емісійних цінних паперів здійснюється за схемою, наведеною на рис. 9.

Державна реєстрація випуску емісійних цінних паперів

Рис. 9. Державна реєстрація випуску емісійних цінних паперів

При державній реєстрації випуску емісійних цінних паперів йому присвоюється індивідуальний державний реєстраційний номер.

Після закінчення трьох місяців з моменту державної реєстрації звіту про підсумки додаткового випуску емісійних цінних паперів індивідуальний номер (код) додаткового випуску анулюється (п. 4 ст. 20 Закону "Про ринок цінних паперів").

Реєстрація проспекту цінних паперів

Згідно ст. 22, 22.1 Закону "Про ринок цінних паперів" проспект цінних паперів повинен містити:

 • o короткі відомості про осіб, що входять до складу органів управління емітента, відомості про банківські рахунки, про аудитора, оцінювача і про фінансовий консультанта емітента та інших особах, що підписали проспект;
 • o детальну інформацію про емітента;
 • o відомості про фінансово-господарської діяльності емітента;
 • o короткі відомості про обсяг, про терміни, порядок і про умови розміщення емісійних цінних паперів;
 • o основну інформацію про фінансово-економічний стан емітента та факторах ризику;
 • o бухгалтерську звітність емітента та іншу фінансову інформацію;
 • o докладні відомості про порядок і про умови розміщення емісійних цінних паперів;
 • o додаткові відомості про емітента та про розміщених ним емісійних цінних паперах тощо.

До докладної інформації про емітента відноситься інформація: про історію створення та розвитку емітента; про його основної господарської діяльності; про плани майбутньої діяльності емітента; про участь емітента в промислових, банківських, фінансових групах, холдингах, концернах та асоціаціях, а також про дочірніх і залежних господарських товариствах емітента; про склад, структуру та вартість основних засобів, у тому числі про плани з їх придбання, заміні та вибуття.

До відомостями про фінансово-господарської діяльності емітента відносяться відомості про його фінансовий стан в динаміці за останні 5 років (або за кожний завершений фінансовий рік) із зазначенням причин відповідних змін, зокрема:

 • o зміна розміру виручки від продажу товарів, продукції, виконаних робіт, послуг і прибутку (збитку) від основної діяльності, включаючи вплив інфляції, зміни курсів інвалюти, рішення державних органів та інших фінансових, економічних, політичних факторів;
 • o показники ліквідності емітента, розміру, структури та достатності його капіталу і оборотних коштів емітента;
 • o політика і витрати емітента в області НТР відносно ліцензій і патентів, нових розробок і досліджень;
 • o аналіз тенденцій розвитку у сфері основної діяльності емітента.

Бухгалтерська звітність і фінансова інформація включають в себе річну бухгалтерську звітність за три останні завершені фінансові роки (або за кожний фінансовий рік, якщо діяльність менше трьох років), аудиторський висновок по звітності; зведену бухгалтерську звітність за три останні роки; відомості про загальну суму експорту та її частці в загальному обсязі продажів; про зміну складу майна емітента після дати закінчення останнього завершеного фінансового року; відомості про участь емітента у судових процесах, якщо така участь може істотно відбитися на фінансово-господарської діяльності емітента.

Для реєстрації проспекту цінних паперів в реєструючий орган представляються наступні документи:

 • o заяву на реєстрацію проспекту;
 • o проспект цінних паперів;
 • o копія рішення (або витяг з протоколу зборів) уповноваженої особи про затвердження проспекту цінних паперів;
 • o меморандум - повідомлення про реєстрацію проспекту цінних паперів.

Всі необхідні реєструючим органом документи видаються у двох, а проспект цінних паперів - у трьох примірниках. Текст проспекту цінних паперів представляється для реєстрації також на двох магнітних носіях інформації. Документи для реєстрації проспекту можуть бути представлені у формі електронних документів, підписаних електронним цифровим підписом.

Якщо проспект цінних паперів затверджується реєструючим органом, то протягом трьох днів з дня прийняття відповідного рішення емітент отримує:

 • o повідомлення про реєстрацію проспекту цінних паперів;
 • o два примірники проспекту цінних паперів з відміткою про реєстрацію.

Якщо проспект цінних паперів не прийнятий до реєстрації, то емітент протягом трьох днів з дати прийняття рішення отримує повідомлення про відмову у державній реєстрації та про причини відмови.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >