ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА

В результаті освоєння даного розділу студент повинен: знати

 • • сутність і види інвестиційних проектів;
 • • джерела фінансування інвестиційних проектів;
 • • етапи розробки інвестиційного проекту;
 • • структуру та зміст основних розділів бізнес-плану новостворюваної фірми;

вміти

 • • оцінювати інвестиційну привабливість інвестиційного проекту;
 • • розробляти бізнес-план інвестиційного проекту; володіти
 • • термінологією в області інвестиційного забезпечення підприємницької діяльності.

Характеристика інвестиційних проектів

Інвестиційний проект - це сукупність з'єднаних воєдино намірів і практичних дій по здійсненню інвестиційних вкладень і забезпечення заданих конкретних фінансово-економічних, виробничих і соціальних результатів [1] .

Інвестиційний проект передбачає обґрунтування економічної доцільності, обсягу і термінів здійснення прямих інвестицій в певний об'єкт. У діловій практиці застосовується велика кількість видів інвестиційних проектів (табл. 11.1).

Існують і інші види інвестиційних проектів. Так, в залежності від напрямків вкладення інвестицій і цілей їх реалізації виділяють [2] :

 • • виробничі, що обгрунтовують вкладення капіталів в створення нових, реконструкцію і переозброєння існуючих основних фондів і виробничих потужностей;
 • • науково-технічні - по розробці і створенню нової високоефективної продукції, прогресивної технології і ір .;

Основні види інвестиційних проектів

класифікаційні ознаки

види проектів

Призначення і ознаки

1. В залежності від масштабів проекту

 • 1.1. малий проект
 • 1.2. мегапроект
 • 1.1. Створення дослідно-промислових секцій, невеликих споруд, що забезпечують підвищення якості товарів і послуг, модернізацію виробництва та ін.
 • 1.2. Міжнародні проекти, національні, регіональні, галузеві та міжгалузеві, великі підприємства з комплексної переробки сировини, впровадження нових технологій. дорогі проекти

2. В залежності від термінів реалізації проекту

 • 2.1. короткостроковий
 • 2.2. Довгостроковий

2.1. Виконуються в скорочені терміни.

Від дотримання термінів залежить ефективність проекту

2.2. Здійснюються поетапно, протягом ряду років, при цьому ефективність інвестицій визначається з урахуванням фактора часу (дисконтування)

3. В залежності від якості

 • 3.1. бездефектні
 • 3.2. дефектні

3.1. Основним фактором є висока якість виконання

4. В залежності від ресурсів

 • 4.1. мультіпроекти
 • 4.2. Проекти модульного будівництва
 • 4.1. Особливість в розподілі обмежених ресурсів між партнерами
 • 4.2. Особливість у використанні раніше виготовлених і зібраних модульних конструкцій

5. В залежності від призначення (спеціальні)

 • 5.1. Міжнародні (див. Мегапроекти)
 • 5.2. Спільні підприємства
 • 5.3. соціальні
 • 5.1. Відрізняються обсягами та вартістю, грають важливу роль в економіці і політиці країни
 • 5.2. Реалізуються за спільної участі двох і більше підприємств
 • 5.3. Передбачені з метою посилення мотивації працюючих

6. В залежності від кінцевої мети призначення

 • 6.1. інноваційні
 • 6.2. Будівельні
 • 6.3. Інформаційні
 • 6.1. Створення нововведень (нових технологій, нових видів продукції, сировини та ін.)
 • 6.2. Будівництво будинків, споруд, комплексів
 • 6.3. Призначені для використання сучасних методів зберігання, обробки і передачі інформації
 • • фінансові, що характеризують обгрунтування придбання і формування портфеля цінних паперів, покупку фінансових зобов'язань та ін .;
 • • комерційні, обгрунтовують отримання прибутку від вкладень в закупівлю, продаж або перепродаж будь-якої продукції, послуги;
 • • екологічні - вкладення в природоохоронні проекти;
 • • соціально-економічні - вкладення в якісне поліпшення охорони здоров'я, освіта та ін.

Реалізація інвестиційних проектів неможлива без організаційного, правового, фінансового, кадрового та іншого забезпечення (рис. 11.1).

Види забезпечення інвестиційних проектів

Мал. 11.1. Види забезпечення інвестиційних проектів

Фінансування інвестиційних проектів здійснюється з різних джерел, оціночна характеристика яких відображена в табл. 11.2.

Оціночна характеристика джерел фінансування інвестиційних проектів

Таблиця 11.2

джерела інвестицій

переваги

недоліки

внутрішні:

 • • власні кошти інвесторів;
 • • невикористані амортизаційні відрахування;
 • • прибуток підприємства та ін.
 • 1. Виключення або зниження ризику неплатоспроможності.
 • 2. Більш висока ефективність за рахунок відсутності процентних виплат.
 • 3. Збереження власності та управління засновників
 • 1. Обмеженість коштів.
 • 2. Відволікання (іммобілізація) коштів з основної виробничої діяльності.
 • 3. Обмеженість незалежного контролю за цільовим використанням коштів

Зовнішні: залучення акціонерного і пайового капіталу, кредити банків та ін.

 • 1. Можливість залучення коштів в необхідній кількості.
 • 2. Наявність незалежного контролю за цільовим використанням інвестиційних ресурсів
 • 1. Необхідність підтвердження платоспроможності позичальника.
 • 2. Тривалість і складність оформлення документації.
 • 3. Підвищення ризику банкрутства.
 • 4. Зниження ефективності використання інвестицій за рахунок виплат процентних ставок.
 • 5. Ризик втрати власності

джерела інвестицій

переваги

недоліки

лізинг

1. Дозволяє розширити виробництво і здійснювати платежі лізингодавцю

з виручки від реалізації продукції, виробленої на орендованому устаткуванні.

 • 2. Не залучається позиковий капітал, що сприяє забезпеченню оптимального співвідношення власного і позикового капіталу.
 • 3. Витрати на придбання обладнання здійснюються рівномірно (а не одноразово) відповідно до договору лізингу.
 • 4. Лізингові платежі дозволяють вивільнити кошти для вкладення в інші види активів.
 • 5. Витрати лізингоодержувача враховуються як поточні витрати і відносяться на собівартість продукції.
 • 6. Орендні платежі віднімаються від суми оподатковуваного прибутку, зменшуючи базу оподаткування.
 • 7. Лізингоодержувач користується гарантійним обслуговуванням протягом усього терміну оренди
 • 1. Висока вартість лізингових платежів, що включають амортизаційні витрати лізингодавця, витрати на виробництво і винагороду за обслуговування лізингоодержувача.
 • 2. Недосконалість правових взаємовідносин між підприємством-виробником, лізингодавцем і лізингоодержувачем обмежує поширення лізингових операцій

Створення та реалізація інвестиційного проекту включає наступні етапи: попереднє обгрунтування інвестиційного проекту - "дослідження інвестиційних взаємин -> техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту -> підготовка проектної та предпроект- ної документації -> будівельні та монтажні роботи -> експлуатація проекту (рис. 11.2) .

У господарській практиці існує досить багато методів визначення життєвого циклу інвестиційних проектів.

Найбільш часто використовують два варіанти визначення оптимального терміну використання проекту.

Перший спосіб передбачає одноразовий «разовий» варіант експлуатації проекту. Суть цього варіанта полягає в тому, що протягом певного часу проект вважається повністю реалізованою і підлягає ліквідації, при цьому вивільняються залишкові фінансові ресурси і використовуються в іншому, новому проекті (рис. 11.3).

Етапи розробки великого інвестиційного проекту

Мал. 11.2. Етапи розробки великого інвестиційного проекту

Життєвий цикл інвестиційного проекту

Мал. 11.3. Життєвий цикл інвестиційного проекту

Другий спосіб передбачає довгострокову експлуатацію проекту, при цьому передбачаються введення додаткових потужностей, оновлення та заміна (повна або часткова) окремих виробничих ділянок.

Вибір правильного управлінського рішення визначається на основі обґрунтування тривалості дії проекту. При обгрунтуванні термінів дії проектів основна увага приділяється динаміці грошових потоків. Якщо приплив грошових коштів перевищує відтік коштів на даному експлуатаційному періоді, то проект має підстави для продовження життєвого циклу.

Для підтвердження такого висновку по кожному періоду експлуатації може розроблятися сукупний грошовий потік з урахуванням виручки від ліквідації (дезінвестірованія) залишилися виробничих ресурсів. Якщо тривалість функціонування проекту не представляється доцільною, то проект «закривають», а решту коштів виробництва, які мають залишкову вартість, - реалізують.

 • [1] Управління організацією: енциклопедичний словник. М .: ИНФРА-М, 2001. С. 527.
 • [2] Там же.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >