ФУНКЦІОНАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ

При функціональному підході враховується характер НДДКР, що здійснюються виконуючою організацією, а не се основна економічна діяльність. Відносяться до НДДКР ресурси розподіляються за функціональними класами на підставі характеристик самих НДДКР, зазвичай розглядаються на рівні проекту.

У функціональному розподілі може використовуватися номенклатура, яка застосовувалася також в інституційній класифікації (наприклад, галузі науки і технології), проте велика частина номенклатури використовується тільки для функціонального розподілу. У більшості випадків класифікація за секторами передує функціональної класифікації.

Види НДДКР

Класифікація за видом рекомендується для всіх чотирьох секторів національних НДДКР. Однак в «Керівництві Фраскаті» зазначається, що вона більшою мірою може бути застосована до природничих наук та інженерії, ніж до соціальних і гуманітарних наук [75, 76]. Виділяються три види НДДКР: фундаментальні дослідження, прикладні дослідження і дослідні розробки.

До фундаментальних досліджень відноситься експериментальна або теоретична робота, вживаються головним чином для придбання нового знання про основні принципи феноменів і можна побачити фактів незалежно від перспектив конкретного застосування або використання.

В ході фундаментальних досліджень аналізуються властивості, структури і відносини феноменів з метою формулювання і перевірки гіпотез, теорій і законів. Важливим у визначенні фундаментальних досліджень є вказівка на їх незалежність від конкретного використання, оскільки виконавець може нс знати про перспективи такого використання в період здійснення досліджень. Результати фундаментальних досліджень зазвичай не підлягають продажу, а публікуються в наукових виданнях або іншим чином поширюються серед зацікавлених колег. В окремих випадках результати фундаментальних досліджень можуть бути засекречені з міркувань державної безпеки.

Керівництво також виділяє орієнтовані фундаментальні дослідження , які спрямовані на створення бази знання для вирішення вже відомих або очікуваних проблем.

До прикладних досліджень відноситься наукова робота, вживаються для отримання нового знання відповідно до конкретної практичної метою або завданням.

Прикладні дослідження проводяться або з метою визначення можливих застосувань для результатів фундаментальних досліджень, або для пошуку нових методів і шляхів вирішення конкретних поставлених завдань. Результати прикладних досліджень зазвичай застосовуються лише до обмеженої кількості продуктів, операцій або методів. Як правило, вони підлягають патентуванню, однак можуть зберігатися в таємниці.

До досвідченим розробкам відноситься систематична робота, яка грунтується на знанні, отриманому в ході науково-дослідної або практичної діяльності, яка спрямована на виробництво нових матеріалів, продуктів і пристроїв, впровадження нових процесів, систем та послуг чи значне поліпшення вже вироблених або впроваджених.

До досвідченим розробкам в соціальних науках можна віднести процес перетворення отриманого в ході досліджень знання в операційні моделі, включаючи демонстраційні проекти, що реалізуються в цілях перевірки і оцінки результатів. До гуманітарних наук ця категорія нс застосовується [75, 79].

З огляду на складність класифікації за видами НДДКР в соціальних і гуманітарних науках. Керівництво наводить ряд прикладів, які демонструють критерії розподілу.

Теоретичне вивчення факторів, що визначають регіональні варіації економічного зростання, відноситься до фундаментальних досліджень. Аналогічне дослідження, здійснюване з метою вироблення державної політики, має прикладний характер. Створення на підставі відкритих закономірностей операційних моделей, спрямованих на вирівнювання регіональних диспропорцій, відноситься до досвідчених розробок.

Вивчення соціальної структури суспільства і соціально-професійної мобільності населення відноситься до фундаментальних досліджень. Створення на підставі отриманих даних моделі для прогнозу розвитку існуючих тенденцій соціальної мобільності відноситься до прикладних досліджень. Створення і тестування програми стимулювання висхідній мобільності для певних соціальних груп відноситься до досвідчених розробок.

Аналіз впливу середовища на здатність до навчання відноситься до фундаментальних досліджень. Аналіз впливу середовища на здатність до навчання з метою оцінки освітніх програм, спрямованих на виправлення викликаних середовищем відхилень у розвитку, відноситься до прикладних досліджень. Створення інструментів відбору програм для навчання певних груп дітей відноситься до досвідчених розробок.

Вивчення невідомого мови з метою з'ясування його структури і граматики відноситься до фундаментальних досліджень. Аналіз регіональних або інших варіацій використання мови з метою визначення впливу географічних або соціальних чинників на його розвиток відноситься до прикладних досліджень [75,80-81].

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >