ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В результаті освоєння даного розділу студент повинен: знати

 • • особливості управління підприємницької організацією;
 • • види податків і зборів, що стягуються з підприємців;
 • • показники, що визначають ефективність підприємницької діяльності; вміти
 • • в разі необхідності вжити підприємницьке рішення;
 • • здійснювати підбір і розстановку кадрів для новоствореного підприємства;
 • • розробляти ефективну організаційну структуру підприємства;
 • • планувати підприємницьку діяльність; володіти
 • • навичками побудови ефективної організаційної структури підприємницької організації;
 • • методами розрахунку податків при різних режимах оподаткування;
 • • компетенціями в області управління власним підприємницьким справою.

Ухвалення підприємницького рішення

Прийняття рішень - складова частина будь-якої підприємницької діяльності. Необхідність прийняття рішень виникає на всіх етапах процесу управління підприємством, пов'язана з усіма ділянками та аспек- тами підприємництва.

Підприємницьке рішення - це вибір альтернативи, здійснений керівником у рамках його посадових повноважень і компетенції і спрямований на досягнення цілей господарюючого суб'єкта - організації [1] .

У своїй діяльності підприємець стикається з необхідністю прийняття різних за своїм спрямуванням рішень: організаційних, правових, кадрових, фінансових і т.д. (Див. Параграф 6.2).

Підприємницькі рішення можна класифікувати за такими ознаками [2] :

 • • в залежності від значимості мети - стратегічні або тактичні;
 • • сфери - локальні (результат рішення позначається на одному підрозділі) і глобальні (результат рішення може вплинути на роботу організації в цілому);
 • • повторюваності проблеми - традиційні (неодноразово зустрічаються в практиці управління) і нетипові (нестандартні рішення, пов'язані з пошуком альтернатив);
 • • терміну реалізації - довгострокові, коли між прийняттям рішення і його реалізацією може пройти кілька місяців або навіть років, і короткострокові, при реалізації рішення від декількох годин до декількох днів;
 • • прогнозованих наслідків - коректовувані, коли можливо усунути недоліки, і некорректіруемих, наслідки яких необоротні;
 • • характеру використаної інформації - детерміновані, які приймаються в умовах визначеності, і ймовірні, що приймаються в умовах ризику або невизначеності;
 • • методу розробки рішення - формалізовані і неформалізовані підприємницькі рішення. Формалізоване рішення являє собою результат виконання заздалегідь визначеної послідовності дій. В цьому випадку підприємці при прийнятті рішення можуть користуватися інструкціями, стандартами, нормативами та ін. В разі нестандартних ситуацій, що не дозволяють формалізувати рішення, підприємець повинен покладатися на свої здібності;
 • • кількості критеріїв вибору - однокритеріальних, прийняті на основі одного критерію, і багатокритеріальні, коли задіяні кілька критеріїв, що ускладнює процедуру прийняття рішення;
 • • форми прийняття рішень - одноосібні, прийняті однією людиною, і колегіальні, прийняті групою людей, наприклад на зборах співзасновників, акціонерів та ін .;
 • • способу фіксації - документовані, тобто оформлені у вигляді конкретного документа, і недокументовані, прийняті в усній формі.

Існують різні методи визначення ефективності підприємницьких рішень. Так, при виборі кращого варіанту з розглянутих альтернатив використовується метод визначення порівняльної економічної ефективності по мінімуму приведених витрат, який визначається але формулою

де С - собівартість виробництва товару; К - капітальні вкладення (інвестиції); Е - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень (що дорівнює зворотного величиною терміну окупності).

З альтернативних варіантів вибирається той, який забезпечує мінімум приведених витрат.

Класичним методом визначення ефективності є відношення прибутку до витрат. Підвищення ефективності означає зниження витрат при одночасному підвищенні результату.

На ефективність підприємницьких рішень впливає безліч факторів технічного, організаційного, економічного, соціального, психологічного характеру, вплив яких неоднозначно і проявляється на різних стадіях процесу розробки і реалізації рішень.

Як показує практика, найбільш важливими факторами, що впливають на ефективність підприємницьких рішень, є: компетентність і професіоналізм підприємця, ступінь його інформованості, рівень колегіальності в процесі розробки рішення, питома вага контрольованих рішень, ступінь особистої участі керівників і фахівців, що розробляють рішення, характер і ступінь відповідальності керівників за результати рішення тощо. (рис. 6.1) [3] .

Фактори, що впливають на ефективність підприємницьких

Мал. 6.1. Фактори, що впливають на ефективність підприємницьких

рішень

(ЛПР - особа, яка приймає рішення)

Інші методи оцінки ефективності підприємницьких рішень, наприклад ефективність інвестиційного проекту, розглянуті в гл. 14.

 • [1] Підприємництво: підручник для вузів / під ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка.М .: ЮНИТИ-ДАНА 2009.
 • [2] Денисова Н. І., Діянова С. Н., Штессель Е. М. Організація предпрінімательствав сфері комерції: навч, посібник. М .: Магістр, 2008. С. 245-248.
 • [3] Див .: Підприємництво: підручник / за ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поляка. С. 224.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >