Відповідальність цивільного службовця

До складу заходів належного і можливого поведінки цивільного службовця з необхідністю включається і відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків, заборон і вимог. Відповідальність виражається в застосуванні до цивільному службовцю різних стягнень і покарань за допущення вчинків і дій, які юридично визнаються забороненими і шкідливими. Розрізняють чотири види відповідальності цивільного службовця: дисциплінарну, адміністративну, матеріальну і кримінальну.

Що таке дисциплінарна відповідальність? Це застосування заходів дисциплінарного впливу до цивільних службовців в порядку службового підпорядкування за винні порушення правил цивільної служби. Основи дисциплінарної відповідальності цивільного службовця визначаються ст. 57 Федерального закону "Про державну цивільну службу Російської Федерації". У ній вказується, що за невиконання або неналежне виконання цивільним службовцям з його вини покладених на нього посадових обов'язків (тобто вчинення дисциплінарного проступку), представник наймача має право застосувати такі дисциплінарні стягнення: 1) зауваження; 2) догану; 3) попередження про неповну посадову відповідність; 4) звільнення від замещаемой посади цивільної служби; 5) звільнення з цивільної служби на підставі, встановленому п. 2, подп. "а" - "г" п. 3, п. 5 і 6 ч. 1 ст. 37 даного Закону. За кожний дисциплінарний проступок може бути застосовано лише одне дисциплінарне вишукування.

У чому відмінність між "звільненням від замещаемой посади" і "звільненням з цивільної служби"? При звільненні цивільного службовця від замещаемой посади цивільної служби у зв'язку з дисциплінарним стягненням він не звільняв з цивільної служби, а тільки включається в кадровий резерв для заміщення іншої посади цивільної служби на конкурсній основі.

До застосування дисциплінарного стягнення представник наймача повинен зажадати від цивільного службовця пояснення у письмовій формі. У разі відмови цивільного службовця дати пояснення складається відповідний акт. Відмова цивільного службовця від дачі пояснення у письмовій формі не є перешкодою для застосування дисциплінарного стягнення. Перед застосуванням дисциплінарного стягнення проводиться службова перевірка.

При застосуванні дисциплінарного стягнення враховуються тяжкість вчиненого цивільним службовцям посадової проступку, ступінь його вини, обставини, за яких вчинено дисциплінарний проступок, що передують результати виконання цивільним службовцям своїх посадових обов'язків.

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо після виявлення посадової проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення. Воно не може бути застосоване пізніше шести місяців з дня вчинення дисциплінарного проступку, а за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиторської перевірки - не пізніше двох років з дня вчинення дисциплінарного проступку.

Копія акта (указу, постанови, розпорядження, наказу) про застосування до цивільному службовцю дисциплінарного стягнення із зазначенням підстав його застосування вручається цивільному службовцю під розписку протягом п'яти календарних днів з дня видання акта. Він має право оскаржити це стягнення у письмовій формі в комісії з службовим спорах державного органу або в суді.

Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення цивільний службовець не піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається не мав дисциплінарного стягнення. Крім того, представник наймача вправі зняти дисциплінарне стягнення до закінчення одного року з дня застосування дисциплінарного стягнення за власною ініціативою, по письмової заяви цивільного службовця або за клопотанням його безпосереднього керівника.

Згідно ст. 47 Федерального закону "Про державну цивільну службу Російської Федерації" професійна службова діяльність громадянського службовця здійснюється відповідно до посадових регламентом, до якого включаються, насамперед, кваліфікаційні вимоги до рівня і характеру знань і навичок, що пред'являються до громадянського службовцю, заміщає відповідну посаду цивільної служби , а також до освіти, стажу цивільної служби (державної служби інших видів) або стажу (досвіду) роботи за фахом.

Посадовий регламент обов'язково містить перелік питань, за якими цивільний службовець має право або зобов'язаний самостійно приймати управлінські та інші рішення, а також брати участь при підготовці проектів даних рішень. Сюди включаються терміни і процедури підготовки розгляду проектів управлінських рішень, а також порядок узгодження і ухвалення даних рішень.

Природно, посадовий регламент містить і порядок службового взаємодії громадянського службовця з цивільними службовцями того ж державного органу, цивільними службовцями інших державних органів, іншими громадянами, а також з організаціями; перелік державних послуг, що надаються громадянам та організаціям згідно з адміністративним регламентом державного органу; нарешті, показники ефективності та результативності професійної службової діяльності громадянського службовця.

Результати виконання цивільним службовцям посадової регламенту враховуються при проведенні конкурсу на заміщення вакантної посади цивільної служби або включення цивільного службовця до кадрового резерву, оцінці його професійної службової діяльності при проведенні атестації, кваліфікаційного іспиту або заохоченні цивільного службовця.

Посадові регламенти затверджуються зазвичай представником наймача, а також відповідним органом з управління державною службою або постановою Уряду РФ. Сучасна модель типового посадової регламенту затверджена постановами Уряду РФ від 28 липня 2005 № 452 і 11 листопада 2005 № 679. Її впровадження в практику державного управління упорядочило роботу цивільних службовців і підвищило ефективність застосовуваних кадрових технологій.

В даний час становлення повой російської державності нерідко гальмується в результаті слабкої виконавської дисципліни та безвідповідальності посадових осіб федеральних і регіональних органів виконавчої влади. Найчастіше це проявляється в порушенні порядку та строків виконання федеральних законів, указів президента, рішень судів; встановленні не передбачених федеральними законами і указами президента процедур для реалізації вдачу громадян; виконанні норм та доручень не в повному обсязі або спотворенні їх змісту. Невиконання державних нормативних актів не тільки дискредитує державну владу, створює умови для корупції та зловживань, а й порушує права і свободи громадян, підриває основи конституційного ладу Росії.

Іншим видом юридичної відповідальності цивільного службовця є адміністративна відповідальність, яку він несе за загальними правилами нарівні з іншими громадянами Росії, як це передбачено Кодексом РФ про адміністративні правопорушення (КоАП РФ) та іншими нормативними правовими актами. Що таке адміністративна відповідальність? Це комплекс адміністративних стягнень, що накладаються на цивільних службовців за адміністративні правопорушення відповідними органами і посадовими особами.

У практиці державно-службових відносин нерідко допускається змішання понять посадовий та адміністративний регламенти, що не цілком правильно. Адміністративний регламент є такий правовий акт, який визначає терміни і послідовність дій федерального органу виконавчої влади, що тягнуть виникнення, зміну або припинення правовідносин. Здебільшого він має зовнішній характер стосовно посадовій регламентом, оскільки стосується взаємодії якого державного органу з громадянами та організаціями, яких державних структур між собою.

Які особливості адміністративної відповідальності? Чим вона відрізняється від дисциплінарної відповідальності?

  • 1. Адміністративну відповідальність можуть встановлювати не тільки органи законодавчої влади, але в межах своєї компетенції державні органи всіх гілок влади.
  • 2. Якщо накладення дисциплінарних стягнень здійснюється в порядку службової підлеглості, то накладення адміністративних покарань проводиться посадовими особами виконавчої влади, призначаються Президентом РФ, і в деяких випадках судами (суддями).
  • 3. Адміністративна відповідальність проти дисциплінарної в більшій мірі заформалізована, вона настає, як правило, незалежно від того, чи є безпосередні негативні наслідки від даного порушення чи ні (достатньо самого факту порушення).
  • 4. На відміну від дисциплінарної, адміністративна відповідальність поширюється не тільки на громадян і посадових осіб, а й на підприємства, організації, установи (наприклад, у випадках екологічних правопорушень).
  • 5. Адміністративна відповідальність відрізняється від дисциплінарної та заходами впливу. Всі заходи адміністративного примусу зазвичай поділяються на три групи: адміністративно-попереджувальні; адміністративного припинення; адміністративні стягнення.

Таким чином, адміністративна відповідальність займає проміжне положення між більш м'якою дисциплінарною відповідальністю і більш суворої кримінальною відповідальністю. Вона, як правило, настає в тих випадках, якщо конкретні правопорушення за своїм характером не тягнуть кримінальної відповідальності.

Кодекс про адміністративні правопорушення детально регулює виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. Його дотримання є гарантією дотримання прав цивільних службовців, що залучаються до адміністративної відповідальності.

Третім видом відповідальності цивільного службовця є матеріальна відповідальність. Вона настає за службовий проступок, в результаті якого наноситься матеріальний збиток державі, підприємству, організації, установі. Матеріальна відповідальність виражається у відшкодуванні цивільним службовцям заподіяної їм майнової шкоди. Дане відшкодування збитків не може розглядатися в якості дисциплінарного стягнення, а застосовується поряд з ним. Матеріальна відповідальність цивільного службовця настає або в адміністративному порядку, або по суду.

До кримінальної відповідальності цивільні службовці залучаються на загальних з усіма громадянами підставах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >