ОСНОВНІ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО І ПРОДАЖ ПРОДУКЦІЇ

Витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) класифікуються за цілою низкою ознак:

 • • за економічними елементами;
 • • статтями витрат;
 • • способом віднесення на продукцію (прямі і непрямі);
 • • характером участі в створенні продукції (основні і накладні);
 • • взаємозв'язку з обсягом виробництва (умовно-змінні і умовно-постійні) і т.д.

При статистичному вивченні витрат основної є їх угруповання за економічними елементами, яка дозволяє виділити витрати, пов'язані з використанням тих чи інших ресурсів підприємства. Відповідно до ПБО 10/99 «Витрати організації», при формуванні витрат по звичайних видах діяльності повинна бути забезпечена їх угруповання за такими економічними елементами:

 • • матеріальні витрати;
 • • витрати на оплату праці;
 • • відрахування на соціальні потреби;
 • • амортизація;
 • • Інші витрати.

Матеріальні витрати включають в себе:

 • • вартість використаних у виробництві товарно-матеріальних і сировинних ресурсів (сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатів, комплектуючих виробів, палива, енергії, води);
 • • витрати, пов'язані з використанням природних ресурсів (відрахування на рекультивацію земель);
 • • оплату послуг виробничого характеру сторонніх організацій.

Витрати на оплату праці включають в себе нараховані організацією

суми в грошовій і натуральній формах, що відносяться відповідно до встановленого порядку до витрат на оплату праці, за винятком витрат по оплаті праці, що фінансуються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств, і інших цільових надходжень.

Відрахування на соціальні потреби в даний час реалізуються у вигляді нарахованих страхових внесків до державних позабюджетних фондів РФ: Пенсійний фонд на обов'язкове пенсійне страхування, Фонд соціального страхування на обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності та у зв'язку з материнством, Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування на обов'язкове медичне страхування.

Амортизація включає в себе суми нарахованої амортизації основних засобів, що використовуються в процесі виробництва товарів і послуг (амортизація нематеріальних активів відноситься до інших витрат).

Інші витрати представляють собою найбільш різноманітну групу витрат, в яку, зокрема, входять:

 • • орендна плата;
 • • обов'язкові і добровільні страхові платежі;
 • • податки і збори, що включаються в собівартість;
 • • представницькі витрати, добові і підйомні і інші витрати на робочу силу, які не віднесені до витрат на оплату праці.

Детальна угруповання витрат за економічними елементами може бути виконана на основі форми федерального статистичного спостереження № 1-підприємство «Основні відомості про діяльність організації». У статистиці це угруповання використовується для визначення витрат, що складають проміжне споживання, тобто для розрахунку доданої вартості або умовно-чистої продукції.

Для цілей управління в бухгалтерському обліку організується облік витрат по калькуляційних статтях, що забезпечує угруповання витрат в залежності від місця їх виникнення. В результаті група включає як одноелементні, так і комплексні статті, які складаються з декількох економічних елементів (загальновиробничі, загальногосподарські). Перелік статей витрат встановлюється організацією самостійно в залежності від специфіки виду діяльності та організації виробництва. Дана класифікація використовується для розрахунку собівартості за видами продукції, при цьому частина витрат безпосередньо відноситься на собівартість кожного виду продукції (прямі витрати), а інша частина розподіляється за видами продукції пропорційно прямим витратам (непрямі витрати).

За обсягом врахованих витрат розрізняють наступні показники собівартості продукції (робіт, послуг):

 • • цехова собівартість (що включає прямі витрати);
 • • виробнича собівартість = цехова собівартість + + загальновиробничі витрати;
 • • повна собівартість = виробнича собівартість + загальногосподарські витрати, які включають комерційні та управлінські витрати.

Залежно від облікової політики підприємства управлінські витрати можуть бути включені не в загальногосподарські, а до загальновиробничих витрат.

Комерційні витрати - це витрати, пов'язані з рекламою, упаковкою, зберіганням, транспортуванням товарів, оплатою послуг банків по торгово-комерційних операцій. Комерційні витрати пов'язані як зі збутом товарів власного виробництва, так і з торговельною діяльністю підприємства.

В рамках управлінського обліку застосовується класифікація витрат на постійні і змінні (система директ-костинг). Постійні витрати пов'язані з певним періодом і безпосередньо не залежать від обсягу виробництва, їх величина не змінюється зі зміною ступеня завантаження виробничих потужностей (амортизація, орендна плата, певні види заробітної плати керівників організацій та ін.). До змінних відносяться витрати, величина яких залежить від обсягів виробництва (витрати на сировину, матеріали, енергію, що використовується у виробничому процесі, заробітна плата основних виробничих робітників і ін.). Розподіл витрат на постійні та змінні є досить умовним, так як на практиці дуже часто їх важко класифікувати і віднести до якоїсь певної групи.

Система директ-костинг використовується для проведення аналізу взаємозв'язку обсягу виробництва, собівартості продукції і прибутку, для чого загальну суму витрат представляють наступним чином:

де З пост - сума постійних витрат; Q - обсяг виробництва продукції; До пер - ставка змінних витрат на одиницю продукції.

Класифікація витрат використовується при калькуляції собівартості і визначенні ціни продажу. Ціни повинні покривати витрати і забезпечувати розумну прибуток. Між калькуляцією і ціною немає жорсткого зв'язку, оскільки ціна визначається ринком, а калькуляція - внутрішніми процесами роботи підприємства.

При калькуляції накладні витрати розподіляються між видами виробів пропорційно обсягу виробництва, або часу на виготовлення, або виробничої площі.

приклад 10.1

Розглянемо умовні дані про виробництво трьох виробів на підприємстві (табл. 10.1).

Таблиця 10.1

Вихідні дані, тис. Руб.

показник

види виробів

Разом

А

В

З

продаж

10 000

20 000

15 000

45 000

Змінні витрати

5000

10 000

10 000

25 000

Постійні витрати

4000

8000

6000

18 000

всього витрат

9000

18 000

16 000

43 000

прибуток

1000

2000

(-1000)

2000

У табл. 10.1 постійні витрати розподілені між трьома виробами пропорційно доходу від продажів так, що для кожного виду вироби постійні витрати становлять 40% загальних витрат. Такий спосіб розподілу постійних витрат призвів до того, що дані по виробу С показують, що воно збиткове. Якщо припинити його виробництво, то все одно доведеться відшкодовувати постійні витрати в сумі 18 000 тис. Руб. Порівняння виручки від продажів з прямими витратами показує, що по всіх виробах виручка покриває прямі витрати і забезпечує певний внесок: А - 5000 тис. Руб., В - 10 000 тис. Руб., З - 5000 тис. Руб. Загальний внесок становить 20 000 тис. Руб., Який покриває всю суму постійних витрат і забезпечує прибуток 2000 тис. Руб. Припинення виробництва вироби З призвело б до зменшення суми вкладу на 5000 тис. Руб., Загальний внесок був би рівний 15 000 тис. Руб. Замість прибутку виник би збиток 3000 тис. Руб. (5000 тис. Руб. + 10 000 тис. Руб. - 18 000 тис. Руб.). З цього випливає, що потрібно змінити спосіб розподілу постійних витрат між виробами. Це дозволить встановити розумні ціни продажів.

Розрахунку ціни продажу допомагає аналіз беззбитковості. Мета цього аналізу - визначити, скільки виробів потрібно продати, щоб бізнес був беззбитковим. Для відповіді на це питання будується графік з координатами «обсяг виробництва» по осі абсцис і «вартісні показники» по осі ординат (рис. 10.1).

беззбитковість

Мал. 10.1. беззбитковість

Кромка фінансової безпеки - це різниця між беззбитковим обсягом реалізації і максимально прогнозованим обсягом продажів. Чим менше ця величина, тим ризикованіше виробництво і продаж цього товару.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >