КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Дайте визначення часового ряду, вкажіть види рядів динаміки.
 • 2. Перелічіть основні вимоги, що пред'являються до побудови рядів динаміки.
 • 3. У чому суть змикання рядів динаміки?
 • 4. Які показники динаміки розраховуються при аналізі часового ряду?
 • 5. З якою метою використовується приведення рядів динаміки до одній підставі?
 • 6. Як розраховуються середні показники динаміки?
 • 7. У чому полягає декомпозиція часових рядів?
 • 8. Назвіть два типи моделей для обліку основних компонент ряду динаміки.
 • 9. Перерахуйте методи виявлення тенденції динаміки.
 • 10. У чому полягає суть методу ковзних середніх?
 • 11. У яких випадках слід використовувати метод експоненційних середніх?
 • 12. Поясніть використання експоненційних середніх в прогнозуванні.
 • 13. У чому полягає суть аналітичного вирівнювання?
 • 14. У яких випадках слід використовувати показову функцію?
 • 15. З якою метою використовується ряд Фур'є?
 • 16. Який принцип побудови інтервального прогнозу по тренду?
 • 17. У чому відмінність розрахунку десезоналізірованних рівнів ряду динаміки в адитивної і мультиплікативної моделях сезонності?
 • 18. Як можна побудувати прогноз по сезонним моделям?
 • 19. Залишок товарів на складі склав (млн руб.) На 1.04 - 20,1.05 - 24, 1.06 - 30, 1.07 - 36. Середній залишок товарів за II квартал склав:
  • а) 27,3; б) 27,5; в) 28,1.
 • 20. Місячний рівень інфляції - 1%. При збереженої тенденції за рік інфляція складе (в%):
  • а) 12; б) більше 12; в) менше 12.
 • 21. За перше півріччя прибуток підприємства збільшився в порівнянні з груднем попереднього року на 15%. З огляду на, що в грудні прибуток становив 200 тис. Руб., Її абсолютне значення в червні склало (тис. Руб.):
 • 1. а) 215; б) 225; в) 230.

Середній щомісячний приріст прибутку становив (тис. Руб.):

2. а) 5; б) 6; в 10.

Середній щомісячний темп приросту склав (в%):

 • 3. а) 3,0; б) 2,4; в) 2,5.
 • 22. Для виявлення основної тенденції розвитку явища використовується метод:
  • а) індексний; б) балансовий; в) ковзної середньої; г) укрупнення інтервалів; д) аналітичного вирівнювання.
 • 23. У порівнянні з попереднім місяцем заробітна плата працівників зросла (в%):

Січень лютий березень

2 3 5

За квартал заробітна плата збільшилася на (%):

 • а) 10,0; б) 10,6; в) 10,3.
 • 24. 1) При вимірюванні сезонності за квартальними даними використовується інформація:
  • а) за один рік; б) за два роки; в) за три роки і більше.
 • 2) Для розрахунку показників сезонності застосовується змінна середня:
  • г) двочленна; д) тричленна; е) чотиричленна.
 • 25. Базисні темпи зростання можуть бути перетворені в ланцюгові шляхом:
  • а) перемножением базисних темпів зростання друг на друга;
  • б) розподілом базисних темпів зростання друг на друга;
  • в) відніманням базисних темпів зростання наступних з попередніх.
 • 26. На основі помісячних даних про фактичне споживання електроенергії (тис. Квт-ч) за останні три роки була побудована аддитивная модель тимчасового ряду. Скориговані значення сезонної компоненти за відповідні місяці наводяться в таблиці:

січень

+25

Травень

-32

вересень

+2

Лютий

+10

Червень

-38

Жовтень

+15

Березень

+6

Липень

-25

Листопад

+27

Квітень

-4

Серпень

-18

грудень

?

Вкажіть значення сезонної компоненти за грудень:

 • а) +12; б) 0; в) +32; г) +35.
 • 27. На основі даних про обсяг відвантаженої продукції підприємства за дев'ять місяців з початку року побудовано рівняння тренда: у = 8,19 + 1,1 It, де t = 1, 2, 3 .... Методом екстраполяції прогнозне значення обсягу відвантаженої продукції складе на грудень поточного року:
  • а) 11,52 млн руб .; б) 21,51 млн руб .; в) інше.
 • 28. Сезонність здачі фірмою в оренду обладнання характеризується наступними індексами сезонності (%): I квартал - 90,0; II квартал - 107,5; III квартал - 105,3; IV квартал - 97,2. Середній квартальний рівень доходів від оренди за три останні роки склав 13 млн уел. од. У майбутньому році передбачається збільшити середній квартальний рівень доходів на 2 млн уел. од. Передбачуваний обсяг доходів від оренди на I квартал майбутнього року (млн уел. Од.) Складе:
  • а) 13,5; б) 11,7; в) 15,0; г) 14,8.
 • 29. За 11 місяців випуск продукції характеризується рівнянням тренда у = 20t ° - 95 .

Випуск продукції за весь період:

а) знизився на 5%; б) виріс на 0,95%; в) виріс в 10,95 рази; г) виріс в 9,75 рази.

Прогноз на грудень склав:

д) 195; е) 212; ж) 178.

За квартальним даним за п'ять років побудовано рівняння тренда дебіторської заборгованості у = 126,23-1,6t.

Скориговані коефіцієнти сезонності склали по кварталам: I - 1,2; II - 0,9; III - 0,8. Прогноз на IV квартал шостого року:

 • а) 92,6; б) 101,9; в) 96,6; г) 87,8.
 • 30. Є дані про обсяг випущеної продукції А на підприємстві:

місяці

Випуск продукції, тис. Од.

У порівнянні з попереднім місяцем

Абсолютне значення 1% приросту, тис. Од.

абсолютний

приріст

темпи зростання, %

темпи приросту,%

січень

800

X

X

X

X

Лютий

160

Березень

90

Квітень

7

Травень

Червень

10

9,2

Розрахуйте відсутні в таблиці відомості і заповніть таблицю. Визначте середні показники динаміки за аналізований період і на їх основі дайте прогноз на липень обсягу випущеної продукції.

31. Є дані по магазину:

місяці

Товарні запаси на початок місяця, млн руб.

Товарообіг за місяць, млн руб.

січень

1,2

2,6

Лютий

3,0

4,8

місяці

Товарні запаси на початок місяця, млн руб.

Товарообіг за місяць, млн руб.

Березень

3,6

5,5

Квітень

1,0

-

Побудуйте ряд швидкості товарообігу. Вкажіть, до якого виду належить кожен з лав, наведених у таблиці. Обчисліть по кожному ряду динаміки абсолютні прирости, темпи зростання, середні значення і середні рівні.

32. Залишки заборгованості підприємства за короткостроковими позиками склали (тис. Руб.):

на 1.01 - 1160 на 1.03 - 660

на 1.02 - 840 на 1.04 - 340.

Обчисліть середню величину заборгованості підприємства в I кварталі.

33. Проведіть змикання наступних рядів динаміки:

Оборот організацій, млрд руб.

2011

2012

2013

2014

2015

Для старих кордонів регіону

900

1020

1300

-

-

Для нових кордонів регіону

-

-

1650

1800

2100

Визначте середньорічний темп зростання для зімкнутого ряду.

34. Є такі дані про випуск продукції «А» на підприємстві по місяцях року (од.):

місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

випуск

71

75

72

73

80

82

79

81

84

82

80

87

потрібно:

 • 1) укрупнити інтервал до кварталу і знайти сумарний і середньомісячний випуск продукції по кварталах;
 • 2) застосувати тричленну ковзаючу середню і зробити висновки;
 • 3) провести аналітичне вирівнювання по прямій і дати прогноз на лютий наступного року.
 • 35. Є дані про платежі підприємства постачальникам за першу декаду місяця (тис. Руб.):

день

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

платіж

850

620

400

350

280

240

220

180

170

170

Потрібно побудувати рівняння тренда:

 • а) у вигляді рівносторонній гіперболи у, = a + b / t;
 • б) у вигляді статечної функції у, = at b .

Порівняти два тренди за величиною залишкової дисперсії і за коефіцієнтом детермінації. Розрахувати по кращої моделі прогноз платежу на 12-й день.

36. Вантажообіг транспортної організації склав по місяцях року (тис. Т-км):

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

90

92

95,4

100

102,3

98

95

92,5

90

93

94,4

97

Потрібно, застосовуючи ряд Фур'є, описати тенденцію, тримаючи його обома гармоніки. Дати прогноз на січень наступного року.

37. Є поквартальні дані про випуск продукції за три роки (од.):

рік

квартал

I

II

III

IV

2014

55

80

75

60

2015

50

90

82

63

2016

57

85

80

58

потрібно:

 • 1) використовуючи адитивну модель, оцінити сезонні коливання;
 • 2) дати прогноз на I і II квартали 2017 р
 • 38. Є квартальні дані про випуск продукції за три роки (од.):

рік

квартал

I

II

III

IV

2014

58

28

18

65

2015

75

32

27

82

2016

80

50

36

93

потрібно:

 • 1) виміряти сезонні коливання; використовуючи мультипликативную модель
 • 2) дати прогноз на I квартал 2017 р
 • 39. Обсяг продажів автомобілів в II кварталі виріс в порівнянні з I кварталом на 3%, в III кварталі в порівнянні з II - на 7%, в IV кварталі в порівнянні з III кварталом - на 8%.

Як змінився обсяг продажів в IV кварталі в порівнянні з I кварталом (в%)?

Вважаючи, що в I кварталі обсяг продажів становив 200 машин, розрахуйте точковий прогноз на I квартал наступного року в двох варіантах:

 • а) виходячи з стабільності середнього абсолютного приросту;
 • б) виходячи з стабільності середнього темпу приросту.
 • 40. Динаміка позикових коштів (млн руб.) Фірми за 2011-2015 рр. характеризується рівнянням тренда у = 25 - 0,2t. Екстраполюючи цю тенденцію, яку суму позики можна очікувати в 2017 г.?
 • 41. Витрати на придбання сировини (тис. Руб.) За 12 місяців року характеризувалися рівнянням тренда у = 50 • 1,1 г . Економіст підприємства припустив, що сума витрат на січень наступного року складе 55 тис. Руб. Чого не врахував економіст підприємства при прогнозуванні? Якою має бути оцінка витрат, виходячи з рівняння тренда?
 • 42. Виробництво продукції філіями фірми за двома регіонами країни характеризується наступними даними (од.):

регіон

11-й тиждень

16-й тиждень

Санкт-Петербург

200

300

Москва

400

500

В якому регіоні виробництво продукції розвивається більш інтенсивно? Який обсяг виробництва можна очікувати в регіонах на 20-му тижні при збереженні тенденції? Через скільки тижнів виробництво продукції в регіонах зрівняється при збереженні тенденції?

43. Магазин торгує фарбами. За три роки поквартальне сезонність склала:

квартал

коефіцієнт сезонності

I

0,4

II

1,4

III

1,3

IV

0,9

Чи можна вважати, що сезонність продажів виявляється чітко? З огляду на, що тренд обсягу продажів (тис. Кг) по десезоналізірованним даними виражається рівнянням у = 250 + 15t, розрахуйте обсяг продажів на перше півріччя четвертого року.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 • 1. Єлісєєва, І. І. Статистика: поглиблений курс: підручник для бакалаврів / І. І. Єлісєєва [и др.]. -, 2011 року.
 • 2. Єлісєєва, І. І. Статистика: підручник для прикладного бакалаврату / І. І. Єлісєєва [и др.]. - 2-е вид. -, 2016.
 • 3. Єлісєєва, І. І. Статистика: підручник / І. І. Єлісєєва [и др.]. - М.: Проспект, 2015.
 • 4. Ніворожкіна, Л. І. Статистика: підручник для бакалаврів / Л. І. Ніворожкіна. - М.: Дашков і К 0 ; Наука-Спектр, 2011 року.
 • 5. Громико, Г. Л. Теорія статистики: Практикум / Г. Л. Громико. - М.: ИНФРА-М, 2013.
 • 6. Єфімова, М. Р. Загальна теорія статистики: підручник / М. Р. Єфімова, Е. В. Петрова, В. Н. Румянцев. - М.: ИНФРА-М, 2013.
 • 7. Мінашкін, В. Г. Статистика: підручник для бакалаврів / Мінашкін В. Г. [та ін.]. -, 2016.
 • 8. Долгова, В. Н. Статистика: підручник для бакалаврів / Долгова В. Н., Медведєва Т. Ю. -, 2016.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >