ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

В кінці XX століття і початку XXI століття в Росії стали використовувати метод проектів при організації освітнього процесу.

Г.Л. Ільїн (1993) розрізняє проектне навчання і проективне освіту. Проектне навчання ( «метод проектів») являє собою навчання в ході складання і виконання проектів, тобто певних навчальних завдань, в процесі виконання яких здобуваються знання і вміння [21].

Г.Л. Ільїн в своїх дослідженнях користується терміном «проектне освіту»: «... проектування в проектному освіту передбачає не рішення готових завдань, а генерацію, формулювання та розробку ідей, задумів і проектів в широкому соціальному контексті, як проблем, що виникають в самій соціального життя і до того, як вони набувають форму технічних завдань. Проектне освіту, як і проектне навчання, передбачає складання проектів, але ці проекти не носять навчального характеру, а беруться з потреб соціального життя і, можливо, особистому житті і досвіду того, хто навчається, вибираються і формулюються самим учням і виконуються не в ході навчальної діяльності, а за допомогою навчальної діяльності »[21].

Г.Л. Ільїн відзначає, що «... проект в проектному освіту відрізняється від проекту в проектному навчанні не тільки масштабом (навчальна діяльність і життєдіяльність), а й місцем в структурі освітньої діяльності людини: в методі проектів - проект - засіб навчання, засіб засвоєння певного навчального матеріалу; в проектному освіті - розробка проекту - мета навчання »[21].

Характеризуючи відміну проектованого освіти, Г.Л. Ільїн відзначає наступні:

 • - втрата провідної ролі викладача; учень стає справжнім суб'єктом процесу освіти - він сам відбирає потрібну йому інформацію, сам визначає ес необхідність, виходячи із задуму проекту;
 • - відсутність набору готових систематизованих знань, що підлягають засвоєнню;
 • - основним елементом навчального процесу стає не знання, а інформація; в процесі роботи з інформацією в учнів розвивається здатність створювати і витягувати з ніс знання. З даного положення випливає висновок, що інформаційна культура і проектна мають тісний, нерозривний зв'язок [21].

У зв'язку з вищесказаним проективне освіту слід розглядати як форму особистісного розвитку; це утворення індивідуальне, розраховане на творчо орієнтованих людей.

Г Л. Ільїн підтримує критичне ставлення до застосування методу проектів як основного методу шкільного навчання: «Метод проектів не може замінити необхідне шкільне навчання. Метод проектів - це не стільки метод, службовець засвоєнню знань, скільки метод їх використання. Але перш, ніж використовувати знання, треба їх засвоїти Метод проектів справедливо критикувався тому, що він застосовувався в умовах найменш для цього придатних - в умовах початкової та середньої школи, тоді як справжньої областю його застосування повинна бути, перш за все, послесреднего, вищої і післядипломної освіти [21].

У практиці соціальних і освітніх установ цей метод використовується не тільки на завершальному етапі навчання, а й на проміжних. З появою комп'ютерних класів (техніки) і розвитком комп'ютерних технологій формується новий напрям у створенні проектів - комп'ютерні проекти.

Фрей в книзі «Проектний метод» (1997) під поняттям методу проектів передбачає шлях, по якому йдуть навчальні і ті, яких навчають, розробляючи проект. Він виділяє 17 відмінних рис проектного методу. Наприклад, учасники проекту підхоплюють проектну ініціативу від кого-небудь або з життя, домовляються один з одним про форму навчання, розвивають проектну ініціативу і доводять до відома всіх, організують себе на справу, інформують одна одну про хід роботи, вступають в дискусії і ін. [97].

Н.Г. Чернілова (1997) розглядає проектне навчання як розвиваюче, що базується на послідовному виконанні комплексних навчальних проектів з інформаційними паузами для засвоєння базових теоретичних знань [97].

І.В. Цвєткова (1999) метод проектів розглядає як спосіб організації педагогічного процесу, заснованого на взаємодії педагога і вихованця між собою і навколишнім середовищем в ході реалізації проекту - поетапної практичної діяльності по досягненню намічених цілей [95].

Т. Новикова (2000) розглядає метод проектів як така організація навчання, при якій учні набувають знання в процесі планування і виконання практичних завдань проектів [52].

Трактування сутності методу проектів з урахуванням розширення сфери застосування методу від навчання до виховання, розвитку особистості дитини - спосіб організації педагогічного процесу, заснованого на взаємодії педагога і вихованця між собою і навколишнім середовищем в ході реалізації проекту - поетапної практичної діяльності по досягненню намічених цілей.

Метод проектів у педагогіці М. Монтессорі широко використовується в соціальних і освітніх установах.

Проектна діяльність - колективна творча діяльність дітей і дорослих, спрямована на власне пізнання навколишнього світу.

Колективна творчість немислимо без злагодженої взаємодії і підтримки будь-якого, навіть самого маленького людського зусилля або проблиску думки. Участь в проекті - це безпрограшна змагання з самим собою. Воно дає можливість проявити себе, зміцнити і зберегти почуття власної гідності і дитині, і дорослому, навіть якщо він слабкий фізично або творчо. Колективна творча діяльність спонукає до індивідуального росту, напруженою і радісною роботі. Людину можуть відвідати миті духовного підйому і натхнення. При такому укладі життя діти виростають пристосовуючись, а перетворюючи світ навколо себе [93].

Основу проектної діяльності становлять основні принципи:

- Принцип вікової періодизації.

М. Монтессорі називає дитину у віці від 3 до 5 років активним будівельником самого себе. Малюк хотів би чіпати предмети, які він бачить, і чути, як називають їх дорослі. Він хотів би багато і різноманітно рухатися, працювати руками. Він невпинно розмовляє з людьми, наповнюючи свій словниковий запас. Малюк хотів би сам вибирати речі і предмет своєї діяльності, сам себе обслуговувати, проявляти максимум незалежності від дорослого.

Від 5 до 8 років дитина стає на позицію дослідника навколишнього світу. Відбувається орієнтація на світ за допомогою власної діяльності, створення за допомогою уяви його цілісної картини. Це період активного становлення соціальних відносин між дітьми, дітьми та дорослими, близькими і далекими. Дитину цікавлять явища навколишнього світу. Він готовий до вирішення проблемних завдань, здатний інтегрувати, зіставляти і диференціювати.

Бажання вчитися у дітей старшого дошкільного віку вже не є спробами випробувати і вдосконалити самого себе. Тепер вчення набуває соціальної значущості, Г.Є. перемагає прагнення «зрівнятися в освіті» (як казав Л. М. Толстой) з іншими людьми, більше старшими і досвідченішими в інтелектуальному відношенні. Діти задають багато питань про навколишній світ, постійно порівнюють і аналізують відбуваються явища навколишнього середовища і соціальних відносин. Вони із задоволенням описують за допомогою мови та інших засобів комунікацій події свого життя, і роблять не завжди успішні спроби словами пояснити іншим свої почуття і переживання, своє особисте ставлення до предметів навчальної діяльності. Значить, задовольнити дослідний мотив дитини можна через організацію реальних умов, що дозволяють йому оволодіти відповідним досвідом культурного поведінки.

 • - Принцип «Допоможи мені зробити це самому». Всю активність педагоги віддають дитині. Це найважливіша умова свободи. Чим вільніше дитина, тим більше самостійності виробляється в ньому, а самостійність основа людської гідності. М. Монтессорі розуміє свободу дитини не як вседозволеність, відсутність кордонів, а як свободу цілеспрямованій діяльності пізнання.
 • - Принцип актуальності і найближчого розвитку Л.С. Виготський бачив рух дитини від зони його актуального розвитку до зони найближчого розвитку як шлях від наочної ситуації до абстрагування. Він писав, що зона найближчого розвитку дитини характеризує різницю між тим, на що дитина здатна самостійно, і тим, на що він здатний за допомогою дорослих. Тому, створюючи проектну середу в групі, вихователь повинен враховувати, щоб вона працювала на розвиток обох зон.
 • - Принцип відкриття світу в логіці від конкретного до абстрактного через роботу руки і потоншення почуттів.

М. Монтессорі пише, що завдяки контакту з оточенням і власними дослідженнями дитини формується запас понять. Без цього запасу втрачається здатність до абстрагування. Контакт відбувається за допомогою органів почуттів і рухів. Рух до розвитку інтелекту відбувається в певній логіці, яку задає педагог.

«Дослідити навколишній світ - це значить діяти в ньому як« дослідник »: зіставляти, порівнювати, аналізувати, накопичувати інформацію», - пише Е. Хилтунен [93].

Програма метапредмета «Космічне виховання» передбачає збереження і підтримку дитячого сприйняття світу як єдиного цілого, і отримання первинних відомостей з біології, астрономії, геології, історії, географії, анатомії і інформатики. Діти багато працюють з книгами, довідниками, енциклопедіями, дидактичними матеріалами. Висловлюють свої думки різними способами за допомогою письма, мови, живопису, малюнка, скульптури, жестів та ін. Спільно з дорослими готують доповіді на різні теми у вільний час або вдома. Доповіді можуть оформлятися за допомогою письма, малюнка, схем, у вигляді рефератів, альбомів або книжок. Робота розповідається (презентується) на інформаційному колі. Всі слухачі задають доповідачу питання і кращі питання відзначаються.

Істотне місце в житті дитини займає робота в цій лабораторії, де він ставить досліди, описує або замальовує результати своїх спостережень.

Всі ці форми роботи можуть об'єднуватися в проектній діяльності. Особливості організації проектної діяльності в педагогіці М. Монтессорі:

 • 1. Створення ради проекту. У ньому за бажанням беруть участь діти, дорослі, у яких є свої ідеї. Всі ці ідеї висловлюються на колі і обговорюються. Рада проекту продумує майбутню роботу і керує нею, відповідає за неї. Важливо, щоб всі, про що мріяли і діти, і дорослі, здійснилося.
 • 2. Проект може тривати не більше тижня і закінчується святковим фіналом, в якому бере участь весь дитячий сад або школа.
 • 3. Обговорення проекту в колі на наступний день включає 3

частини:

 • - Що було добре?
 • - Що було погано?
 • - Що треба зробити, щоб наступного разу вийшло краще? [93].

Таким чином, проектна діяльність - обговорюється, організовується і аналізується колективом дітей і дорослих. За допомогою уяви і власної діяльності вони створюють більш-менш повний образ природи і культури, а також свого місця в соціальному оточенні.

Практичні завдання:

1 .Використовуючи режим групової роботи (по 5-7 чоловік), продумайте освітній проект, що реалізуються в установах соціального забезпечення населення, з урахуванням принципів і ідей М. Монгессорі.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >