ПРИЙМАННЯ ПОСТАВЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПО КІЛЬКОСТІ

Порядок приймання продукції за кількістю визначається Інструкцією про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю, затвердженої Госарбитражем СРСР (13).

Названа Інструкція застосовується у всіх випадках, коли стандартами, технічними умовами, основними умовами поставки або іншими обов'язковими правилами не встановлено інший порядок приймання продукції але кількістю. Якщо відповідними актами визначено лише окремі особливості порядку приймання, то в неврегульованих ними питаннях слід керуватися Інструкцією.

Сторони можуть передбачити в договорі додаткові умови порядку приймання, спрямовані на забезпечення схоронності продукції, що поставляється. Розбіжності за цими умовами підлягають розгляду органами арбітражу на загальних підставах (15, п. 6).

Місце приймання. Продукція, що поставляється без тари, у відкритій тарі, а також за вагою брутто і кількістю місць у тарі приймається: а) на складі одержувача - при доставці продукції постачальником; б) на складі постачальника - при вивезенні продукції одержувачем; в) в місці розтину запломбованих чи місці розвантаження неопломбованих транспортних засобів і контейнерів чи складі органу транспорту - при доставці і видачі продукції органом залізничного, водного, повітряного або автомобільного транспорту.

При доставці постачальником продукції в тарі на склад одержувача останній, крім перевірки ваги брутто і кількості місць, може вимагати розкриття тари і перевірки ваги нетто і кількості одиниць продукції в кожному місці.

Продукція, що надійшла в справній тарі, за вагою нетто і кількістю товарних одиниць в кожному місці приймається, як правило, на складі кінцевого одержувача.

Покупці - бази збутових, постачальницьких, заготівельних організацій, оптових і роздрібних торгових підприємств, перевозяться транзитом продукцію в тарі або упаковці початкового відправника (виготовлювача), повинні приймати продукцію за кількістю всередині тарних місць лише у випадках, передбачених обов'язковими Правилами або договором, і при невідповідності фактичного ваги вагою брутто, зазначеному в супровідних документах. Такий порядок застосовується також при прийманні обандероленная або опломбованих пачок (зв'язок) в тих випадках, коли без порушення цілісності бандеролі або упаковки або без зняття пломби неможливо вилучити продукцію з пачки (зв'язки).

Якщо продукція надійшла в пошкодженій тарі, то за вагою нетто і кількістю товарних одиниць в кожному тарному місці продукція приймається одержувачами там, де продукція повинна прийматися за вагою брутто і кількістю місць (13).

Терміни приймання. Продукція приймається в такі строки:

  • а) надійшла без тари, у відкритій тарі і в пошкодженій тарі - в момент отримання її від постачальника чи зі складу органу транспорту або в момент розтину опломбованих і розвантаження неопломбірован- них транспортних засобів та контейнерів, але не пізніше термінів, встановлених для їх розвантаження;
  • б) надійшла в справній тарі:

за вагою брутто і кількістю місць - в терміни, зазначені в подп. «А»;

за вагою нетто і кількістю товарних одиниць в кожному місці - одночасно з розкриттям тари, але не пізніше 10 днів, а по швидкопсувної продукції не пізніше 24 годин з моменту отримання продукції - при доставці продукції постачальником чи при вивезенні її одержувачем зі складу постачальника і з моменту видачі вантажу органом транспорту - в усіх інших випадках.

У районах Крайньої Півночі, віддалених районах та інших районах дострокового завезення продукція приймається не пізніше 30 днів з моменту надходження її на склад одержувача. У зазначених районах промислові товари народного споживання приймаються не пізніше 60 днів; продовольчі товари (за винятком швидкопсувних) - не пізніше 40 днів, а швидкопсувні товари - не пізніше 48 годин з моменту надходження їх на склад одержувача.

Приймання вважається своєчасної, якщо кількість продукції перевірено в установлені терміни.

Продукція приймається особами, уповноваженими на те керівником або заступником керівника підприємства-одержувача. Ці особи несуть відповідальність за суворе дотримання правил приймання продукції.

У відповідності зі сформованою практикою починати приймання повинні, як правило, не менше двох осіб. На складі постачальника продукція зазвичай приймається за участю одного представника підприємства-одержувача. Уповноваження на приймання може передбачатися в наказі, посадової інструкції працівника або видається доручення (посвідченні).

Кількість продукції перевіряється по транспортним і супровідним документам (рахунку-фактурі, специфікації, описи, пакувальним ярликами та ін.) Відправника (виготовлювача). Відсутність зазначених документів або деяких з них не припиняє приймання продукції. У цьому випадку складається акт про фактичну наявність продукції і в акті вказується, які документи відсутні.

При одночасному отриманні продукції в декількох вагонах, контейнерах або автофургонах, вартість якої оплачується за одним розрахунковим документом, одержувач зобов'язаний перевірити кількість продукції, що надійшла в усіх вагонах, контейнерах або автофургонах, якщо обов'язковими для сторін Правилами або договором не передбачена можливість часткової (вибіркової) перевірки.

В акті приймання має бути зазначено кількість продукції, що надійшла окремо в кожному вагоні, контейнері або автофургоні. Кількість продукції, що надійшла при її прийманні має визначатися в тих же одиницях виміру, що і в супровідних документах. Якщо в цих документах відправник вказав вага продукції і кількість місць, то одержувач при прийманні продукції також зобов'язаний перевірити її вагу і кількість місць (13, п. 1-3). Вантажовідправникам рекомендується вказувати в супровідних документах вага тарних місць з метою посилення контролю за правильністю приймання.

Вага нетто перевіряється в порядку, встановленому стандартами, технічними умовами та іншими обов'язковими для сторін Правилами. При неможливості переважування продукції без тари вага нетто визначається шляхом перевірки ваги брутто в момент отримання продукції і ваги тари після звільнення її з-під продукції. Результати перевірки оформляються актами.

Акт про вазі тари повинен бути складений не пізніше 10 днів після її звільнення, а про вагу тари з-під вологої продукції - негайно після звільнення тари з-під продукції, якщо інші строки не встановлені договором. В акті про результати перевірки ваги тари вказується також вее нетто продукції, обчислений шляхом вирахування з ваги брутто ваги тари.

Визначення ваги нетто шляхом відрахування ваги тари з ваги брутто за даними супровідних і транспортних документів без перевірки фактичної ваги брутто і ваги тари не допускається. Вага тари в решті випадків перевіряється одночасно з вагою нетто.

Вибіркова (часткова) перевірка кількості продукції з поширенням результатів перевірки будь-якої частини продукції на всю партію допускається, коли це передбачено стандартами, технічними умовами, іншими обов'язковими Правилами або договором. Спори про встановлення в договорі вибіркової (часткової) перевірки з поширенням її результатів на всю партію розглядаються арбітражами на загальних підставах.

Якщо під час приймання буде виявлена недостача, то одержувач зобов'язаний призупинити подальшу прийомку, забезпечити збереження продукції, а також вжити заходів до запобігання її змішання з іншого однорідної продукцією. Про виявлену недостачу продукції складається акт за підписами осіб, які брали продукцію (13, п. 16). Зазначений акт фіксує результати першого етапу приймання. В акті повинні бути докладно описані стан перевізного засобу, пломб, тари, обставини виявлення незбереження.

У разі, коли при прийманні продукції виявлено невідповідність ваги брутто окремих місць вагою, вказаною в транспортних або супровідних документах або на трафареті, одержувач не повинен розкривати тару та упаковку. Подальша перевірка повинна проводитися комісійно.

Якщо при правильності ваги брутто недостача продукції встановлюється при перевірці ваги нетто або кількості товарних одиниць в окремих місцях, то одержувач зобов'язаний призупинити приймання інших місць, зберегти і пред'явити представнику, викликаному для участі в подальшій приймання, тару і упаковку розкритих місць і продукцію, яка перебувала всередині цих місць (13, п. 16).

Виклик представника. Одночасно з призупиненням приймання одержувач зобов'язаний викликати для участі в продовженні приймання продукції і складанні двостороннього акта відповідного представника. Представник іногороднього відправника або виготовлювача (коли продукція надійшла в оригінальній упаковці або непорушеною тарі виготовлювача) викликається у випадках, передбачених обов'язковими для сторін Правилами або договором. У цих випадках іногородній відправник (виробник) зобов'язаний не пізніше ніж на наступний день після надходження виклику одержувача повідомити телеграмою або по телефону, чи буде їм спрямований представник для участі в перевірці кількості продукції. Неотримання відповіді на виклик в зазначений термін дає право отримувачу прийняти продукцію до закінчення терміну, встановленого для явки представника відправника (виготовлювача).

Представник іногороднього відправника (виготовлювача) зобов'язаний з'явитися не пізніше ніж у триденний термін після отримання виклику, не враховуючи часу для проїзду, якщо інший термін не передбачено в обов'язкових Правилах або в договорі.

Виклик для участі в продовженні приймання одногороднего відправника (виготовлювача) обов'язковий. Представник одногороднего відправника (виготовлювача) повинен з'явитися не пізніше ніж на наступний день після отримання виклику, якщо в ньому не вказаний інший термін явки, а по швидко псується, - протягом 4 годин після отримання виклику.

Представник відправника (виготовлювача) повинен мати посвідчення на право участі в прийманні продукції у одержувача. Відправник (виробник) може уповноважити на участь у прийманні продукції підприємство, що знаходиться в місці отримання продукції. В цьому випадку посвідчення представникові видається підприємством, що виділив його. У посвідченні повинна бути зроблено посилання на документ, яким відправник уповноважив дане підприємство брати участь у прийманні продукції.

При неявці представника відправника (виготовлювача) але викликом одержувача, а також у випадках, коли виклик представника іногороднього відправника (виготовлювача) не обов'язковий, подальша приймання продукції за кількістю і складання акта про недостачу виробляються:

  • а) за участю представника іншого підприємства (організації), виділеного керівником або заступником керівника цього підприємства (організації), або
  • б) за участю представника громадськості підприємства-одержувача, призначеного керівником або заступником керівника підприємства з числа осіб, затверджених рішенням комітету профспілки цього підприємства, або
  • в) односторонньо підприємством-одержувачем, якщо відправник (виробник) дав згоду па односторонню приймання продукції.

Як представники для участі в прийманні продукції повинні виділятися особи, компетентні в питаннях визначення кількості що підлягає прийманню продукції.

Матеріально відповідальні і підлеглі їм особи, а також особи, пов'язані з обліком, зберіганням, прийманням і відпуском матеріальних цінностей, в якості представників громадськості підприємства-одержувача виділятися не повинні. Зокрема, не можуть виділятися в якості таких представників керівники підприємств та їх заступники (і в тих випадках, коли вони не відносяться до матеріально відповідальних осіб), працівники відділу технічного контролю, бухгалтери, товарознавці, пов'язані з обліком, зберіганням, відпуском і прийманням матеріальних цінностей, працівники юридичної служби цих підприємств, іретензіоіісти. При виникненні сумнівів або розбіжностей про те, чи є представник громадськості підприємства-одержувача матеріально відповідальною особою або особою, пов'язаною з обліком, зберіганням і відпуском матеріальних цінностей, слід запитувати посадові інструкції цього представника (14, п. 15).

Установи чи організації, які здійснюють відповідно до Положень про них функції контролю за діяльністю інших підприємств і організацій, не повинні виділяти своїх представників для участі в прийманні по кількості продукції, що надходить до підконтрольних підприємств та організацій (14, п. 16).

Виконкоми місцевих Рад народних депутатів має право виділяти для участі в прийманні продукції за кількістю не лише працівників апарату виконкому, а й підлеглих управлінь та відділів.

Представнику, виділеному для участі в прийманні продукції за кількістю, видається належно оформлене і завірене печаткою підприємства разове посвідчення за підписом керівника підприємства або його заступника.

У посвідченні на право участі у прийманні повинні бути зазначені: дата видачі посвідчення та його номер; прізвище, ім'я та по батькові, місце роботи і посада особи, якій видано посвідчення; на участь в прийманні якої саме продукції уповноважений представник. Якщо для участі в прийманні продукції виділяється представник громадськості, то в посвідченні зазначаються також дата і номер рішення комітету профспілки, яким підприємству виділено даний представник.

Посвідчення видається па право участі в прийманні конкретної партії продукції. Видача посвідчення на будь-який період (декаду, місяць та ін.) Не допускається.

Для приймання продукції у вихідні або святкові дні посвідчення може бути видано в останній передвихідний або передсвятковий день за кожен день окремо без зазначення конкретної партії продукції. В цьому випадку в посвідченні має бути зазначено, що представник уповноважений брати участь у прийманні продукції, яка надійде до одержувача в такий-то період часу (17. С. 84).

Посвідчення, видане з порушенням зазначених правил, є недійсною.

Особи, які беруть продукцію за кількістю, вправі засвідчувати своїм підписом тільки ті факти, які були встановлені з їх участю. За підписання акта про приймання продукції але кількістю, що містить не відповідають дійсності дані, особи, які беруть участь у прийманні продукції за кількістю, несуть відповідальність.

Представники інших підприємств і організацій, виділені для участі в прийманні продукції, не має права отримувати у підприємства-одержувача винагороду за участь в прийманні продукції.

Акт прийому. Якщо під час приймання продукції за участю представника буде виявлено недостачу продукції в порівнянні з даними, зазначеними в транспортних і супровідних документах (рахунку-фактурі, специфікації, описи, пакувальних ярликах та ін.), То результати приймання продукції за кількістю оформляються актом. Акт повинен бути складений в той же день, коли недостача виявлена.

В акті про недостачу повинні бути вказані всі необхідні відомості (13, і. 25), а також інші дані, які, але думку осіб, які беруть участь у прийманні, необхідні для підтвердження недостачі.

Якщо під час приймання продукції одночасно будуть виявлені не тільки недостача, а й надлишки в порівнянні з транспортними та супровідними документами відправника (виготовлювача), то в акті слід відобразити точні дані про ці надлишки. Акт підписується всіма особами, які брали участь в прийманні продукції за кількістю. Особа, яка не згідне із змістом акта, зобов'язана підписати акт із застереженням про незгоду і викласти свою думку.

В акті перед підписом осіб, які брали участь у прийманні, повинно бути зазначено, що ці особи попереджені про те, що вони несуть відповідальність за підписання акта, що містить дані, що не відповідають дійсності.

Встановлені норми природного убутку при перевезеннях можуть застосовуватися лише у випадках, коли при прийманні продукції виявляється фактична недостача ваги продукції.

Не допускається покриття недостачі цілих місць і ваги в окремих пошкоджених місцях за рахунок норми природного убутку продукції, обчисленої від всієї ваги продукції. При перевірці ваги всієї продукції норму природного убутку слід обчислювати від ваги продукції в пошкоджених місцях окремо від ваги продукції в справних місцях. Норми точності зважування не включають природне зменшення, яка повинна застосовуватися відповідно до встановлених для окремих видів продукції нормами (14, і. 17).

Акт не складається, якщо під час приймання будуть виявлені надлишки, а не нестача продукції. Зайве отримане кількість продукції оприбутковується одержувачем в чинному порядку.

Якщо надійшло кількість продукції відповідає даним транспортних і супровідних документів, але менш, ніж зазначено в платіжній вимозі або інших розрахункових документах, виписаних постачальником (вантажовідправником), акт про нестачу також не складається.

Акт приймання затверджується керівником або заступником керівника підприємства-одержувача не пізніше ніж на наступний день після складання.

У випадках, коли за результатами приймання виявляються факти зловживань або розкрадань продукції, керівник або заступник керівника підприємства-одержувача зобов'язаний негайно повідомити про це органи МВС або прокуратури і направити їм відповідні документи (13, і.26).

До акта приймання повинні бути додані необхідні документи і докази (13, і. 27). Акти приймання продукції але кількістю реєструються і зберігаються в порядку, встановленому на підприємстві-одержувачі.

Заява претензії. При недостачі продукції, отриманої в оригінальній упаковці або в непорушеною тарі виготовлювача, претензія і обгрунтовують її документи повинні направлятися постачальнику (відправнику), а також виробника продукції. Якщо виробник і його місце знаходження одержувачу невідомі, претензія в двох примірниках надсилається постачальнику (відправнику), який негайно після її отримання зобов'язаний направити один екземпляр претензії виробнику, сповістивши про це одержувача.

До претензії про недостачу продукції повинен бути прикладений акт про недостачу з відповідними документами і доказами, якщо їх немає у постачальника (виробника).

Службова перевірка. Після отримання претензії про недостачу продукції керівник або заступник керівника підприємства-відправника (виготовлювача) призначає службову перевірку за матеріалами претензії. Матеріали перевірки розглядаються і затверджуються керівником або заступником керівника підприємства-відправника (виготовлювача).

У випадках, коли за результатами перевірки виявляються факти зловживань або розкрадань продукції, керівник підприємства-відправника зобов'язаний негайно повідомити про це органи МВС або прокуратури і направити їм відповідні документи.

Обов'язок заяви претензії перевізнику. Якщо за чинним законодавством є підстави для покладання відповідальності за недостачу вантажу на органи транспорту, одержувач зобов'язаний в установленому порядку пред'явити претензію відповідному органу транспорту (13, п. 33). У разі, коли продукція поставлена без договору або се вартість правомірно не оплачене одержувачем, він має право переуступити вантажовідправнику право на пред'явлення претензії і позову до перевізника. Переуступка права оформляється відповідним написом на оригіналі транспортного документа. Згода вантажовідправника на передачу йому права на пред'явлення претензії і позову до органу транспорту в зазначених випадках не потрібно.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >