СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • положення стандартів ІСО про роль статистичних методів контролю та забезпечення якості продукції;
 • • способи аналізу якості продукції і регулювання технологічних процесів;

вміти

 • • проводити аналіз якості роботи обладнання;
 • • застосовувати статистичні методи для розробки нової технології і контролю якості на різних етапах виробничого процесу;

володіти

• навичками застосування статистичних методів при регулюванні якості продукції.

Поняття якою розраховує поліпшити якість продукції і застосовуваних статистичних методах. Сім інструментів контролю якості

Контроль якості продукції є складовою частиною виробничого процесу. Він проводиться на всіх стадіях технологічного циклу, починаючи з контролю якості використовуваних сировини і матеріалів і закінчуючи визначенням відповідності готового продукту технічним характеристикам і параметрам. Контроль якості продукції ведеться в двох напрямках:

 • 1) при регулюванні ходу технологічного процесу з виготовлення продукції;
 • 2) при прийомі готової продукції.

Контроль якості на підприємстві покладено на спеціальні служби - відділи технічного контролю, в функції яких входять розробка показників оцінки якості за всіма видами продукції, що випускається, методів перевірки якості, аналіз рекламацій, з'ясування причин виникнення дефектів і шлюбу і умов їх усунення.

Відповідно до міжнародного становищем стандартів ISO серії 9001 статистичні методи розглядаються як одне з високоефективних засобів забезпечення якості продукції. Застосування статистичних методів дозволяє з заданим ступенем точності і достовірності судити про стан виробничого процесу і необхідності його регулювання на всіх етапах життєвого циклу продукції. Статистичні методи розглядаються як шлях розробки нової технології і контролю якості на різних етапах виробничого процесу. Детальні вказівки щодо застосування статистичних методів для аналізу і контролю якості містяться в ISO 9004-1, п. 4.20.

Для отримання якісної продукції необхідно забезпечити точність наявного обладнання, визначати відповідність точності обраного технологічного процесу заданої точності вироби, оцінювати стабільність технологічного процесу. Вирішення цих завдань здійснюється в основному шляхом статистичної обробки емпіричних даних, отриманих багаторазовими вимірами, або вимірюванням розмірів виробів, або даних про погрішності обробки або погрішності вимірювання.

Для контролю технологічних процесів на кожній стадії оцінюються їх точність і стабільність. При цьому фактичні дані порівнюються з еталоном на контрольовані параметри, які задані в технологічній документації.

Розкид даних, що відносяться до вимірювання параметрів виготовляється вироби, досліджується статистичними методами. Для контролю над розкидом будується графік вимірів, що дозволяє зрозуміти характер процесу. Якщо розкид даних малий, середню оцінку параметра можна вважати надійною і немає необхідності в зміні технології виробництва. Якщо ж розкид великий, то це означає необхідність регулювання процесу для його стабілізації та забезпечення якості продукції.

Для контролю якості продукції необхідно мати у своєму розпорядженні:

 • • стандартами, технічними параметрами, котрі характеризують якість продукції;
 • • методами і засобами контролю перевірки якості;
 • • технічними засобами для проведення випробувань;
 • • причинами виникнення дефектів, шлюбу і умов їх усунення;
 • • результатами аналізу рекламацій.

Статистичні методи включають:

1) методи, що застосовуються при розробці операцій технічного контролю, планування промислових експериментів, при розрахунках точності і надійності параметрів виробів. Вони дозволяють досить просто ідентифікувати невідповідність параметрів вироби технічної документації. Це так звані сім інструментів контролю якості, які в 1979 р були об'єднані і запропоновані

Союзом японських учених і інженерів (JUSE) як найбільш прості у використанні наочних методів аналізу процесів виробництва;

2) методи багатовимірного статистичного аналізу: корреляціоннорегрессіонний і дисперсійний аналіз, методи факторного і кластерного аналізу, адаптивні робастні статистики та ін.

Основне призначення статистичних методів - контроль виробничого процесу і надання фактів для коригування та покращення процесу виробництва.

Сім інструментів контролю якості. Сім інструментів контролю якості - набір інструментів, що дозволяють полегшити завдання контролю процесів виробництва, коригування та поліпшення якості продукції. Вони включають в себе:

 • 1) контрольні листки, що дозволяють удосконалити процес збору даних і їх автоматичного упорядкування для полегшення їх подальшого використання;
 • 2) гістограми, що відображають умови процесу за період, протягом якого були отримані дані. Порівняння виду розподілу з контрольними нормативами дає інформацію для управління процесом (зручні при складанні місячних звітів про якість продукції, що випускається, про результати технічного контролю, при демонстрації зміни рівня якості по місяцях і т.д.);
 • 3) діаграми Парето, що дозволяють з'ясувати причини появи дефектів і зосередити зусилля на ліквідації саме цих причин (використовуються при аналізі видів шлюбу, суми втрат від шлюбу, витрати часу і матеріальних засобів на його виправлення);
 • 4) метод стратифікації (розшарування даних) - інструмент, що дозволяє зробити поділ даних на підгрупи за певною ознакою;
 • 5) діаграму Ісікава (діаграма причин зміни якості), що показує відношення між характеристиками якості і впливають на нього факторами (використовується при вирішенні питань забезпечення якості продукції, ефективності використання обладнання, впровадження стандартів на технологічні операції);
 • 6) діаграми розсіювання (розкиду), що дозволяють виявити причинно-наслідкові зв'язки показників якості та факторів, що впливають при аналізі діаграми Ісікава (будується як поле кореляції для залежності між двома змінними х і у);
 • 7) контрольні карти, які використовуються для управління якістю технологічного процесу, так як дозволяють контролювати моменти, коли продукція, що випускається відхиляється від заданих технічними умовами допусків.

Перераховані методи прості і утворюють ефективну систему методів контролю і аналізу якості. Вони можуть застосовуватися в будь-якій послідовності, їх можна розглядати як цілісну систему і як окремі інструменти аналізу.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >