ОЦІНКА ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ

В результаті освоєння даного розділу студент повинен: знати

 • • сутність і види підприємницьких ризиків;
 • • процес і методи управління підприємницьким ризиком;
 • • методи нейтралізації підприємницького ризику при створенні власної справи;
 • • зони підприємницького ризику;
 • • можливі ризики при реалізації нововведень в підприємницьку діяльність;

вміти

 • • оцінювати підприємницькі ризики;
 • • нівелювати підприємницькі ризики; володіти
 • • знаннями по страховому захисту від підприємницьких ризиків;
 • • методами оцінки підприємницьких ризиків.

Сутність і класифікація підприємницьких ризиків

Будь-яка виробнича і фінансова діяльність пов'язана з підприємницьким ризиком, що виражається втратою ресурсів або зниженням доходів у порівнянні з базовим або планованим варіантом, розрахованим на ефективне використання матеріальних і фінансових ресурсів.

Слово «ризик» означає «підводна скеля», тобто небезпека. У тлумачному словнику російської мови під ризиком слід розуміти «дія на удачу, в надії на щасливий результат». У сучасному розумінні ризик характеризується як загроза втрат доходів, економічних вигод.

Ризик - це небезпека втрати матеріальних і грошових ресурсів, збитки, недонадходження запланованих доходів, прибутку, мають місце у підприємницькій діяльності. Ризик вимірюється абсолютними і відносними показниками.

Характеризуючи ризики, слід розрізняти терміни «витрати» і «збитки».

Витрати ( витрати ) виникають завжди в умовах виробництва продукції, надання послуг в межах плану або понад план при відповідному збільшенні обсягу виробництва.

Збитки - це втрати підприємства, які не передбачені плановим завданням і виникають в результаті прорахунків, зміни умов господарювання, збуту продукції, аварійних ситуацій та інших відхилень від норми.

При оцінці ризиків втрати слід диференціювати як втрати робочого часу, матеріальні, трудові, фінансові. Всі види втрат враховуються в різних одиницях виміру. При необхідності узагальнення оцінки втрат (збитків) фізичні одиниці виміру переводять в вартісні. Наприклад, втрати робочого часу при усуненні аварійної ситуації в годиннику можна перерахувати в вартісному вираженні (час простою в годиннику х кількість робочих х вартість однієї години). Крім того, через втрати робочого часу легко визначити збитки від зниження випуску продукції, обсягу реалізації і недоотриманого прибутку.

Розрізняють такі види ризику, пов'язані:

 • • з господарською діяльністю;
 • • особистістю підприємця;
 • • браком інформації про стан зовнішнього середовища.

У підприємницької діяльності існує велика кількість різних ризиків, так як кожному його виду притаманні своєрідні (специфічні) ризики. Наприклад, для банківської діяльності типовими ризиками є: валютні, кредитні і відсоткові. Для комерційної діяльності характерними є: ризик неплатоспроможності, економічні та цінові ризики.

Ризики відрізняються але місця і часу виникнення, сукупності зовнішніх і внутрішніх умов, виду підприємницької діяльності, характером обліку і безлічі чинників, що дозволяє їх кваліфікувати за різними груповими ознаками.

Так, виробничі ризики виникають в залежності від структури і стану активів балансу, а стан джерел коштів підприємства (пасив балансу) впливає на фінансові ризики. Виробничі і фінансові ризики взаємообумовлені і відображаються на фінансовому становищі підприємства в довгостроковому періоді.

Виробничий ризик залежить від організаційно-правової форми та виду бізнесу, кон'юнктури ринку, сформованих традицій споживання і навіть географічного розміщення виробника. Інвестуючи створення і технічний розвиток матеріально-технічної бази, підприємець обмежує можливості використовувати свій капітал в інших галузях і отримати більш високий прибуток.

Виробничий ризик включає в себе не тільки ризик продавця, а й ризик виробника, який полягає в тому, що економічна ситуація на ринку може змінитися таким чином, що дана продукція стане неконкурентоспроможною. При цьому собівартість виробництва продукції може бути вище ціни товару. Причини такого явища також можуть бути дуже різними, наприклад подорожчання сировини, енергоресурсів і транспорту, стихійні лиха, падіння попиту на пропоновану продукцію і т.д. Але навіть за сприятливої економічної ситуації низький рівень організації виробництва, застарілі технології також можуть бути причиною нерентабельного виробництва. Наприклад, створення наднормативних запасів сировини, готової продукції заморожує оборотні кошти, що, в свою чергу, погіршує техніко-економічні показники господарюючих структур.

Фінансовий ризик залежить від джерел коштів підприємця і співвідношення цих джерел в балансі підприємства. Наприклад, співвідношення власних і позикових коштів, частки необоротних активів і т.д.

Фінансовий ризик пов'язаний з імовірністю втрат фінансових ресурсів. До основних видів фінансових ризиків відносять ризики, викликані такими факторами:

 • 1) необгрунтованим збільшенням позикових коштів в якості джерел фінансування;
 • 2) вкладенням коштів у цінні папери;
 • 3) зміною попиту на продукцію підприємства;
 • 4) зміною купівельної спроможності грошей;
 • 5) надплановими капітальними вкладеннями (інвестиційні ризики).

Інвестиційний ризик являє собою ризик інвестора в недоотримання або повній відсутності прибутку на вкладені кошти.

Весь процес інвестування можна розбити на наступні етапи: розробка проекту підприємства (підготовча стадія) - "будівництво та пусконалагоджувальні роботи (експлуатаційна стадія) -> виробництво продукції -" реалізація виробленої продукції з метою отримання прибутку (рис. 12.1).

На кожному з цих етапів можливі різні ситуації, які збільшують ризик інвестора. Так, на стадії проектування (підготовча стадія) можливі помилки, неточності, які нівелюють всі переваги попереднього бізнес-плану. На стадії будівництва можуть не дотримуватися терміни будівельних робіт, постачання обладнання, відхилення від проектованої технології переробки сировини, що відіб'ється на зниженні випуску продукції, збільшення термінів освоєння потужностей, підвищення витрат на виробництво і зниження конкурентоспроможності продукції і т.д.

Таким чином, при інвестиційній діяльності слід моделювати ситуацію на ринку виробленого товару, динаміку зміни цін на сировину, матеріали та інші компоненти, необхідні при виробництві товару, і прогнозувати стан справ в галузі будівництва, науки і ряду інших чинників. Все це обумовлює значну кількість інвестиційних ризиків (табл. 12.1).

Особливо високий ступінь ризику інвестицій у наукомісткі інновації. Вкладення коштів в наукові розробки завжди мали імовірнісний характер. Інвестиції з високим рівнем ризику називають ризиковим капіталом. Великі ризикові інвестиції вкладають в здійснення інноваційних проектів, в нові сфери діяльності.

Комерційний ризик зазвичай проявляється в комерційній діяльності, під якою розуміється процес купівлі-продажу товарів і послуг з метою отримання прибутку. Підприємець виступає в ролі комерсанта

Інвестиційні ризики по стадіях розробки інвестиційних

Мал. 12.1. Інвестиційні ризики по стадіях розробки інвестиційних

проектів

Класифікація інвестиційних ризиків

Классіфікаціейшие 11різнакі інвестіці- ційних ризиків

види ризиків

Джерела виникнення ризиків

Примітка

1. По відношенню до іноземних інвесторів

1.1. Страховий інвестиційний ризик

 • 1.1. Політична стабілізація в країні.
 • 1.2. Ставлення до приватного капіталу.
 • 1.3. Політика націоналізації.
 • 1.4. Прояв організованої злочинності.
 • 1.5. конвертованість валюти

1.1. ІСР = IP = К, х nPj_ fl + К 2 х CPj_ e + + (К 3 Хер 1 з )

ІСР - інтегральний страховий ризик;

2Р - сума ризиків; ПР, СР, ЕР - політичні, соціальні, економічні ризики; До |, К 2 , К 3 - коефіцієнти вагомості кожної групи ризиків; я, в, с - кількість показників в кожному блоці ризиків

2. За чинників виникнення ризиків

 • 2.1. природні
 • 2.2. економічні
 • 2.3. політичні
 • 2.4. Техногенні
 • 2.1. Стихійні лиха, кліматичні умови.
 • 2.2. Рівень інфляції.
 • 2.3. Нестабільне політичне становище в країні.
 • 2.4. Високий ступінь зносу засобів виробництва.
 • 2.5. Несумлінне ставлення фахівців до виконання своїх обов'язків

3. За характером впливу

 • 3.1. Прості (однорідні)
 • 3.2. Складові (композиційні)
 • 3.1. Разові, випадкові, несподівані ситуації.
 • 3.2. Сукупність разових ситуацій
 • 3.1. Аварійні ситуації - невиконання планових поставок, прострочена кредиторська заборгованість.
 • 3.2. Політичні, страхові, вони ж зовнішні

Клас ІФІ Каціон н перші ознаки інвестиційних ризиків

види ризиків

Джерела виникнення ризиків

Примітка

4. В залежності від сфери вкладення капіталу

 • 4.1. Виробничі.
 • 4.2. Фінансові (валютні, кредитні, процентні)
 • 4.1. Зміна попиту на продукцію.
 • 4.2. Зміна асортименту і якості.
 • 4.3. Збільшення частки позикового капіталу; зниження оборотності оборотного капіталу;

підвищення процентних ставок і ін.

 • 4.1. Вкладення в реальне виробництво при зміні кон'юнктури ринку.
 • 4.2. Фінансові вкладення при зниженні, раптовій зміні курсу облігацій тощо.

5. В залежності від зусиль засновників (інвесторів)

 • 5.1. Внутрішні.
 • 5.2. зовнішні
 • 5.1. Виникають за участю колективу, низький рівень управління підприємством, низька кваліфікація працюючих.
 • 5.2. Нестійкість податкового законодавства, інфляція
 • 5.1. Знижується якість продукції, знижується конкурентоспроможність підприємства.
 • 5.2. Ризик проявляється через не залежні від інвестора причин

6. За сферами прояву

 • 6.1. Соціальні.
 • 6.2. Екологічні.
 • 6.3. Економічні.
 • 6.4. Технологічні та ін.
 • 6.1. Залежить від методів управління бізнесом, наявності організованої злочинності.
 • 6.2. Виявляються в залежності від географічного розташування бізнесу, форс-мажорних обставин

6.1. Соціальні ризики збільшуються при відсутності планів (проектів) розвитку соціальної сфери, програм мотивації праці, підвищення кваліфікації працюючих та поліпшення житлово-побутових умов і т.д.

7. За потребам виникнення

 • 7.1. Систематичні.
 • 7.2. Разові, непередбачені
 • 7.1. Виникають для всіх учасників інвестиційної діяльності та форм інвестування.
 • 7.2. Виникають у зв'язку з некваліфікованим керівництвом компанією, посиленням конкуренції в певному сегменті інвестиційного ринку

7.1-7.2. Визначається зміною стадій економічного циклу розвитку країни або кон'юнктурних циклів розвитку інвестиційного ринку

(Торговця), продаючи готові товари, придбані ним в інших осіб, споживачу. При такому підприємництві прибуток утворюється шляхом продажу товару за ціною, що перевищує ціну придбання. Як правило, процес покупки товарів і їх подальший перепродаж відбуваються не одномоментно, а мають розрив у часі. Але оскільки ситуація на ринку товарів змінюється, то звідси випливає основна причина комерційного ризику - товар, куплений раніше до продажу, пізніше не знаходить попиту за встановленою ціною. Продавець може отримати не ту прибуток, на яку розраховував при купівлі товару, що пояснюється різними причинами: від сезонних коливань попиту і пропозиції і зміни купівельного потенціалу населення до стихійних лих та інших форс-мажорних обставин. Прогнозувати стан споживчого попиту досить важко, оскільки врахувати всі причини його зміни практично неможливо.

За чинників виникнення ризики підрозділяються на природні, економічні, політичні, техногенні.

Природні ризики обумовлені стихійними лихами і катастрофами, що мають природне походження. Природні катастрофи - одні з наймасштабніших, так як призводять до величезних людських жертв і економічних втрат.

Економічні ризики - це ризики, обумовлені несприятливими змінами в економіці підприємства або в економіці країни. Найбільш поширеним видом економічного ризику є зміна кон'юнктури ринку, збільшення банківської облікової ставки, що приводить до подорожчання кредиту, незбалансована ліквідність, некомпетентне управління і ін. Щоб уникнути наслідків цих ризиків, необхідно розвивати в країні управлінське консультування, що дозволить інвесторам отримувати незалежну експертизу, яка підтверджує рівень обґрунтованості оцінок економічних ситуацій.

Політичні ризики обумовлені нестабільністю політичної обстановки в країні, впливає на підприємницьку діяльність (закриття кордонів, заборона на вивезення товару в інші країни, військові дії на території країни, дії екстремістських і кримінальних організацій та ін.). Наслідки політичних ризиків важко прогнозувати.

Техногенні ризики пов'язані з неконтрольованим втручанням людини в природу. У міру розвитку цивілізації техногенні ризики набувають все більших масштабів.

Окремі групи ризиків можна і потрібно передбачити і прогнозувати.

У зв'язку з цим ризики поділяють на розрахункові та поточні, останні ризики виникають в процесі реалізації проектів.

З огляду на вищезгадані фактори ризику їх можна згрупувати на внутрішні, залежні від колективу підприємства, інвесторів, кредиторів, і зовнішні, що не залежать від учасників інвестиційних проектів.

В країні визначені і діють єдині економічні і правові основи інвестиційних процесів, але автономні утворення Російської Федерації розробляють і використовують місцеві регіональні акти, які можуть істотно впливати на ступінь інвестиційного ризику по регіонах країни.

Основними джерелами ризику є:

 • • непередбачуваність, спонтанність природних процесів і явищ;
 • • випадковість соціальних ризиків;
 • • наявність протиборчих тенденцій, зіткнення суперечливих інтересів в ринкових умовах;
 • • непередбачуваний результат науково-технічних розробок.

Залежно від величини втрат можна виділити наступні зони ризику [1] (рис. 12.2).

Схема зон ризику

Мал. 12.2. Схема зон ризику

Безризикова зона - це область, в якій втрати не очікуються, їй відповідають нульові втрати або негативні (перевищення прибутку).

Під зоною допустимого ризику розуміється область, в межах якої даний вид підприємницької діяльності зберігає свою економічну доцільність, тобто втрати є, але вони менше очікуваного прибутку. Межі зони допустимого ризику відповідають рівню втрат, рівному розрахункового прибутку від підприємницької діяльності.

Більш небезпечна область - зона критичного ризику , яка характеризується можливістю втрат в розмірі понад величину очікуваного прибутку аж до величини повної розрахункової очікуваної виручки від підприємництва.

Інакше кажучи, зона критичного ризику характеризується небезпекою втрат, які свідомо перевищують очікуваний прибуток і в межі можуть привести до невідшкодованої втраті всіх коштів, вкладених підприємцем у справу. В останньому випадку підприємець не тільки не отримує від угоди ніякого доходу, але і несе збитки в сумі всіх безплідних затрат.

Зона катастрофічного ризику представляє собою область втрат, які за своєю величиною перевершують критичний рівень і в межі можуть досягати величини, рівної майновому стану підприємця. Катастрофічний ризик здатний привести до краху, банкрутства, повного краху підприємства, його закриття і розпродажу майна.

До категорії катастрофічних відносяться ризики, пов'язані з прямою небезпекою для життя людей або з виникненням екологічних катастроф.

 • [1] Денисова Н. І., Діянова С. Н., Штессель Е. М. Організація предпрінімательствав сфері комерції. М .: Магістр, 2008.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >