Розміщення цінних паперів

Розміщення емісійних цінних паперів - це відчуження емісійних цінних паперів емітентом першим власникам шляхом укладення цивільно-правових угод (ст. 2 Закону "Про ринок цінних паперів"). Сучасний економічний словник дає таке визначення розміщення цінних паперів: "Розміщення цінних паперів первинне - розподіл, передача, перехід цінних паперів в руки першого держателя".

Публічне розміщення цінних паперів - це розміщення цінних паперів шляхом відкритої підписки, у тому числі розміщення їх на торгах фондових бірж і (або) інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів.

Обіг цінних паперів - це укладення цивільно-правових угод, що тягнуть перехід прав власності на цінні папери.

Публічне звернення цінних паперів являє собою обіг цінних паперів на торгах фондових бірж і (або) інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів шляхом пропозиції їх необмеженому колу осіб, у тому числі з використанням реклами.

Розміщення цінних паперів починається після завершення процесу реєстрації випуску та проспекту цінних паперів. При цьому емітент повинен забезпечити відповідність кількості розміщених цінних паперів кількості паперів, зазначених у рішенні про випуск (додатковий випуск) емісійних цінних паперів. Фактичне число розміщених цінних паперів може не відповідати тому, яке зазначено в проспекті і в звіті про підсумки випуску, яка подається на реєстрацію. У цьому випадку можлива зміна розміру статутного капіталу та його перереєстрація.

Максимальний термін розміщення становить один рік з дати державної реєстрації випуску таких цінних паперів. Інформація про ціну розміщення емісійних цінних паперів може розкриватися в день початку їх розміщення.

Законодавством забороняється надавати переважне право купівлі цінних паперів для будь-яких осіб, якщо папери будуть розміщуватися публічно. Винятками є ситуації, коли:

 • o емітентом є держава;
 • o емітентом є інша юридична особа, але при цьому не встановлено обмежень на покупку цінних паперів нерезидентами, і відповідно до Федеральним законом "Про акціонерні товариства" при емісії цінних паперів за акціонерами зберігається право переважної покупки цінних паперів нового випуску в кількості, пропорційній числу належних їм акцій у момент прийняття рішення про емісію.

Контроль за розміщенням емісійних цінних паперів здійснює фінансовий консультант на ринку цінних паперів, якщо він підписував проспект цінних паперів при його державної реєстрації. При цьому він стверджує необхідний перелік документів:

 • o складену емітентом відомість прийому заявок на покупку цінних паперів при розміщенні їх шляхом відкритої підписки;
 • o відомість прийому заявок на купівлю цінних паперів, составляемую самим організатором торгівлі, при розміщенні шляхом відкритої підписки на торгах за підсумками кожного дня, протягом якого проводяться торги;
 • o підсумкову відомість прийому заявок на покупку цінних паперів після закінчення їх розміщення.

Відомість прийому заявок на купівлю цінних паперів, составляемая емітентом, повинна містити умови кожної заявки: ціну придбання, кількість цінних паперів, дату надходження заявки, а також прізвище, ім'я та по батькові (або найменування) заявника.

При встановленні порушення, пов'язаного з розміщенням цінних паперів емітента, яке може ущемити права інвесторів, фінансовий консультант на ринку цінних паперів протягом одного дня після виявлення порушення зобов'язаний повідомити про нього до реєструючого органу.

Реєстрація документів з емісії цінних паперів в даний час здійснюється Мінфіном Росії і Центральним банком Росії.

Державна реєстрація звіту про підсумки випуску цінних паперів є заключною стадією емісії. Звіт про підсумки випуску (додаткового випуску) емісійних цінних паперів повинен містити наступну інформацію:

 • - Дати початку та закінчення розміщення цінних паперів;
 • - Кількість розміщених цінних паперів;
 • - Фактичну ціну розміщення цінних паперів (за видами цінних паперів в рамках даного випуску);
 • - Загальний обсяг надходжень за розміщені цінні папери, у тому числі: обсяг грошових коштів в рублях, внесених в оплату розміщених цінних паперів; обсяг іноземної валюти, вираженої за курсом Центрального банку РФ на момент внесення; обсяг матеріальних і нематеріальних активів, внесених в якості оплати за розміщення цінних паперів в рублях.

Крім того, у звіті про підсумки випуску цінних паперів для акцій додатково вказується список власників, що володіють пакетом емісійних цінних паперів, розмір якого визначається федеральним органом виконавчої влади по ринку цінних паперів.

Одночасно із звітом про підсумки випуску емісійних цінних паперів у реєструючий орган емітент представляє заяву про його реєстрацію і необхідні документи, що підтверджують додержання ним вимог законодавства РФ з даних питань.

Реєструючий орган розглядає звіт про підсумки випуску (додаткового випуску) емісійних цінних паперів у двотижневий терміни за відсутності порушень реєструє його.

При встановленні порушень, пов'язаних з випуском емісійних цінних паперів, реєструючий орган може призупинити емісію до усунення їх у межах строку розміщення цінних паперів. Поновлення емісії можливо тільки за спеціальним рішенням реєструючого органу.

Визнання випуску емісійних цінних паперів недійсним тягне за собою повернення всіх цінних паперів даного випуску емітенту, а кошти, отримані ним від розміщення, мають бути повернені власникам. Всі витрати з випуску, визнаному недійсним, і повернення коштів власникам відносяться за рахунок емітента.

Розміщення знову випущених емісійних цінних паперів відбувається на первинному ринку цінних паперів і називається первинним розміщенням, або емісією, а організація (юридична особа), що виробляє первинне розміщення, - емітентом. Покупець знову випущених цінних паперів називається інвестором. Учасники первинного ринку можуть виступати як у ролі емітента, так і в ролі інвестора.

Для більшої наочності процедура емісії цінних паперів представлена на рис. 10.

Первинний ринок цінних паперів - поняття абстрактне, оскільки не існує якогось місця в просторі, де б він розташовувався. Він існує в розподільній формі, тобто служить для розподілу цінних паперів, які надходять на первинний ринок великими серіями або траншами (серіями, частками позики, що виходить окремими випусками).

Процедура емісії цінних паперів

Рис. 10. Процедура емісії цінних паперів

Учасники (суб'єкти) первинного ринку цінних паперів:

 • 1) держава, органи регіонального та муніципального управління;
 • 2) юридичні особи - промислові компанії, фірми, комерційні банки, страхові товариства, пенсійні фонди, пайові інвестиційні фонди;
 • 3) фізичні особи.

Крім суб'єктів на первинному ринку активно діють інвестиційні банки і компанії, які виконують сервісні функції, що допомагають іншим учасникам ринку грамотно здійснювати свої фінансові вкладення. Ці суб'єкти працюють одночасно з багатьма емітентами, пов'язуючи первинний ринок в єдине ціле.

На первинному ринку розміщуються в основному акції, облігації і, можливо, фінансові векселі комерційних банків, держави, регіонів і органів муніципального управління. По суті, ці векселі є бескупонние облігації.

Юридичні особи розміщують на первинному ринку акції з метою формування або збільшення статутного капіталу, реорганізації компанії. Гроші, отримані від розміщення акцій емітентом, спрямовуються на капітальне будівництво, реконструкцію, реформування системи управління тощо Акції надають власнику право на управління акціонерним товариством, а також на отримання певних дивідендів.

Пайові інвестиційні фонди розміщують свої акції (паї) серед інвесторів, залучаючи необхідний їм капітал.

Держава, органи регіонального та муніципального управління та приватні інвестори акцій не випускають, тому вони можуть виступати на первинному ринку в якості продавця тільки емісійних облігацій. Виходячи з цього, перелік учасників ринку емісійних цінних паперів обмежений, а інвестором може бути кожен суб'єкт.

Інвестори купують акції з метою отримання доходу, розміщення тимчасово вільних грошових коштів, отримання контролю над підприємством-емітентом. Дохід від акцій складається з отримання дивідендів і зростання їх вартості на вторинному ринку. При цьому не слід забувати, що акція - досить ризикований об'єкт вкладень.

Мета емітента акцій на первинному ринку цінних паперів - розміщення запланованого траншу за максимально можливою ціною. Різниця між фактичною сукупною ціною розміщення серії нових акцій і їх сукупної номінальною вартістю називається засновницької прибутком.

Мета емітента облігацій на первинному ринку цінних паперів - розміщення запланованого траншу за максимально можливою ціною. Чим вищою буде ціна покупки облігацій інвесторами, тим дешевше обійдеться позика емітенту. Розміщуючи облігації, емітент зобов'язаний передбачити конкретний механізм виплати відсотків по них та їх погашення.

Мета інвестора акцій на первинному ринку - купити дешевше надійні акції найбільш перспективних підприємств, щоб потім отримати значні дивіденди і виграти надалі від зростання вартості раніше куплених цінних паперів.

Мета інвестора облігацій на первинному ринку - купити дешевше надійні облігації найбільш перспективних емітентів, щоб потім отримати дохід у вигляді різниці між ціною купівлі та продажу (погашення) облігації, а також у вигляді купонних відсотків.

В даний час первинний ринок емісійних цінних паперів можна розглядати як альтернативне джерело фінансування економіки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >