Бухгалтерський облік фінансових вкладень

Облік фінансових вкладень здійснюється на активному рахунку 58 "Фінансові вкладення". До нього відкриваються такі субрахунки:

 • o 58-1 - "Паї й акції";
 • o 58-2 - "Боргові цінні папери";
 • o 58-3 - "Надані позики";
 • o 58-4 - "Внески за договором простого товариства";
 • o 58-5 - "Отримані права вимоги" за умови укладення організацією договору цесії та ін., що передбачаються робочим Планом рахунків і облікової політикою організації, наприклад субрахунки 58-6 "Право на отримання частки"; 58-7 - "Товарний кредит".

Фінансові менеджери потребують інформації про довгострокових і короткострокових фінансових вкладеннях, а також про формування первісної вартості фінансового активу. Для її отримання в робочому Плані рахунків і облікову політику організації слід передбачити субрахунки першого і другого порядку. Так, наприклад, для обліку довгострокових фінансових вкладень використовувати субрахунок першого порядку - 58-1, а для обліку короткострокових фінансових вкладень - 58-2. Відповідно до кожного з цих субрахунків необхідно ввести субрахунки другого порядку: 58-1-1; 58-1-2 і т.д.

Доцільність запровадження субрахунки "Формування первісної вартості фінансових вкладень" обумовлена існуванням тимчасового розриву між датою виконання зобов'язань продавцем цінних паперів за договором купівлі-продажу і наявністю документів, що підтверджують права власності на отриману від покупця цінний папір. На цьому субрахунку можуть відображатися й інші витрати, пов'язані з операціями по фінансових активах.

Депозитні та ощадні сертифікати, дебіторська заборгованість, придбана за договором уступки права вимоги, визнані ст. 142-149 ГК РФ і ПБУ 19/02 як види цінних паперів, входять до складу фінансових вкладень і тому повинні враховуватися на окремих субрахунках до рахунку 58.

Доходи і витрати за операціями з фінансовими вкладеннями відповідно до ПБО 9/99 і ПБУ 10/99 відображаються на рахунку 91 "Інші доходи і витрати" в розрізі субрахунків: 91-1 - "Інші доходи"; 91-2 - "Інші витрати".

Синтетичний облік за рахунком 58 "Фінансові вкладення" ведеться у відповідному журналі-ордері та відомості до нього (додаток 1) на підставі даних облікових регістрів та (або) карток аналітичного обліку (додатки 2, 3, 7).

Підставою для запису в облікових регістрах є установчий договір, рішення засновників, договір купівлі-продажу, акт приймання-передачі, рахунок-фактура, книга обліку цінних паперів, книга обліку векселів, договір про спільну діяльність, договір позики, договір товариства або рішення товаришів, відомість результатів інвентаризації та інші необхідні виправдувальні документи.

Залежно від виду цінних паперів датою переходу права власності, а отже, і датою прийняття їх до бухгалтерського обліку може бути:

 • o дата, зазначена в акті приймання-передачі, якщо сертифікат представницькою цінного паперу одержаний безпосередньо від продавця;
 • o дата, зазначена у виписці по рахунку депо відкритого набувачеві у депозитарії, куди віддані на зберігання цінні папери продавцем;
 • o дата, зазначена у виписці по особовому рахунку набувача, відкритому йому в системі ведення реєстру.

Якщо організація отримала на цінні папери право власності, то вони враховуються по рядку 140 бухгалтерського балансу.

Якщо договором передбачається певна дата переходу права власності (наприклад, дата надходження оплати на рахунок продавця), то в цьому випадку цінні папери можна відобразити за статтею "Довгострокові фінансові вкладення" (рядок 140 балансу) тільки після перерахування продавцеві грошових коштів.

Підставою для записів за рахунком 58 слід використовувати дані відповідних листів-розшифровок з журналів-ордерів по рахунках 50, 51, 52; акти прийому-передачі векселів або облігацій за рахунками 60,62; бухгалтерські довідки до рахунків 76,90, 91.

Аналітичний облік фінансових вкладень З січня 2003 р організації повинні вести відповідно до вимог п. 5, 6 ПБУ 19/02. Даним ПБО вперше введено нове поняття одиниці бухгалтерського обліку фінансових вкладень.

Залежно від характеру фінансових вкладень, порядку їх придбання і використання такої одиницею може бути: серія, партія, група і тому подібна однорідна сукупність фінансових вкладень. Виходячи з цього, аналітичний облік фінансових вкладень повинен забезпечувати формування необхідної інформації:

 • o про одиниці бухгалтерського обліку фінансових вкладень;
 • o найменуванні емітента;
 • o назві цінного паперу;
 • o номері, серії і т.д .;
 • o номінальною ціною;
 • o ціною покупки;
 • o витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів;
 • o загальній кількості цінних паперів;
 • o датах покупки;
 • o датах продажу або іншого вибуття;
 • o місці зберігання.

Відповідно до вимог НК РФ для обліку укладених та надійшли в бухгалтерію договорів можна застосовувати журнали обліку договорів купівлі-продажу на придбання цінних паперів або участь у статутних капіталах інших організацій. У цих журналах рекомендується відображати наступну основну інформацію: дату укладення договору, номер договору, вид вкладення (акції, паї, облігації), ціну активу: номінальну і придбання, суму вкладення. Іншу додаткову інформацію організація може вводити на власний розсуд.

Відомості по кожному виду коштів фінансових вкладень за будь-який часовий період (від доби до року) можуть бути сформовані в картках по кожному виду вкладень в розрізі прийнятих кодів.

Крім цього доцільно згрупувати інформацію за видами вкладень і по датах в накопичувальній відомості рахунку 58 в розрізі субрахунків, використовуючи відомість, наведену в додатку 7. Для здійснення контрольних функцій обліку всі операції з карток можна повністю продублювати у цій відомості.

Обороти і сальдо по рахунку 58 на будь-яку звітну дату можна отримати шляхом підсумовування окремо дебетових сум у графі 10 "Придбано" і окремо кредитових сум у графі 14 "Реалізовано" з виведенням сальдо.

Аналітична картка за рахунком 58-1 по кожному виду вкладень може містити наступну інформацію: дату запису, дату документа, зміст бухгалтерської операції (що відбулося, на підставі чого, за яким документом або від кого), кореспондуючий рахунок, суму операції по виду цінного паперу (дебет, кредит).

Аналітичний облік операцій з набутими векселями та облігаціями по субрахунку 58-2 будується аналогічно, як і по субрахунку 58-1, але з введенням в журнал обліку договорів купівлі-продажу на придбання цінних паперів додаткової інформації, наприклад: встановленого відсотка за цінним папером; дати випуску та погашення; суми дисконту, що дорівнює номіналу за мінусом ціни реалізації при випуску (додаток 5).

Основні операції прийняття фінансових вкладень до бухгалтерського обліку наведено в табл. 4.

Таблиця 4

Кореспонденція рахунків але обліку фінансових вкладень

п / п

Зміст операції

Кореспондуючий рахунок, субрахунок

Дебет

Кредит

1

Придбано акції інших організацій на умовах передоплати

76

51

Оплачені комісійні брокеру

76

51

Оприбутковано акції після переходу права власності на них

58-1

76

Відображені суми комісії брокеру на дату переходу права власності

58-1

76

2

Реалізовані акції за поточною ринковою ціною

76

91-1

Списані реалізовані акції за первісною вартістю

91-2

58-1

Отримано кошти за продані акції

51

76

Відображено прибуток від продажу акцій

91-9

99

3

Відображено вартість векселя, придбаного покупцем у банку для розрахунків з постачальниками за отримані матеріальні активи

58-3

51

Отримано матеріали від постачальника на покупну вартість

10

60

Відображено ПДВ згідно з рахунком-фактурою постачальника

19

60

Відображено передача векселя продавцю матеріалів (постачальнику)

91-2

58-3

Відображено "відвантаження" векселя в рахунок отриманих матеріалів

76

91-1

Погашено взаємна заборгованість за відвантажений вексель і отримані матеріали

60

76

Відображено ПДВ для прийняття до відрахування

76

19

4

Операції, показані в п. 3, відображаються в обліку у продавця:

Відображено реалізацію матеріалів

62

90-1

ПДВ по реалізованих матеріалами

90-3

68

Отримано вексель в оплату за реалізовані матеріали

58-2

76

Погашено взаємна заборгованість за отриманий вексель та реалізовані матеріали

76

62

5

Прийняті за поточними ринковими цінами до обліку фінансові вкладення, отримані безоплатно

58

98-2

Відображено доходи визнані

98-2

91-1

6

Відображені права на отримання дійсної частки організації-учасника при подачі заяви про вихід з ТзОВ

Списана первісна вартість частки в сумі внеску в статутний капітал при виході учасника зі складу ТОВ

 • 58-6 "Право на отримання частки"
 • 91-2

58-1

"Паї"

58-6

Облік фінансових вкладень в статутні капітали інших організацій за первісною вартістю

Первісною вартістю фінансових вкладень, внесених в рахунок внеску до статутного (складеного) капітал організації, визнається їх грошова оцінка, погоджена засновниками (учасниками) організації або незалежним оцінювачем. Якщо злагоджена оцінка майна, переданого до статутного капіталу, не збігається з його балансовою вартістю, то різниця повинна бути віднесена на фінансові результати організації.

Фінансові вкладення в статутні капітали інших організацій в бухгалтерському обліку засновника відображаються таким чином:

o при внеску грошових коштів - у розмірі фактично сплачених сум, які не можуть бути меншими частки даного акціонера:

Дебет 58 Кредит 51.

Якщо внесення грошових коштів було більше встановленої частки внесення до статутного капіталу, то дана операція буде відображена наступним чином:

Дебет 58

Кредит 51

- Внесення грошових коштів в межах своєї частки статутного капіталу;

Дебет 91-2

Кредит 51

- Внесення грошових коштів понад своєї частки статутного капіталу;

o при внеску майна - у розмірі оціночної вартості майна, передбаченої в установчому договорі організації.

Приклад 4. ТОВ "Гранд" придбало цінні папери на біржі в сумі 50000 руб., Сплативши за посередницькі послуги дилеру 5000 руб.

У бухгалтерії ТОВ "Гранд" будуть проведені такі записи (руб.):

Дебет 76

Кредит 51

55000 - оплата придбаних цінних паперів і послуг дилера;

Дебет 58

Кредит 76

55000 - прийняті до бухгалтерського обліку цінні папери після оплати їх біржі і дилера.

Приклад 5. У січні 2009 р ВАТ "Марс" на біржі набуло 150 акцій на суму 150 000 руб. За умовами договору перереєстрацію акцій в сумі 1800 руб., В тому числі ПДВ - 275 руб. оплачує покупець - ВАТ "Марс".

Посереднику виплачено 9 000 руб., У тому числі ПДВ - 1373 руб.

У бухгалтерському обліку ВАТ "Марс" будуть зроблені записи:

Дебет 76

Кредит 51

160800 - оплачені придбані акції, їх перереєстрація та послуги посереднику;

Дебет 58-1

Кредит 76

150000 - оприбутковано акції;

Дебет 58-1

Кредит 76

1800 - відбиті витрати з перереєстрації акцій з урахуванням ПДВ;

Дебет 58-1

Кредит 76

9000 - відображені винагороди посереднику з урахуванням ПДВ.

Таким чином, первісна вартість фінансових вкладень ВАТ "Марс" буде відображена в його бухгалтерському обліку в сумі 160800 крб. (150 000 + 1800 + 9000).

Приклад 6. ВАТ "Омега" передало в рахунок внеску до статутного капіталу ТОВ "Прогрес" верстат по узгодженої вартості 25000 руб. Первісна вартість верстата за даними бухгалтерського обліку у передавальної сторони становить 30000 руб., Сума нарахованої амортизації - 12000 руб.

У бухгалтерському обліку ВАТ "Омега" будуть проведені такі бухгалтерські записи (руб.):

Дебет 01-1 "Вибуття основних засобів"

Кредит 01

30000 - списана первісна вартість переданого верстата на підставі акта прийому-передачі;

Дебет 02

Кредит 01-1 "Вибуття основних засобів"

12000 - списана сума нарахованої амортизації;

Дебет 91-2

Кредит 01-1 "Вибуття основних засобів"

18000 - списана залишкова вартість верстата;

Дебет 58

Кредит 91-1

25000 [(18000 + (25000 - 18000)] - списана на фінансові вкладення сума узгодженої вартості верстата, переданого в якості внеску до статутного капіталу на підставі реєстрації статуту організації.

Якщо незалежна оцінка вартості майна, внесеного передавальною стороною до статутного капіталу іншої організації, нижче його первісною або залишковою вартістю, то в бухгалтерському обліку буде відображено збиток.

Приклад 7. Скористаємося даними прикладу 7 за умови, що верстат ВАТ "Омега" передано в рахунок внеску до статутного капіталу за узгодженою вартості 17500 руб.

У цьому випадку дана господарська операція в обліку ВАТ "Омега" буде відображена наступним чином (грн.):

Дебет 01-1 "Вибуття основних засобів"

Кредит 01

30000 - списана первісна вартість переданого верстата в рахунок внеску до статутного капіталу;

Дебет 02

Кредит 01-1 "Вибуття основних засобів"

12000 - списана сума нарахованої амортизації;

Дебет 91-2

Кредит 01-1 "Вибуття основних засобів"

18000 - списана залишкова вартість переданого до статутного капіталу верстата;

Дебет 58

Кредит 91-1

18000 - відбита сума фінансового вкладення в статутний капітал іншої організації;

Дебет 91-2

Кредит 58

500 - списана сума різниці між узгодженою і залишковою вартістю верстата, переданого в якості внеску до статутного капіталу.

Розглянемо приклади окремих ситуацій

У разі зміни поточної ринкової вартості протягом звітного періоду організації проводять регулярно її коригування, наприклад, щоквартально або щомісячно.

Приклад 8. У березні 2009 р ВАТ "Північ" придбало на біржі акції на суму 150 000 руб., Які прийняті до бухгалтерського обліку і відображені записом (руб.):

Дебет 76

Кредит 51

150000 - сплачено заборгованість по придбаних акціях;

Дебет 58-1

Кредит 76

150000 - акції прийняті до обліку.

У квітні 2009 р ринкова вартість акцій зросла і на 30 квітня 2009 склала 155000 руб. В обліковій політиці ВАТ передбачено коригування вартості фінансових вкладень щомісяця.

У бухгалтерії ВАТ "Північ" буде зроблено запис (руб.):

Дебет 58-1

Кредит 91-1

5000 (155000 - 150000) - відбита різниця між вартістю акцій за поточними ринковими і покупними цінами.

Інша ситуація може мати місце, якщо відповідно до облікової політикою організації оцінку фінансових вкладень необхідно коригувати на кінець кожного кварталу.

Приклад 9. Скористаємося умовами прикладу 5. Для акцій, придбаних ВАТ "Марс", можна визначити поточну ринкову вартість. Відповідно до облікової політикою ВАТ "Марс" оцінку фінансових вкладень слід коригувати на кінець кожного кварталу. Первісна вартість пакета акцій склала 160 800 руб.

Поточна ринкова вартість акцій протягом звітного року склала:

 • o 150000 руб. - На кінець I кварталу 2009 р .;
 • o 155000 руб. - На кінець II кварталу 2009 р .;
 • o 157000 руб. - На кінець III кварталу 2009 р .;
 • o 160000 руб. - На кінець IV кварталу 2009 р

У бухгалтерському обліку ВАТ "Марс" щоквартально необхідно буде відобразити наступні операції (руб.):

Дебет 91-2

Кредит 58-1

10800 (160800 - 150000) - відображено зниження поточної ринкової вартості пакета акцій на 31 березня 2009 р .;

Дебет 58-1

Кредит 91-1

5000 (155 000 - 150 000) - відображено підвищення поточної ринкової вартості пакета акцій на 30 червня 2009 р .;

Дебет 58-1

Кредит 91-1

2000 (157 000 - 155 000) - відображено підвищення поточної ринкової вартості пакета акцій на 30 вересня 2009 р .;

Дебет 58-1

Кредит 91-1

3000 (160 000 - 157 000) - відображено підвищення поточної ринкової вартості пакета акцій на 31 грудня 2009 р

Придбання дебіторської заборгованості іншій організації в бухгалтерському обліку покупця буде відображено таким чином.

Приклад 10. У жовтні 2009 р ТОВ "Альфа" реалізувало товар ТОВ "Плюс" на загальну суму 130 000 руб. У встановлений договором строк покупець не погасив свою заборгованість. Тоді ТОВ "Альфа" в січні 2010 р продало право вимоги боргу ВАТ "Мир" за 100 000 руб.

У березні ТОВ "Плюс" погасило свою заборгованість, перерахувавши всю суму боргу - 130 000 руб. Дані операції будуть відображені в бухгалтерії ВАТ "Мир" наступним чином (грн.):

Дебет 58-6

Кредит 76

100000 - отримано право вимоги ТОВ "Альфа" боргу за неоплачений товар;

Дебет 76

Кредит 51

100000 - перераховано ТОВ "Альфа" за право вимоги.

У березні ТОВ "Плюс" погасило повністю свій борг перед ВАТ "Мир". Дана операція в обліку відображена наступним чином:

Дебет 51

Кредит 91-1

130000 - оплачена дебіторська заборгованість ТОВ "Плюс";

Дебет 91-2

Кредит 58-6

100000 - списані фінансові вкладення;

Дебет 91-9

Кредит 99

30000 - відображено дохід від фінансових вкладень.

Як вже зазначалося раніше, фінансові вкладення, за якими не визначається поточна ринкова вартість, будуть відображатися у бухгалтерському обліку за первісною вартістю. В обліковій політиці організації повинно бути зафіксовано, що різниця між первісною і номінальною вартістю буде віднесена на фінансові результати протягом строку обігу боргових цінних паперів рівномірно по мірі належного по них доходу (п. 22 ПБУ 19/02).

Приклад 11. ВАТ "К +" 27 серпня 2009 придбала вексель Ощадбанку РФ за 150000 руб. при його номінальної вартості 180000 руб. Різниця між первісною і номінальною вартістю векселя становить 30000 руб.

Термін погашення векселя - 25 грудня 2009 (через 120 днів). Ця господарська операція в обліку ВАТ "К +" буде відображена наступним чином (грн.):

Дебет 58-5

Кредит 76

150000 - придбаний вексель Ощадбанку РФ;

Дебет 76

Кредит 51

150000 - оплачений вексель;

Дебет 58-5

Кредит 91-1

750 (30000: 120 х 3) - нарахована сума дисконту (знижки) за 3 дні серпня 2009 р .;

Дебет 58-5

Кредит 91-1

7500 (30 000: 120 х 30) - нарахована сума дисконту (знижки) за 30 днів вересня 2009 р .;

Дебет 58-5

Кредит 91-1

7750 (30 000: 120 х 31) - нарахована сума дисконту (знижки) за 31 день жовтня 2009 р .;

Дебет 58-5

Кредит 91-1

7500 (30 000: 120 х 30) - нарахована сума дисконту (знижки) за 30 днів листопада 2009 р .;

Дебет 58-5

Кредит 91-1

6500 (30 000: 120 х 26) - нарахований залишок дисконту (знижки) на дату погашення векселя.

Дебет 76

Кредит 98-2

50000 - Відображено заборгованість дарувальника на ринкову вартість цінних паперів у момент підписання договору (п. 2 ст. 572 ЦК України);

Дебет 58

Кредит 6 липня

50000 - прийняті до бухгалтерського обліку цінні папери згідно з актом приймання-передачі цінних паперів;

Дебет 98-2

Кредит 91-1

50000 - списані інші доходи.

Відповідно до п. 13 ПБУ 19/02 первісною вартістю фінансових вкладень, отриманих організацією безоплатно, визнається:

 • o їх поточна ринкова вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку, яка розраховується в установленому порядку організатором торгівлі на ринку цінних паперів;
 • o сума грошових коштів, яка може бути отримана в результаті продажу отриманої цінного паперу на дату її прийняття до бухгалтерського обліку - для цінних паперів, за якими організатором торгівлі на ринку цінних паперів ринкова ціна не розраховується.

При цьому в обліку утворюється відкладений податковий актив, який відображається записом: Дебет 09 Кредит 68 (п. 8 ст. 250 і подп. 1 п. 4 ст. 271 НК РФ).

Приклад 12. Організація "А" отримала безоплатно від організації "Б" цінні папери і оприбуткувала їх за ринковою вартістю в сумі 50 ТОВ руб.

Ця господарська операція в бухгалтерському обліку буде відображена наступним чином (грн.):

Облік фінансових вкладень в просте товариство за первісною вартістю

У п. 15 ПБУ 19/02 встановлено, що первісною вартістю фінансових вкладень, внесених в рахунок внеску організації-товариша за договором простого товариства, визнається їх грошова оцінка, узгоджена в даному договорі. Однак згідно з ПБО 20/03 від 24 листопада 2003 № 105н "Інформація про участь у спільній діяльності" первісною вартістю фінансових вкладень, внесених в рахунок внеску організації-товариша за договором простого товариства, повинна визнаватися балансова вартість активів на дату вступу договору в силу .

Відображення в відповідно до вимог ПБО 20/03 в бухгалтерському обліку операцій з фінансових вкладень в просте товариство проводиться таким чином:

Дебет 58-4

Кредит 51

- Зарахований внесок у статутний капітал у складі фінансових вкладень коштами.

Внесок у статутний капітал простого товариства майном організації, договірна вартість якого збігається з балансовою вартістю (в оцінці, передбаченої в установчому договорі) у бухгалтерському обліку відображається таким чином:

Дебет 76

Кредит 10

(08, 41, 43)

- Списана балансова вартість майна, переданого в якості внеску до статутного капіталу;

або:

Дебет 76

Кредит 01 (04)

- Списана залишкова вартість основних засобів (нематеріальних активів), переданих в якості внеску до статутного капіталу;

Дебет 58-1

Кредит 6 липня

- Внесок у статутний капітал відображений у складі фінансових вкладень (в оцінці, передбаченої в установчому договорі).

Якщо договірна вартість переданого майна (в оцінці, передбаченої в установчому договорі) не збігається з балансовою вартістю цього майна, то необхідно дати таку бухгалтерську проводку:

Дебет 76

Кредит 91-1

- Відображено перевищення договірної вартості майна (в оцінці, передбаченої в установчому договорі) над його обліковою вартістю,

або:

Дебет 91-2

Кредит 76

- Відображено перевищення облікової вартості переданого майна над його договірною вартістю (в оцінці, передбаченої в установчому договорі).

Приклад 13. В якості внеску в статутний капітал простого товариства передається токарний верстат по залишковій вартості. Первісна вартість верстата - 100 000 руб., Сума нарахованої амортизації - 20000 руб.

Операція у передавальної сторони буде відображена наступним чином (грн.):

Дебет 01-1

Кредит 01

100000 - первісна вартість списаного верстата;

Дебет 02

Кредит 01-1

20000 - сума нарахованого зносу;

Дебет 76

Кредит 01-1

80000 - залишкова вартість верстата;

Дебет 58-4

Кредит 76

80000 - списана залишкова вартість верстата в статутний капітал у складі фінансових вкладень.

Внесок організації, який числиться на рахунку 58, погашається при припиненні договору простого товариства. При цьому складається бухгалтерська проводка:

Дебет 51 (08, 10, 41, 43) Кредит 58, субрахунок 4 "Внески за договором простого товариства".

Різниця між вартістю вкладу та вартістю отриманих активів є іншими доходом або витратою.

У тому випадку, якщо вартість отриманих коштів більше, ніж вартість вкладу, в обліку складається бухгалтерська проводка:

Дебет 76

Кредит 91-1

- Відображено перевищення договірної вартості майна над його обліковою вартістю.

Якщо вартість отриманих коштів менше внесеної вартості вкладу, то в бухгалтерському обліку здійснюється такий запис:

Дебет 91-2

Кредит 76

- Відображено перевищення облікової вартості переданого майна над його договірною вартістю (в оцінці, передбаченої в установчому договорі).

Придбання цінних паперів за рахунок позикових коштів

При придбанні цінних паперів за рахунок позикових коштів витрати зі сплати відсотків враховуються у складі інших витрат організації (п. 9 ПБУ 19/02).

Виняток становлять ситуації, коли сума позикових коштів спрямовується за договором купівлі-продажу продавцю цінних паперів як аванс (передоплата). У цьому випадку відсотки, нараховані до прийняття цінних паперів до обліку, відносяться на збільшення дебіторської заборгованості, а при надходженні в організацію цінних паперів нарахування відсотків відображається у бухгалтерському обліку в загальному порядку, тобто з віднесенням їх на інші витрати організації-позичальника.

Відсотки, нараховані до прийняття цінних паперів до обліку, після їх оприбуткування включаються до первісної вартості цінних паперів. При цьому в обліку виникають відкладені податкові зобов'язання, які відображаються за дебетом 68

"Розрахунки за податками і зборами" і кредитом рахунку 77 "Відкладені податкові зобов'язання" у розмірі 20% від суми відсотків, включених до первісної вартості цінних паперів.

Розглянемо конкретну ситуацію на прикладі.

Приклад 14. Для оплати акцій 1 лютого 2010 компанія уклала з банком кредитний договір строком на 365 днів у сумі 500 ТОВ руб. під 10% річних. Після отримання позикових коштів компанія придбала 500 акцій ЗАТ "Альфа" за номінальною ціною 1000 руб. за одну акцію на загальну суму 500 000 руб. на умовах передоплати. Цінні папери прийняті до обліку через 28 днів після отримання грошових коштів за кредитним договором.

У бухгалтерському обліку робляться такі записи (руб.):

Дебет 51

Кредит 66

500000 - отримані грошові кошти за кредитним договором;

Дебет 76

Кредит 51

500000 - кошти перераховано в оплату цінних паперів;

Дебет 76

Кредит 66

3836 (500 000 х 10% х 28 дн .:

: 365 дн.) - Нараховані відсотки за користування позиковими коштами за лютий;

Дебет 66

Кредит 51

3836 - сплачені відсотки за користування позиковими коштами;

Дебет 58

Кредит 6 липня

503836 - на підставі отриманої виписки з реєстру акціонерів цінні папери прийняті до обліку;

Дебет 91-2

Кредит 66

4247 (500 000 х 10% х 31 дн .:

: 365 дн.) - Після прийняття цінних паперів до обліку відсотки за березень враховані в складі інших витрат.

(Така запис проводитиметься до погашення позики).

Облік вибуття фінансових вкладень

Вибуття фінансових вкладень можливо тільки при одночасному припиненні дії всіх умов, при яких вкладення приймалися до бухгалтерського обліку (за наявності документів, що підтверджують права на фінансові вкладення, перехід ризиків і здатність приносити дохід). Вибуття має місце у випадках погашення, продажу, безоплатної передачі, передачі у вигляді внеску до статутного (складеного) капітал, передачі в рахунок вкладу за договором простого товариства.

Оцінка фінансових вкладень при їх вибутті здійснюється різними способами (розрахунок наведений у підр. 3.3):

 • o за первісною вартістю кожної одиниці бухгалтерського обліку фінансових вкладень;
 • o по середній первісною вартістю;
 • o за способом ФІФО.

Ці способи застосовуються при вибутті фінансових вкладень, за якими не визначається поточна ринкова вартість.

Разом з тим організації не зовсім вільні у виборі одного з перерахованих вище способів оцінки, оскільки в ПБО 19/02 встановлено ряд обмежень, а саме:

 • o згідно з п. 27 ПБО 19/02 вклади до статутних (складеному) капітали інших організацій (за винятком акцій АТ), надані іншим організаціям позики, депозитні вклади в кредитних організаціях, дебіторська заборгованість, придбана на підставі поступки права вимоги, оцінюються за первісною вартістю кожної вибуває з наведених одиниць бухгалтерського обліку фінансових вкладень;
 • o згідно з п. 30 ПБО 19/02 при ліквідації активів, прийнятих до бухгалтерського обліку в якості фінансових вкладень, за якими визначається поточна ринкова вартість (тобто по цим фінансовим вкладенням є ринкова ціна), їх вартість визначається організацією виходячи з останньої оцінки .

Бухгалтерський облік вибуття фінансових вкладень з використанням різних способів оцінки проілюстрований прикладами 15, 16.

Приклад 15. Використовуючи спосіб оцінки за первісною вартістю кожної одиниці бухгалтерського обліку фінансових вкладень за умови, що операції з цінними паперами не є основним видом діяльності організації, розглянемо наступну господарську ситуацію.

ВАТ "Кедр" продало 100 акцій за ціною 1400 руб. за акцію ТОВ "Плюс". Первісна вартість акції - 1000 руб.

В обліку ВАТ "Кедр" будуть проведені такі записи (руб.):

Дебет 76

Кредит 91-1

140000 - відбито заборгованість ТОВ "Плюс" за продані акції;

Дебет 91-2

Кредит 58-1

100000 - списана первісна вартість акцій;

Дебет 51

Кредит 76

140000 - надійшли кошти за продані акції;

Дебет 91-9

Кредит 99

40000 - відбита прибуток від продажу акцій.

Приклад 16. ЗАТ "Вихор" за рахунком 58-2 на початок місяця мало п'ять векселів номінальною вартістю 50 тис. Руб. / Шт. на суму 250 000 руб. Протягом місяця воно реалізувало третім особам трьох векселі за ціною 45 тис. Руб., 47 тис. Руб. і 49 тис. руб. за штуку відповідно, що і складає їх первісну вартість.

Загальна сума трьох списаних векселів за сукупною первісної вартості склала 141 тис. Руб.

Ця господарська операція в обліку ЗАТ "Вихор" буде відображена наступним чином (грн.):

Дебет 76

Кредит 91-1

141000 - відбито заборгованість покупця за первинними цінами;

Дебет 51

Кредит 76

141000 - погашена заборгованість за векселями;

Дебет 91-2

Кредит 58-2

150000 - списані векселя за номінальною вартістю;

Дебет 99

Кредит 91-9

9000 - відбито втрати від продажу векселів.

Приклад 17. У січні 2010 р ЗАТ "Елегія" придбало 100 акцій ВАТ "Альфа" за ціною 10 000 руб. за акцію. Інших витрат з придбання акцій не було. В обліку ЗАТ "Елегія" відображені такі операції:

Дебет 6 липня

Кредит 51

1000000

акцій;

- Сплачений борг продавцеві

Дебет 58-1

Кредит 6 липня

1000000

- Оприбутковано акції.

У лютому 2010 р ЗАТ "Елегія" тричі купувало пакети акцій ВАТ "Альфа" в таких кількостях:

 • o 10 лютого - 50 шт. за ціною 10 000 руб. / шт .;
 • o 15 лютого - 60 шт. за ціною 12 000 руб. / шт .;
 • o 20 лютого - 80 шт. за ціною 13 000 руб. / шт.

Загальна сума куплених акцій склала 2260000 руб. (50 х 10 000 + 60 х 12000 + 80 х 13000).

У бухгалтерському обліку ці операції відображені в такий спосіб (руб.):

Дебет 76

Кредит 51

2260000

- Сплачений борг продавцеві акцій;

Дебет 58-1

Кредит 76

2260000

- Оприбутковано акції.

Наприкінці лютого 2010 ЗАТ "Елегія" продало 60 акцій ТОВ "Альфа" за середньою первісної вартості відповідно до облікової політикою організації. Їх загальна вартість складе

1000000 + 2260000 = 3260000 руб.

Загальна кількість акцій ЗАТ "Елегія" одно 100 + 50 + 60 + 80 = 290 шт.

Середня вартість проданих акцій складе

3260000 руб .: 290 шт. = 11241 руб. / Шт.

Акції продані 25 лютого 2010 ТОВ "Шрифт" по 12500 руб. за акцію. При цьому в бухгалтерському обліку ЗАТ "Елегія" будуть проведені такі записи (руб.):

Дебет 76

Кредит 91-1

750000 - відбито заборгованість покупця за продані йому акції;

Дебет 51

Кредит 6 липня

750000 - відбита виручка, що надійшла від ТОВ "Шрифт" за 60 проданих йому акцій;

Дебет 91-2

Кредит 58-1

674460 (11241 руб. / Шт. Х 60 шт.) - Списана сума проданих акцій за середньою первісної вартості;

Дебет 91-9

Кредит 99

75540 - відображено дохід від реалізації акцій.

Решта 230 акцій (100 + 50 + 60 + 80 - 60) враховуються за середньою ціною, тому їх вартість складе

2585430 руб. (11241 х 230).

Надання позики юридичним або фізичним особам, за винятком працівників підприємства, грошових коштів або речей, визначених родовими ознаками з умовою повернення, обліковуються на субрахунку 58-3 "Надані позики".

Відсотки, що нараховуються відповідно до договору незалежно від дати їх фактичного отримання, не відносяться до суми основного боргу та відображаються на рахунку 76-3 "Розрахунки за належними дивідендах та інших прибутків".

Приклад 18. ЗАТ "Елеватор" надало ТОВ "Коровай" позику грошовими коштами в сумі 500 000 руб. під 10% на весь термін позики. Позичальник погасив суму позики і належні відсотки в строк.

Ця господарська операція в обліку ЗАТ "Елеватор" буде відображена наступним чином (грн.):

Дебет 58-3

Кредит 51

500000 - надано позику;

Дебет 76-3

Кредит 91-1

50000 - нараховані відсотки по позиці;

Дебет 51

Кредит 58-3

500000 - погашений позику;

Дебет 51

Кредит 76-3

50000 - зараховані на розрахунковий рахунок нараховані відсотки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >