МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Основним напрямком соціальної політики по відношенню до інвалідів є реабілітація як форма соціального захисту, яка має на меті активного відновлення не тільки працездатності, а й втрачених можливостей індивідуума для соціального функціонування, повернення його до нормальної соціальної життєдіяльності, інтеграції в суспільство.

Розвиток реабілітації обумовлено соціально-еконо-номічному і моральною шкодою, що наноситься суспільству процесом інвалідіза- ції населення, її можна розглядати як позитивну відповідь суспільства на поставлену проблему.

В ході медико-соціальної експертної діагностики при складанні індивідуальної програми реабілітації істотним моментом стає оцінка реабілітаційного потенціалу та реабілітаційного прогнозу.

Практично у кожного пацієнта зберігаються ресурси, не зворушені патологічним процесом, певний потенціал для компенсації хвороби як на біологічному, так і на соціальному рівні.

Виділяють три рівні в структурі реабілітаційного потенціалу: рівень першого порядку - біологічний, саногенетический; рівень другого порядку - особистісний, потенціал ресоціалізації; рівень третього порядку - потенціал соціальної реінтеграції.

Організаційно-медичні, генетико-конституціональні і са ногенетіческіе можливості складають реабілітаційний потенціал організму. Реабілітаційний потенціал особистості включає в себе інтелект, емоційно-вольової та мотиваційний потенціал; реабілітаційний потенціал в рамках системи «людина-суспільство» - науково-технічний, морально-етичний, соціально-правовий потенціал суспільства.

Спільно з аналізом реабілітаційного потенціалу проводиться оцінка реабілітаційного прогнозу. Реабілітаційний прогноз - обґрунтована ймовірність досягнення намічених цілей реабілітації в намічений відрізок часу з урахуванням характеру захворювання, його перебігу, індивідуальних ресурсів і компенсаторних можливостей хворого, тобто наявності реабілітаційного потенціалу.

Виділяють ряд факторів, які підлягають оцінці, в ході формування реабілітаційного прогнозу: оцінка стану елементарних функцій хворих (рухові порушення, чутливі розлади, вегетативні порушення); вищі коркові функції та стан психіки; соціально-побутова активність; якість життя.

Відзначають сприятливий, відносно сприятливий і несприятливий прогноз. Оцінюючи реабілітаційний прогноз з позицій найбільш повної реалізації реабілітаційних можливостей, фахівці виділяють повну інтеграцію в суспільство, часткову інтеграцію, відсутність або незначну інтеграцію інваліда в суспільство.

До основних принципів реабілітаційної допомоги відносяться:

 • - державний характер гарантій дотримання прав інвалідів і державно-громадський характер управління системою реабілітації інвалідів;
 • - пріоритет інтересів інвалідів при здійсненні реабілітаційних заходів;
 • - загальнодоступність системи реабілітації;
 • - ранній початок;
 • - індивідуальність;
 • - різноманіття форм і методів реабілітації на основі системного підходу до них;
 • - безперервність;
 • - послідовність;
 • - спадкоємність і комплексність.

Розглядаючи реабілітацію як розгорнутий у часі процес відновлення особистісного і соціального статусу індивіда, для практичної діяльності особливо важливим є інфраструктура і динаміка цього процесу.

У структуру соціально-реабілітаційного процесу включаються медична, психологічна, педагогічна реабілітація, професійна діагностика та професійна орієнтація, навчання відповідним трудовим навичкам і вмінням, соціально-побутова адаптація і соціально-средовая реабілітація, трудотерапія і ін.

Умовно виділяють три основні елементи реабілітації:

 • 1) медичний (лікувальні заходи, спрямовані на одужання, відновлення, попередження);
 • 2) професійний (у вигляді працевлаштування, профнавчання і перенавчання);
 • 3) соціальний (у вигляді соціального, трудового і побутового влаштування).

Медична реабілітація є одним з видів висококваліфікованої, інтегративної медичної допомоги населенню - відновною медициною - і представляє базовий (початковий) її компонентів, який також повинен реалізовуватися поетапно.

Сучасний погляд на розглянуту реабілітацію як метод або комплекс методів, орієнтованих на мобілізацію захисних сил організму в його прагненні придбати адекватний рівень адаптації до змінених зовнішніх і внутрішніх умов, підкреслює профілактичну спрямованість реабілітаційних заходів, спрямованих на боротьбу з інвалідизацією, профілактику рецидивів, вироблення мотивації до здорового способу життя.

До заходів медичної реабілітації належать:

 • - консервативне і оперативне лікування;
 • - фізіотерапія;
 • - лікувальна фізкультура;
 • - грязелікування і бальнеолікування;
 • - загальнозміцнюючий і спеціальне санаторно-курортне лікування;
 • - протезування.

Медична реабілітація спрямована на повне або часткове відновлення або компенсацію тієї чи іншої порушеною або втраченої функції або на уповільнення прогресування захворювання. Право на безкоштовну медичну реабілітаційну допомогу закріплено законодавством про охорону здоров'я та праці.

Мета протезно-ортопедичної допомоги - пристосувати пацієнта до умов, що змінилися внаслідок травми або захворювання життєвих умов, фактично створити нове соціальне утворення - біотехнічних систему «людина - протез».

Професійна реабілітація включає комплекс заходів щодо професійної орієнтації, професійної підготовки та перепідготовки, підбору відповідної професії, забезпечення умов праці, що відповідають стану здоров'я, пристосуванню робочого місця до наявного дефекту і т.д.

Дана реабілітація передбачає навчання або перенавчання доступним формам праці, забезпечення необхідними індивідуальними технічними пристосуваннями для полегшення користування робочим інструментом, організацію для інвалідів спеціальних цехів і підприємств з полегшеними умовами праці і скороченим робочим днем.

Професійний аспект реабілітації традиційно на достатньому рівні розвивався в нашій країні як для хворих психоневрологічного профілю, так і соматичних хворих та інвалідів. Раніше діяли спеціальні цехи і ділянки для інвалідів, організовувалися і функціонували професійно-технічні училища та технікуми для них, широко застосовувався надомну працю. Однак з переходом до ринкової економіки становище з працевлаштуванням інвалідів різко погіршився.

В даний час професійне освіта та професійна підготовка даних груп населення ведеться в дуже обмеженому числі освітніх установ за спеціальностями, що не дозволяє інвалідам після навчання бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Важливе значення має форма отримання спеціальної освіти (очна, заочна, телекомунікаційне та ін.) І тип освітнього закладу.

Успіх професійної реабілітації багато в чому залежить від ефективності взаємодії структур, яке до сих пір не регламентовано будь-якими документами. Виняток становлять органи МСЕ і служба зайнятості.

Закріплена законом система квот і інших організаційно-правових механізмів працевлаштування осіб з обмеженнями життєдіяльності не є простим рішенням цієї проблеми, але вимагає подальшої роботи на федеральному і регіональному рівнях.

Участь даної категорії населення в трудовій діяльності має економічне і соціальне значення: твердження особистості, активізація громадянської позиції, усунення психологічних бар'єрів між інвалідами і здоровими, працездатними людьми.

У реабілітаційних центрах широко використовується метод трудової терапії, заснований на тонізуючому і активізує вплив праці на психофізіологічну сферу людини. Трудова терапія як метод відновного лікування має значення для поступового повернення хворих до звичайного життєвого ритму.

Соціальна реабілітація інвалідів - це система і процес відновлення здібностей до самостійної суспільної і семейнобитовой діяльності. Вона включає в себе соціально-средовую орієнтацію і соціально-побутову адаптацію.

Соціально-средовая орієнтація являє собою індивідуальний підбір доступних видів суспільної і родинно-побутової діяльності, а соціально-побутова адаптація визначає оптимальні режими громадської та сімейно-побутової діяльності в конкретних соціально-середовищних умовах і пристосування до них інваліда.

По суті справи, соціальну реабілітацію можна розглядати і як процес, і як мета, і як частина, і як всеосяжне ціле, бо процес відновлення здібностей інваліда до самостійної суспільної і родинно-побутової діяльності, то, що сьогодні називають соціальною реабілітацією, веде до інтеграції інваліда в суспільство і незалежної життєдіяльності.

Особливе значення в процесі соціальної реабілітації набувають технічні засоби реабілітації та допоміжні пристрої, пристосування житла і робочих місць до потреб інвалідів, технології соціально-побутової реабілітації.

Відносно новими напрямками в допомоги фізичним інвалідам можна вважати соціально-культурну реабілітацію засобами арттерапії. Фізична культура і спорт, які використовуються в реабілітаційну допомогу, а також впровадження методів «фізичної терапії», ерготерапії, кінезіотерапії оцінюються дослідниками як досить ефективні засоби.

Досвід інших країн свідчить про розвиток оккупаціональной терапії, терапії діяльністю, заняттями різного роду, що є сполучною ланкою в процесі реабілітації між охороною здоров'я та органами соціального забезпечення. Дані терміни (оккупаціо- нальная терапія, терапія зайнятістю, Ерготерапія, трудотерапія) по суті своїй означають одне або кілька дуже близьких явищ.

Основні моменти, на які впливають в процесі соціальної реабілітації, - це відношення хворого до свого фізичного недоліку, взаємини в колективі, соціальний статус і сімейні стосунки. Щоб підкреслити акцент або на внутрішніх резервах особистості, або на додаткові можливості середовища, соціальну реабілітацію позначають як соціально-особистісну і як соціокультурну, деякими авторами виділяється аксеологі- чеський напрямок реабілітації.

Вирішальне значення для успіху реабілітаційного процесу має колективна робота персоналу. Як приклад можна запропонувати британську модель організації реабілітаційних заходів, засновану на принципі роботи мультидисциплінарної бригади, члени якої працюють не окремо, а як єдина команда (бригада) з чіткою узгодженістю і координованість дій, тим самим забезпечуючи проблемний і цілеспрямований підхід. До складу бригади входять лікар, ерготерапевт, кінезотерапевт, медична сестра, соціальний працівник, психотерапевт, логотерапевт.

Бригадний підхід передбачає спільне проведення оглядів і оцінку стану хворого, ступеня порушення його функцій, створення адекватної середовища в залежності від потреб хворого, спільне обговорення хворих не рідше одного разу на тиждень, спільне визначення цілей і плану (при необхідності з пацієнтом і його близькими).

Одним з перспективних напрямків розвитку медико-соціальної реабілітації є взаємодія медичного персоналу лікувально-профілактичного закладу району та співробітників центру соціального обслуговування населення, посилення реабілітаційної спрямованості установ соціального захисту.

Нові методи надання реабілітаційної допомоги будуються не на основі етіології тієї чи іншої конкретної проблеми, а на потребах, які виникають у зв'язку з необхідністю вирішення даної проблеми.

В рамках нової європейської концепції допомоги при хронічних станах важливим фактором є підвищення ролі самого пацієнта, його сім'ї, найближчого оточення. Комплексна допомога при хронічних захворюваннях виходить за рамки офіційного сектора охорони здоров'я і охоплює різні групи населення та неурядові організації, а також державні галузі, що не відносяться до охорони здоров'я: житловий сектор, сільське господарство, транспорт, працевлаштування та ін.

Психологічна реабілітація - це вплив на психічну сферу хворого, на подолання в його свідомості уявлення про марність лікування. Ця форма реабілітації супроводжує весь цикл лікувально-відновлювальних заходів.

Педагогічна реабілітація - заходи виховного характеру, спрямовані на те, щоб хвора дитина опанував необхідними вміннями та навичками з самообслуговування, отримав шкільну освіту. Дуже важливо виробити у дитини психологічну впевненість у власній повноцінності і створити правильну професійну орієнтацію.

По відношенню до дорослих проводяться заходи, що передбачають їх підготовку до різних доступних видів діяльності, що створюють також впевненість в тому, що набуті знання в тій чи іншій області виявляться корисними в подальшому працевлаштуванні.

Особливу роль в реабілітації осіб з обмеженнями життєдіяльності грає проблема оцінки якості життя як інтегрального показника ефективності реабілітаційних заходів. Якість життя, незважаючи на варіабельність різних підходів в його оцінці, багатьма авторами визнається як універсальний показник, з можливістю застосування його в різних сферах, не тільки реабілітації осіб з обмеженнями життєдіяльності, а й в сервісі, менеджменті та маркетингу.

В останні роки активно розробляється теза актуалізації внутрішніх, резервних можливостей особистості в процесі реабілітації. Центральним питанням досліджень стає питання про сутність процесу реабілітації, про особистісні властивості людини, які складають його резерви, про механізми, що запускають ці резервні можливості в дію. Гуманістична позиція, що визнає реабілі- танта суб'єктом відновлення, повинна переважати у визначеннях медико-соціальної допомоги та реабілітації.

Потреба в саморозвитку, самоактуалізації - основоположна складова зрілої особистості, умова досягнення успіху, джерело активності. Численні сучасні дослідження показують, що для будь-якої людини взагалі і для людей з проблемами зокрема сприйняття життя виробляється завдяки власним активному, самоактуализирующимся досвіду.

Психологічні знання акцентують актуалізацію особистісних можливостей людини в процесі реабілітації. Резерви реабілітації не стільки в компенсації і заміщення, скільки у відновленні і порушення особистісного потенціалу, тому таким важливим виявляється теза про активність реабілітанта.

Процес інтеграції (від лат. Integratio - з'єднання, відновлення) являє собою об'єднання в єдине ціле раніше розрізнених частин і елементів системи на основі їх взаємозалежності і взаємодоповнюваності. В цілому соціальна інтеграція зводиться, по-перше, до об'єднання людей на основі існування загальних цінностей і взаємозалежності, а по-друге, до виникнення міжособистісних зв'язків, практик взаємодії, взаємної адаптації між соціальними групами і інтегрованими індивідами.

При цьому рівень інтеграції, з точки зору Е. Дюркгейма, визначається ступенем випробовується індивідом почуття приналежності до соціальної групи або колективу на підставі поділюваних норм, цінностей, переконань (1994).

З огляду на, що кожна людина має свою систему поглядів, цінностей, переваг, а процес інтеграції в суспільство передбачає насамперед організацію спільної діяльності на основі міжособистісних взаємодій, взаімоадаптірованія, можна визначити поняття «соціальна інтеграція особистості» як процес і одночасно систему включення індивіда в різні соціальні групи і відносини за допомогою організації спільної діяльності.

В цілому інтеграція - це процес, в ході якого не тільки індивід прагне максимально адаптуватися до життя в суспільстві, «вбудуватися» в його структуру, а й суспільство, в свою чергу, робить необхідні кроки для того, щоб пристосуватися до особливостей конкретного індивіда на основі принципів толерантності, об'єктивності, соціальної справедливості.

Соціальна інтеграція осіб з обмеженнями життєдіяльності в даний час означає процес і результат надання їм прав і реальних можливостей участі у всіх видах і формах соціокультурного життя нарівні і разом з іншими членами суспільства в умовах, що компенсують відхилення в розвитку і обмеження в можливостях.

Життєдіяльність людини, його взаємодія з навколишнім світом відбувається на декількох рівнях, серед яких виділяються біологічний (організменний), особистісний та соціальний. Порушення на рівнях взаємодії ведуть до обмежень життєдіяльності, відповідно до цих рівнями повинна будуватися реабілітаційна допомога, тобто вона повинна бути диференційованою і багаторівневою. Виділення рівнів взаємодії дозволяє оцінювати ефект реабілітаційної допомоги по досягненню позитивних ефектів на кожному рівні, в сукупності забезпечують медико-соціальне благополуччя і поліпшення якості життя.

При цьому треба, щоб характер допомоги не обмежувався рамками будь-якої моделі реабілітації, а був спрямований на усунення виявлених порушень на різних рівнях взаємодії індивіда. Вектор реабілітаційної допомоги підсумовує елементи медичного, психологічного, соціального, педагогічного, професійного впливу, усуваючи формують обмеження життєдіяльності несприятливі умови як внутрішнього (біологічного), так і зовнішнього (соціального) характеру, з орієнтацією на кінцевий медико-соціальний результат, що полягає в інтеграції індивідуума в суспільство.

Реабілітація як процес спрямована на вирішення завдань широкого діапазону - від прищеплення елементарних навичок соціальної компетенції до повної інтеграції людини з суспільством, вона є і результатом впливу, і результатом самоактуалізації особистості, і результатом зміни середовища, даючи можливість максимально повної реалізації індивідуальних можливостей людини.

Будучи комплексної, багаторівневої, етапною і динамічною системою взаємозалежних дій, реабілітація спрямована на відновлення людини в правах, статусі, здоров'я, дієздатності, у власних очах і перед обличчям оточуючих, а мета її в даний час - це відновлення соціального статусу інваліда, досягнення ним матеріальної незалежності і його соціальна адаптація шляхом відновлення або компенсації порушених або втрачених здібностей до виконання громадської, професійної та побутової діяльності в відповід твии з інтересами, урахуванням потенційних можливостей, створення умов для повернення індивіда до нормального соціального життєдіяльності.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 • 1. Охарактеризуйте основні особливості інвалідизації дорослого і дитячого населення Росії.
 • 2. Розкрийте сутність сучасних моделей інвалідності.
 • 3. Проаналізуйте основні законодавчі акти в галузі соціального захисту інвалідів в нашій країні і за кордоном.
 • 4. Опишіть державну систему МСЕ.
 • 5. Виділіть основні положення медико-соціальної реабілітації осіб з обмеженнями життєдіяльності.

ТЕМИ ДЛЯ ДОПОВІДЕЙ ТА РЕФЕРАТІВ

 • 1. Історія розвитку реабілітаційної допомоги в Росії.
 • 2. Соціокультурні аспекти інвалідності.
 • 3. Особливості інвалідності в сучасній Росії.
 • 4. Дитяча інвалідність в сучасній Росії.
 • 5. Порівняльний аналіз МКБ-10 і МКФ: сім'ї міжнародних класифікацій в області охорони здоров'я і соціального захисту.
 • 6. Критерії інвалідності, використовувані при проведенні МСЕ.
 • 7. Обмеження життєдіяльності та їх види.
 • 8. Система реабілітаційної допомоги особам з обмеженнями життєдіяльності в Росії.
 • 9. Сучасні технології реабілітації в дитячій практиці.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >