ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ

Поняття проектування в будь-якій людській діяльності бере свої витоки від латинського слова - кинутий вперед. До недавнього часу у вітчизняній практиці термін «проект» використовувався переважно в технічній сфері і з ним пов'язувалося уявлення про сукупності документації зі створення будь-яких споруд або будівель. Відповідно, розробка такої документації називалася проектуванням.

На Заході для позначення цього процесу використовується термін - дизайн (designing), а поняття "проект" (project) трактується більш широко. Латинське projicio перекладається як «кидаю вперед», «тримаю перед собою», projectus буквально означає «кинутий вперед». На сучасному етапі під проектом розуміється розумова конструкція якого-небудь зміни, яке заздалегідь сплановано і в принципі може бути здійснено. Така конструкція може постати у вигляді моделі, прототипу, прообразу, і в ній є неодмінний вольовий компонент - рішучість здійснити задумане зміна [40].

Аналіз літератури з соціальної роботи, соціології, управління, менеджменту, педагогіки дозволяє констатувати, що дане поняття має різноманітність трактувань визначення «проект» і «соціальний проект» (Табл. 14).

Таблиця 14.

Визначення поняття «проект» і «соціальний проект»

№ /

трактування терміна

Літературний джерело, автори

1.

Проект - система сформульованих в його рамках цілей, створюваних або модернізованих для їх реалізації фізичних об'єктів, технологічних процесів; технічної та організаційної документації для них, матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, а також управлінських рішень і заходів щодо їх виконання.

Управління проектами / За заг. ред. В. Д. Шапіро. - СПб .: два-три, 1996. [91]

2.

 • 1) Поняття «Проект» позначає комплекс взаємопов'язаних заходів, призначених для створення нових продуктів або послуг. Проект має новизною і неповторністю і має чітко визначений у часі початок і закінчення.
 • 2) Проект - це обмежений за часом цілеспрямована зміна окремої системи з встановленими вимогами до якості результатів, мож

Модульна програма для менеджерів: 17-модульна програма для менеджерів «Управління розвитком організації» /

Державний університет управління; НФПК-М- М .: Инфра-М, Модуль -1: Як працювати з модульною програмою / А.М. Зобов і ін. 1999.- 123с. [47]

Можна рамками витрати засобів ресурсів і специфічною організацією.

3.

Проект - документально оформлений образ майбутнього.

Управління розвитком школи / Под ред. М.М. Поташника, В.С. Лазарева. - М: Нова школа, 1995. Г921

4.

Проект - як спосіб представлення продукту, результату. Спосіб же досягнення результату зв'язується з поняттям «програми» (це «проект системи дій по реалізації проекту».

Мільман В.Е. Мета як спосіб проектування діяльності виз ьности // Систем н і дослідження: Методол. проблеми. Щорічник. 1986. - М .: Наука, 1987. [43]

5.

Проект - це сукупність певних дій, документів, попередніх текстів, задум для створення реального об'єкта, предмета, створення різного роду теоретичного продукту. Це завжди творча діяльність.

Нові педагогічні та інформаційні технології в системі утворений ія / П од ред. Е.С. Полат. - М .: Академія, 1999. [53]

6.

Проект - план, задум, майбутньої діяльності, викладений у формі текстового документа і (або) креслень, діаграм, розрахунків, макетів.

Бродський Ю.С. Концепція, моделі, програма розвитку школи: теоретичні основи і методи розробки. - Єкатеринбург: Изд-во УГПИ, 1993. - с.2. [І].

7.

Проект - точне і докладний планування роботи, яка повинна бути виконана для досягнення унікального заздалегідь визначеного результату в рамках заданих термінів і бюджету. Проект обмежений часом і несе в собі новизну.

Никифорова О.В. Управління проектами // Управління ДОП, 2009, № 1. [48]

8.

Проект - діяльність, спрямована на досягнення певних цілей при заданих обмеженнях за часом, коштами (ресурсів) і якістю кінцевих результатів.

Управління персоналом: Підручник для вузів / Під ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Єрьоміна. - 2-е изд., Псрсраб. і доп. - М: ЮНИТИ, 2002. -560 с. [90].

9.

Інноваційний проект - процес цілеспрямованої зміни або створення нової технічної чи соціально-економічної системи.

Модульна програма для менеджерів: 17-модульна програма для менеджерів «Управління розвитком організації» /

Державний університет управління; НФПК-М- М .: Инфра-М, Модуль -8: Управління програмами і проектами. 1999.-362с. [461

10.

Проект соціальний сукупність розрахунків для побудови соціального об'єкта по його моделі. Реалізація проекту вимагає: а) наявності задуму плану; б) управлінської концепції; в) розробки сукупності дій, виконавців і коштів не тільки визначення цілей, але і їх досягнення.

Основи соціального управління / Под ред. В.Н.Іванова. - М .: Вища школа, 2001. [58]

І.

Соціальний проект - це сконструйоване ініціатором проекту соціальне нововведення, (1) метою якого є створення, модернізація або підтримання в зміненій середовищі матеріальної або духовної цінності, (2) яке має просторово-часові і ресурсні кордону і (3) вплив, якого на людей визнається позитивним за своїм соціальним значенням.

 • 1. Управління проектами / За заг. ред. В. Д. Шапіро. - СПб. : Два три, 1996. [91]
 • 2. Мільман В.Е. Мета як спосіб проектування діяльності // Системні дослідження: Методол. проблеми. Щорічник. 1986. - М .: Наука, 1987. [43]
 • 3. Бріглебб Т. Рурська область: прорив на Заході // Deutschland, 1999, №4. [9]

12.

Соціальний проект - це цільова авторська конструкція позитивного соціального нововведення в умовах обмежених ресурсів його здійснення. Тут теж звернено увагу на тезаурус ініціатора проекту ( «цільова авторська конструкція»).

Луків В.А. Соціальне проектування. - М .: Изд-во МГСА: Флінта, 2003. [40]

13.

соціальний проект

Пагрушев В.І. основи загальної

виражена у відповідній знаковій формі ідеальна модель сконструйованого відповідно до заданими вимогами і наміченого до побудови соціального об'єкта.

теорії соціальних технологій. - М .: ІКАР, 2008. [59]

14.

Соціальний проект - це інструмент управління змінами, як в суспільстві, так і в бізнесі, а значить: Соціальний проект - це ефективний засіб підвищення життєздатності системи в умовах нестабільного середовища.

Куликова Н.В. Розвиток методології управління соціальними проектами // Російський економічний конгрес, 2009. [38]

15.

Соціальний проект - створення нового або реконструкція, наявного об'єкта, що виконує важливу соціокультурну функцію. Це може бути школа, лікарня, спортивний комплекс, але в якості об'єкта проектування можуть виступати також соціальні зв'язки і відносини.

Тощенко Ж., Айтов Н.А., Лапін Н.І. Соціальне проектування. - М., 1982. [89]

16.

Соціальний проект ідеальна модель майбутнього соціального об'єкта.

Кузнецов О.В., Іванов А.В. Основи соціального управління / Под ред. проф. Е.Д. Богатирьова. - М .: Фінакадемії, 2008. Ч.2.- С. 31.Г341

17.

Проект соціальної роботи розуміється як система: 1) сформульованих проектних цілей; 2) створюваних для цих цілей соціальних установ, фізичних об'єктів, систем соціального захисту; 3) розробляються і затверджуються відповідних документів - програм, планів, розрахунків, кошторисів та ін.); 4) розраховуються необхідних

Менеджмент соціальної роботи / За ред. Е. І. Комарової та А.І.Войтенко. - М .: ВЛАДОС, 2001.-С.83. [41].

ресурсів - матеріальних, фінансових, трудових, тимчасових; 5) комплекс управлінських рішень, заходів (заходів) по

ппгтіжпнію Пепі

Проект можна визначити як документ, що відображає діяльність з розробки та реалізації нововведень, спрямований на ефективність і результативність установи.

Дані чотири характеристики відрізняють проекти від інших видів планів:

 • • мають образ бажаного майбутнього;
 • • спрямовані на досягнення конкретних цілей;
 • • включають в себе координоване виконання взаємопов'язаних дій;
 • • мають обмежену протяжність у часі, з певним початком і кінцем;
 • • мають обмежені конкретні ресурси (фінанси, люди);
 • • всі певною мірою неповторні й унікальні. Зміст соціального проекту становить

сконструйовані параметри організації соціальних зв'язків, що включає щонайменше 3 типи компонентів: а) суб'єкти зв'язків, індивідуальні та групові; б) самі зв'язку, взаємодії, їх структура, організаційні форми; в) речові і духовні компоненти [4].

Пряме призначення соціального проекту - ідеальне формування соціального життя, життєвого простору в бажаному напрямку. Тому соціальний проект є нормативною моделлю. Однак, сам по собі він не зобов'язує до дії, хоча і здатний спонукати до нього. Тільки прийняття проекту до його реалізації надає йому директивний характер.

В.А.Луков зазначає, різноманіття предметних областей, в яких може використовуватися соціальне проектування, дає простір для здійснення задумів, застосування кваліфікації та організованості учасників на самих різних рівнях [40].

Практи ческие завдання:

 • 1. Робота в робочому зошиті. Виконайте завдання за темою 8. Розкрийте зміст терміна «проект» і «соціальний проект». Обгрунтуйте відповіді.
 • 2. Використовуючи режим групової роботи (по 5-7 чоловік), проаналізуйте наведені визначення «проект» і «соціальний проект» (Табл. 14) і дайте відповідь на питання: чому кожен автор, формулюючи поняття, акцентує увагу на окремі ознаки, а не на все одночасно? Розкрийте сутність кожного поняття.
 • 3. Використовуючи режим групової роботи (по 5-7 чоловік), визначте коло соціальних процесів, ситуацій в установах соціального забезпечення населення.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >