Зміни в державному управлінні та розвиток радянської державності в 1950-1980-і рр. Причини кризи радянської системи управління

Криза політичної системи сталінізму і реорганізація владних структур у 1953-1957 рр. Реформи М. С. Хрущова

Смерть Сталіна, що послідувала 5 березня 1953, прискорила криза авторитаризму і режиму особистої влади, проти якого вже зростало невдоволення в самій партії і, в першу чергу, в її верхньому ешелоні. Жорстка карально-репресивна система влади і управління, створена Сталіним, вже не могла відповідати новим умовам розвитку суспільства, назрілу необхідність демократизації державних і громадських структур, подолання ізоляції країни від зовнішнього світу, її інтеграції у світову систему. Тому що послідували відразу після смерті Сталіна перший реформи були пов'язані насамперед з процесом десталінізації, подоланням наслідків культу особи, зміною пріоритетів у внутрішній і зовнішній політиці держави. Все це супроводжувалося посиленим підкресленням необхідності відновлення принципів колективного керівництва.

Обставини склалися так, що на чолі цього процесу виявився М. С. Хрущов, з ім'ям якого пов'язують початок демократичного оновлення радянського суспільства. До безперечних заслуг М. С. Хрущова дослідники відносять боротьбу зі сформованими при Сталіні бюрократичними методами керівництва партією і державою, результатом якої став частковий демонтаж сверхмонопольних структур у системі влади і управління. Не менш значною була роль М. С. Хрущова у викритті культу особи Сталіна, реабілітації незаконно засуджених і репресованих у післявоєнний період комуністів і безпартійних.

Розглядаючи причини піднесення М. С. Хрущова, дослідники відзначають такі його якості, як відкритість і доступність, вигідно відрізняли його від інших представників оточення Сталіна. Крім того, він володів неабиякими організаторськими здібностями, політичної інтуїцією, краще за багатьох знав потреби народу. Його шлях на вершину влади був важким і звивистим. У молодості він працював на заводах і шахтах Донбасу. Був активним учасником громадянської війни. Вчився в Промисловій академії в Москві. З 1931 р перебував на партійній роботі. У 1935 р був обраний першим секретарем МК і МГК партії. З 1938 по березень 1947 обирався першим секретарем ЦК КП (б) України. Вив причетний, хоча і побічно, до сталінських репресій другої половини 1930-х рр. проти старої ленінської гвардії. У війну отримав звання генерал-лейтенанта як член ряду військових рад. З березня 1947 по грудень 1947 був Головою Ради міністрів УРСР, з грудня 1947 по грудень 1949 він знову на посту першого секретаря ЦК Компартії

Україна. З грудня 1949 але березні 1953 Н. С. Хрущов - Секретар ЦК і перший секретар Московського комітету партії.

Боротьба проти крайнощів сталінського режиму мала ряд особливостей. З самого початку її результат залежав від того, хто виявиться біля керма держави: прихильники чи супротивники радикальних змін. Важливе значення мав питання про те, як утримати десталінізацію в необхідних з точки зору збереження влади правлячої партії кордонах, зробити її контрольованою. Основоположною при цьому залишалася проблема сумісності реформ з соціалізмом: якщо вони можливі, то як далеко повинні йти, щоб залишити в недоторканності основи соціалістичного ладу. Гостра боротьба з цих питань тривала до весни 1958 Її відмінною рисою було те, що в умовах відсутності в країні справжньої демократії вона не виходила за рамки боротьби між окремими угрупуваннями всередині правлячої еліти, соперничавшими за владу.

Уже в день смерті Сталіна відбувся перший переділ керівних посад у партії і державі. Він стався на користь представників "старої сталінської гвардії", які вважали себе законними "спадкоємцями" вождя. Головою Ради міністрів став Г. М. Маленков, вже з часів війни завдяки своїм організаторським здібностям був другою людиною після Сталіна в політичній ієрархії. Пост Голови Президії Верховної ради СРСР зайняв К. Є. Ворошилов. Л. П. Берія одержав посаду міністра внутрішніх справ, Н. А. Булганін - міністра оборони, В. М. Молотов після тривалої перерви знову став міністром закордонних справ. Н. С. Хрущов, який не отримав ніяких державних посад, займав в новому керівництві пост секретаря ЦК КПРС. Наступним кроком стало усунення сталінських висуванців останніх місяців від керівництва партією і її апаратом. З цією метою був скорочений складу обраного XIX з'їздом партії Президії ЦК КПРС, в який тепер входили 10 членів і 4 кандидати замість 25 осіб колишнього складу. Членами Президії стали Маленков, Хрущов, Берія, Молотов, Ворошилов, Булганін, Каганович, Мікоян, Сабуров, Первухін (тільки два останніх належали до згадуваним вище висуванцям Сталіна). Кандидатами в члени Президії були обрані Шверник, Пономаренко, Мельников, Багіров.

Зміна складу Президії ЦК партії мало принципове значення вже тому, що забезпечувало можливість представникам "старої сталінської гвардії" направляти неминучі зміни в суспільстві в потрібне русло. "Спадкоємці" вождя, більшість з яких висунулися на вищі державні й партійні пости в 1930-і рр. і мали безпосереднє відношення до проведених Сталіним масовим репресіям, не могли допустити, щоб процес десталінізації придбав некерований характер. З самого початку він був поставлений під контроль вищої партійно-державної номенклатури. Багато в чому саме цим пояснюється те, що процес цей так і не був завершений. У роки хрущовського керівництва, по праву отримали назву "великого десятиліття", був викритий культ особи Сталіна, але залишився без змін сам політичний лад, його основи.

Особливістю першого етапу боротьби за спадщину Сталіна у вищих ешелонах партії стало висунення па перший план двох великих фігур - Маленкова і Хрущова, протистоянням між якими багато в чому визначався характер перших реформ, реорганізація владних структур після смерті Сталіна і сам процес десталінізації. Спочатку деякою перевагою володів Маленков, який очолював уряд, вплив якого, починаючи з кінця 1930-х рр., Як уже говорилося, було значно вище, ніж апарату ЦК. Одночасно Маленков керував Секретаріатом ЦК. Однак таке положення не влаштовувало інших членів нового керівництва. Проведений 14 березня 1953 Пленум ЦК партії прийняв рішення про недоцільність поєднання функцій Голови Ради Міністрів і секретаря ЦК КПРС. Це хоча серйозно і не вплинуло на становище Маленкова (йому було доручено головувати на засіданнях Президії ЦК), зате значно зміцнювало позиції Хрущова, в руках якого опинився весь апарат ЦК партії (на нього було покладено керівництво та головування на засіданнях Секретаріату ЦК), яким він зумів згодом скористатися повною мірою.

Вже з перших днів перебування при владі нового керівництва було здійснено ряд кроків, спрямованих проти зловживань останніх років сталінського правління. В рамках розпочатої кампанії щодо засудження культу особи була піддана різкій критиці радянська преса, продолжавшая за інерцією звеличувати ім'я Сталіна. Було припинено випуск зібрання творів Сталіна, спеціальним рішенням Президії ЦК заборонено нести портрети "вождів" на першотравневій демонстрації 1953 Почалася перша хвиля реабілітації, в ході якої були реабілітовані багато комуністів і безпартійні, зазнали репресій і стратам. За пропозицією Берії, який прагнув перекласти провину за репресії на колишнє керівництво Міністерства держбезпеки, на початку квітня 1953 було офіційно скасовано "справа лікарів". За його ж ініціативою була здійснена реорганізація МВС (більшість належних йому будівельних главків було передано галузевим міністерствам, а сам сумнозвісний ГУЛАГ - до Міністерства юстиції СРСР, серйозно обмежувалися права Особливої наради при МВС СРСР).

Активність Берії, посилюють свій вплив завдяки могутності очолюваних ним органів держбезпеки, змусила на якийсь час об'єднатися всіх членів вищого керівництва, що побоювалися за свою долю у разі його приходу до влади. Одним із приводів для організації змови, який очолив Хрущов з метою відсторонення Берії від влади, стали нічим не прикриті зусилля Берії щодо обмеження партійного керівництва країною, чого, звичайно, не міг допустити партаппарат - 26 червня 1953 на засіданні Радміну СРСР Берія був арештований і незабаром розстріляний як "ворог народу".

Падіння Берії, звинуваченого в "злочинному зазіхання" па партійне керівництво суспільством, сприяло зміни розстановки сил у вищих ешелонах влади. Значно виросли акції Хрущова як керівника партапарату і, навпаки, починає падати вплив Маленкова, який підтримував Берію до його арешту в питанні про необхідність перерозподілу владних повноважень від ЦК партії до відповідних державних структур. У вересні 1953 р Хрущов був обраний Першим секретарем ЦК КПРС. Маленков залишався Головою Радміну СРСР і до осені 1954 продовжував вести засідання Президії ЦК партії.

Усунення Берії прискорило процес відновлення законності і правопорядку в країні, сприяло подальшому зміцненню конституційних прав громадян. Влітку 1953 року були скасовані такі специфічні репресивні органи, як Особлива нарада і позасудові органи ("трійки"). У тому 1954 р Міністерство державної безпеки було перетворено в Комітет державної безпеки. Діяльність КДБ була поставлена під контроль вищих партійних, державних і урядових органів, підвищена увага приділялася оновленню його кадрового складу. Одночасно з цим відповідно до затвердженого Президією Верховної ради СРСР у травні 1955 р новим Положенням про прокурорський нагляд в СРСР підвищувалася роль прокурорського нагляду, були вжиті заходи по зміцненню судових органів, партійним органам заборонялося втручання в розгляд конкретних судово-слідчих справ.

У центрі уваги партійного керівництва в перші роки після смерті Сталіна перебували проблеми вдосконалення роботи державного апарату управління. Були розроблені першочергові заходи, спрямовані на збільшення гнучкості та оперативності державного апарату, підвищення кваліфікації його кадрів, усунення паралелізму в роботі органів управління. За пропозицією М. С. Хрущова в кінці 1953 р була проведена перевірка ряду центральних і місцевих відомств та установ, що виявила численні факти бюрократизму, тяганини та безвідповідальності, роздування апарату управління. Так, за результатами перевірки роботи Міністерства сільського господарства СРСР було встановлено, що лише за 11 місяців 1953 його управліннями та відділами було послано па місця 3846 наказів, 2330 циркулярів, 856 тис. Листів, 67300 телеграм. Засилля бюрократизму, жорстка централізація державного апарату доповнювалися многоступенчатостью системи управління, громіздкістю структури управлінського апарату. Більшість загальносоюзних і союзно-республіканських міністерств мали величезне число підрозділів, трьох- або навіть чотириланкова систему побудови апарату (головне управління - управління - відділ - сектор). Так, в Міністерстві торгівлі СРСР налічувалося 569 підрозділів, у Міністерстві електростанцій - 366, у Міністерстві промислових товарів широкого вжитку - 238.

Виходячи з результатів перевірки, 25 січня 1954 було прийнято постанову ЦК КПРС "Про серйозні недоліки в роботі партійного і державного апарату", в якому сформована система роботи держапарату оцінювалася як шкідлива і бюрократична, наносящая великої шкоди народному господарству. Керівникам державних і партійних органів було запропоновано терміново розробити та внести в ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР пропозиції щодо поліпшення роботи апарату, розширенню прав і підвищенню відповідальності центральних і місцевих органів управління, скорочення та впорядкування звітності. В результаті проведеної роботи до осені 1954 тільки по 46 міністерствам і відомствам СРСР було скасовано 200 головних управлінь і відділів, 147 трестів, 93 місцевих управління, 4,5 тис. Різних контор, понад 4 тис. Дрібних структурних підрозділів органів управління. Загалом до кінця 1954 було скасовано 5600 проміжних і паралельно діючих організацій (трестів, контор, постачальницьких та інших організацій) і близько 5500 головних управлінь, управлінь, відділів та секторів у структурі центрального апарату.

Відбувалися серйозні зміни і в сільському господарстві. Вже у вересні 1953 р, ставши Першим секретарем ЦК КПРС, Хрущов поставив питання про необхідність докорінних змін у сільському господарстві. Основним пунктом цієї програми була переорієнтація на врахування інтересів селянства. На противагу сталінському тези про те. що при соціалізмі зростаючі потреби завжди будуть обганяти можливості виробництва, виправдовує панування дефіцитної економіки, вперше було висунуто положення про матеріальну зацікавленість працівників сільського господарства і збільшенні його прибутковості як одному з "корінних принципів соціалістичного господарювання". Закупівельні ціни на худобу та птицю збільшувалися більш ніж і 5 разів, на молоко в 2 рази, на картоплю - в 1,5 рази, на овочі - на 25-40%. Одночасно були скасовані невиправдано високі податки па присадибні ділянки колгоспників і введені податкові пільги, покликані підняти зацікавленість селян у розвитку підсобного господарства. Поряд із заходами, спрямованими на підвищення матеріального стимулювання праці колгоспників, робилися кроки по демократизації управління сільським господарством. Вила значно ослаблена опіка місцевими та центральними органами влади колгоспів і радгоспів. Подальшої демократизації управління колгоспами сприяв прийнятий тоді ж новий приблизний Статут сільськогосподарської артілі.

На тлі змін, що намітилися в житті суспільства посилилися конфлікти між Хрущовим і Маленковим. Протистояння позицій стосувалося двох основних аспектів: моделі подальшого розвитку економіки та ролі суспільства в зміни. Якщо Маленков виступав за прискорений розвиток легкої промисловості та товарів народного споживання, зниження цін і ослаблення податкового гніту (тобто за ті самі ідеї, за які їм же зовсім недавно переслідувався Н. А. Вознесенський), то Хрущов, навпаки, ратував за розвиток сільського господарства та важкої промисловості, здатної підняти сільське господарство на більш високий рівень. В області розвитку суспільних відносин Маленков, так само як і Хрущов виступав за реформування суспільства, відмова від примусових методів управління. Однак більше ніж Хрущов зацікавлений в тому, щоб цей процес не вийшов з-під контролю, він вимагав робити це обережно, шляхом поступової передачі влади на більш низькі рівні адміністративного апарату. Хрущов у цьому відношенні, так само як і у викритті культу особи, йшов далі. Його програма була більш популістською і будувалася на стимулюванні громадської активності населення, необхідності відновлення демократичних засад життя і діяльності державних і громадських організацій (особливо профспілок), розширення їх самостійності та ініціативи.

Як справедливо вважають ряд вчених, перемога Хрущова в цих дискусіях була перемогою його програми, а перемогою політичного лідера. Багато чого в ній визначалося внутріпартійної боротьбою і особистим суперництвом в боротьбі за владу. У дусі старих традицій за відстоювання переважного розвитку легкої промисловості Маленков був звинувачений у правому ухилі, "вульгаризації марксизму", насадженні правоуклоністскіх ідей Бухаріна і Рикова. Незабаром був знайдений і привід для його усунення з вищих державних і партійних посад. У грудня 1954 року з ініціативи Хрущова відбувся процес над керівниками Міністерства державної безпеки, винними у фабрикації "ленінградського справи", до організації якого Маленков мав пряме відношення. Наслідки цього процесу не змусили себе довго чекати. У лютому 1955 р Маленков був знятий з поста глави уряду, його місце зайняв прихильник Хрущова Н. А. Булганін. Трохи пізніше був відсторонений від планування Каганович, в липні того ж року знятий з поста міністра закордонних справ Молотов, звинувачений у грубих теоретичних помилках (він вважав, що в СРСР побудовані тільки основи соціалізму, в той час як, на думку Хрущова, Радянський Союз перебував па стадії переходу до комунізму).

У таких умовах 14 лютого 1956 відбувся XX з'їзд КПРС, який увійшов в історію як з'їзд, па якому був викритий культ особи Сталіна. Шокували багатьох членів партії одкровення Хрущова про злочини сталінського періоду, що пролунали в зробленій ним доповіді на закритому засіданні з'їзду (вже після офіційного його закінчення), були продиктовані часом. За визнанням самого Хрущова, в умовах, коли в результаті здійсненої реабілітації з в'язниць і таборів вийшли десятки тисяч невинно засуджених людей, це необхідно було зробити вже для того, щоб врятувати репутацію самої правлячої партії. У той же час це стало можливим тільки завдяки зміцнилися до цього часу позиціях Хрущова. З'їзд не тільки підбив перші підсумки послесталинских змін, але й відобразив результати проходила в передз'їздівському період дискусії про вибір подальших шляхів розвитку країни. В "секретному" доповіді Хрущова поряд з іменами Сталіна, Єжова і Берії як головних винуватців масових репресій в негативному світлі давалася характеристика діяльності Маленкова, Молотова і Кагановича, що були основними суперниками Хрущова в боротьбі за владу.

Хоча саме по собі виступ Хрущова г викриттям злочинів сталінського періоду, так само як і зроблені під його впливом висновки XX з'їзду (про можливість мирного співіснування країн з різним суспільним ладом і, особливо, про різні форми переходу до соціалізму), представляли собою в тих умовах досить сміливий крок, але вони не розкривали головних причин злочинів Сталіна, корениться в самій природі існуючого політичного режиму. На відміну від доповіді, зробленої Хрущовим на XX з'їзді і адресованого вузькому колу партійних функціонерів, опубліковане Влітку 1950 постанова ЦК КПРС "Про подолання культу особи і його наслідків" мало більш помірний характер. У ньому Сталін був представлений як послідовний борець за соціалізм, а його злочини - як деякі обмеження внутріпартійної і радянської демократії в умовах запеклої класової боротьби. Робився висновок про те, що "культ особи" Сталіна, незважаючи на всі ці негативні явища, "не змінив природу" соціалістичного ладу. Такий компромісний характер прийнятої постанови ЦК явно означав поступку консервативним силам і у відомому сенсі відбивав послаблення позицій Хрущова, що зіткнувся із запеклим опором у верхах партії подальшої десталінізації, яка загрожувала вийти з-під контролю.

У червні 1957 була зроблена перша спроба зміщення Хрущова з посади Першого секретаря ЦК КПРС, що закінчилася провалом. Змовники - члени Президії ЦК Молотов, Каганович і Маленков (і "примкнув до них Шепілов") були звинувачені у створенні антипартійної опозиції і виключені з партії. У жовтня 1957 послідувала відставка Жукова, зовсім недавно надали підтримку Хрущову в його протистоянні з опозицією. Він був звинувачений в "бонапартизму", ігноруванні партійних органів. У березні 1958 був відсторонений Булганін, пост Голови Радміну зайняв замість нього сам Хрущов, повернувшись тим самим до сталінської практиці суміщення партійних і державних посад.

Період після XX з'їзду партії був відзначений подальшої демократизацією життя радянського суспільства. Саме в цей час було здійснено ряд заходів щодо децентралізації управління, які передбачали делегування функцій, відповідальності та прав місцевим органам влади. Були значно розширені права союзних республік в економічній та правовій сферах. Тільки в 1954-1956 рр. з союзного підпорядкування в республіканське було передано понад 15 тис. підприємств. Відбувалося розширення участі союзних республік в загальнодержавних справах. У 1957 р були прийняті закони, які передбачали введення до складу Ради міністрів СРСР голів рад міністрів союзних республік, а до Верховного Суду СРСР -Головою верховних судів союзних республік. Тоді ж але рішенням Верховної ради СРСР була відновлена національна державність балкарського, інгушського, калмицького, карачаївського і чеченського народів.

Вживалися заходи щодо вдосконалення та гуманізації соціальної політики Радянської держави, її переорієнтації на інтереси і потреби людей. Здійснено перехід на 7-годинний робочий день для всіх робітників і службовців (для зайнятих у вугільній і гірничорудній промисловості встановлювався 6-годинний робочий день). Пізніше була введена 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями. Однак найбільш значною подією став прийнятий в 1956 р Закон про державні пенсії для робітників і службовців. Закон про пенсії та допомогу членам колгоспів був прийнятий тільки в 1964 р

Ще до організованого опозицією змови проти проведеної політики десталінізації на початку 1957 на лютневому Пленумі ЦК Хрущов провів проект децентралізації управління економікою, що мав явно Антибюрократичний характер і передбачав перехід від колишнього вертикального управління (через галузеві міністерства) до територіального, через створювані на місцях ради народного господарства (раднаргоспи). Була скасована значна частина союзних міністерств і відомств. З цього моменту починається серія адміністративних реформ Хрущова, що супроводжувалися, поряд з низкою позитивних досягнень, серйозними зривами і помилками. Багато з них мали непродуманий, кампанейскій характер, несли на собі печатку волюнтаризму, особливо властивого Хрущову на цьому етапі його діяльності.

Хоча створення раднаргоспів, спрямоване на зміцнення горизонтальних зв'язків між підприємствами за рахунок традиційних вертикальних з метою подолання бюрократичного централізму, на перших порах дало очікуваний ефект (зменшилися витрати на транспортування сировини і продукції, посилилися коопераційні зв'язки підприємств, що знаходяться на одній території), в цілому реформа не вдалася. Створення раднаргоспів при збереженні планової системи неминуче супроводжувалося порушенням єдиного керівництва галузями промисловості, вело до плутанини в діяльності управлінського апарату. Промислові підприємства та будівельні організації змушені були працювати в умовах сформувалася в цей час системи трьох- і навіть чотириступінчастого підпорядкування (місцевим органам влади, раднаргоспу, сохранявшимся союзним міністерствам, партійному апарату). Замість подолання бюрократизму відбулося подальше його посилення за рахунок створення поряд з існуючими бюрократичними структурами безлічі нових в особі раднаргоспів. Одночасно посилювалися позиції регіональної номенклатури, що вело в перспективі до посилення адміністративної корпоративності і ослаблення залежності бюрократії від політичної влади, що склали одну з головних рис наступного, брежнєвського періоду в історії радянського державного управління.

Вельми суперечливими за споїмо наслідків виявилися реформи Хрущова в галузі сільського господарства, пов'язані з укрупненням колгоспів і ліквідацією МТС, що супроводжувалася передачею сільськогосподарської техніки у власність колгоспів. Квапливість, волюнтаризм і непослідовність мали особливо плачевні наслідки в ході проведення цих двох реформ. Не меншу роль зіграли догматизувалися уявлення Хрущова про перевагу великого соціалістичного виробництва над дрібним і про державній формі власності як вищої стосовно колгоспно-кооперативної. Перетворення йшли в загальному руслі проголошеного XXI з'їздом КПРС (січень - лютий 1959) курсу на будівництво комунізму в СРСР, що отримав теоретичне обгрунтування в новій програмі КПРС, прийнятій на ХХП з'їзді правлячої партії (жовтень 1961). З другої половини 1950-х рр. почався новий етан укрупнення колгоспів. У 1963 р залишилося 39 тис. Колгоспів проти 91 тис. В 1953 р Одночасно йшло перетворення колгоспів в радгоспи. Були знищені десятки тисяч МТС, а їх техніка та обладнання насильно продані колгоспам і радгоспам, що не тільки погіршувало їх фінансове становище, а й вело до різкого падіння рівня кваліфікації сільських механізаторів. Все це відбувалося на тлі закликів в найкоротші терміни наздогнати і перегнати США по виробництву молока, масла і м'яса на душу населення.

В останні роки свого керівництва Хрущов розгорнув нічим необґрунтоване наступ на присадибні господарства колгоспників, скорочуючи їх землеволодіння, що не могло не позначитися на матеріальному становищі селян. У результаті непослідовних і необдуманих дій сталося падіння рівня сільськогосподарського виробництва: якщо в 1955 р середньорічні темпи приросту продукції сільського господарства склали 9% до рівня попереднього року, то в 1965 р - тільки 2% х. Все це посилювало незадоволення селянства урядовою політикою, підривало престиж Хрущова в народних масах.

  • 2. Основним напрямком перетворень II. С. Хрущова була обрана централізація управління, яка передбачала делегування функцій, відповідальності та прав місцевим органам влади.
  • 3. На початку 1957 на лютневому Пленумі ЦК II. С. Хрущов провів проект централізації управління економікою, що мав явно Антибюрократичний характер і передбачав перехід від колишнього територіального управління (через галузеві міністерства) до вертикального через створювані на місцях ради народного господарства (раднаргоспи).
  • 4. Спроба поєднання політичного та ідеологічного плюралізму становила одну з характерних рис правління М. С. Хрущова.

Зразок. Основним напрямком розвитку сільського господарства в ході розпочатих реформ М. С. Хрущова стала переорієнтація на врахування інтересів держави (селянства).

Позиції Хрущова були остаточно підірвані у зв'язку з розпочатими ним на початку 1960-х рр. кроками по перетворенню самої партії, що викликали найбільше невдоволення і побоювання в середовищі партапарату. Початок перебудови партійної роботи було покладено прийняттям нового Статуту КПРС на що проходив у жовтні 1961 р XXII з'їзді партії. До Статуту вперше вводилися положення про можливість внутрішньопартійних дискусій, розширенні прав місцевих партійних органів, неприпустимості підміни партійними організаціями державних органів і громадських об'єднань. Найбільше побоювань у партапарату викликало сформульоване в Статуті вимога систематичного оновлення партійних органів від Президії ЦК КПРС до первинної партійної організації (наполовину повинні були оновлюватися на кожних виборах виборні партійні органи па нижньому рівні, па 1/3 - республіканські і обласні, на 1/4 - ЦК КПРС і Президія ЦК) 1.Запрещалось займати одну і ту ж посаду більше двох разів.

Однак найнепопулярнішою і в той же час непродуманої виявилася партійна реформа, проведена Хрущовим в 1962 р за рішенням листопадового Пленуму ЦК КПРС. Основний її зміст полягав у перебудові партійного керівництва народним господарством на основі виробничого принципу. Всі партійні організації на місцях були розділені на промислові та сільські. Відповідно до цього перебудовувалася система радянських органів: замість єдиних рад та їх виконкомів створювалися сільські та промислові поради та виконкоми, що ще більше посилювало плутанину в управлінні.

Все це разом з помилками в галузі сільського господарства, що супроводжувала реформи перетряскою номенклатурних кадрів, значним ослабленням впливу партії в різних галузях народного господарства, так само як і очевидними прорахунками у зовнішній політиці (кубинський кризи 1962 г.) вирішило участь Хрущова. У 1964 р він був усунений від управління партією і країною і відправлений на пенсію "за станом здоров'я" у зв'язку з "похилим віком". Першим секретарем ЦК КПРС (з 1966 р Генеральним секретарем) був обраний Л. І. Брежнєв, пост Голови Ради міністрів СРСР зайняв А. Н. Косигін. В якості офіційних звинувачень Хрущову були висунуті: волюнтаризм, суб'єктивізм і захоплення адмініструванням, замах на ленінські принципи керівної ролі партії, союзу робітничого класу і селянства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >