Підстави та наслідки припинення цивільної служби

Для аналізу даного питання доцільно весь матеріал поділити на дві частини: спочатку розглянути загальні питання припинення цивільної служби, а потім з них виділити найбільш важливі проблеми - розірвання службового контракту за згодою сторін, термінового службового контракту, з ініціативи громадянського службовця, а також за ініціативою представника наймача.

Спільними підставами припинення службового контракту, звільнення від замещаемой посади цивільної служби та звільнення з цивільної служби (ст. 33 Федерального закону "Про державну цивільну службу Російської Федерації") є:

 • 1) угода сторін службового контракту (ст. 34);
 • 2) закінчення строку дії строкового службового контракту (ст. 35);
 • 3) розірвання службового контракту з ініціативи громадянського службовця (ст. 36);
 • 4) розірвання службового контракту з ініціативи представника наймача (ст. 37);
 • 5) переклад цивільного службовця на його прохання або за його згодою в інший державний орган або на державну службу іншого виду (ст. 28);
 • 6) відмова цивільного службовця від запропонованої для заміщення іншої посади цивільної служби або від професійної підготовки чи підвищення кваліфікації у зв'язку зі скороченням посад цивільної служби, а також при ненаданні йому в цих випадках іншої посади цивільної служби (ч. 4 ст. 31);
 • 7) відмова цивільного службовця від запропонованої для заміщення іншої посади цивільної служби у зв'язку зі зміною істотних умов службового контракту (ст. 29);
 • 8) відмова цивільного службовця від переведення на іншу посаду цивільної служби за станом здоров'я відповідно до медичного висновку або відсутність такої посади в тому ж державному органі (ч. 2 і 3 ст. 28);
 • 9) відмова цивільного службовця від переведення в іншу місцевість разом з державним органом (ст. 28);
 • 10) обставини, не залежні від волі сторін службового контракту (ст. 39);
 • 11) порушення встановлених федеральним законодавством обов'язкових правил укладення службового контракту, якщо це порушення виключає можливість заміщення посади цивільної служби (ст. 40);
 • 12) вихід цивільного службовця з громадянства Російської Федерації (ст. 41);
 • 13) недотримання обмежень і невиконання зобов'язань, встановлених цим федеральним законом і іншими федеральними законами (ст. 15-16);
 • 14) порушення заборон, пов'язаних з цивільною службою, передбачених ст. 17;
 • 15) відмова цивільного службовця від заміщення колишньої посади цивільної служби при незадовільному результаті випробування (ч. 7 ст. 27).

Припинення службового контракту, звільнення від замещаемой посади цивільної служби та звільнення з цивільної служби оформляються правовим актом державного органу.

Що стосується найбільш важливих проблем, то тут доцільно пояснити наступне. По-перше, розірвання службового контракту за згодою сторін може бути досягнуто в будь-який час з одночасним звільненням цивільного службовця від замещаемой посади цивільної служби та звільненням з цивільної служби.

По-друге, розірвання строкового службового контракту здійснюється після закінчення терміну його дії, про що цивільний службовець повинен бути попереджений у письмовій формі не пізніше, ніж за сім днів до дня звільнення від замещаемой посади цивільної служби та звільнення з цивільної служби, якщо інше не встановлено Федеральним законом.

Терміновий службовий контракт, укладений на час виконання певного завдання, розривається після закінчення виконання цього завдання, і цивільний службовець звільняється від замещаемой посади цивільної служби та звільняється з цивільної служби.

Терміновий службовий контракт, укладений на період заміщення відсутнього цивільного службовця, за яким відповідно до Федерального закону зберігається посаду цивільної служби, розривається з виходом цього цивільного службовця на службу. Цивільний службовець, що заміщав зазначену посаду, звільняється від замещаемой посади цивільної служби та звільняється з цивільної служби.

Після закінчення встановленого терміну повноважень цивільного службовця, що заміщає посаду цивільної служби категорії "керівники" або "помічники (радники)", цивільний службовець може бути призначений на раніше заміщає їм посаду чи іншу посаду цивільної служби, за винятком випадку вчинення ним винних дій, якщо дане умова передбачена терміновим службовим контрактом.

По-третє розірвання службового контракту з ініціативи громадянського службовця, який має право розірвати службовий контракт і звільнитися з цивільної служби за власною ініціативою, попередивши про це представника наймача у письмовій формі за два тижні.

У випадку, якщо заяву цивільного службовця про розірвання службового контракту і про звільнення з цивільної служби за власною ініціативою обумовлена неможливістю продовження їм виконання посадових обов'язків та проходження цивільної служби (зарахуванням до освітня установа професійної освіти, виходом на пенсію, переходом на заміщення виборної посади та іншими обставинами), а також у разі встановленого порушення представником наймача законів, інших нормативних правових актів та службового контракту представник наймача зобов'язаний розірвати службовий контракт у строк, зазначений у заяві громадянського службовця.

До закінчення строку попередження про розірвання службового контракту і про звільнення з цивільної служби цивільний службовець має право в будь-який час відкликати свою заяву. Звільнення цивільного службовця від замещаемой посади і звільнення з цивільної служби не проводився, якщо на його посада не запрошений інший цивільний службовець або громадянин. Після закінчення строку попередження про розірвання службового контракту і про звільнення з цивільної служби цивільний службовець має право припинити виконання посадових обов'язків.

В останній день виконання цивільним службовцям посадових обов'язків представник наймача за письмовою заявою цивільного службовця зобов'язаний видати цивільному службовцю трудову книжку, інші документи, пов'язані з громадянською службою та пенсійним забезпеченням, і провести з ним остаточний розрахунок.

При розірванні службового контракту і звільнення з цивільної служби цивільний службовець виключається з реєстру цивільних службовців державного органу, а його особиста справа в установленому порядку здасться в архів цього державного органу.

За угодою між цивільним службовцям та представником наймача цивільний службовець може бути звільнений від замещаемой посади цивільної служби і звільнений з цивільної служби раніше строку, зазначеного у цій статті.

За письмовою заявою цивільного службовця він звільняється від замещаемой посади цивільної служби та звільняється з цивільної служби після надання йому щорічної оплачуваної відпустки або після закінчення періоду сто тимчасової непрацездатності.

Нарешті, по-четверте, розірвання службового контракту з ініціативи представника наймача у разі:

 • 1) невідповідності цивільного службовця замещаемой посади цивільної служби за станом здоров'я відповідно до медичного висновку, а також внаслідок недостатньої кваліфікації, підтвердженої результатами атестації;
 • 2) неодноразового невиконання цивільним службовцям без поважних причин посадових обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення;
 • 3) одноразового грубого порушення цивільним службовцям посадових обов'язків, а саме прогулу (відсутності на службовому місці без поважних причин більше чотирьох годин підряд протягом службового дня); появи на службі в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння; розголошення відомостей, що становлять державну та іншу охоронювану федеральним законом таємницю, та службової інформації, що стали відомими цивільному службовцю у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків; вчинення за місцем служби розкрадання (в тому числі дрібного) чужого майна, розтрати, умисного знищення або пошкодження такого майна, встановлених набрав законної сили вироком суду або постановою органу, уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення; порушення цивільним службовцям вимог охорони професійної службової діяльності (охорони праці), якщо це порушення спричинило тяжкі наслідки (нещасний випадок на службі, аварію, катастрофу) або свідомо створювало реальну загрозу настання таких наслідків;
 • 4) здійснення винних дій цивільним службовцям, безпосередньо обслуговуючим грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього представника наймача;
 • 5) прийняття цивільним службовцям, що заміщає посаду цивільної служби категорії "керівники", необгрунтованого рішення, що спричинило за собою порушення збереження майна, неправомірне його використання або інше заподіяння шкоди майну державного органу;
 • 6) одноразового грубого порушення цивільним службовцям, що заміщає посаду цивільної служби категорії "керівники", своїх посадових обов'язків, що спричинило за собою заподіяння шкоди державному органу та (або) порушення законодавства РФ;
 • 7) уявлення цивільним службовцям представнику наймача підроблених документів або свідомо неправдивих відомостей при укладанні службового контракту;
 • 8) припинення допуску цивільного службовця до відомостей, що становлять державну таємницю, якщо виконання посадових обов'язків вимагає допуску до таких відомостей;
 • 9) в інших випадках, передбачених цим федеральним законом і іншими федеральними законами.

Звільнення з цивільної служби з підстав, передбачених ч. 2 ст. 37 Федерального закону, допускається, якщо неможливо перевести цивільного службовця за його згодою на іншу посаду цивільної служби.

Цивільний службовець не може бути звільнений від замещаемой посади цивільної служби і звільнений з цивільної служби з ініціативи представника наймача в період тимчасової непрацездатності цивільного службовця і в період його перебування у відпустці.

Цивільний службовець в день звільнення від замещаемой посади цивільної служби та звільнення з цивільної служби зобов'язаний здати службове посвідчення в підрозділ державного органу з питань цивільної служби і кадрів.

При прийнятті рішення про можливе розірвання службового контракту з цивільним службовцям відповідно до ст. 33 Федерального закону представник наймача у письмовій формі інформує про це виборний профспілковий орган даного державного органу не пізніше ніж за два місяці до скорочення відповідної посади цивільної служби.

До утворення державного органу з управління державною службою завдання та функції цього органу здійснюються державними органами відповідно до законодавства РФ і законодавством суб'єктів РФ.

Висновки

 • o Надходження громадянина на цивільну службу для заміщення посади цивільної служби або заміщення цивільним службовцям іншій посаді цивільної служби здійснюється за результатами конкурсу. Конкурс полягає в оцінці професійного рівня претендентів, їх відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам за посадою цивільної служби. Для проведення конкурсу актом державного органу утворюється конкурсна комісія.
 • o Громадянин вступає на цивільну службу за результатами конкурсу на основі акта (наказу) по державному органу про призначення його на посаду цивільної служби та службового контракту.
 • o Службовий контракт - це угода між представником наймача і громадянином, що надходять на цивільну службу, або цивільним службовцям про проходження цивільної служби та заміщення посади цивільної служби. Службовим контрактом встановлюються права та обов'язки сторін.
 • o При виданні акта про призначення на посаду та укладанні службового контракту угодою сторін може бути зумовлене випробування цивільного службовця з метою його відповідності замещаемой посади цивільної служби. Випробувальний термін зазвичай призначається тривалістю від трьох місяців до одного року.
 • o Атестація цивільних службовців проводиться з метою визначення їх відповідності заміщається посадам цивільної служби один раз в три роки. При проведенні атестації враховуються дотримання цивільним службовцям обмежень, виконання зобов'язань і вимог службової поведінки, відсутність положень, несумісних з проходженням цивільної служби, встановлених цим федеральним законом. Для проведення атестації цивільних службовців всіх груп актом державного органу формується атестаційна комісія.
 • o Кваліфікаційний іспит цивільного службовця проводиться в міру необхідності при присвоєнні класного чину за замещаемой посади цивільної служби не частіше одного разу на рік і не рідше одного разу на три роки. Раніше цього терміну позачергової кваліфікаційний іспит цивільного службовця може проводитися за його ініціативою не пізніше ніж через три місяці після подання ним письмової заяви про присвоєння класного чину цивільної служби. Кваліфікаційний іспит цивільного службовця проводиться у встановлених формах оцінки його знань, навичок і вмінь (професійного рівня).
 • o Службова перевірка проводиться за рішенням представника наймача або за письмовою заявою цивільного службовця. Проведення службової перевірки доручається підрозділу державного органу з питань цивільної служби і кадрів за участю юридичного (правового) підрозділу державного органу і виборного представника цивільних службовців. Службова перевірка повинна бути закінчена не пізніше ніж через один місяць з дня прийняття рішення про її проведення.
 • o При прийнятті рішення про можливе розірвання службового контракту з цивільним службовцям відповідно до ст. 31 Федерального закону представник наймача у письмовій формі інформує про це виборний представницький орган цивільних службовців даного державного органу (профспілка) не пізніше, ніж за дна місяці до скорочення відповідної посади цивільної служби.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >