ПЕРЕДМОВА

Проблеми спілкування з кожним роком викликають все більший інтерес у людей різного віку, різних професій і освіти. Такий інтерес, очевидно, пов'язаний з тим, що в сучасному динамічному світі високо цінується вміння встановлювати контакти з людьми і підтримувати з ними ділові відносини. Знання основ етики ділового спілкування необхідно сучасній людині в його повсякденному житті і трудовій діяльності. Особливо важливо, щоб комплекс знань про ділову етику був представлений в системі знань кожного випускника середньої та вищої школи.

Дисципліна «Ділова культура» відноситься до варіативної частини професійного циклу Федерального державного освітнього стандарту середньої професійної освіти (ФГОС СПО).

Мета дисципліни - дати студентам знання в області етики, сформувати і розвинути компетенції, які дозволять їм в майбутньому здійснювати професійну діяльність з урахуванням психологічних основ етичних норм і правил ділового етикету.

В результаті вивчення дисципліни «Ділова культура» студент повинен освоїти:

трудові дії

  • • навички проведення ділових бесід і переговорів з високим рівнем психологічної культури;
  • • навички ділового етикету;

необхідні вміння

  • • застосовувати знання психологічного боку ділового спілкування в своїй діяльності;
  • • будувати міжособистісні відносини в діловій сфері з урахуванням мети спілкування і індивідуально-психологічних якостей партнера;
  • • організовувати ділові заходи (наради, брифінги, переговори, прес-конференції, презентації та ін.) Відповідно до етичних норм;
  • • впроваджувати етичні норми і елементи культури в ділову розмову (усний і письмовий, через Інтернет і аудіовізуальні засоби), демонструвати високу культуру поведінки;

необхідні знання

  • • основні категорії і поняття наукової психології та етики;
  • • основні погляди вітчизняних і зарубіжних вчених на проблемні питання психологічних та етичних аспектів ділового спілкування;
  • • питання природи, сутності та основних принципів етики ділових відносин;
  • • основні принципи і правила ділового етикету.

У цьому підручнику використовувалися роботи таких відомих фахівців в області психології особистості, психології спілкування, конфліктології, теорії комунікації, соціальної психології, ділової етики та ділового етикету як Г. М. Андрєєва, А. Я. Анцупов, І. Атватер, Е. Берн, М. Біркенбіль, А. А. Бодальов, С. Н. Булгаков, Ж. Годфруа, Р. М. Грановська, Н. В. Гришина, Р. Дилтс, Е. Л. Доценко, А. П. Егидес, Е. Н. Зарецька, С. А. Зелінський, Ф. Зімбардо, М. Е. Литвак, Д. Майерс, А. Маслоу, П. Мицич, Р. І. Мокшанцев, А. В. Морозов, Р. С. Немов, Б. Д. пари-гін, А. В. Петровський, А. Піз, Г. Г. Почепцов, К. Роджерс, С. Л. Рубінштейн, Е. Ю. Соловйов, Ф. Тейлор, Л. Хьелл, Р. Чалдини, В. М. Шепель,

A. І. Шипілов, А. Файоль, Р. Фішер, 3. Фрейд, Е. Фромм, К. Г. Юнг,

B. Юрі, М. Г. Ярошевський.

Матеріали даного видання можуть бути використані при вивченні дисциплін «Етика ділових відносин», «Ділове спілкування», «Психологія ділового спілкування», «Психологія управління» у вищих і середніх навчальних закладах Росії і країн СНД.

Попередні видання підручника були позитивно оцінені викладачами, студентами, в тому числі які отримали другу освіту, практичними працівниками, які виявили інтерес до розглянутим в ньому проблем. У запропонованому підручнику «Ділова культура», підготовленому, як і п'ять попередніх, з урахуванням вимог Державного освітнього стандарту середньої професійної освіти, реалізовані зауваження і поради ряду фахівців, що займаються проблемами загальної та соціальної психології, діяльності та суспільних відносин, а також проблемами етики.

У підручнику розкриваються соціальні підстави ділового спілкування як реального явища і як науки і навчальної дисципліни, дається уявлення про його предмет.

Видання присвячене проблемам етики, етикету і в цілому культури ділового спілкування.

Підручник практично орієнтований: в кінці кожного розділу наводяться перевірки тест, а також практикум з ділового спілкування.

Завершує підручник словник найважливіших термінів і понять викладається дисципліни.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >