КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ (1979)

Поставлена в рішеннях XXV з'їзду КПРС завдання підвищення ефективності і поліпшення якості роботи на всіх ділянках комуністичного будівництва висуває нові, високі вимоги і до юридичній службі в народному господарстві. Юридичні відділи та юрисконсульти вносять істотний внесок в зміцнення соціалістичної законності і державної дисципліни, розвиток суспільного виробництва. Для більш повного використання можливостей юридичної служби велике значення має поліпшення організації правової роботи в народному господарстві.

Основними напрямками організаційного вдосконалення правової роботи повинні бути: продумана структура юридичної служби; правильне визначення завдань і функцій юридичного відділу в цілому і кожного його працівника, планування правової роботи за основними її напрямками; розробка обгрунтованої системи показників ефективності та якості роботи юрисконсультів; налагодження ефективного керівництва і контролю за правовою роботою з боку юридичних служб вищих органів, а також методичного керівництва органів юстиції; встановлення постійного ділового взаємодії юридичної служби з іншими ланками і підрозділами; здійснення заходів щодо систематичного підвищення кваліфікації, оволодіння передовими прийомами використання правових засобів.

Особливе значення має визначення критеріїв ефективності роботи юридичних служб, знаходження практичних шляхів та способів її підвищення. Ефективність роботи юрисконсультів повинна зв'язуватися з оптимальним вирішенням поставлених перед ними завдань, підвищенням їх внеску у створення матеріально-технічної бази комунізму.

У рішеннях партії і уряду вказані основні завдання та функції юридичної служби. Вони отримали закріплення в ряді нормативних актів, зокрема в Загальному положенні про юридичний відділ (бюро), головному (старшому) юрисконсульт, юрисконсульт міністерства, відомства, виконавчого комітету Ради депутатів трудящих, підприємства, організації, установи. У ньому в якості основного завдання називається зміцнення соціалістичної законності в діяльності організації, підприємства або установи. Обов'язок юридичних служб полягає в організації правильного застосування законодавства в кожній ланці, вжиття заходів щодо попередження та усунення правопорушень.

Згідно з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 грудня 1970 року "Про поліпшення правової роботи в народному господарстві» зусилля юридичних працівників міністерств, відомств, підприємств, організацій та установ повинні бути також спрямовані на активне використання правових засобів для зміцнення господарського розрахунку і поліпшення економічних показників, забезпечення схоронності соціалістичної власності. Важливі заходи в цьому напрямку передбачає постанова ЦК КПРС «Про роботу партійних і радянських органів Іркутської області щодо підвищення ролі правової служби на підприємствах промисловості, сільського господарства і будівництва в світлі рішень XXV з'їзду КПРС». Воно зобов'язує міністерства, відомства, виконкоми, інші органи управління, об'єднання і підприємства поліпшити використання правових засобів для вирішення завдань підвищення ефективності виробництва, розширення асортименту виробів і поліпшення якості продукції, посилення схоронності соціалістичної власності.

Названі та інші рішення партії і уряду пред'являють до юридичній службі принципово нові вимоги. Поряд зі зміцненням соціалістичної законності на перше місце ставиться реальний внесок юрисконсультів в поліпшення результатів господарської діяльності. На даний період юрисконсульти не повинні обмежуватися формальним консультуванням і представництвом в суді і арбітражі. Від них вимагається глибоке проникнення в економічні і виробничі процеси, оволодіння передовими прийомами застосування правових засобів і активне їх використання для вирішення проізводственнохозяйственних завдань.

У багатьох об'єднаннях і на підприємствах вміле застосування правових засобів стало фактором, що істотно впливає на економіку, що сприяє успішному виконанню планових завдань і договірних зобов'язань, досягнення високих виробничих результатів. Наприклад, юридичний відділ Ярославського шинного заводу активно впливає на всі ділянки виробництва, в повному обсязі використовує надані права і можливості. В результаті на підприємстві значно скоротилися непродуктивні витрати, забезпечується виконання зобов'язань перед контрагентами, удосконалюються господарські зв'язки із суміжниками і споживачами.

Застосування правових засобів передбачає певну свободу юридичної поведінки суб'єктів. У допускаються межах господарські організації можуть самі вибирати вид використовуваного кошти, моделювати свої відносини з урахуванням економічних потреб і конкретних умов діяльності. Нормативні акти визначають загальний порядок застосування правових інструментів з метою забезпечення народногосподарських інтересів і поліпшення організації правової роботи. Вимога ефективного використання юридичних засобів не означає тому ослаблення уваги до соціалістичної законності. Навпаки, воно передбачає в якості обов'язкової умови суворе дотримання вимог законодавства в процесі застосування зазначених засобів.

Поряд з чітким визначенням завдань та цілей ефективність діяльності юридичних служб, як нами зазначалося, багато в чому залежить від правильної розробки показників, але якими оцінюється і порівнюється робота юрисконсультів. Їх вибір являє собою певну складність. До теперішнього часу відсутні загальноприйняті критерії оцінки роботи юридичної служби в народному господарстві, немає методичних рекомендацій по їх вироблення. В результаті на різних підприємствах, навіть входять в систему одного міністерства, нерідко застосовуються різні оціночні показники.

Найбільш часто для визначення ефективності роботи правових служб та преміювання їх працівників використовуються наступні дані: кількість направлених або надійшли претензій і позовів, співвідношення сплачених і стягнутих сум штрафних санкцій, відсутність фактів звільнення працівників з порушенням трудового законодавства та ін. Більшість з цих показників не можуть визнаватися прийнятними, так як вони відображають обсяг виконуваної роботи, але непридатні для оцінки її по суті. Точно так же співвідношення сплачуваних стягуються сум неустойок і штрафів лише побічно характеризує роботу юрисконсультів. Позитивне сальдо в цих випадках може забезпечуватися за рахунок розбіжності розмірів відповідальності, встановлених за різні види порушень зобов'язань, низького рівня правової роботи у контрагентів і з інших причин, не залежних від зусиль юридичної служби.

Одним з основних показників, що підлягають обліку та оцінці, є забезпечення соціалістичної законності в діяльності обслуговується підприємства або організації. Юрисконсультів зобов'язані систематично аналізувати пропоновані до підприємства претензії і позови, виявляти причини виникнення втрат, вносити пропозиції адміністрації щодо попередження та усунення порушень, що допускаються окремими підрозділами та працівникам Вплив юридичної служби на скорочення числа правопорушень, забезпечення точного і неухильного виконання зобов'язань перед контрагентами може бути простежено через динаміку кількості пропонованих до господарської організації претензій і позовів. Послідовне по роках скорочення числа вступників претензій (і позовів) служить достовірним показником активної роботи юридичних служб, результативності здійснюваних ними заходів в зазначеному напрямку.

Важливе завдання - забезпечення відповідності законодавству пропонованих претензій і даються них відповідей, а також направляються в суд або арбітраж позовних заяв і відгуків на них. Узагальнення арбітражної практики свідчать про те, і в претензійних і позовних матеріалах в порушення встановленого порядку часто не наводяться посилання на чинне законодавство. Допускається пред'явлення необґрунтованих або ухилення від задоволення законних вимог, порушення строків пред'явлення і розгляду претензій, непоодинокими є факти пропущення строків позовної давності. Це свідчить про суттєві недоліки в роботі юридичних служб.

Визначення правової обгрунтованості підготовлених претензійних і позовних документів вимагає перевірки цих матеріалів по суті, що становить неабияку складність. У той же час об'єктивним показником забезпечення законності в претензійно-позовної роботи може служити те, що з підприємства не стягуються штрафи за несвоєчасне пред'явлення претензій або дачу відповідей на них, не буває відмов у задоволенні позовів цього підприємства через невідповідність їх законодавству або пропуску строку позовної давності . Як показники успішної роботи юридичної служби по контролю за дотриманням трудового законодавства може розглядатися і така обставина, як відсутність у відповідному періоді випадків опротестування наказів адміністрації про звільнення або накладення стягнень на працівників або відновленні їх на роботі або зняття стягнення в судовому порядку.

Ефективність виконання юридичними службами такого завдання, як застосування правових засобів, може бути виявлена на основі ряду даних. Головним тут виступає повнота використання договорів для сприяння виконанню планових завдань і поліпшення економічних показників підприємства. Юрисконсультів покликані не тільки стежити за правильним укладанням договорів, але і безпосередньо сприяти вирішенню нагальних завдань вдосконалення виробництва, організації чітких взаємовідносин із суміжниками і споживачами.

На основі аналізу господарських потреб в договорах можуть передбачатися умови про збільшення постачальниками випуску необхідних виробів, поліпшення та оновлення їх асортименту. Великі можливості договору у вирішенні поставлених XXV з'їздом КПРС завдань підвищення якості продукції, дотримання режиму економії. З цією метою в договорах повинні конкретно визначатися показники якості продукції, що поставляється, встановлюватися обов'язки постачальників по послідовному викриття частки виробів вищої категорії якості в загальному обсязі постачань і ін.

Оцінка повноти використання договорів для забезпечення інтересів підприємства передбачає наявність системи збору від різних служб і підрозділів вимог до контрагентів і перевірку фактичного включення їх до договорів. Такі вимоги можуть стосуватися поліпшення асортименту і якості придбаної продукції, порядку упаковки і відвантаження, форми розрахунків та ін.

Завчасне оформлення договірних зобов'язань до початку господарського року в значній мірі дозволяє уникати перебоїв в постачанні, позитивно позначається на ритмічності виробництва. Тому такий показник, як терміни оформлення основної маси договорів, може вводитися як оцінний при визначенні якості роботи юридичних служб.

Істотний вплив можуть надавати юридичні працівники на рішення поставленої XXV з'їздом КПРС завдання перекладу об'єднань і підприємств на прямі тривалі господарські зв'язки по постачаннях. Відповідно до постанови Держпостачу СРСР від 15 липня 1971 р № 21 «Про порядок прикріплення на прямі тривалі господарські зв'язки по постачаннях продукції підприємств-споживачів до підприємств-по- постачальникам» переклад на такі зв'язки здійснюється але ініціативи споживачів. Підприємства на основі аналізу договорів зі своїми суміжниками повинні заявити, з ким із них відносини мають тривалий (більше двох років) і перспективний характер. На основі цього аналізу планують органам вносяться пропозиції про прикріплення до відповідних нред- підприємствам-постачальникам і видачу планових завдань на п'ятирічний період.

Перехід на довгострокові зв'язку являє собою головну частину договірної роботи, в зв'язку з чим він повинен здійснюватися за активної участі юридичних служб. Їх можливості в цій справі дуже великі. Так, в значній мірі з ініціативи юридичного відділу Дніпропетровського металургійного заводу договори поставки з усіма споживачами були укладені на п'ятирічку. В результаті відпала необхідність в щорічному оформленні договорів, були усунені труднощі у виконанні замовлень окремих покупців. Рівень розвитку прямих і тривалих господарських зв'язків, збільшення частки довгострокових договорів в загальній масі зобов'язань підприємства також може розглядатися як оціночний показник.

Від активності і ініціативи юридичних працівників залежить використання такого правового засобу, як майнові санкції. Повнота застосування заходів матеріального впливу пов'язана із здійсненням на підприємстві систематичного контролю за виконанням договірних зобов'язань. Найбільший ефект дає застосування в цих цілях обчислювальної техніки. Воно дозволяє оперативно виявляти і не залишати без реагування практично жодного порушення, зменшити розрив між часом порушення і застосуванням відповідальності до боржника, підвищити точність і якість підготовлених претензійних і позовних матеріалів.

Показник застосування санкцій може виражатися як співвідношення числа заявлених претензій (позовів) до зареєстрованого загальної кількості допущених контрагентами порушень зобов'язань. Законодавчому встановлено, що застосування санкцій за невиконання або неналежне виконання договорів поставки є обов'язком кредиторів. Точне виконання вимог закону, принциповість і активність юридичних служб повинні знаходити прояв в строгому і неухильному застосуванні заходів відповідальності до порушників державної дисципліни.

При оцінці роботи юрисконсультів необхідно брати до уваги також стан справ з віднесенням збитків, завданих підприємству, на винних посадових осіб. У легкій, місцевої, м'ясомолочної, харчової промисловості, державної і кооперативної торгівлі великі ще втрати матеріальних цінностей, однак лише незначна частина понесених збитків відшкодовується безпосередніми винуватцями. Ступінь відшкодування збитків характеризує діяльність юридичних працівників по зміцненню госпрозрахунку, соціалістичної законності і трудової дисципліни.

Можна назвати ряд інших ділянок роботи юридичних служб, які також в більшій чи меншій мірі пов'язані з виконанням їх головних завдань і, отже, з визначенням ефективності діяльності.

Розроблені критерії та показники ефективності роботи правової служби повинні використовуватися як інструмент для поліпшення її діяльності. Відповідно до Типового положення про преміювання працівників промислових підприємств, що переводяться на нову систему планування і економічного стимулювання, юридичні працівники, як і інші службовці, преміюються за виконання і перевиконання найважливіших планових показників. Поряд з цим керівники підприємств за погодженням з ФЗМК можуть встановлювати додаткові умови преміювання, які служать основою для зменшення розмірів премії (в разі їх невиконання) в межах до 50%. Основу системи преміювання юрисконсультів повинні складати показники, що стимулюють вирішення першочергових завдань, що стоять перед юридичною службою. Тому перераховані вище показники можуть враховуватися при вирішенні питання про преміювання юридичних працівників, а також проведенні змагань і конкурсів на звання кращої правової служби в галузі.

Практика свідчить про недоцільність встановлення численних додаткових умов преміювання, щоб не знижувати у працівників зацікавленість і впевненість в отриманні премії. Крім того, встановлюються показники і умови преміювання повинні бути сформульовані таким чином, щоб забезпечувався точний облік і результативність роботи. Поряд з показниками, невиконання яких тягне відповідне зниження матеріальної винагороди, можуть встановлюватися і такі, за досягнення яких юрисконсульти заохочуються додатково.

Вибір конкретних показників повинен стимулювати виконання основних завдань, підвищення вкладу юридичних служб в загальні результати роботи підприємства. Так, першорядне значення мають попередження порушень законності і державної дисципліни на підприємстві, повнота використання договору для вирішення виробничо господарських завдань. Разом з тим обрані показники можуть варіюватися в залежності від актуальності тих чи інших проблем, що стоять перед підприємством.

Вироблення критеріїв ефективності діяльності юридичної служби та способів їх практичного застосування вимагає додаткових досліджень. Вирішення зазначених питань є невідкладним завданням, оскільки від цього суттєво залежить підвищення рівня правової роботи в народному господарстві.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >