ВЗАЄМОДІЯ ЗВУКОВ В МОВНОМУ ПОТОЦІ

У потоці мовлення артикуляція звуків піддається змінам. Модифікації звуків можуть бути двох видів: 1) комбінаторними; 2) позиційними.

Комбінаторні зміни - це фонетичні зміни, викликані взаємодією артикуляції звуків в потоці мовлення. Звуки при цьому можуть перебувати як в безпосередньому сусідстві один з одним (пор., Наприклад, зміна звуків у слові відпочинок [од: их ), так і на певній відстані один від одного (пор., Наприклад, просторічне колідор).

Одна з причин комбінаторних змін звуків - їх артикуляційна зв'язаність (особливо сусідніх звуків), в результаті якої відбувається вплив звуків один на одного: рекурсія (закінчення артикуляції) попереднього звуку взаємодіє з екскурсією (з початком артикуляції) наступного звуку, що тягне за собою якісну зміну звуку. Серед комбінаторних змін виділяють акомодацію, асиміляцію та дисиміляцію.

Акомодація (<лат. Accomodatio 'пристосування') - це часткова зміна артикуляції суміжних звуків - приголосного і голосного (пор., Наприклад, акомодацію голосних згодним в російській мові: артикуляція голосних непередпего ряду а , о, у після м'яких приголосних просунута вперед в екскурсії у ос, [Р'-ад ], [л'ук> або акомодацію приголосних голосним переднього ряду, в результаті якої відбувається пом'якшення приголосних: в [ер у ] х у ц [ер у ] ковь; або в англійській мові, де тверді приголосні, пристосовуючись до гласним переднього ряду, стають трохи більше впала алізованнимі (пор. most 'найбільший' і meet 'зустрічати'), а губної приголосний [w] сприяє огубленний подальшого гласного а в словах what 'що', was 'був'). Акомодація, таким чином, частіше спостерігається між звуками різних типів, тобто голосними і приголосними.

Асиміляція (<лат. Assimilatio 'уподібнення') - це артикуляційне уподібнення (повне або часткове) звуків один одному в межах слова або словосполучення. На відміну від акомодації, асиміляція відбувається між звуками одного типу - голосними (вокальні асиміляція) або приголосними (консонантности асиміляція). Залежно від того, за якою ознакою відбувається уподібнення звуків, розрізняють асиміляцію по м'якості / твердості (пор. Кісточка , але ко [с'т'і), по глухість / дзвінкості (пор. Книжечка , але кни [шк] а), за місцем освіти (пор. високий , але ви [ш:] ий ), за способом освіти (пор. обман , але рус. діал. про [м:] ан).

На основі асиміляції часто виникає явище діерези (<грец. Diairesis 'ділення, розділ') - випадання звуку (пор. Вимову слів сонце, че [сн] ий , пра [зн] ик і т.д.).

Різновидом асиміляції є сингармонізм (<грец. Syn 'разом' і harmonia 'співзвуччя'). Сутність цього явища в однаковому вокальні (а іноді і консонантности) оформленні слова, тобто слово може містити голосні тільки певного типу. Сингармонізм широко представлений в тюркських і в ряді фінно-угорських мов. Звуки залежних компонентів слова (афіксів) уподібнюються звуків незалежних компонентів (коренів): в турецькою мовою, наприклад, вживання вариантного суфікса -lar / -ler зумовлюється законом сингармонізму: якщо в корені є голосний непереднего ряду, то використовується суфікс - lar , наприклад, odalar 'кімнати', якщо ж в корені голосний переднього ряду - то суфікс -lev, наприклад, evler 'будинку'. Сингармонізм є однією з причин граматичної нерегулярності зміни слова (пор. Нерегулярність угорських надійних форм: суфікс -on набуває форму -еп в слові hegyen 'на пагорбі' і форму -ДП в слові foldon 'на землі'). Сингармонізм найчастіше представлений гармонією голосних (зокрема, асиміляцією голосних по ряду або лабиализация), проте в деяких індіанських мовах Північної Америки він може виражатися і в гармонії приголосних.

Дисиміляція (<лат. Dissimilatio 'расподобленія') - це артикуляційне расподобленія звуків в межах слова, внаслідок чого відбувається втрата їх загальних фонетичних ознак, пор., Наприклад, рус. лит. бомба і просторічне бо [нб] а у в якому втрачається загальний для [м] і [б] ознака (губно-губної освіту) або контактну дисиміляцію двох проривних приголосних у словах легко і м'яко , де вимовляється звук [х]. Дисиміляція, як і асиміляція, спостерігається між звуками одного типу - голосними (вокальні дисиміляція) або приголосними (консонантности), пор. рус. просторічне пролубь, транвай.

Одним з видів комбінаторних змін, пов'язаних з диссимиляцией, є гаплологія (<грец. Haplos 'простий' і logos 'слово') - спрощення складової структури слова за рахунок втрати одного з двох наступних безпосередньо один за одним однакових складів (пор. Мінералогія замість мінералологія ). На діссімілятівного основі виникає часто і явище метатези (<грец. Metathesis 'перестановка') - перестановки в слові звуків або складів (пор. Рос. Фрол <лат. Hons, рус. Мармур <лат. Таппог).

І асиміляція, і дисиміляція мають в своїй основі одну і ту ж тенденцію до гармонії звуків в межах слова. Залежно від напрямку впливу звуків один на одного комбінаторні зміни можуть бути прогресивними і регресивними. Прогресивні комбінаторні зміни звуків спрямовані вперед від початку слова (тобто від попереднього елемента до подальшого), вони пов'язані з впливом артикуляції попереднього звуку на проголошення подальшого (пор. Прогресивну асиміляцію по м'якості в рус. Діал. Ванька> Ва [н'к '] а). Регресивні комбінаторні зміни звуків спрямовані назад, до початку слова (тобто від наступного елемента до попереднього), вони пов'язані з впливом артикуляції наступного звуку на проголошення попереднього (пор. Регресивну асиміляцію в слові зшити ш: ит ').

Залежно від відстані між звуками розрізняють контактні і дістактние комбінаторні зміни. Контактні зміни пов'язані із взаємодією сусідніх звуків (пор. Контактну асиміляцію по глухість в слові казка: ска [ска). Дістактние зміни спостерігаються в звуках, що знаходяться на певній відстані один від одного (пор. Прогресивну дістактную дисиміляцію в слові ополонку : просторічне про [л] убь).

Позиційні зміни - це зміни звуків, обумовлені їх позицією в слові, викликані наявністю особливих фонетичних умов (наприклад, позицією в кінці слова або в безударном складі). Позиційним змін піддаються як голосні, так і приголосні. Яскравим прикладом позиційних змін звуків є редукція. Редукція (<лат. Reductio 'зменшення, скорочення') - це зміна звукових характеристик голосних або приголосних (пов'язане зі скороченням їх тривалості або ослабленням напруженості), викликане їх фонетичної позицією в слові. Редукції піддаються в основному голосні, проте зустрічається і редукція приголосних (особливо в позиції кінця слова). Редукція може бути кількісної та якісної.

Кількісна редукція - це редукція, пов'язана зі скороченням часу артикуляції звуку, тобто зі скороченням його тривалості (пор., наприклад, кількісну редукцію голосних верхнього підйому і , г /, и в словах: рук - рука - рукавиця , лист - листок - листовий , тил - в тилу - тиловий: у другому предударном складі вони значно коротше і слабкіше, ніж в першому або під наголосом). Ступінь скорочення тривалості голосного залежить перш за все від його положення по відношенню до наголосу. Цю особливість кількісної редукції А. А. Потебня передав числовою формулою 12311, де цифрами оцінюється сила ударних і ненаголошених складів, ступінь повнозвучності гласного: голосному в ударному складі відповідає цифра 3, першому предударний - 2, другого предударний і заударного складах - 1. Ступінь скорочення тривалості голосного залежить також від його якості (гласний а , наприклад, має за шкалою тривалості голосних максимальну тривалість в позиції під наголосом, перебуваючи в ненаголошеній положенні, скорочується не настільки значні о, як інші голосні). Кількісна редукція нерідко призводить до якісної.

Якісна редукція - це редукція, пов'язана зі зміною характеру артикуляції звуку в зв'язку зі скороченням його тривалості (наприклад, скорочення часу артикуляції голосного а , що знаходиться в другому предударном складі, веде до того, що мова не досягає максимально низького положення, як це спостерігається при проголошенні ударного а , внаслідок чого безударнийголосний а в російській мові вимовляється як гласний середнього підйому [ь], пор. вимову слова паровоз : [п'рлвос]).

Іноді редукція може призвести до повного зникнення гласного в безударном складі (пор. Вимову слів дрото [о] ка або сутол [о] ка). Це випадання звуку або групи звуків всередині слова називається синкопа (<грец. Synkope 'скорочення'), а в кінці слова - апокопа (<грец. Арокоре 'усічення'), пор. щоб [и, Пет [я.

Редукція може зачіпати і приголосні, особливо якщо вони знаходяться в позиції кінця слова (пор. Оглушення дзвінких приголосних у позиції кінця слова в російській мові: сади , але са [т |) або перетворення у в неслогових i в ненаголошених складах (пор. Війни , але воювати).

Позиційні зміни звуків тягнуть за собою виникнення такого явища, як чергування. Чергування (або альтернация) - це міна звуків в межах однієї і тієї ж морфеми в різних словах або словоформах (пор. Чергування звуків [с / з] в словах мороз - морозний або [к / ч в словах рука - ручка). Чергування можуть бути позиційними і непозиційних. Позиційні чергування - це чергування, зумовлені фонетичної позицією, що діють в мові фонетичними законами. Вони відбуваються під впливом фонетичних причин, а саме наголоси (пор., Наприклад, чергування [о / л] в словах воду - вода), позиції в слові, зокрема, кінця слова (пор. Чергування [ б / п ] в словах дуби - дуб). У російській мові ці чергування не знають винятків, вони регулярні, лексично або граматично не залежать від, тому їх називають фонетичними або актуальними чергуваннями. Неіозіціонние чергування - це чергування, не обумовлені фонетичної позицією звуку в слові. Вони є відображенням тих фонетичних процесів, які мали місце в більш ранні періоди історії мови. У російській мові ці чергування не регулярні, лексично і морфологічно обмежені (пор. Чергування звуків [д / жд в словах водить - водіння, але веде - ведення). Тому їх називають нефонетіческімі, або історичними (традиційними) чергуваннями. Існуючі в багатьох слов'янських мовах чергування заднеязичних приголосних з шиплячими або свистячими (пор. Рос. [Г / ж] березі - бережеш; [к / ч печу - печеш; х / ш вухо - вуха; [г / з / ж] друга - друзі - дружба; к / ц / ч лик - обличчя - особистий або сербські друг - друже - друзи, рунах -jynane -jyнагул, сіромах - сіромаше - сіромасі і т.д.) історично пов'язані з фонетичними законами минулих епох розвитку мов. У сучасній мові такі чергування часто обумовлені граматично (наприклад, сусідством певних суфіксів, пор. В російській мові чергування [г / ж] в словах нога - ніженьки).

Від історичних чергувань, які виникли фонетичним шляхом в далекій давнині, відрізняються чергування, що з'явилися в результаті запозичень або дії закону морфологічної аналогії (пор., Наприклад, чергування полногласной і неполногласного поєднань -оро - / - ра- в словах ворота - воротар або - оло- / -ла - в словах голова - глава , викликані запозиченням слів з неповноголосними корінням зі старослов'янської мови).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >