ПЕРЕДМОВА

Дисципліна «Взаємодія держави і бізнесу» містить теоретичні і практичні положення, що розкривають сутність економічних явищ і процесів, які визначають основи взаємодії держави і бізнесу, форми, моделі та актуальні проблеми такої взаємодії.

Багато досліджувані проблеми взаємодії держави і бізнесу мають дискусійний характер. Сучасний світовий досвід демонструє високу ефективність взаємодії держави і бізнесу. У Росії основна увага зосереджена на формуванні інституційних основ цих взаємин, в тому числі створення оптимальних форм взаємодії держави та бізнес-структур, які забезпечують виконання стратегічно значимих завдань.

Разом з тим в Росії у взаємодії держави і бізнесу існує велика кількість проблем, які перешкоджають їх ефективній співпраці. Це недоліки правової бази, що визначає права і відповідальність сторін; недосконалість форм і методів реалізації партнерських відносин; відсутність конкурентних умов для ефективної співпраці; нерозвиненість інвестиційної та інноваційної середовища і т.д.

Посилення в останні роки вплив великих компаній на економічний розвиток країни обумовлює необхідність залучення бізнесу до формування інноваційної політики держави, а також здійснення узгоджених з ним дій, спрямованих на модернізацію виробництва і розширення впровадження інноваційних технологій. Тому однією з відмінних рис освоєння даної дисципліни є необхідність вивчення наявного досвіду взаємовідносин держави і бізнес-структур, аналізу організаційних і соціально-економічних складових даних відносин, а також докладного аналізу механізмів, що забезпечують, з одного боку, надання державою відповідних умов, що стимулюють підприємців до участі в партнерських відносинах, а з іншого - підвищення активності бізнес-структур в інноваційному розвитку країни.

Вивчення дисципліни «Взаємодія держави і бізнесу» дозволяє досягти як теоретичних, так і практичних цілей. Найважливішою теоретичної метою є формування у студентів цілісного уявлення про механізм взаємодії держави і бізнесу, про основні проблеми, що виникають в даному процесі. Практична мета полягає у виробленні в учнів елементарних навичок прийняття рішень.

Для досягнення поставлених цілей студентам необхідно:

 • - вивчити і осмислити понятійний апарат теоретичних основ державного регулювання економіки;
 • - оволодіти методологією дослідження процесів взаємодії держави і бізнесу;
 • - виявити систему зв'язків, принципів та інструментів такої взаємодії;

розвинути здібності до оцінки способів взаємодії влади і бізнесу;

 • - освоїти закономірності розвитку економічних відносин між державою і бізнесом;
 • - сформувати розуміння сутності проблем, що виникають в процесі взаємодії держави і бізнесу;
 • - набути навичок самостійного аналізу стану конкуренції на товарних ринках, визначення часток господарюючих суб'єктів на ринках товарів, робіт, послуг;
 • - сформувати чітке уявлення про інституційні засади взаємодії держави і бізнесу;
 • - виявити особливості інвестиційного клімату в Російській Федерації;
 • - розвинути уявлення про характер поведінки держави і бізнесу в умовах циклічного розвитку.

Дисципліна «Взаємодія держави і бізнесу» відноситься до базової частини професійного циклу основної освітньої програми бакалаврату за напрямом підготовки «Економіка».

Для ефективного вивчення даної дисципліни потрібні знання, вміння і навички, отримані з дисциплін «Економічна теорія» та «Макроекономіка». У свою чергу, освоєння дисципліни «Взаємодія держави і бізнесу» необхідно для таких навчальних дисциплін, як «Інституційна економіка», «Економіка Росії» і ін. Крім того, вивчення дисципліни передує підготовці випускної кваліфікаційної роботи на ступінь бакалавра економіки, складання підсумкового державного міждисциплінарного іспиту.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати

 • • основні поняття, категорії і інструменти дисципліни;
 • • основні особливості провідних шкіл і напрямків макроекономічної науки;
 • • закономірності функціонування сучасної економіки на макрорівні;
 • • основні особливості російської економіки, її інституційну структуру, напрямки економічної політики держави;
 • • основи побудови, розрахунку та аналізу сучасної системи показників, що характеризують діяльність господарюючих суб'єктів на макрорівні;

вміти

 • • аналізувати у взаємозв'язку економічні явища, процеси і інститути на макрорівні;
 • • виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення з урахуванням критеріїв соціально-економічної ефективності і можливих соціально-економічних наслідків;
 • • використовувати джерела економічної, соціальної, управлінської інформації;
 • • аналізувати та інтерпретувати дані вітчизняної і зарубіжної статистики про соціально-економічних процесах і явищах, виявляти тенденції зміни соціально-економічних показників;
 • • проводити пошук інформації за отриманим завданням, збір, аналіз даних, необхідних для вирішення поставлених макроекономічних завдань;
 • • здійснювати вибір інструментальних засобів для обробки економічних даних у відповідності з поставленим завданням, аналізувати результати розрахунків і обґрунтовувати отримані висновки;
 • • будувати на основі опису ситуацій стандартні теоретичні та економіко-математичні моделі, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати;
 • • на основі стандартних теоретичних і економетричних моделей прогнозувати поведінку економічних агентів, розвиток економічних процесів і явищ на макрорівні;

володіти

 • • методологією економічного дослідження;
 • • сучасними методами збору, обробки та аналізу економічних і соціальних даних;
 • • методами і прийомами аналізу макроекономічних явищ і процесів за допомогою стандартних теоретичних і економетричних моделей;
 • • сучасними методиками розрахунку та аналізу соціально-економічних показників, що характеризують економічні процеси і явища на макрорівні.

Видання призначене для студентів-бакалаврів, які навчаються за економічними напрямами, магістрантів, які навчаються за різними напрямками, а також для викладачів.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >