ДОДАТОК 5 ФРАГМЕНТ ОСВІТНЬО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ «МОТОСПОРТ - ШЛЯХ В ПРОФЕСІЮ» ПЕДАГОГА ДОДАТКОВОГО УТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЮ (ЮНАЦЬКОГО) ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ «АВТОМОТОЦЕНТР» НОВОСИБІРСЬКОЇ ОБЛАСТІ І. О. ШВЕЦЯ

Велику роль у формуванні особистості підлітків, розвитку технічних здібностей, адаптації їх у сучасних соціальних умовах грають заняття технічними видами спорту. Технічні види спорту фізично загартовують людину, виробляючи у нього високі морально-вольові якості, виховують працьовитість, сприяють розвитку компетенцій у сфері техніки і технології, формують вміння та навички майстерно володіти транспортними засобами, що в більшій мерс сприяє підготовці молоді до захисту Вітчизни.

Мотоспорт на відміну від інших видів технічної творчості має свою специфіку та особливості: це такий вид спорту, яким підліток може активно займатися цілий рік, що створює можливість для безперервного вдосконалення його компетенцій в сфері обслуговування, ремонту і експлуатації технічних засобів.

Мотоспорт включає з себе кілька напрямків діяльності актуальних для сучасних підлітків: мотомногоборье, скийоринг - екіпаж мотоцикліста й лижника. Наприклад, скийоринг, один з нових видів мотоспорту - загартовує фізично, дає можливість удосконалювати свою спортивну майстерність, вчить працювати в команді, довіряти і відчувати партнера.

Заняття мотоспортом дозволяють підліткам нс тільки опанувати технікою водіння мотоцикла в різних умовах дорожньо транспортної середовища, а й набути навичок роботи з слюсарним інструментом, навчитися тонкощам регулювання двигуна і ходової частини мотоцикла, освоїти роботу на різних металообробних верстатах і оволодіти основами зварювальних робіт.

Спрямованість додаткової загальноосвітньої (загальнорозвиваючу) програми «Мотоспорт - шлях в професію» - технічна, програма орієнтована на розвиток технічних здібностей підлітків за допомогою освоєння теорії і практики обслуговування і водіння мототсхнікі. В процесі освоєння даної програми створюються необхідні організаційно-педагогічні умови для творчої самореалізації учнів у сфері технічної творчості та професійного самовизначення.

За змістом програма фактично є предпрофіль- ної, т. К. Її зміст і рівень освоєння системи знань в сфері обслуговування і управління транспортного засобу відповідають вимогам, що пред'являються до базових компетенцій таких робітничих професій, як: слюсар по ремонту транспортного засобу, водій мототранспортних засобів, контролер технічного стану автомототранспортних засобів (моторолер, причіп, механізми, змонтовані на базі тракторів, дорожні машини). Ті, що навчаються опановують такими базовими компетенціями, як: ремонт, складання та регулювання, випробування агрегатів, вузлів і приладів мототранспортних засобів середньої складності з технічного обслуговування; виявлення та усунення несправностей у роботі вузлів, механізмів і приладів мототранспортних засобів, зняття і установка нескладної освітлювальної апаратури та іншого електрообладнання, виявлення і усунення дрібних несправностей електрообладнання.

При розробці структурно-змістовної моделі програми враховані новітні досягнення мотоконструірованія, зміни в правилах змагань з мотоспорту і системі правил дорожнього руху.

Вивчення правил дорожнього руху в процесі занять мотоспортом в підлітковому повернення - одна з ефективних заходів щодо забезпечення безпеки на дорозі, підвищення якості підготовки майбутніх водіїв. Розвиток «почуття мотоцикла і дороги», дозволяє хлопцям правильно реагувати в різних ситуаціях, що виникають на дорозі, довести техніку управління мотоциклом в екстремальних ситуаціях до досконалості, а також виробити здатність інтуїтивно прогнозувати розвиток дорожньої ситуації і правильно в ній орієнтуватися. Крім формування спеціальних компетентностей в управлінні транспортним засобом, заняття в дитячому об'єднанні дають підліткам можливість розвинути пізнавальну, інформаційно-комунікативну, соціальну та організаційну сфери особистості.

Актуальність програми «Мотоспорт - шлях в професію» обумовлена соціально-економічними і освітніми потребами підлітків, які проживають в сільській місцевості. В умовах сільської місцевості серед населення особливого значення набувають навички технічного обслуговування мототехніки, т. К. Готовність до самостійного ремонту транспортного засобу, керування ним є життєвою необхідністю. У підлітків, які освоюють мотоконструірованіе, формується система уявлень про соціально-економічні можливості застосування технічних засобів в умовах тієї місцевості, де вони проживають, формується модель соціальної поведінки людини праці.

Актуальність програми «Мотоспорт - шлях в професію» також пов'язана з вирішенням проблем профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, формування здорового способу життя дітей та підлітків за допомогою включення їх в активну практико- орієнтовану діяльність з технічного обслуговування і водіння мототехніки, мотоконстуірованію.

Концептуальною ідеєю додаткової загальноосвітньої програми «Мотоспорт - дорога в професію» є ідея виховання засобами мотоспорту підлітка, здатного до творчої і трудової самореалізації, професійного самовизначення.

Дана ідея реалізується в освітньому процесі за допомогою авторської педагогічної технології виховання людини праці на основі врахування соціально-економічних умов проживання. Реалізація даної педагогічної технології дозволяє підліткам оволодіти як навичками водіння і ремонту транспортного засобу, так і навичками соціальної взаємодії, прийомами самовиховання, підвищити їх організаційну культуру і культуру трудової діяльності. Авторська педагогічна технологія будується на положеннях В. О. Сухомлинського: «Всі ваші дії повинні вийти на рівень самовиховання. Потрібно спонукати у кожної людини прагнення до вираження себе. Педагогу для цього слід направити творчі сили і здібності своїх вихованців так, щоб кожна маленька людина, кожен підліток був, перш за все, вихователем самого себе ».

Авторський компонент технології розкривається в побудові навчально-виховного процесу на основі врахування соціально-економічних умов проживання підлітків. Це обумовлено гем, що мототехніка і велика частина малогабаритної сільськогосподарської техніки, яка знаходиться в приватній власності і використовується для особистих потреб, має в своїй основі схожий пристрій - двотактний або чотиритактний двигун. В процесі освоєння програми «Мотоспорт - шлях в професію» увага зосереджується головним чином на формуванні системи універсальних технічних компетенцій, що дозволяють вирішувати завдання, пов'язані з обслуговуванням, ремонтом і експлуатацією не тільки мототехніки, але і сільськогосподарської техніки, яка використовується в умовах конкретного господарства.

В основі реалізованої авторської педагогічної технології лежить принцип зв'язку навчання з життям: чим більше придбані учнями знання в своїх вузлових моментах взаємодіють з реаліями життя, застосовуються в практиці, використовуються для перетворення навколишніх процесів і явищ, тим вище свідомість навчання і інтерес до нього.

Практична реалізація системи навчання на основі даного авторського підходу будується на творчому дотриманні ряду педагогічних правил і прийомів.

  • 1. Навчання здійснюється таким чином, щоб навчається розумів і відчував, що навчання є для нього життєвою необхідністю, а придбані вміння і навички мають практичну значимість.
  • 2. На кожному занятті розкривається діалектична зв'язок теорії з практикою за допомогою конкретних прикладів, де показано розвиток науки і техніки під впливом практичних потреб, розкривається роль наукових знань у розвитку суспільства.
  • 3. Здійснюється знайомство учнів з новими сучасними технологіями і прогресивними методами праці в сфері техніки і технології.
  • 4. Створюються тренінгові освітні ситуації, орієнтовані на привчання учнів перевіряти і застосовувати свої знання на практиці в навколишньої дійсності.
  • 5. Реалізуються варіативні моделі взаємодії учнів з виробничниками, в рамках вивчення конкретних тем здійснюється прямий зв'язок «навчальний предмет - виробництво».
  • 6. Процес розвитку технічних здібностей учнів здійснюється за допомогою вирішення завдань і вправ, складених на основі виробничих досягнень, з використанням методів аналізу і перевірки винахідницьких ідей в практиці.
  • 7. Результати навчання для підлітків визначаються у взаємозв'язку з перспективами розвитку сільського господарства конкретного району, села, області.
  • 8. Максимально використовуються проблемно-пошукові та дослідницькі завдання як кращий засіб зв'язку теорії з практикою, які широко застосовуються в їх різних поєднаннях.
  • 9. У навчально-виховному процесі з'єднується розумова діяльність з практичною діяльністю, в процесі якої засвоюється не тільки система знань, а й стимулюється винахідництво, творча ініціатива, бажання вдосконалювати технічний засіб.
  • 10. Послідовно виховується свідоме і позитивне ставлення до праці і результатами чужої праці за допомогою особистого прикладу такого ставлення і прикладів, лічносгно значущих для підлітків людей.

Як показує досвід педагогічної діяльності, теоретичні знання, отримані підлітком на заняттях, малоефективні, якщо не закріплені в досвіді їх практичного застосування, якщо немає пізнання «зсередини» через самостійну практичну діяльність. В рамках програми домінуючу позицію займають варіативні форми і методи закріплення в досвіді підлітків прийомів і способів самостійної діяльності з технічного обслуговування, ремонту і керування транспортним засобом, застосування отриманих знань і умінь в реальних ситуаціях взаємодії з середовищем (соціальної, економічної, технічної та ін.) .

Новизна додаткової загальноосвітньої програми «Мотоспорт - шлях в професію» розкривається в реалізації ідей середовищного підходу. Взаємодія підлітка із середовищем, в рамках реалізованої програми, організовується таким чином, щоб суспільно корисний і продуктивний працю учнів супроводжувався самостійними спостереженнями і роздумами, порушував питання, стимулював потребу в творчій діяльності і поглибленому вивченні предметів технічної спрямованості. Важливим компонентом виховання відповідального громадянина і людини праці, здійснюваного на принципах середовищного підходу, є робота по включенню підлітків в соціально-активну діяльність: трудовий десант «Моє село - моя турбота», акція «Ветерани живуть поруч», мотопохід «Дорогами війни», соціально -значімий проект «Техніка. Дорога. Діти »та ін. В процесі самостійної соціально-значимої діяльності формуються стійкі ціннісно-смислові орієнтири особистості, закріплюється модель безпечної поведінки на дорозі, набувається практичний досвід реалізації активної громадянської позиції.

Освітньо-виховний процес спрямований на формування і розвиток в учнів таких важливих соціально-значущих якостей, як готовність до морального самовизначення, прагнення до збереженню і зміцненню технічних, культурних цінностей і як наслідок - твердження активної життєвої позиції при вирішенні найважливіших проблем суспільства в різних сферах суспільного діяльності в конкретних умовах сільської місцевості.

В процесі освоєння даної освітньої програми у підлітка формується модель відповідальної поведінки на дорозі, готовність прийняти рішення за наслідки своїх дій в складних дорожньо-транспортних ситуаціях, надати першу долікарську медичну допомогу потерпілим. У широкому соціально-педагогічної плані програма вирішує завдання практико- орієнтованої допомоги в реалізації вибору учнями свого подальшого професійного освіти.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >