Влада і управління в "епоху Л. І. Брежнєва": від стагнації суспільства до системної кризи

Відставка М. С. Хрущова у жовтні 1964 р і послідувала за цим зміна партійно-державного керівництва відкривали новий етап у розвитку радянського суспільства, який традиційно прийнято називати "роками застою" (в офіційній пропаганді він іменувався епохою "розвинутого соціалізму"). Головною особливістю цього періоду була відмова нового керівництва від політики глибокого реформування суспільства і пов'язана з цим подальша консервація політичного режиму, обусловившая в кінцевому рахунку після короткої хрущовської "відлиги" наступ застою у всіх сферах життя. Разом з тим після проведених у середині 1950-х рр. перетворень нова влада вже не могла без ризику втрати довіри населення повернутися в повному обсязі до колишньої системи директивного управління і відмовитися від проведеної Хрущовим лінії підвищення рівня життя. Логіка розвитку країни вимагала проведення назрілих економічних реформ. Саме ця спроба поєднання політичного та ідеологічного консерватизму, послідовно проводився прийшла до влади групою керівників, з економічними реформами, сопровождавшимися неминучим зміцненням технократичних цінностей, становила одну з характерних рис перших років брежнєвського правління.

Зміна керівництва в країні в середині 1960-х рр., Що означала перемогу консервативних сил у верхніх ешелонах влади, призвела до подальшого посилення позицій партійно-державної номенклатури. Реформи Хрущова вільно чи мимоволі вели до значного ослаблення керівної ролі партії в різних сферах управління, що викликало роздратування і законний протест партноменклатури. Тому партаппарат енергійно наполягав на припиненні експериментів, у тому числі і в першу чергу на скасуванні зачіпали його інтереси хрущовських реорганізацій в області партійно-державного управління. Його основними вимогами стали стійкість і "стабільність кадрів", повернення до колективного керівництва. Оригінальність ситуації полягала в тому, що саме реформи Хрущова, що супроводжувалися десталінізації і деякої демократизацією суспільства, багато в чому сприяли, якщо бути об'єктивними, перетворенню партапарату з сліпого знаряддя особистої влади, яким він був за Сталіна, в самостійний суб'єкт політики, вже не боявся повторення репресій 1930-1940-х рр.

Як би там не було, вже перші рішення нового керівництва свідчили про його намір відновити в повному обсязі керівну роль партії, посилити вплив партапарату у всіх сферах життя суспільства. Першим кроком у цьому напрямку стало скасування тих новації Хрущова, які були прийняті ним в області партійно-державного будівництва. Через місяць після зміщення Хрущова на проведеному в листопаду 1964 Пленумі ЦК КПРС було прийнято рішення про ліквідацію поділу партійних організацій на "сільські" і "промислові" і перебудові їх роботи на основі колишнього територіально-виробничого принципу. Тим самим відновлювалася в повному обсязі вертикаль партійного керівництва: ЦК -обком - райком. Пізніше, на XXVI з'їзді КПРС (1966), був скасований введений Хрущовим принцип ротації партійної номенклатури, такий ненависний партапарату.

Одночасно з перебудовою партійних органів були реорганізовані па звичних для апарату організаційних засадах радянські, комсомольські та профспілкові організації та установи. Разом з посиленням ролі "партійної вертикалі" відновлювався контроль партії над економікою. У вересні 1965 року рішенням Пленуму ЦК були скасовані раднаргоспи і відновлені галузеві міністерства. Нарешті, був перетворений створений в Наприкінці 1962 році Комітет партійно-державного контролю ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР. Він був перетворений на Комітет народного контролю, фактично позбавлений владних повноважень.

Паралельно з реорганізацією партійного і радянського апарату брежнєвське керівництво спробувало провести економічні реформи, у відомому сенсі дозволяють говорити про наявність в цей період в керівництві країни тимчасового консенсусу між консерваторами і технократами. Цей консенсус був продиктований виявили ще на початку 1960-х рр. кризовим становищем економіки країни, вимагали переходу до нових методів управління народним господарством. У його основі лежало усвідомлення частиною політичного керівництва назрілої необхідності обмеження адміністративного диктату у сфері економічних відносин і посилення економічного стимулювання виробництва, що передбачало запровадження механізмів внутрішньої саморегуляції, матеріальної зацікавленості виробника у результатах праці. Все це не означало відмови від директивної моделі економіки і лежить в її основі централізованого планування. Більше того, зі скасуванням раднаргоспів і відновленням центральних галузевих міністерств посилився процес адміністративної централізації. Був створений цілий ряд центральних органів і комітетів: Держкомцін, Держпостач, Державний комітет з науки і техніки та ін.

У тому 1965 року було оголошено про початок реформи в сільському господарстві. У доповіді Л. І. Брежнєва "Про невідкладні заходи щодо дальшого розвитку сільського господарства в СРСР", зробленому на березневому Пленумі ЦК КПРС, в якості основних причин відставання сільського господарства називалися волюнтаристські методи управління на селі, ігнорування економічного стимулювання розвитку галузі, відсутність необхідної цінової політики, низький рівень культури землеробства. У зв'язку з цим з метою полегшення умов господарювання встановлювався твердий план (на шість років) державних закупівель зерна, були значно підвищені закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію, вводилася 50% -ва надбавка за надпланову продаж продуктів. Одночасно з цим знімалися обмеження для розвитку особистих підсобних господарств колгоспників, робітників і службовців. Вперше за всю історію радянського села вводилися стабільні грошові оклади для колгоспників.

Незважаючи па ряд вжитих урядом заходів, покликаних пожвавити господарську діяльність колгоспів, методи управління сільським господарством в цілому не зазнали серйозних змін. Сама економічна реформа на селі проводили за допомогою традиційних засобів, спиралася виключно на адміністративні важелі. Основний акцент влади робили на підвищення ролі Міністерства сільського господарства, списання боргів колгоспів, збільшення капіталовкладень в аграрний сектор економіки, сума яких тільки за 15 років після початку реформи склала близько 400 млрд руб.

У вересні 1965 р черговий Пленум ЦК КПРС оголосив про початок реформи в промисловості, яку але праву вважають найбільш радикальної з усіх реформ, що проводяться в радянський період. Основні її положення були сформульовані в доповіді Голови Ради Міністрів СРСР А. М. Косигіна "Про поліпшення управління промисловістю, вдосконалення планування і економічного стимулювання промислових підприємств". У ньому поряд з необхідністю збереження централізованого планування, відновлення управління промисловістю через галузеві міністерства, які повинні були замінити колишні раднаргоспи, робився акцент на розширення оперативно-господарської самостійності промислових підприємств. З цією метою скорочувалася до мінімуму число директивно встановлюваних планових показників. Основними показниками в діяльності промислових підприємств повинні були стати обсяг випущеної продукції, се якісні характеристики і вартість. Вперше вводилося поняття прибутку, робився акцент на ефективності капітальних вкладень, самоокупності та самофінансування підприємств (госпрозрахунок).

Для економічного стимулювання виробників дозволялося залишати в розпорядженні підприємств частина отриманих доходів, з яких на кожному підприємстві створювалися три фонди: фонд матеріального заохочення (для заохочення працівників підприємства), витрачання якого мало контролюватися загальними зборами трудового колективу, фонд соціально-культурного та побутового розвитку ( будівництво житла, клубів, пансіонатів і т.д.), фонд розвитку виробництва (самофінансування підприємств). Передбачалося також поєднання єдиного державного планування з правом підприємств коригувати встановлюються зверху плани.

У відмінно від відбувалися в ті роки аналогічних перетворенні в країнах Східної Європи, що належать до "соціалістичному табору", косигінська економічна реформа, яка передбачала переклад промислових підприємств на умови госпрозрахунку, аж ніяк не означала реабілітацію ринкових відносин або переходу до "соціалістичного ринку", відстоювати чеськими та угорськими економістами. Як і раніше встановлювалися жорсткі нормативи за валовим обсягом продукції, за державою зберігалася монополія у встановленні цін на вироблену продукцію. Розширення вдачу міністерств також не сприяло проголошеному курсу на розвиток "самостійності" підприємств. Велику проблему, сохранявшую своє значення аж до середини 1980-х рр., Становила виникла ще в 1930-і рр. "ведомственность" як результат утвердження принципу вертикального підпорядкування і пов'язане з нею відсутність горизонтальних зв'язків у системі управління економікою.

Незважаючи на все це, економічна реформа 1965 дала помітний економічний результат, зсунувши народне господарство з мертвої точки. Тільки за роки восьмої п'ятирічки (1966- 1970) обсяг промислового виробництва зріс в 1,5 рази, було побудовано близько 1900 великих підприємств, темпи зростання товарів народного споживання вперше зрівнялися з темпами зростання засобів виробництва. Значні успіхи були досягнуті і в сільському господарстві, де також давала про себе знати установка на стимулювання виробництва.

Проте вже до кінця 1960-х рр. найбільш далекоглядним політикам було ясно, що далі цього економічні реформи не підуть. Намітилися в ході проведення реформ технократичні тенденції в управлінні економікою і державою, по-перше, з самого початку були обмежені логікою планового господарства, по-друге, вони неминуче повинні були зіткнутися з панівною у верхах ідеологічною доктриною "партійності" державного управління. Це стало головною причиною того, що економічні реформи так і не були доведені до кінця.

Л. І. Брежнєв і його консервативне оточення, які побоювалися серйозних змін, не були зацікавлені в розвитку господарської реформи. З самого початку реформаторські процеси гальмувалися бюрократичними, консервативними силами, вбачав в економічних реформах загрозу політичній стабільності. Події в Чехословаччині, що увійшли в історію під назвою "празької весни» 1968 року, а також набирали розмах реформаторські тенденції в інших соціалістичних країнах (Польщі, Румунії, Угорщини) посилили консервативні настрої у верхньому ешелоні радянського керівництва, змусили відмовитися навіть від тих боязких і непослідовних кроків щодо демократизації управління, які робилися до цього.

До середини 1970-х рр. економічні реформи були остаточно згорнуті. Консервативні тенденції взяли гору над "реформаторським лібералізмом". Представлений в середині 1960-х рр. невеликою групою об'єдналися навколо Косигіна економістів-технократів, він виявився, що називається, "не двору" набирала силу влади партократії.

Результати такої політики не забарилися позначитися у всіх сферах життя суспільства. Середньорічні темпи приросту національного доходу з 7,7% в роки восьмої п'ятирічки впали до 3,5% в роки одинадцятої п'ятирічки (1981-1985), темпи зростання продуктивності праці за цей же період знизилися з 6,8 до 3%. Іншим наслідком відмови від переважно економічних методів управління народним господарством і повернення до командно-адміністративній системі стало стрімке зростання управлінського апарату. Тільки за 1976-1983 рр. його чисельність збільшилася на 3 млн і досягла 18 млн чоловік. Па зміст такої армії чиновників щорічно витрачалося до 40 млрд руб. Але навіть у цих умовах партійне керівництво продовжувало розвивати й удосконалювати створену ще в 1930-і рр. систему пільг і привілеїв, покликану забезпечити матеріальний добробут партійно-державного апарату.

На цьому тлі спостерігається процес виродження правлячої еліти. Розвінчання хрущовської партійної реформи, що б метою оновлення і омолодження керівного складу партії, і заміна її гаслом "стабільності кадрів", насправді означавшем пожизненность номенклатурних постів, в підсумку обернулися старінням кадрів. Досить сказати, що середній вік членів Політбюро в 1980 р становив 71 рік, а середній вік місцевих керівних партійних кадрів в тому ж році досяг 59 років у порівнянні з 49 роками в 1971 р

Паралельно з відмовою від економічних реформ посилювався ідеологічний контроль в політичному житті країни, набирала обертів політика переслідування інакомислення, значно посилилася роль Комітету державної безпеки. На тлі зміцнення позицій партійно-державної бюрократії відбувається поступова відмова від критики культу особи, що ставала небезпечною для пануючої еліти, що дозволяє ряду вчених говорити про почався періоді "неосталінізму". В офіційній пропаганді, літературі та мистецтві починається непомітна реабілітація імені Сталіна. З підручників з історії прибираються розділи, що містили критику культу особи Сталіна і його злочинів. Одночасно з цим спостерігається тенденція персоніфікації влади правлячої еліти, що знаходить своє вираження в розпочатій вже з кінця 1960-х рр. кампанії зі звеличення самого Брежнєва. Насаджуються відносини особистої відданості, сімейність і плановість в підборі і розстановці кадрів, в результаті чого на всі важливі посади в державі призначаються не найбільш здібні, а найбільш зручні брежнєвського оточенню люди або родичі (син і зять Брежнєва були введені до складу ЦК КПРС).

У 1977 р була прийнята нова, четверта за рахунком Конституція СРСР. Ідея швидкого переходу до комунізму була замінена новими формулюваннями, обгрунтовуються побудову в СРСР "розвинутого соціалістичного суспільства" і "загальнонародного держави". Ці нові поняття покликані були зменшити розрив між теорією і життям, у відомому сенсі девальвуючи ідею про відмирання держави. Одночасно робився акцент на ідеї досягнення соціальної та національної однорідності суспільства, декларувалося положення про те, що в СРСР сформована "нова соціальна і інтернаціональна спільність" - радянський народ.

У Конституції були закріплені нові форми "безпосередньої демократії: всенародні обговорення і референдуми. Запроваджувався ряд нових цивільних прав, у тому числі право на оскарження дії посадових осіб, на судовий захист від посягань на честь і гідність особи. Вперше закріплювалися права на охорону здоров'я, житло , безкоштовну освіту, пенсійне забезпечення, свободу творчості. Ряд положень Конституції був присвячений розширенню прав громадських організацій (зокрема, права на законодавчу ініціативу, висування кандидатів у депутати та ін.).

У той же час в новій Конституції СРСР більше, ніж у всіх попередніх, підкреслювалася провідна роль Комуністичної партії в радянському суспільстві. Стаття 6 Конституції офіційно узаконювала особливе положення КПРС як керівної і спрямовуючої сили радянського суспільства, ядра його політичної системи, що вже саме по собі свідчило про намір керівництва зберегти в незмінному вигляді практику дублювання системи державного управління партійним апаратом. Законодавчо закріплювалося пряме втручання партійного апарату в діяльність всіх органів і гілок державної влади.

Державний устрій СРСР за новою Конституцією залишилося без будь-яких зміні. Істотним чином розширювалися права Верховної Ради СРСР, який наділявся вдачею вищого контролю за діяльністю державного апарату. У 1978 р був прийнятий новий Закон про вибори до Верховної Ради СРСР па основі нової Конституції, який в квітні 1979 був доповнений новим Законом "Про порядок відкликання депутатів Верховної Ради СРСР" і Законом "Про статус народних депутатів СРСР". У 1970-і рр. значно зросла роль Президії Верховної Ради СРСР. З 1977 р генеральний секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв став одночасно Головою Президії Верховної ради, змінивши знаходився на цій посаді з 1965 р Н. В. Підгорного. Пост Голови Радміну СРСР продовжував займати А. Н. Косигін, пост голови КДБ з 1967 по 1982 р займав Ю. В. Андропов.

Наприкінці 1970-х - початку 1980-х рр., Незважаючи на гучні заяви уряду і нові гасла ("П'ятирічці ефективності та якості - ударну працю", "Економіка має бути економною"), що стали незабаром в суспільстві предметом глузувань, економіка продовжувала топтатися на місці. Погіршувався міжнародне становище країни. В грудні 1979 р були введені радянські війська в Афганістан (рішення було прийнято на дачі у Брежнєва вузьким колом високопоставлених осіб), що призвело до подальшого наростання кризових явищ в радянському суспільстві.

Не вдалося змінити ситуацію і прийшов на зміну Брежнєву після його смерті в кінці 1982 р колишньому шефу КДБ Ю. В. Андропову, який намагався знайти вихід в поєднанні жорсткої боротьби проти корумпованості бюрократичного апарату і наведення порядку в трудових колективах з низкою заходів економічного характеру, що припускали деяке ослаблення централізованого управління і розподілу.

Підсилюється в кінці 1970-х - початку 1980-х рр. консервація політичних і державних структур робила очевидною нездатність керівництва країни вивести суспільство з кризи, який набував системний характер. Негативні явища в усіх сферах життя суспільства супроводжувалися наростанням байдужості, соціальної апатії громадян. Однією з головних причин зростаючого політичного відчуження був утвердився в епоху Сталіна і реанімував в роки застою командно-адміністративний стиль керівництва. У цій ситуації нагальною ставала зміна віджилого свій вік господарського механізму, самих методів управління країною і суспільством. У той же час все менше людей вірили в істинність декларованих владою комуністичних цінностей. Таким чином, у наявності був ідеологічно-політична криза радянського комунізму. Про кризовому стані суспільства свідчили зародження і розвиток дисидентського руху у всіх регіонах СРСР, по суті, представляв початок формування елементів "антисистеми" в рамках існуючої політичної системи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >