ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З АКЦІЯМИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Основні типи акцій та їх класифікація. Нормативне регулювання емісії акцій, їх розміщення та обігу

Акції є основним видом корпоративних цінних паперів, емітентом яких може бути тільки акціонерне товариство. Корпоративні цінні папери обслуговують відносини між акціонерним товариством та акціонерами, емітентом та інвесторами, продавцем і їх покупцем. Випуск, обіг, обслуговування, погашення, виплата дивідендів (доходів) та дотримання прав власності на корпоративні цінні папери здійснюються на основі російського законодавства, а саме: ГК РФ (ч. 1), НК РФ, федеральних законів "Про ринок цінних паперів", від 26 грудня 1995 № 208-ФЗ "Про акціонерні товариства", від 5 березня 1999 № 46-ФЗ "Про захист прав і законних інтересів інвесторів на ринку цінних паперів", а також "Стандартів емісії цінних паперів та реєстрації проспектів цінних паперів "(наказ ФСФР від 25 січня 2007 №07-4 / пз-н), постанов ФСФР Росії, Кодексу корпоративної поведінки та інших нормативних актів.

Згідно Закону "Про ринок цінних паперів" акція являє собою емісійну цінний папір, що закріплює права її власника на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством і на частину майна, що залишається після його ліквідації. Всі акції суспільства є іменними (п. 2 ст. 25 Закону "Про акціонерні товариства").

Акції як корпоративні цінні папери класифікують за типами та видами. За типами розрізняють розміщення і оголошені акції. Оголошені можуть класифікуватися і як додаткові акції.

Розміщеними акціями визнаються ті акції, які придбані акціонерами. Кількість і номінальна вартість таких акцій визначаються статутом акціонерного товариства (далі АТ). Оплата розміщених акцій може здійснюватися грошима, цінними паперами, майном або майновими правами, що мають грошову оцінку.

Оголошеними вважаються акції, які АТ може випустити додатково до розміщених. Тому АТ може прийняти рішення про додатковий випуск акцій тільки при наявності в статуті товариства відомостей про оголошені акціях. Обсяг випущених додаткових акцій не може бути більше оголошених.

За видами (категоріями) акції підрозділяються на звичайні і привілейовані. Останні акції можуть бути декількох типів, характерні ознаки яких визначає акціонерне товариство, наприклад, кумулятивні; конвертовані; відкличні (поворотні); з часткою участі; з плаваючою ставкою дивідендів; гарантовані; типу А і типу Б; акції, що мають переваги в черговості отримання дивідендів.

Власники звичайних акцій мають однаковий обсяг прав. Номінал у всіх акцій даного виду також однаковий. Ці акції є голосуючими, розмір дивідендів по ним заздалегідь не визначений і майнова частка при ліквідації АТ не встановлена (ст. 31 Закону "Про акціонерні товариства" (далі - Закону).

Привілейовані акції на відміну від звичайних позбавляють права акціонера брати участь в управлінні за допомогою голосування в ході прийняття рішень на зборах акціонерів, але мають деякі особливості. По-перше, номінальна вартість розміщених привілейованих акцій не повинна

перевищувати 25% від статутного капіталу товариства. По-друге, ці акції мають ряд привілеїв:

 • o отримання твердого, гарантованого розміру дивідендів;
 • o переважне отримання частки активів акціонерного товариства у разі його ліквідації;
 • o викуп акцій емітентом на пільгових умовах.

Відповідно до п. 2 ст. 32 Закону акціонерне товариство має право випуску кумулятивних акцій. Кумулятивні привілейовані акції - акції, за якими відбувається накопичення невиплачених дивідендів, що виплачуються згодом не пізніше строку, визначеного статутом. Якщо такий термін статутом не встановлено, то привілейовані акції кумулятивними не є.

Статтями 19 (подп. 3.3), 37 Закону передбачена конвертація привілейованих акцій на акції іншого типу (категорії). Порядок конвертації в акції емісійних цінних паперів товариства встановлюється:

 • - Статутом товариства - щодо конвертації привілейованих акцій;
 • - Рішенням про випуск - щодо конвертації облігацій та інших, за винятком акцій, емісійних цінних паперів (ст. 37 Закону).

Законом дозволено випуск дрібних акцій. Дробная акція дає її власнику (акціонеру) права, надані акцією відповідної категорії (типу), в обсязі, відповідному частини цілої акції, яку вона становить. Дробові акції звертаються нарівні з цілими акціями. У випадку, якщо одна особа набуває дві і більше дрібних акцій однієї категорії (типу), ці акції утворюють цілу і (або) дробову акцію, що дорівнює сумі цих дробових акцій (п. 3 ст. 25 Закону).

У юридичній літературі зазначається, що поява в російському акціонерному законодавстві дрібних акцій не обумовлено об'єктивною необхідністю і не має серйозного науково-теоретичного обгрунтування. Їх введення не відповідає чинному цивільному законодавству.

Дійсно, кожен цінний папір надає певну сукупність прав, які й визначають її зміст. Ця сукупність прав, за загальним правилом, повинна бути неподільною. Нововведення дрібних акцій не узгоджується з положенням про неподільність цінних паперів, а тому існування категорії "дробові акції" дуже спірно.

З січня 1993 року у відповідності з Указом Президента РФ від 16 листопада 1992 № тисячі триста дев'яносто дві "Про заходи щодо реалізації промислової політики при приватизації державних підприємств" випускалися так звані "золоті акції". Вони надавали її власнику строком до 3 років право вето при прийнятті новоствореним АТ рішень:

 • o про внесення змін і доповнень до статуту АТ;
 • o його реорганізації або ліквідації;
 • o його участі в інших підприємствах і об'єднаннях підприємств;
 • o передачі в заставу, в оренду, продажу або відчуженні іншими способами майна.

"Золота акція" могла випускатися тільки при первинній емісії і перебувати у державній власності. При продажу вона переставала бути "золотий" і конвертовані в звичайні. Введення "золотої акції" було необхідно державі для встановлення контролю за прийняттям рішень загальними зборами АТ.

На підставі Федерального закону від 21 грудня 2001 № 178-ФЗ "Про приватизацію державного та муніципального майна" державним органам влади дозволено використовувати спеціальні права на участь в управлінні ВАТ. Таке право отримало назву "золота акція", яке не є ані акцією, ні цінним папером взагалі.

Права "золотої акції" підтверджені і Законом "Про акціонерні товариства". Ст. 11 Закону передбачається, що статут товариства повинен містити відомості про використання у ставленні суспільства спеціального права на участь Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації або муніципального освіти в управлінні вказаним товариством ("золота акція"). Надання такого права ("золота акція") здійснюється на підставі рішення Уряду РФ і органів державної влади суб'єктів РФ (п. 4 ст. 12 Закону).

Види і ознаки акцій, що випускаються акціонерним товариством, представлені в табл. 5

Таблиця 5

Класифікації акцій але видами і ознаками

Ознаки

класифікації

Вид акції

Різновид акції

Тип акціонерного товариства

Відкритого акціонерного товариства

Закритого АТ

Відображення в статуті АТ

Розміщення

Оголошені

Характер розпорядження

Іменні

На пред'явника

Обсяг прав

Звичайні

Привілейовані

Кумулятивні

Конвертовані

Відкличні (поворотні)

З часткою участі

З плаваючою ставкою дивідендів

Гарантовані

Типу А

Типу Б

Акції, що мають переваги в черговості отримання дивідендів

Форма існування

Документарні

Бездокументарні

Контроль держави

"Золота акція"

Акція має такі властивості:

 • o титулом власності, тобто тримач акції є співвласником АТ з витікаючими з цього правами;
 • o терміном існування, тобто права власника акції зберігаються до тих пір, поки існує АТ;
 • o обмеженою відповідальністю, так як акціонер не відповідає за зобов'язаннями АТ;
 • o неделимостью, тобто спільне володіння акціями не пов'язане з поділом прав між власниками: вони всі виступають як одна особа;
 • o розщеплюватися і консолідуватися.

Акція, як формальний документ щодо визначення цінного паперу, повинна мати обов'язкові реквізити:

 • - Фірмове найменування АТ та його місцезнаходження;
 • - Найменування цінного паперу - "акція", її порядковий номер;
 • - Дату випуску і вид акції (звичайна чи привілейована);
 • - Номінальну вартість;
 • - Ім'я власника при випуску іменних акцій;
 • - Розмір статутного капіталу на день випуску акцій;
 • - Кількість акцій, що випускаються;
 • - Термін виплати дивідендів та їх ставка;
 • - Ліквідаційна вартість для привілейованих акцій;
 • - Підпис голови правління АТ та печатку емітента.

Крім цих показників можливе зазначення реєстратора і його місцезнаходження. Багато з цих даних необхідні для організації аналітичного обліку акцій та забезпечення контролю за їх рухом.

Формування великих пакетів акцій

Законом "Про акціонерні товариства" передбачені правила і процедури формування великих пакетів акцій, які забезпечують контроль над акціонерними товариствами (ст. 78,79, 81).

Великою угодою вважається угода або кілька взаємопов'язаних угод, пов'язаних з придбанням, відчуженням ... майна, вартість якого становить 25 і більше відсотків балансової вартості активів товариства, визначеної за даними його бухгалтерської звітності на останню звітну дату, за винятком операцій, що здійснюються в процесі звичайної господарської діяльності товариства, угод, пов'язаних з розміщенням через підписку (реалізацією) звичайних акцій товариства, і угод, пов'язаних з розміщенням емісійних цінних паперів, конвертованих у звичайні акції товариства (п. 1 ст. 78 Закону).

Статутом товариства можуть бути встановлені також інші випадки і порядок схвалення великих угод (ст. 79 Закону). Так, наприклад, у разі відчуження або виникнення можливості відчуження майна з балансовою вартістю активів товариства зіставляється вартість такого майна, визначена за даними бухгалтерського обліку. Придбання майна здійснюється за ціною його придбання.

Визначення ціни (грошової оцінки) майна та ціни розміщення або викупу емісійних цінних паперів товариства визначається рішенням ради директорів (наглядової ради) товариства виходячи з ринкової вартості (ст. 75-76 Закону). Однак для визначення ринкової вартості майна може бути притягнутий незалежний оцінювач, а для визначення ціни викупу товариством у акціонерів належних їм акцій залучення незалежного оцінювача є обов'язковим (ст. 77 Закону).

Зацікавленими особами в здійсненні великих угод є члени ради директорів (наглядової ради) товариства, а також особи керуючої організації або акціонери товариства, що мають спільно з його афілійованими особами 20 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, а також особи, які мають право давати суспільству відповідні обов'язкові вказівки . Ці особи визнаються зацікавленими у вчиненні товариством правочину у випадках, якщо вони, їх дружини, батьки, діти, повнорідні та неповнорідні брати і сестри, усиновителі й усиновлені і (або) їх афілійовані особи:

 • o є вигодонабувачем, посередником або представником в угоді;
 • o володіють (кожен окремо або в сукупності) 20 і більше відсотками акцій (часток, паїв) юридичної особи, яка є вигодонабувачем, посередником або представником в угоді;
 • o займають посади в органах управління юридичної особи;
 • o в інших випадках, визначених статутом товариства (п. 1 ст. 81 Закону).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >