ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В результаті вивчення глави 10 студент повинен:

знати

 • • поняття і основні класифікації витрат підприємства;
 • • взаємозв'язок показників витрат на виробництво і собівартості продукції;
 • • основні показники ефективності поточних витрат та методи їх аналізу;

вміти

 • • графічно визначати точку беззбитковості;
 • • розраховувати обсяг матеріальних витрат на підставі даних про запаси і залишках;
 • • розраховувати показники ефективності поточних витрат;
 • • проводити аналіз факторів, що впливають на зміну затратоемкую і рентабельності продукції;

володіти

 • • методологією аналізу взаємозв'язку обсягу виробництва і собівартості продукції;
 • • методикою проведення поелементного (постатейного) аналізу зміни собівартості;
 • • методикою оцінки економії матеріальних ресурсів.

Поняття про витрати підприємства

Всі витрати підприємства можна розділити на три групи:

 • • інвестиції - довгострокові фінансові та нефінансові вкладення у власні активи або активи інших підприємств (в тому числі капітальні вкладення, пов'язані з розширенням і оновленням виробництва);
 • • поточні витрати на виробництво і продаж продукції і (або) продаж товарів, які на комерційних підприємствах відшкодовуються з виручки від продажу (витрати виробництва та обігу);
 • • інші витрати, безпосередньо не пов'язані з виробництвом товарів і послуг.

Інвестиції - це умова модернізації і розвитку підприємства. Більш детально інвестиції розглянуті в гл. 7.

Поточні витрати (витрати підприємства) формуються на підставі даних бухгалтерського обліку про витрати організації по звичайних видах діяльності. Правила формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати комерційних організацій визначаються Положенням з бухгалтерського обліку «Витрати організації» ПБУ 10/99.

Витрати організації залежно від їх характеру, умов здійснення та напрямків діяльності організації поділяються на витрати по звичайних видах діяльності та інші витрати (операційні, позареалізаційні, надзвичайні витрати).

До витрат по звичайних видах діяльності належать витрати, пов'язані з виготовленням та продажем товарів власного виробництва, придбанням і продажем товарів (торговельною діяльністю), виконанням робіт, наданням послуг, включаючи відшкодування вартості основних засобів, нематеріальних активів та інших активів, що амортизуються, здійснюваних у вигляді амортизаційних відрахувань.

Поняття «витрати по звичайних видах діяльності» і «витрати на виробництво і продаж продукції (товарів, робіт, послуг)» часто ототожнюються, однак вони розрізняються і кількісно, і по суті. Розглянемо ці відмінності.

Витрати по звичайних видах діяльності можна розділити:

 • 1) на витрати, пов'язані з придбанням сировини, матеріалів, товарів та інших матеріально-виробничих запасів;
 • 2) витрати, що виникають безпосередньо в процесі переробки матеріальних запасів з метою виробництва і реалізації продукції, виконання робіт і надання послуг, а також з метою перепродажу товарів.

Видатки другої групи в повному обсязі входять у витрати на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг (до них відносяться: нарахована заробітна плата, витрати по утриманню та експлуатації основних засобів, комерційні витрати, управлінські витрати та ін.).

Видатки першої групи формують не витрати, а матеріальні ресурси підприємства, які не обов'язково будуть використані у виробництві або будуть використані після звітного періоду. Обсяг матеріальних ресурсів, витрачених на виробництво і реалізацію продукції в звітному періоді (ЗМР), визначається наступним чином:

де РПМ - витрати на придбання матеріальних ресурсів для виробництва продукції, робіт, послуг (сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатів, комплектуючих виробів, палива, енергії, води); ПСМ - покупна вартість сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, придбаних для виробництва продукції, але реалізованих на сторону без переробки (обробки); ОМ 2 , ОМ г - залишки сировини, матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів, комплектуючих виробів на складі для виробництва продукції (робіт, послуг) на кінець і на початок періоду.

У витрати на виробництво і реалізацію продукції не повинні включатися витрати на придбання товарів для перепродажу, не дивлячись на те, що в Звіті про фінансові результати (звіт про прибутки і збитки), що входить до складу бухгалтерської звітності, вони показуються по рядку «Собівартість продажів». Вартість товарів, куплених для перепродажу, не відображає затрат підприємства, пов'язаних із здійсненням торговельної діяльності. Такі витрати називаються «витрати обігу» і враховуються в бухгалтерській (фінансової) звітності як «комерційні витрати».

Для оцінки ефективності виробничої діяльності організації визначається собівартість продукції (робіт, послуг), яка є вартісною оцінкою використаних в процесі виробництва продукції природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів та інших витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції .

Різниця між поняттями «витрати на виробництво і продаж продукції» та «собівартість продукції» полягає в тому, що поняття витрат відноситься до періоду часу, а поняття собівартості - до обсягу виробленої або відвантаженої продукції (робіт, послуг). Іншими словами, собівартість - це витрати, віднесені на продукцію звітного періоду. На практиці ці терміни часто використовують як синоніми.

Взаємозв'язок витрат на виробництво і продаж продукції і її собівартості можна представити таким чином:

де СП - собівартість виробленої в звітному періоді продукції (робіт, послуг); ЗП - витрати на виробництво і продаж продукції (робіт, послуг) за звітний період; Н 2 , Н х - залишки незавершеного виробництва, напівфабрикатів, інструментів і пристосувань власного виробітку, які не включаються у вартість продукції на кінець і початок звітного періоду; Про рбп2 , Про рбп1 - залишки по рахунку «Витрати майбутніх періодів» на кінець і початок звітного періоду; Про рпп2 , Про р ПП1 - залишки за рахунком «Резерви майбутніх платежів» на кінець і початок звітного періоду.

В даний час склад витрат, які підприємство може включити в собівартість, не обмежений, однак для цілей оподаткування прибутку фактичні витрати коригуються. Порядок визначення собівартості з метою оподаткування встановлено Податковим кодексом РФ (глава 25).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >