ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА ДОДАТКОВОГО ОСВІТИ

Нормативні основи реалізації додаткової загальноосвітньої програми

Додаткова освіта в сучасному російському освітньому просторі забезпечує безперервність освіти, грає важливу роль в реалізації концепції навчання протягом усього життя. Відкритість людини новим ідеям, рішенням, можливість реалізації свого потенціалу в будь-якому віці, вис залежності від місця, часу і обставин, розширює традиційні уявлення про способи і методи навчання. У зв'язку з цими особливостями додаткову освіту не є рівнем освіти і нс може мати певних державних освітніх стандартів.

Однак згідно з Федеральним законом № 273 «Про освіту в Російській Федерації» 170 , освітня організація додаткової освіти в якості основної мети здійснює освітню діяльність за додатковими загальноосвітніми програмами (стаття 23), т. Е. Як і у всіх освітніх організаціях освітній процес в них регламентують освітні програми, які визначають зміст освіти (стаття 12, пункт 1).

Даний закон дасть нормативне визначення поняття «освітня програма» - комплекс основних характеристик освіти (обсяг, зміст, плановані результати), організаціоннопедагогіческіх умов і у випадках, передбачених цим

Федеральним законом, форм атестації. Освітня програма повинна бути представлена у вигляді навчального плану, календарного навчального графіка, робочих програм навчальних предметів, курсів, дисциплін (модулів), інших компонентів, а також оціночних і методичних матеріалів (стаття 2, пункт 9). Оскільки в законі немає прямого визначення поняття «додаткова загальноосвітня програма», на неї поширюються всі вищезгадані характеристики.

Зафіксоване на законодавчому рівні поняття «освітня програма» визначає сутність і задає структуру додаткової загальноосвітньої програми, яка повинна відображати педагогічну концепцію педагога-розробника, створювати цілісні уявлення про зміст пропонованого дітям навчального матеріалу, плановані результати його освоєння і методиках їх виявлення і оцінки. Додаткова загальноосвітня програма - це нормативний документ, що визначає зміст освіти і технології його передачі; програма, що реалізується за межами основних освітніх програм і право-вані на вирішення завдань формування загальної культури особистості, адаптації її до життя в суспільстві, створення основи для усвідомленого вибору і освоєння професійних освітніх програм.

Як зазначає Б. В. Купріянов, на освітні програми поширюються всі общспсдагогічсскіе принципи (наочність, системність, послідовність і т. Д.). Однак при реалізації цих принципів в організаціях додаткової освіти яскраво проявляється диалектичность. Зокрема, врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей передбачає не тільки відповідність навчального матеріалу віковим нормам, але можливість значного випередження окремими учнями своїх однолітків і навіть старших за віком учнів в освоєнні змісту освіти [1] .

Відповідно до Концепції розвитку додаткової освіти дітей [2] на сучасному етапі зміст додаткових освітніх програм орієнтовано на:

 • - створення необхідних умов для особистісного розвитку учнів, позитивної соціалізації та професійного самовизначення;
 • - задоволення індивідуальних потреб учнів в інтелектуальному, художньо-естетичному, моральному розвитку, а також в заняттях фізичною культурою і спортом, науково-технічним творчістю;
 • - формування і розвиток творчих здібностей учнів, виявлення, розвиток і підтримку талановитих учнів;
 • - забезпечення духовно-морального, громадянського, патріотичного, трудового виховання учнів;
 • - формування культури здорового і безпечного способу життя, зміцнення здоров'я учнів;
 • - підготовку спортивного резерву та спортсменів високого класу в відповідно до федеральних стандартами спортивної підготовки, в тому числі з числа учнів з обмеженими можливостями здоров'я, дітей-інвалідів ».

Установи додаткової освіти дітей в даний час можуть реалізовувати чотири види освітніх програм. Два види додаткових загальноосвітніх програм (предпро- фсссіональнис додаткові освітні програми, загальнорозвиваючі додаткові освітні програми), програми дошкільної освіти та програми професійного навчання.

Специфікою освітніх програм в організаціях додаткового ного освіти є характер нормативного регулювання. Зокрема, в цій сфері освіти федеральні державні освітні стандарти діють виключно по відношенню до програм дошкільної освіти, а федеральні державні вимоги - до додаткових предпрофессіонал'ним програмами.

Общеразвивающие додаткові освітні програми спрямовані на:

 • - створення базових основ освіченості і рішення задач формування загальної культури учня, розширення його знань про світ і про себе;
 • - задоволення пізнавального інтересу і розширення інформованості учнів в конкретній освітній галузі;
 • - оптимальний розвиток особистості на основі педагогічної підтримки індивідуальності учня (здібностей, інтересів, схильностей) в умовах спеціально організованої освітньої діяльності;
 • - накопичення учнями соціального досвіду, збагачення навичками спілкування і спільної діяльності в процесі освоєння програми.

Додаткові загальноосвітні загально програми, як зазначає Л. Н. Буйлова, являють собою систему знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток і виховання особистості, необхідне для повноцінної життєдіяльності в сучасному суспільстві. Ці програми дозволяють формувати багатогранні якості особистості, залучити учнів до загальнолюдських цінностей, придбати і максимально реалізувати потребу в пізнанні і творчості, самореалізуватися і самовизначитися особистісно і підготуватися до самостійної трудової діяльності [3] .

На думку Б. В. Купріянова, общеразвивающими можна вважати програми додаткової освіти, при освоєнні яких у дитини формуються компетенції здійснювати універсальні дії:

 • - особистісні (самовизначення, смислообразованіе, морально-етичної орієнтації);
 • - регулятивні (цілепокладання, планування, прогнозування, контроль, корекція, оцінка, саморегуляція);
 • - пізнавальні (загальнонавчальних, логічні дії, а також дії постановки і рішення проблем);
 • - комунікативні (планування співробітництва, постановка питань - ініціативне співробітництво в пошуку і зборі інформації, вирішення конфліктів, управління поведінкою партнера - контроль, корекція, оцінка дій партнера, досить повне і точне вираження своїх думок відповідно до завдань і умовами комунікації) | 74 .

Федеральний закон «Про освіту в Російській Федерації» передбачає в організаціях додаткової освіти реалізацію загальнорозвиваючих додаткових освітніх програм (на відміну від прсдпрофсссіональних) не тільки для дітей, а й для дорослих. В області фізкультури і спорту, а також в області мистецтва загально додаткові освітні програми взаємопов'язані з предпрофессиональное програмами.

В особливу групу виділено додаткові загально програми, що мають на меті підготовку неповнолітніх учнів до військової чи іншої державній службі, в тому числі до державної служби російського козацтва. Такий підхід створює сприятливі умови для вільного професійного самовизначення зростаючої людини. Віднесення названих програм до общеразвивающим підкреслює також виховний характер цього різновиду додаткової освіти. [4]

В організаціях додаткової освіти можуть бути реалізовані освітні програми дошкільної освіти, які спрямовані «на різнобічний розвиток дітей дошкільного віку з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей, в тому числі досягнення дітьми дошкільного віку рівня розвитку, необхідного і достатнього для успішного освоєння ними програм початкової загальної освіти » 175 . Специфіка програм дошкільної освіти в організаціях додаткової освіти полягає в необхідності відмови від дублювання змісту, що реалізується в організаціях дошкільної освіти та в загальноосвітніх організаціях (в програмах початкової загальної освіти). При реалізації програм дошкільної освіти, в тому числі в організаціях додаткової освіти, Федеральний закон орієнтує педагогів на здійснення індивідуального підходу і врахування специфічних для дітей дошкільного віку видів діяльності.

Таким чином, відмітними особливостями додаткових загальнорозвиваючих програм є:

 • - переважання розвитку загальних здібностей особистості над спеціальними;
 • - пріоритет розвитку універсальних навчальних дій;
 • - розвиток загальної культури, а також пізнавальної, фізичної, соціальної, творчої активності особистості;
 • - розвиток мобільності та адаптивних здібностей особистості.

Предпрофессиональное додаткові освітні програми охоплюють освіту в галузі мистецтва і в області фізичної культури і спорту та реалізуються виключно для дітей. Зміст програм відповідно до федеральними державними вимогами або федеральними стандартами спортивної підготовки розробляються і затверджуються організацією додаткової освіти. В області фізкультури і спорту, в області мистецтва предпрофессиональное програми додаткової освіти передують професійні освітні програми.

Федеральні стандарти спортивної підготовки встановлюються Федеральним законом № 329-ФЗ «Про фізичну культуру і спорт в Російській Федерації». Згідно зі статтею 33 вищеназваного закону, «в Російській Федерації з кожного виду спорту (за винятком військово-прикладних, службово-прикладних та національних видів спорту), внесеного до Всеросійського реєстру видів спорту, встановлюються федеральні стандарти спортивної підготовки, обов'язкові при розробці та реалізації програм спортивної підготовки » 176 .

В області регламентації змісту освіти по предпро- професійним додатковими освітніми програмами важливі наступні положення стандартів спортивної підготовки:

 • 1) вимоги до структури та змісту програм спортивної підготовки, в тому числі до освоєння їх теоретичних і практичних розділів стосовно кожного етапу спортивної підготовки;
 • 2) нормативи фізичної підготовки і інші спортивні нормативи з урахуванням віку, статі осіб, що проходять спортивну підготовку, особливостей виду спорту (спортивних дисциплін);
 • 3) вимоги до участі осіб, що проходять спортивну підготовку, і осіб, її здійснюють, в спортивних змаганнях, передбачених відповідно до реалізованої програмою спортивної підготовки;
 • 4) вимоги до результатів реалізації програм спортивної підготовки на кожному з етапів спортивної підготовки;
 • 5) особливості здійснення спортивної підготовки за окремими спортивних дисциплінах відповідного виду спорту;
 • 6) вимоги до умов реалізації програм спортивної підготовки, в тому числі кадрам, матеріально-технічній базі та інфраструктурі організацій, що здійснюють спортивну підготовку, і інших умов.

Додаткові прсдпрофессіональнис програми в галузі фізичної культури і спорту, в області мистецтва передбачають виявлення обдарованих дітей і створення умов для їх відповідної освіти. У першому випадку - фізичного виховання і фізичного розвитку, отримання ними початкових знань, умінь, навичок в галузі фізичної культури і спорту (в тому числі обраного виду спорту), підготовку до освоєння етапів спортивної підготовки. У другому - художньої освіти та естетичного виховання, набуття ними знань, умінь, навичок в області обраного виду мистецтв, досвіду творчої діяльності та здійснення їх підготовки до отримання професійної освіти в галузі мистецтва.

Специфічними особливостями додаткових предпрофессиональное програм є:

 • - нормативна регламентованість,
 • - особливий порядок набору,
 • - особливий порядок атестації учнів.

Для регламентації додаткових предпрофессиональное програм законодавчо визначені федеральні державні вимоги, які включають обов'язкові вимоги до мінімуму змісту, структурі додаткових предпрофессиональное програм, умов їх реалізації та термінами навчання за цими програмами.

Прийом на навчання за додатковими предпрофессиональное програмами (в області фізичної культури і спорту, в області мистецтва) проводиться на підставі результатів індивідуального добору. Призначення такого відбору - виявити тих, хто має необхідні для освоєння відповідної освітньої програми здатності (творчі здібності, фізичні дані, здатності в області фізичної культури і спорту). Освоєння додаткових предпрофессиональное програм завершується підсумковою атестацією учнів.

Порядок такого відбору та форми і порядок проведення підсумкової атестації за додатковими прсдпрофессіональним програм визначають Міністерство культури (федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері культури) і Міністерство спорту (федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з виробленні державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері фізичної культури і спорту), погоджує порядок Міністерство освіти і науки (федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері освіти).

Федеральний закон «Про освіту в Російській Федерації» передбачає можливість інтеграції додаткових предпрофессиональное програм (в області фізичної культури і спорту та в області мистецтва) з програмами основної загальної та середньої загальної освіти (інтегровані освітні програми в галузі фізичної культури і спорту або в галузі мистецтва) . Інтегровані освітні програми в галузі мистецтва спрямовані на створення умов для художньої освіти та естетичного виховання осіб, що володіють видатними творчими здібностями.

Рішенням актуального завдання диференціації, індивідуалізації додаткової освіти при задоволенні різнорівневих освітніх потреб є створення індивідуальних освітніх маршрутів. Аналіз педагогічної літератури показує, що немає єдиної думки про поняття «індивідуальний освітній маршрут». Часто його ототожнюють з поняттям «індивідуальна освітня траєкторія». У будь-якому випадку мається на увазі структурована програма дій вихованця на деякому фіксованому етапі навчання.

Тимчасова структура індивідуального освітнього маршруту визначає відрізок навчального часу, відведеного на індивідуальне навчання і виховання, фіксує загальний термін виконання (передбачає, наприклад, прискорений або уповільнений темп освоєння дитиною додаткової загальноосвітньої програми, враховує зовнішні обставини його життя і т. Д.).

Змістовна структура індивідуального освітнього маршруту заснована на виборі тематичних модулів додаткової загальноосвітньої програми, що включаються в освітній маршрут.

У контролюючу структуру індивідуального освітнього маршруту входять поточний контроль, звіт про виконання тематичних модулів і підсумкова фіксація досягнень в варіативної формі.

Створити індивідуальний маршрут для дитини можна тільки за умови ведення моніторингу, відстеження результатів, виявленні специфіки обдарованості або причин неуспішне ™ (в цьому випадку освітній маршрут стане умовою здійснення його психолого-педагогічної підтримки і супроводу).

Індивідуальний освітній маршрут вихованця (як документ) в об'єднанні додаткової освіти може включати такі складові:

 • - узагальнена характеристика вихованця (результати комплексної діагностики);
 • - перелік знань і умінь в рамках додаткової загальноосвітньої програми дитячого об'єднання;
 • - перелік знань, умінь, розвиток якостей, набуття практичного досвіду для поглибленого вивчення даної області, напрямки;
 • - перелік творчих завдань по кожній темі програми;
 • - перелік спеціальностей, які існують в цій галузі діяльності;
 • - перелік установ професійної освіти в конкретній сфері діяльності;
 • - результати педагогічного моніторингу;
 • - індивідуальний портфель досягнень дитини.

Індивідуальна освітня програма може реалізовуватися в ході групових індивідуальних занять, а так само в процесі самостійної роботи вихованця.

 • [1] Купріянов Б. В. Нормативні основи освітніх програм в організаціях додаткової освіти [Електронний ресурс]. - URL: http://ipk74.ru/kaflo/kvdo/download/32/(дата звернення: 11.09.2015).
 • [2] Концепція розвитку додаткової освіти дітей від 4 вересня 2014 р № тисяча сімсот двадцять шість-р [Електронний ресурс]. - URL: httpi.Vgovemment.ru/media/flles.'ipA lNW42XOA.pdf (дата звернення: 10.09.2015).
 • [3] Бутова Л. М. Сучасні підходи до розробки додаткових общеобразовательнихобщеразвівающіх програм // Молодий вчений. - 2015. - № 15. - С. 568.
 • [4] Купріянов Б. В. Нормативні основи освітніх програм в організаціях додаткової освіти [Електронний ресурс]. - URL: http://ipk74.ru/kafio/kvdo/download/32/(дата звернення: 11.09.2015).
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >