Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow GR. ВЗАЄМОДІЯ БІЗНЕСУ І ВЛАДИ
Переглянути оригінал

ПЕРЕДМОВА

Дисципліна «Взаємодія держави і бізнесу» містить теоретичні і практичні положення, що розкривають сутність економічних явищ і процесів, які визначають основи взаємодії держави і бізнесу, форми, моделі та актуальні проблеми такої взаємодії.

Багато досліджувані проблеми взаємодії держави і бізнесу мають дискусійний характер. Сучасний світовий досвід демонструє високу ефективність взаємодії держави і бізнесу. У Росії основна увага зосереджена на формуванні інституційних основ цих взаємин, в тому числі створення оптимальних форм взаємодії держави та бізнес-структур, які забезпечують виконання стратегічно значимих завдань.

Разом з тим в Росії у взаємодії держави і бізнесу існує велика кількість проблем, які перешкоджають їх ефективній співпраці. Це недоліки правової бази, що визначає права і відповідальність сторін; недосконалість форм і методів реалізації партнерських відносин; відсутність конкурентних умов для ефективної співпраці; нерозвиненість інвестиційної та інноваційної середовища і т.д.

Посилення в останні роки вплив великих компаній на економічний розвиток країни обумовлює необхідність залучення бізнесу до формування інноваційної політики держави, а також здійснення узгоджених з ним дій, спрямованих на модернізацію виробництва і розширення впровадження інноваційних технологій. Тому однією з відмінних рис освоєння даної дисципліни є необхідність вивчення наявного досвіду взаємовідносин держави і бізнес-структур, аналізу організаційних і соціально-економічних складових даних відносин, а також докладного аналізу механізмів, що забезпечують, з одного боку, надання державою відповідних умов, що стимулюють підприємців до участі в партнерських відносинах, а з іншого - підвищення активності бізнес-структур в інноваційному розвитку країни.

Вивчення дисципліни «Взаємодія держави і бізнесу» дозволяє досягти як теоретичних, так і практичних цілей. Найважливішою теоретичної метою є формування у студентів цілісного уявлення про механізм взаємодії держави і бізнесу, про основні проблеми, що виникають в даному процесі. Практична мета полягає у виробленні в учнів елементарних навичок прийняття рішень.

Для досягнення поставлених цілей студентам необхідно:

 • - вивчити і осмислити понятійний апарат теоретичних основ державного регулювання економіки;
 • - оволодіти методологією дослідження процесів взаємодії держави і бізнесу;
 • - виявити систему зв'язків, принципів та інструментів такої взаємодії;

розвинути здібності до оцінки способів взаємодії влади і бізнесу;

 • - освоїти закономірності розвитку економічних відносин між державою і бізнесом;
 • - сформувати розуміння сутності проблем, що виникають в процесі взаємодії держави і бізнесу;
 • - набути навичок самостійного аналізу стану конкуренції на товарних ринках, визначення часток господарюючих суб'єктів на ринках товарів, робіт, послуг;
 • - сформувати чітке уявлення про інституційні засади взаємодії держави і бізнесу;
 • - виявити особливості інвестиційного клімату в Російській Федерації;
 • - розвинути уявлення про характер поведінки держави і бізнесу в умовах циклічного розвитку.

Дисципліна «Взаємодія держави і бізнесу» відноситься до базової частини професійного циклу основної освітньої програми бакалаврату за напрямом підготовки «Економіка».

Для ефективного вивчення даної дисципліни потрібні знання, вміння і навички, отримані з дисциплін «Економічна теорія» та «Макроекономіка». У свою чергу, освоєння дисципліни «Взаємодія держави і бізнесу» необхідно для таких навчальних дисциплін, як «Інституційна економіка», «Економіка Росії» і ін. Крім того, вивчення дисципліни передує підготовці випускної кваліфікаційної роботи на ступінь бакалавра економіки, складання підсумкового державного міждисциплінарного іспиту.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати

 • • основні поняття, категорії і інструменти дисципліни;
 • • основні особливості провідних шкіл і напрямків макроекономічної науки;
 • • закономірності функціонування сучасної економіки на макрорівні;
 • • основні особливості російської економіки, її інституційну структуру, напрямки економічної політики держави;
 • • основи побудови, розрахунку та аналізу сучасної системи показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів на макрорівні;

вміти

 • • аналізувати у взаємозв'язку економічні явища, процеси і інститути на макрорівні;
 • • виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення з урахуванням критеріїв соціально-економічної ефективності і можливих соціально-економічних наслідків;
 • • використовувати джерела економічної, соціальної, управлінської інформації;
 • • аналізувати та інтерпретувати дані вітчизняної і зарубіжної статистики про соціально-економічних процесах і явищах, виявляти тенденції зміни соціально-економічних показників;
 • • проводити пошук інформації за отриманим завданням, збір, аналіз даних, необхідних для вирішення поставлених макроекономічних завдань;
 • • здійснювати вибір інструментальних засобів для обробки економічних даних у відповідності з поставленим завданням, аналізувати результати розрахунків і обґрунтовувати отримані висновки;
 • • будувати на основі опису ситуацій стандартні теоретичні та економіко-математичні моделі, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати;
 • • на основі стандартних теоретичних і економетричних моделей прогнозувати поведінку економічних агентів, розвиток економічних процесів і явищ на макрорівні;

володіти

 • • методологією економічного дослідження;
 • • сучасними методами збору, обробки та аналізу економічних і соціальних даних;
 • • методами і прийомами аналізу макроекономічних явищ і процесів за допомогою стандартних теоретичних і економетричних моделей;
 • • сучасними методиками розрахунку та аналізу соціально-економічних показників, що характеризують економічні процеси і явища на макрорівні.

Видання призначене для студентів-бакалаврів, які навчаються за економічними напрямами, магістрантів, які навчаються за різними напрямками, а також для викладачів.

 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук