Режим "перебудови" другої половини 1980-х рр .: причини невдачі модернізації радянської системи управління

Як було сказано вище, до середини 1980-х рр. радянська система управління виявилася в стані найгострішої системної кризи. Однією з основних причин кризи було остаточне перетворення партійно-державної номенклатури в замкнене привілейований прошарок суспільства, приналежність до якого стала мало неспадкової. Радянська номенклатура внаслідок свого правлячого положення остаточно обуржуазилася, вона вже не сприймала колишні вимоги аскетичної комуністичної моралі. У середовищі правлячої еліти панівне становище придбала подвійна мораль. Маса прикладів, отримали висвітлення в ці роки в засобах масової інформації, наочно говорили про початок процесу зрощування корумпованої частини партійно-державного апарату з "тіньовою економікою". Все це вело до дискредитації правлячого класу. Основні маси народу втрачали довіру як до особистостей керівників, так і до самій політичній системі, яку вони представляли.

Відвертою демагогією, обманом і самообманом виглядали проголошувані з високих трибун заклики до розвитку "радянської демократії".

В умовах однопартійної системи вибори в органи влади носили суто формальний характер, були безальтернативними і в кінцевому рахунку служили тільки прикриттям для збереження номенклатурного принципу підбору і розстановки кадрів. Ті ж процеси відбувалися в партії, чисельність якої до середини 1980-х рр. виросла до 20 млн осіб. Тут вибори проходили тільки на рівні первинних організацій. Вибори в члени районних, обласних (крайових), республіканських комітетів партії і на з'їзди КПРС відбувалися шляхом виборів делегатів від первинних організацій по спущеному зверху, заздалегідь затвердженим списком. Безконтрольність, відсутність гласності посилювали процес розкладання партійно-державного апарату. Замкнутість владної еліти, її фактична незмінюваність вели до безкарності керівників, розквіту корупції, розриву між словом і ділом, що викликало зростаюче суспільне невдоволення.

9 лютого 1984 помер Ю. В. Андропов, керував країною неповні 15 міс. Незважаючи на те, що заходи, здійснювані Андроповим але наведенню порядку в країні, з великим піднесенням були зустрінуті більшістю народу, втомленого від чиновницького свавілля і очікувало змін, в цілому ситуація не змінювалася на краще. Після смерті Андропова главою КПРС, а потім і держави став 73-річний К. У. Черненко, з призначенням якого старіюча номенклатура пов'язувала надії на порятунок існуючої системи і збереження своїх позицій у владних структурах. Однак, як показали подальші події, старий і хворий керівник партії і держави не годився для цієї ролі. Не тільки в суспільстві, але і в самому партійному керівництві зростало усвідомлення необхідності радикальної перебудови управління державою і суспільством.

У березні 1985 р Черненко помер. На проведеному 11 березня Пленумі ЦК КПРС новим Генеральним секретарем ЦК був обраний М. С. Горбачов, швидко висунувся на вершину партійної піраміди і займав до цього часу положення другої людини в партії. Його нетривале за історичними мірками керівництво країною (менше 7 років) не тільки відрізнялося неймовірним але своїм драматизмом розвитком подій, але й знаменувало собою останній, завершальний етап радянської державності.

Почавшись вельми скромно з критики накопичилися в суспільстві негативних явищ, ретельно ховалися колишнім партійним керівництвом, розширення гласності та звільнення історичної пам'яті від ідеологічних нашарувань колишніх років, "революція" Горбачова, покликана реформувати систему зверху, всупереч намірам її ініціатора привела до її руйнування. Історія повторювалася. Так само, як в середині XIX ст., Реформи вийшли з-під контролю реформаторів. "Гласність" призвела до підриву ідеологічної незаперечності партійних рішень і оцінок. Поновилася з ініціативи нового керівництва під прапором відновлення ленінських положень про соціалізм критика сталінізму переросла в критику породженої ним командно-адміністративної системи і соціалізму в цілому. Виявилися і посилювалися кризи модернізації країни "навздогін", через які вже не раз проходила Росія: криза легітимності, криза ідентичності, криза участі та ін. Розгорнулися в країні дискусії з різних питань відновлення суспільства вели до політизації та ідеологічної поляризації все більш широких верств населення. Загострилися міжнаціональні протиріччя, збільшилася кількість міжетнічних конфліктів, основу яких здебільшого складала боротьба за владу, що супроводжувалася непомірними амбіціями регіональних еліт і нагнітанням національних пристрастей.

Взявши курс па проведення реформ, нове партійне керівництво не виходило у своїх преобразовательского планах за рамки офіційної доктрини. Реформи були розпочаті під гаслом виправлення "окремих деформацій" соціалізму, критичного переосмислення "застиглого образу соціалістичних виробничих відносин" і повернення до ленінських принципів будівництва соціалістичного суспільства. Їх основною метою, за задумом реформаторів, повинна була стати демократизація соціалізму, забезпечення гармонійного з'єднання соціалістичних і демократичних цінностей та досягнення на цій основі якісно нового стану радянської політичної системи. Були названі причини застійних явищ, вималювалися в попередній період, та визначено напрями перетворень. В якості основної причини кризових явищ називалася нездатність колишнього керівництва країни і партії, насамперед у силу суб'єктивних причин, своєчасно і повною мірою оцінити необхідність змін. Благодушність і самозаспокоєність, так само як і відсутність гласності, критики і самокритики не сприяли усвідомленню небезпеки наростання кризових явищ в суспільстві.

У зв'язку з цим формувалася ідеологія реформ Горбачова, в основу яких були покладені три основні гасла: "гласність", "прискорення", "перебудова". Як першочерговий захід ставилося завдання прискорення соціально-економічного розвитку країни. Для вирішення цього завдання необхідно було: зламати механізм гальмування; створити надійний механізм прискорення. Головний задум - з'єднати науково-технічну революцію з плановою економікою і привести в дію весь потенціал соціалізму. Мета прискорення бачилася в тому, щоб забезпечити матеріально і духовно багату, соціально динамічне життя радянських людей, ще повніше і яскравіше розкрити можливості та переваги цивілізації історично нового типу. Основна ставка робилася на людський фактор, живе творчість мас, розвиток демократії, соціалістичне самоврядування, нові принципи висунення керівників, розширення гласності, нове політичне мислення. Передбачалося на цій основі швидко переламати несприятливі тенденції в економіці і, спираючись, як стверджувалося в офіційних документах, па можливості та переваги соціалізму, прискорити соціально-економічний розвиток країни, надати економіці належний динамізм, відкрити простір закладеним у самому характері радянського ладу ініціативи і творчості. За розрахунками реформаторів до 2000 р Радянський Союз повинен був наздогнати Сполучені Штати за рівнем промислового виробництва. Ставилося завдання до кінця сторіччя збільшити національний дохід майже в два рази при подвоєнні виробничого потенціалу та його якісному перетворенні. Продуктивність праці повинна була вирости в 2,3-2,5 рази, енергоємність національного доходу знизитися в 1,4 рази, металоємність -майже в два рази.

Головним гальмом поновлення були оголошені консервативні кадри противники змін. Тому нове керівництво почало свою політику перебудови зі зміни кадрів. У 1985-1986 рр. відбулося оновлення всіх керівних партійних структур як на центральному, так і на місцевому рівні. Питання кадрової політики партії стали предметом спеціального обговорення на проведеному в січні 1987 Пленумі ПК КПРС, визнають необхідність оновлення партійно-державних кадрів з метою прискорення реформ. З Політбюро були видалені найбільш консервативно налаштовані елементи, пов'язані з брежнєвськими часами: Н. А. Тихонов, В. В. Гришин, Д. А. Кунаєв, А. А. Громико, Г. А. Алієв і ін. Надалі в міру виникнення перших труднощів в реформуванні суспільства критика "консерваторів" посилилася. У цілому за 1985- 1990 рр. було замінено 85% керівних працівників ЦК КПРС (для порівняння: у 1934-1939 рр., в роки масових чисток, оновлення ЦК партії склало 77%), на республіканському рівні - до 70%.

Проте вже перші кроки з реформування суспільства на основі проголошеного курсу па прискорення показали, що на одному ентузіазмі, розширенні гласності та заміні старих кадрів вивести країну з кризи неможливо. Необхідна була більш серйозна і більш конкретна програма перетворень. У цих умовах в 1987 р керівництвом країни за участю видатних економістів (Л. І. Абалкін, А. Г. Аганбегяна, Т. І. Заславської, П. Г. Бунича та ін.) Була підготовлена перша за роки перебудови програма економічної реформи і почата її реалізація.

Реформа розвивалася у двох напрямках: розширення самостійності державних підприємств і розширення сфери діяльності приватного сектора. Вже 30 червня 1987 був прийнятий "Закон про державне підприємство", покликаний забезпечити перехід промислових підприємств на принципи госпрозрахунку і самофінансування (закон був поширений на всі підприємства з 1 січня 1989). Закон надавав право підприємствам самостійно планувати свою діяльність, встановлювати прямі горизонтальні зв'язки з іншими підприємствами на основі укладання контрактів та замовлень. Передбачалося скорочення галузевих міністерств, між якими повинні були встановитися "партнерські" відносини. Реорганізація міністерств і ряду інших органів управління промисловістю привела до скорочення до початку 1990-х рр. близько 1 млн службовців. У той же час перехід підприємств до самостійної діяльності був з самого початку обмежений встановленої законом обов'язком виконувати державні замовлення, чим не забув скористатися апарат центральних міністерств, встановивши держзамовлення практично на всю випускалася виробниками продукцію, залишаючи мінімум можливостей для комерційної діяльності підприємств.

Вельми непослідовними виявилися заходи уряду, спрямовані на розширення сфери діяльності для приватної ініціативи. Закони 1986 і 1988 рр. відкрили можливість приватної діяльності більш ніж в 30 видах товарів і послуг, поклавши початок бурхливому розвитку кооперативного сектора. За даними фахівців, до весни 1991-го число запитах в кооперативному секторі та отримали дозвіл на заняття індивідуальною трудовою діяльністю (ВТД) досягло в цілому більше 8 млн чоловік. Однак розвиток приватного сектора всупереч запевненням влади не знаходило належної підтримки з боку держави, з самого початку наражалося на опір бюрократичного апарату, не бажав здавати свої позиції і прагнув обмежити діяльність кооперативів.

Важливими чинниками, які гальмували проведення реформи, є переважаючим в широких масах негативне ставлення до приватного підприємництва, а також активна протидія змінам з боку консервативних кіл в керівництві КПРС, що звинувачували Горбачова в "зраді справи соціалізму", "реставрації капіталізму", з чим лідер правлячої Комуністичної партії не міг не рахуватися. Значною мірою саме цим пояснюються непослідовність і половинчатість більшості перетворень, розпочатих в економіці в перші роки перебудови. Приймалися рішення, однак їх виконання або затягувалося, або відкладалося на тривалий час. У червні 1990 р Верховною Радою СРСР було прийнято прогресивне для того часу постанову "Про концепцію переходу до регульованої ринкової економіки". Однак реалізація намічених у ньому заходів і прийнятих у зв'язку з цим законів, які передбачали переклад промислових підприємств на оренду, поступову демонополізацію, децентралізацію і роздержавлення власності, створення акціонерних товариств, відкладалася до 1991, а сам переклад всього лише 20% підприємств на оренду був розтягнутий до 1995 р

Все це не тільки не сприяло вирішенню завдання "прискорення", яка незабаром була замінена гаслом "сильної соціальної політики", але й вело до поглиблення економічної кризи. Вже з 1988 р спостерігалося загальне скорочення виробництва в сільському господарстві, у промисловості спад почався з 1989 р За офіційними даними, дефіцит бюджету в 1989 р Перевищив 100 млрд руб. (11% валового національного продукту). Золотий запас скоротився в 1991 р в десять разів у порівнянні з 1985 р, що пов'язано було з зростаючою залежністю країни від закупівель продовольства за кордоном. Все це відбувалося на тлі різкого погіршення умов життя основних мас населення. Навіть у Москві (вперше після 1947) було введено нормований розподіл продуктів харчування.

Передовий прогресивно мислячої частини суспільства було ясно, що багато проблем, з якими зіткнулася перебудова, впираються в стан політичної системи і що без змін у політичній сфері неможливе вирішення ні техніко-економічних, ні соціальних завдань. Взаємозалежність змін в економіці і політичному житті суспільства поступово починали розуміти і лідери перебудови. Хоча визнання цього взаємозв'язку давалося Горбачову насилу.

Початок політичній реформі було покладено проходила 28 червня - 1 липня 1988 XIX Всесоюзній конференцією КПРС, яка прийняла розгорнуту програму демократизації суспільно-політичного життя країни. Як першочерговий захід з метою відновлення повновладдя рад було вирішено провести перерозподіл владних функцій від виконавчих органів (апарату виконкомів) до виборних представницьким, від партійних структур - до радянських. Для того щоб зробити цей перехід якомога безболісніше, пропонувалося на першому етапі поєднати посади партійних і радянських керівників (першого секретаря і голови ради) зверху до низу. У рамках концепції "соціалістичної правової держави" вперше акцентувалася увага па необхідності поділу влади, почалося формування "радянського парламентаризму". З цією метою за пропозицією Горбачова повинна була бути відновлена (за зразком Конституції 1918) дворівнева система представницьких органів. Створювався новий вищий орган влади - З'їзд народних депутатів СРСР, Верховна Рада, що обирається шляхом таємного голосування з депутатів З'їзду, перетворювався на свого роду постійно діючий "парламент". Одночасно вносилися зміни у виборче законодавство: вибори повинні були проводитися на альтернативній основі, 1/3 депутатського корпусу формувалася від громадських організацій. Змінювалися функції Президії Верховної Ради: він позбавлявся будь-яких правотворчих повноважень. Пропонувалося також нововведення, пов'язане з відкритим формуванням уряду. Зовсім новим для радянської політичної системи було створення такого демократичного установи, як Комітет конституційного нагляду, який повинен був стежити за дотриманням Конституції країни.

26 березня 1989 були проведені вибори народних депутатів СРСР, вперше проходили в обстановці відкритої конкурентної боротьби кандидатів, в умовах бурхливого зростання політичної активності населення (майже 90% виборців, включених до списків, прийшли на виборчі дільниці). На I з'їзді народних депутатів СРСР, відкрило свою роботу 25 травня 1989, Горбачов був обраний Головою Верховної Ради СРСР. На другому етапі політичної реформи почалося створення нових структур органів влади та управління в республіках, краях і областях, містах і районах. Навесні 1990 відбулися вибори делегатів З'їзду народних депутатів РРФСР. Головою Верховної Ради РСФСР було обрано Б. М. Єльцин. 12 червня 1990 I з'їзд народних депутатів РРФСР прийняв Декларацію про суверенітет РРФСР.

Вибори в нові органи влади докорінно змінили політичну ситуацію в країні. Партія стала втрачати ініціативу в перетворенні суспільства, яка поступово переходила до прихильників більш радикальних змін, отримали значне число мандатів у нових органах влади. На З'їзді народних депутатів, а потім у Верховній Раді СРСР починає формуватися перший парламентська опозиція. Зокрема, була утворена Міжрегіональна депутатська група, лідери якої - відомі громадські політичні діячі (Ю. Афанасьєв, Б. Єльцин, В. Пальм, Г. Попов, А. Сахаров) висували як основних положень програми перетворень: визнання приватної власності, проведення децентралізації управління, розширення економічної самостійності республік і підвищення їх суверенітету і ряд інших.

Одним з головних пунктів, які об'єднували нараставшую опозицію правлячої партії, була вимога скасування ст. 6Констітуціі, яка закріплювала монопольне становище КПРС в суспільстві. У самій партії починають формуватися політичні платформи, значно відрізнялися за своїми позиціями від офіційної лінії партійного керівництва. У січні 1990 г. з ініціативи низки партклубов і парторганізацій, присутніх на конференцію в Москві, була створена "Демократична платформа в КПРС", яка виступила за докорінну реформу КПРС і перетворення її в демократичну парламентську партію. На перетворенні Компартії з державно-господарського органу в політичну організацію наполягала також оформившая напередодні останнього в історії партії XXVIII з'їзду КПРС (липень 1990 г.) "Марксистська платформа", що піддалася різкій критиці "казармено-комуністичну модель КПРС". Після з'їзду "Демократична платформа" заявила про свій вихід з КПРС, поклавши тим самим початок розпаду партії. Після цього вихід з партії набув масового характеру. Одночасно з цим відбувалася консолідація консервативних сил в КПРС, які виступали з різким засудженням "опортуністичної" лінії Горбачова в питаннях партійного керівництва. У червні 1990 р була утворена Комуністична партія РРФСР, керівництво якої зайняло досить традиціоналістську позицію і знаходилося в жорсткій опозиції до Генерального секретаря ЦК КПРС.

У березні 1990 р на III З'їзді народних депутатів СРСР було прийнято рішення про введення принципово нового для Росії поста Президента СРСР. +14 Березня був прийнятий Закон "Про заснування поста Президента СРСР і внесення змін і доповнень до Конституції (Основного закон) СРСР". Одночасно з введенням інституту президентства, сприйнятого пізніше багатьма республіками і автономіями, скасовувалася ст. 6 Конституції. Згідно Закону Президент, що був главою держави, обирався не прямим голосуванням, а на засіданні З'їзду народних депутатів. Ним міг стати будь-який громадянин СРСР не молодший 35 і не старше 65 років. Був передбачений пост віце-президента, який обирався разом з Президентом за його пропозицією і виконував за дорученням Президента окремі його функції, замішав Президента в його відсутності або у разі неможливості здійснення ним своїх обов'язків. Першим (і останнім) Президентом СРСР був обраний Горбачов, віце-президентом - Г. І. Янаєв.

Введення інституту Президента, за задумом авторів реформи, покликане було стабілізувати ситуацію в країні, створити основу для формування в СРСР правової держави, в якому немає місця для монополії однієї партії і забезпечується рівність усіх перед законом. Разом з тим встановлення сильної президентської влади, що спиралася на волевиявлення народу в особі його представників у парламенті, давало можливість Горбачову певною мірою звільнитися від опіки з боку партапарату, значна частина якого не поділяла політику Генерального секретаря.

Однак, як показали подальші події, введення інституту президентства не тільки не стабілізувало обстановку в країні, по ще більше її ускладнило, оскільки новий інститут президентства, що передбачає наявність поділу влади, погано поєднувався з сохранявшимся всевладдям рад. На думку дослідників, згодом саме це протиріччя визначило гострий характер політичної боротьби в країні.

Розвиток демократичних процесів сприяло створенню і зростанню нових громадських організацій, рухів та ініціатив, поклало початок становленню багатопартійності. Першою партією, що оголосила себе опозиційною по відношенню до КПРС, був утворився в травні 1988 "Демократичний союз", одним з лідерів якого стала В. Новодворська. Тоді ж виникають народні фронти в Прибалтиці, є першим незалежним масовими організаціями. Найбільш великою з ліберальних партій стала оформилася в травні 1990 г. "Демократична партія Росії" (лідер Н. Травкін). На початку 1991 року Міністерство юстиції СРСР зареєструвало 312 громадських об'єднань. У цілому по країні виникло більше 10 тис. Самодіяльних об'єднань і організацій, більше 20 партій різного спрямування - від соціал-демократичних до християнських і монархічних.

Після виборів народних депутатів РРФСР (весна 1990) та в прийняття Декларації про суверенітет РРФСР стали погіршуватися відносини між союзним і російським керівництвом. "Пробуксовування" економічних реформ змусило нове російське керівництво на чолі з Єльциним зробити ставку на власні сили і своє розуміння реформи. За участю відомих економістів (академіка С. С. Шаталіна, Г. А. Явлінського та ін.) Була розроблена програма "500 днів", яка передбачала протягом визначеного терміну проведення приватизації державних підприємств і значно урізані економічну владу Центру. Після того як Горбачов під тиском консерваторів фактично відмовився від підтримки наміченої програми перетворень, російське керівництво заявило про свій намір в односторонньому порядку приступити до реалізації програми. У новому скорректированном варіанті проект реформи передбачаючи перехід СРСР до ринку до 1997 У початку 1991 р Верховна Рада СРСР прийняла і ввів у дію Закон "Про власність в РРФСР". Цим законом відроджувався інститут приватної власності в Росії. У червні 1991 р Б. II. Єльцин всенародним голосуванням був обраний першим Президентом Росії, що реально означало підтримку курсу на радикалізацію і прискорення проводилися реформ.

До цього часу граничної гостроти досягли міжнаціональні протиріччя. У лютому 1991 р на всенародному референдумі в Литві велика частина населення висловилася за "незалежність" і будівництво демократичної держави, поклавши початок "параду суверенітетів". У відповідь на це Пленум ЦК КПРС засудив події у Прибалтиці як "антикомуністичну істерію, розпалювати ворогами перебудови". Одночасно була зроблена спроба силовими методами відновити колишню владу в прибалтійських республіках. У відповідь на ці дії голова Верховної Ради РРФСР Єльцин зажадав відходу у відставку Президента СРСР і розпуску Верховної Ради СРСР.

Враховуючи загострення міжнаціональних протиріч і посилення відцентрових сил в Союзі, IV З'їзд народних депутатів СРСР 25 грудня 1990 прийняв постанову про проведення 17 березня 1991 всенародного референдуму з питання про збереження СРСР. Проти проведення такого референдуму виступили Грузія, Вірменія, Молдавія, республіки Прибалтики. З 147 млн громадян СРСР, які брали участь у референдумі, 112 млн висловилися за необхідність збереження Союзу як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, в якій повною мірою будуть гарантуватися права і свободи людини будь-якої національності. У квітні того ж року на зустрічі Горбачова в Ново-Огарьово (заміської урядової резиденції) з представниками дев'яти союзних республік (не брали участь у зустрічі представники республік Прибалтики, Грузії, Вірменії і Молдавії) було досягнуто угоду про підготовку нового союзного договору, що відкривав, у разі його підписання, реальну можливість формування справжньої федерації як Союзу суверенних (а не соціалістичних) республік.

До літа 1991 року більшість союзних республік СРСР прийняли закони про суверенітет, що змусило Горбачова прискорити розробку нового союзного договору. Його підписання було призначено на 20 серпня 1991 Однак у союзному керівництві взяли гору консервативні сили, які прагнули зірвати підписання договору і відновити Радянський Союз в його колишньому вигляді. У відсутність президента Горбачова, який був фактично блокований у своїй кримській резиденції - Форосі, в ніч на 19 серпня було створено Державний комітет але надзвичайного стану (ГКЧП). Першим кроком ГКЧП, до якого увійшли віце-президент Г. І. Янаєв (призначений виконувати обов'язки Президента СРСР), прем'єр В. С. Павлов, міністр оборони маршал Д. Т. Язов, Голова КДБ В. А. Крючков, міністр внутрішніх справ Б. Пуго та ін., стала відмова від підписання союзного договору. У Москві було введено військовий стан. Указами ГКЧП було оголошено про розформування структур влади, що діяли всупереч Конституції 1977, зупинялася діяльність опозиційних партій і рухів, вводився жорсткий контроль над засобами масової інформації. Президент Росії Єльцин і підтримати його керівництво Росії (глава уряду І. С. Силаєв, перший заступник Голови Верховної Ради Р. І. Хасбулатов) відмовилися підкоритися ГКЧП, виступивши зі зверненням до громадян, у якому дії ГКЧП засуджувалися як реакційний, антиконституційний переворот, а сам ГКЧП був оголошений антизаконних. З їхнього заклику тисячі москвичів зайняли оборону навколо будівлі Верховної Ради Росії. 21 серпня путч був пригнічений, а його організатори заарештовані. Повернувшись до Москви в той же день Горбачов, через три дні виступив із заявою про складання з себе функцій Генерального секретаря ПК КПРС.

Після серпневих подій 1991 р доля Союзу була вирішена. Більшість республік відмовилися від підписання союзного договору. Під впливом "параду суверенітетів", "війни законів", інших видів боротьби за владу, міжусобиць на місцях, Союз став розпадатися. Вісім республік заявили про свою незалежність, а три прибалтійські визнані СРСР незалежними державами. У грудні 1991 р лідери Російської Федерації, України і Білорусії (країн - засновників СРСР), які зібралися в Біловезькій пущі, заявили про припинення Союзного договору 1922 Було оголошено про створення Співдружності Незалежних Держав (СНД), спочатку об'єднав 11 колишніх союзних республік ( без Грузії та Прибалтики). Тим самим СРСР припиняв своє існування. Президент СРСР Горбачов пішов у відставку. Почався новий складний період відтворення російської державності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >