ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

Відповідальність за основні види порушень зобов'язань за договором поставки встановлена Положень про поставки та іншими нормативними актами. Такі заходи майнової відповідальності за прострочення поставки або недопоставку товару, порушення вимог до якості і комплектності, недотримання порядку розрахунків та інші. Однак вони застосовуються тільки коли це прямо передбачено договором сторін.

У договорі але угодою між сторонами можуть бути передбачені санкції за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, за порушення яких відповідальність не встановлена, а також змінені розміри неустойки (штрафу, пені) за порушення умов договору, встановлені Положеннями про поставки.

Основним видом відповідальності у відносинах з постачання служить неустойка (штраф, пеня) в заліковій формі. Незалежно від сплати неустойки (штрафу, пені) сторона, що порушила договір, відшкодовує іншій стороні завдані в результаті цього збитки в частині, не покритій неустойкою (штрафом, пенею).

У разі прострочення поставки або недопоставки, а також поставки товарів неналежної якості або некомплектних до постачальника (виробника) застосовується штрафна неустойка. Винна сторона сплачує покупцю (отримувачу) встановлений штраф і, крім того, відшкодовує завдані такою поставкою збитки без зарахування штрафу.

За прострочення поставки або недопоставку товару постачальник сплачує покупцеві передбачену договором неустойку, а також відшкодовує йому заподіяні у зв'язку з цим збитки в частині, не покритій неустойкою.

Згідно ст. 8 Закону Української РСР від 26 червня 1991 «Про пріоритетне забезпечення агропромислового комплексу матеріальними ресурсами» за недопоставку продукції підприємствам і організаціям агропромислового комплексу Української РСР постачальник сплачує неустойку в розмірі 100% вартості недопоставленої продукції [1] .

Неустойка стягується з постачальника по кожній позиції передбаченого договором асортименту.

Відповідальність за поставку недоброякісних товарів встановлена в законодавстві диференційовано в залежності від характеру допущеного порушення.

У разі поставки товару, який відповідає за якістю стандартам, технічним умовам, іншій документації, зразкам (еталонам) або договором, а також поставки некомплектних товарів покупець (одержувач) має право відмовитися від оплати їх вартості, а якщо товари уже оплачені, зажадати в установленому порядку повернення сплачених сум.

Якщо недоліки товару можуть бути усунені на місці, покупець (одержувач) має право виправити їх своїми силами, попередньо отримавши згоду на це від постачальника. Витрати по виправленню виробів відносяться на рахунок постачальника.

Покупець (одержувач) може зажадати від постачальника усунення недоліків товару або його доукомплектування. Постачальник (виробник) зобов'язаний усунути дефекти товару обраним ним способом або доукомплектувати його протягом 20 днів після отримання вимоги покупця. Сторони вправі узгодити інший термін для виправлення або доукомплектування товару.

Якщо постачальник (виробник) у встановлений строк не виконає вимогу про виправлення дефектів або доукомплектування товару, з нього стягується штраф у розмірі, встановленому договором. Штраф стягується також, якщо товар не був своєчасно замінений, а його недоліки не можуть бути виправлені в місці знаходження покупця. Постачальник (виробник) зобов'язаний в 10-денний термін розпорядитися цим товаром.

У разі якщо постачальник (виробник) у зазначений строк не розпорядиться забракованими товарами, покупець має право за своїм вибором реалізувати їх на місці з відповідною уцінкою або повернути постачальнику (виробнику).

Відповідальність за порушення правил розрахунків.

За марна відмову або ухилення від оплати вартості отриманих товарів покупець (платник) сплачує штраф у розмірі, передбаченому договором (зазвичай у відсотках від суми, від сплати якої він відмовився або ухилився).

При затримці оплати поставлених товарів покупець (платник) сплачує постачальнику встановлену договором пеню у відсотках від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. Несвоєчасна оплата можлива поряд з безпідставним відмовою або ухиленням від оплати вартості товару. В цьому випадку з покупця (платника) крім зазначеного штрафу стягується також пеня, якщо вона встановлена в договорі.

  • [1] Див .: Відомості З'їзду народних депутатів РРФСР і Верховної Ради РРФСР. 1991. №26. Ст. 878.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >