Формування та використання фонду акціонування працівників акціонерного товариства

Пунктом 2 ст. 35 Закону "Про акціонерні товариства" передбачається можливість формування фонду акціонування працівників за рахунок чистого прибутку товариства для розміщення акцій серед працівників організації. Кошти даного фонду можуть витрачатися виключно на придбання акцій товариства, що продаються його акціонерами, для подальшого їх розміщення серед працівників свого акціонерного товариства.

Для створення фонду акціонування працівників необхідно:

 • o зарезервувати частину прибутку товариства, так як акції будуть розподілятися між працівниками безкоштовно;
 • o виділити певну суму грошових коштів для викупу акцій у акціонерів з метою їх розподілу серед працівників організації.

Планом рахунків бухгалтерського обліку не передбачена спеціальна позиція синтетичного обліку для цього фонду. Тому можна передбачити в робочому плані рахунків субрахунок 1 "Фонд акціонування працівників" до рахунку 84.

Дебет 80-4

Кредит 81

5500 (55 шт. Х 100 руб.) - Зменшено статутний капітал на номінальну вартість анульованих акцій;

Дебет 80-3

Кредит 80-4

Дебет 91-2

Кредит 81

1100 (7800 - 1200 - 5500) - списана різниця між ринковою ціною придбання акцій та їх номінальною вартістю;

Дебет 99

Кредит 91-9

1500 (1200 - 800 + 1100) -Збиток від викупу акцій.

При утворенні фонду акціонування працівників повинна бути проведена внутрішня запис за рахунком 84, субрахунок "Фонд акціонування працівників", а також зарезервована певна сума коштів на спеціальному рахунку в банку, відкривши до рахунку 55 "Спеціальні рахунки в банках" субрахунок 4 "Фонд акціонування працівників" .

В обліку акціонерного товариства будуть вироблені такі записи:

Дебет 84

Кредит 84-1 "Фонд акціонування

працівників "

- Частина нерозподіленого прибутку в фонд акціонування працівників;

Дебет 55-4

Кредит 51

- Перераховані кошти з розрахункового рахунку на спеціальний рахунок у банку;

Дебет 81

Кредит 76

- Зарезервовані кошти спрямовані на викуп акцій;

Дебет 6 липня

Кредит 55-4

- Відбита оплата акцій.

Розподіл викуплених акцій серед працівників відображається за дебетом 84-1 "Фонд акціонування працівників" і кредиту 81.

При оплатній реалізації персоналу суспільства акцій, придбаних за рахунок коштів фонду акціонування працівників, виручені кошти спрямовуються на формування зазначеного фонду. Заборгованість працівників за акції відображається записом: Дебет 76 Кредит 81. Оплата акцій працівниками фіксується записом: Дебет 50 Кредит 76. Зарахування грошей на спеціальний рахунок у банку відображається записом: Дебет 55 Кредит 50.

Порядок нарахування і виплат дивідендів. Облік доходів по акціях

Дивіденд (лат. Dividend - те, що підлягає поділу) - частина прибутку акціонерного товариства чи іншого господарюючого суб'єкта, що розподіляється між акціонерами - власниками акцій, учасниками відповідно до кількості і видом акцій, часток, що знаходяться в їхньому володінні, або дивіденд - це частина майна акціонерного товариства, що вилучається його акціонерами пропорційно до їхніх часток у статутному капіталі. Дивіденд встановлюється у відсотках до номіналу.

Дивіденди виплачуються грошима, а у випадках, передбачених статутом товариства, - іншим майном, в тому числі його акціями.

Порядок нарахування і виплати дивідендів по акціях залежить від дивідендної політики суспільства, побудованої виходячи з російського законодавства і стану національної економіки. Цей порядок встановлено ГК РФ (ст. 102), Законом "Про акціонерні товариства" (ст. 42-43) і положеннями, що розробляються і затверджуються АТ для внутрішнього користування.

Джерелами коштів для виплати дивідендів є:

 • o по звичайних акціях - тільки чистий прибуток за поточний рік;
 • o за привілейованими акціями - чистий прибуток поточного року і спеціально формовані для цього фонди (ст. 42 Закону).

Дивіденди можуть виплачуватися щокварталу, за півріччя, дев'ять місяців або за рік.

Рішення про виплату проміжних дивідендів, формі їх виплати за акціями кожної категорії (типу) і розмірі приймається радою директорів товариства. Рішення про виплату річного дивіденду, його розміри та терміни приймається загальними зборами акціонерів за рекомендацією ради директорів. При цьому розмір річних дивідендів не може бути більше рекомендованого і менш виплачених раніше проміжних дивідендів. Дата виплати також визначається загальними зборами акціонерів. Термін їх виплати не повинен перевищувати 60 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

Загальні збори акціонерів вправі прийняти рішення про невиплату дивідендів по акціях певних категорій, а також про виплату дивідендів за привілейованими акціями у неповному розмірі. Якщо розмір дивіденду оголошений загальними зборами, то його виплата є обов'язковою.

Для кожної виплати дивідендів складається список осіб, які мають право на їх отримання. Так як всі акції Росії - іменні, такими особами є акціонери і номінальні власники акцій. Останні здійснюють довірче управління пакетами акцій, переданих їм акціонерами.

Порядок виплати дивідендів, представлений на рис. 14, регламентується п. 1-4 ст. 42 "Порядок виплати суспільством дивідендів" Закону.

Порядок виплати дивідендів

Рис. 14. Порядок виплати дивідендів

Однак ст. 43 цього Закону встановлює певні обмеження на виплату дивідендів АТ, які ілюструє рис. 15.

Як видно з наведеної схеми, ці обмеження поділяються на дві групи. Перша - пов'язана з фінансовим станом емітента, коли суспільство не має права приймати рішення про виплату дивідендів по акціях:

 • o до повної оплати всього статутного капіталу;
 • o до викупу всіх акцій, які повинні бути викуплені суспільством;
 • o якщо на момент прийняття рішення суспільство відповідає ознаками неспроможності (банкрутства);
 • o якщо після виплати суспільство буде відповідати ознаками неспроможності;
 • o якщо вартість чистих активів товариства після виплати дивідендів стане менше його статутного та резервного фонду і т.д.

Випадки невиплати товариством дивідендів

Рис. 15. Випадки невиплати товариством дивідендів

Друга - регламентує взаємозв'язок між виплатою дивідендів по окремих групах акцій. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів по звичайних акціях, якщо не прийнято рішення про виплату їх у повному розмірі за привілейованими акціями, розмір дивіденда якими визначено статутом товариства.

Якщо товариство випустило кілька типів привілейованих акцій, то виплата дивідендів за них проводиться відповідно до черговості, встановленої статутом.

Виплата дивідендів здійснюється як готівковими коштами, так і у вигляді акцій, облігацій, товарів, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства. Дивіденд виплачується пропорційно номінальної вартості придбаних акцій. Податок з доходів, одержуваних у вигляді дивідендів, утримується у джерела виплати, тобто у акціонерного товариства.

Виплата дивідендів у вигляді додаткових акцій на практиці може принести шкоду фінансовому стану компанії і привести до одного результату - більшій кількості випущених за нижчою ціною акцій.

Для обліку розрахунків з акціонерами АТ по доходах використовується рахунок 75 "Розрахунки з засновниками", субрахунок 2 "Розрахунки по виплаті доходів". Субрахунок 2 - пасивний, сальдо кредитове означає суму заборгованості акціонерного товариства акціонерам. За кредитом відображають нарахування заборгованості по дивідендах, за дебетом - її погашення.

Аналітичний облік за рахунком 75-2 ведеться в розрізі кожного акціонера. Підставами для нарахування дивідендів є:

 • o протокол рішення зборів акціонерів;
 • o протокол рішення ради директорів;
 • o список акціонерів, представлений радою директорів;
 • o відомості і картки, в яких відображається нарахування дивідендів і утримання податків.

Виплата та перерахування доходів акціонерам виробляються на підставі видаткових касових ордерів або платіжних доручень.

У бухгалтерському обліку операції з нарахування і виплати дивідендів відображаються таким чином (табл. 9).

Таблиця 9

Кореспонденція рахунків але нарахування і виплати дивідендів

п / п

Утриманки операції

Кореспонденція рахунків, субрахунків

Дебет

Кредит

1

Нарахування дивідендів за рахунок чистого прибутку АТ

84

75-2

2

Утримання податку з доходу, що підлягає перерахуванню до бюджету

75-2

68

3

Перерахування податку до бюджету

68

51

4

Оплата дивідендів акціонерам

75-2

50, 51

5

Нарахування дивідендів за привілейованими акціями у разі, коли розмір отриманого чистого прибутку менше сум, належних до виплати по дивідендах

 • 82
 • 75-2
 • 75-2

75-2 68 50, 51

6

Оплата дивідендів готовою продукцією, товарами:

 • а) нарахування виручки з реалізованої продукції (товарів), переданим акціонерам у рахунок оплати дивідендів
 • б) нарахування ПДВ з виручки і перерахування його до бюджету
 • в) списання фактичної собівартості переданої в рахунок виплати дивідендів продукції (купівельної вартості товарів)
 • г) відображення фінансового результату від передачі продукції (товарів)
 • 84
 • 75-2
 • 75-2
 • 90-3
 • 68
 • 90-2
 • 90 (99)
 • 75-2
 • 68
 • 90-1
 • 68
 • 51
 • 43,41
 • 99 (90)

7

Нарахування дивідендів, використовуваних з метою збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

 • 84
 • 75-2
 • 75-2
 • 75-1
 • 75-2
 • 68
 • 75-1
 • 80-3

8

Відображення нарахованих дивідендів по акціях іншими російськими організаціями Відображення утриманих податковим агентом (джерелом виплати) податків до бюджету Надходження дивідендів на розрахунковий рахунок

 • 76-3
 • 91-2
 • 51
 • 91-1
 • 76-3
 • 76-3

Перш ніж відобразити операції з виплати дивідендів на рахунках бухгалтерського обліку, необхідно визначити суму податку на дохід (HЛ), що підлягає сплаті до бюджету з доходів резидентів (юридичних і фізичних осіб Росії) і нерезидентів (іноземних організацій).

Сума податку для резидентів буде визначатися за ставкою 9%, для нерезидентів - за ставкою 15%.

Приклад 26. За підсумками фінансового 2009 організація виплачує дивіденди в сумі 1000 тис. Руб., З них: 700 тис. Крб.- податковим резидентам РФ; 300 тис. Руб. - Нерезидентам. У звітному році АТ отримало дивіденди від інших організацій в сумі 200 тис. Руб.

Сума податку на дохід до оплати в бюджет складе:

НЛ = [(1000 тис. Руб. - 300 тис. Руб. - 200 тис. Руб.) Х 9%]: 100% = 45 тис. Руб.

НЛ нерезід = (300 тис - руб. Х 15%): 100% = 45 тис. Руб.

Сума податку, утримана податковим агентом з суми дивідендів, отриманих АТ від інших організацій (НЛ дивіденди отримані):

НЛ д.получ = (200 тис. Руб. Х 9%): 100% = 18 тис. Руб.

У бухгалтерському обліку ці операції будуть відображені в такий спосіб (тис. Руб.):

Дебет 84

Кредит 75-2

1000 - нараховані дивіденди;

Дебет 75-2

Кредит 68

90 - податок для перерахування до бюджету;

Дебет 75-2

Кредит 51

910 - виплачені дивіденди;

Дебет 76-3

Кредит 91-1

200 - нараховані одержувані дивіденди;

Дебет 91-2

Кредит 76-3

18 - утримання податку податковим агентом;

Дебет 51

Кредит 76-3

182 - отримані дивіденди від нерезидентів.

Приклад 27. Зареєстрований статутний капітал АТ 600 ТОВ руб. розподілений на 100 привілейованих акцій за номінальною вартістю 1500 руб. і 300 звичайних акцій тієї ж номінальної вартості.

У поточному році за рішенням ради директорів АТ викупило 30 звичайних акцій за ціною 1650 руб. за кожну акцію.

На дату виплати дивідендів названі акції враховуються на рахунку 81:

Дебет 81

Кредит 50

49500 (30 шт. Х 1650 руб.)

Після закінчення звітного року чистий прибуток (після сплати податку) склала 94000 руб. За рішенням зборів акціонерів та відповідно до статуту АО 1 квітня після звітного року 50% чистого прибутку спрямовано на виплату дивідендів з розрахунку 200 руб. на одну привілейовану акцію, а сума, що залишилася - на звичайні акції.

Дані господарські операції будуть відображені таким чином (руб.):

Дебет 84

Кредит 75-2

47000 [(50% х 94000 руб.): 100%] - нараховані дивіденди;

Дебет 75-2

Кредит 68

+4230 [(47000 руб. Х 9%): 100%] - утриманий податок до бюджету з нарахованих дивідендів;

Дебет 68

Кредит 51

+4230 - Оплачений бюджету податок з дивідендів;

Дебет 75-2

Кредит 50

20000 (100 шт. Х 200 руб.) - Оплата з каси дивідендів за привілейованими акціями;

Дебет 75-2

Кредит 50

22770 [(47000 - 4 230) - 20 000] - оплата з каси дивідендів по звичайних акціях.

Приклад 28. Російське юридична особа володіє акціями, емітентом яких є американська фірма. За результатами фінансового року 1 березня 2010 розподілено прибуток. Російській стороні належні дивіденди за 2009 р в сумі 10000 дол. За американським законодавством з цієї суми утримано податок у розмірі 10% - 1 000 дол. На розрахунковий рахунок російської організації 30 березня 2010 було перераховано 9000 дол.

Дивіденди сплачено через представництво американського емітента в Росії в сумі 289 935 руб. (за курсом Центрального банку Росії на дату виплати - 32,215 руб. / дол.) за мінусом утриманого у джерела виплати податку на доходи: (10000 дол. х 32,215 руб.) = 32215 руб. Курс Центрального банку РФ за 1 дол. На 1 березня 2010 був у розмірі 31,8345 руб.

У бухгалтерському обліку дивіденди відображаються в рублях. Відповідно до ПБО 3/2000 іноземна валюта перераховується в рублі за курсом Центрального банку РФ на дату здійснення операції, тобто на 1 березня 2010 р

У бухгалтерії організації-резидента на дату винесення рішення про виплату дивідендів будуть складені проводки (руб.):

На 1 березня 2010

Дебет 76-3

Кредит 91-1

318345 (10000 дол. Х 31,8345 руб.) - Сума належних дивідендів до отримання на підставі виписки з протоколу загальних зборів акціонерів.

На 30 березня 2010 р .:

Дебет 51

Кредит 76-3

289935 (900 дол. Х 32,215 руб.) - Сума надійшли на розрахунковий рахунок дивідендів;

Дебет 76-3

Кредит 91-1

3805 (10 000 дол. Х (32,215 - 31,8345) - курсова різниця за отриманими дивідендами;

Дебет 99 (91-2)

Кредит 68

48 322,5 (10000 дол. Х 32,215 х 15%): 100% - сума нарахованого податку до бюджету на прибуток з доходів у вигляді дивідендів;

Дебет 68

Кредит 51

48 322,5 - перерахування податку до бюджету з нарахованих дивідендів;

Дебет 76-3

Кредит 75-2

286139 - виплата дивідендів акціонерам

або:

(50)

Дебет 75-2

Кредит 50

Таким чином, зі змісту наведених вище прикладів випливає, що акціонери отримують нараховані їм дивіденди за мінусом податків, утримання та перерахування до бюджету яких виробляється акціонерним товариством - емітентом.

Учет знецінення акцій

Організація, що володіє акціями, що котируються на фондовій біржі, зобов'язана щорічно перед складанням бухгалтерського балансу відображати їх на кінець звітного року за ринковою вартістю на підставі біржових котирувань (якщо ця вартість нижче тієї, яка прийнята до бухгалтерського обліку).

На різницю між ринковою та облікової (первісної) вартістю акцій в кінці звітного періоду створюється резерв під знецінення вкладень у цінні папери. Для його обліку в Плані рахунків передбачено рахунок 59 "Резерви під знецінення фінансових вкладень".

На суму створеного резерву робиться запис за дебетом рахунка 91-2 і кредитом рахунку 59. При перевищенні ринкової вартості акцій, за якими раніше вже були створені відповідні резерви, проводиться запис за дебетом рахунка 59 і кредитом рахунку 91-1. Аналогічний запис робиться при списанні з балансу акцій, за якими раніше були створені відповідні резерви. Аналітичний облік за рахунком 59 ведеться в розрізі кожного резерву окремо.

Приклад 29. У грудні 2009 р ВАТ "Зоря" створило резерв під знецінення придбаних в 2009 р 10 акцій ВАТ "Алка" у розмірі 10 000 руб. (облікова вартість пакета акцій за станом на 31 грудня 2009 г. - 100 000 руб., ринкова - 90000 руб.) і 15 акцій ЗАТ "Люкс" у розмірі 15 000 руб. (облікова вартість - 30000 руб., ринкова - 15000 руб.).

У січні 2010 р продано 7 акцій ЗАТ "Люкс", у зв'язку з чим сума резерву була використана на 7000 руб. (15000: 15 х 7).

У вересні 2010 р ринкова вартість пакету з решти 8 акцій підвищилася на 4000 руб., На цю суму був використаний створений за ним резерв.

До кінця року ринкова вартість акцій ЗАТ "Люкс" більше не змінювалася, залишившись менше їх облікової вартості на 4000 руб.

Ринкова вартість акцій ВАТ "Алка" до грудня 2010 р не змінювалася, а в грудні підвищилася, в результаті чого вартість пакета акцій стала рівною 100000 руб., Зрівнявшись з обліковою вартістю.

В результаті цих операцій в бухгалтерії ВАТ "Зоря" було зроблено такі записи (руб.):

На 31 грудня 2009 р

Дебет 91-2

Кредит 59

25000 (10000 + 15000) - створений резерв.

У січні 2010 р

Дебет 59

Кредит 91-1

7000 (15 000: 15 х 7) - списано резерв.

У вересні 2010 р

Дебет 59

Кредит 91-1

4000 - списаний резерв.

На 31 грудня 2010

Дебет 59

Кредит 91-1

4000 - приєднана до фінансових результатів сума невикористаного резерву по акціях ЗАТ "Люкс";

Дебет 59

Кредит 91-1

10000 - списаний резерв по акціях ВАТ "Алка" (за двома підставами: у зв'язку з підвищенням їх ринкової вартості до рівня облікової та у зв'язку з невикористанням резерву до грудня);

Дебет 91-2

Кредит 59

4000 - створено резерв під збережене за станом на 31 грудня 2010 знецінення акцій ВАТ "Алка" у порівнянні з їх облікової вартістю.

У бухгалтерському балансі сума утвореного резерву під знецінення вкладень у цінні папери окремо не відображається. Якщо підприємство створює резерв під знецінення цінних паперів, то дані про вкладення відображаються в балансі за вирахуванням суми створеного резерву.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >