ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В результаті освоєння даного розділу студент повинен:

знати

  • • відмінності екстенсивного і інтенсивного розвитку виробничого підприємництва;
  • • етапи переходу до інтенсифікації підприємницької діяльності;
  • • фактори і показники інтенсифікації виробничого підприємництва;

вміти

  • • визначати рівень інтенсифікації підприємницької діяльності;
  • • оцінювати вплив інтенсивних факторів на обсяг виробництва;

володіти

• методами визначення рівнів інтенсивного і екстенсивного розвитку підприємництва.

Об'єктивна необхідність інтенсифікації підприємницької діяльності

Цільова спрямованість науково-технічного розвитку зводиться до забезпечення переходу економіки на інтенсивні методи господарювання. В умовах ринкової економіки інтенсифікація виробництва є першочерговим завданням. Тільки на основі прискорення основних напрямків науково-технічного прогресу неможливо створити умови, при яких результати виробництва зростатимуть швидше, ніж витрати на нього.

Необхідність переведення промислових підприємств на інтенсивний шлях розвитку підтверджується об'єктивними причинами, частина з яких характерна для всієї економіки країни.

Найбільш типовими є:

  • • гостра необхідність переозброєння матеріально-технічної бази;
  • • обмеження фінансових ресурсів при постійному зростанні цін на паливно-енергетичні ресурси;
  • • подорожчання засобів виробництва, транспортних послуг та ін.

Таким чином, фактори екстенсивного розвитку обмежені, що зумовлює необхідність перекладу господарюючих суб'єктів галузі на інтенсивні фактори економічного зростання.

У нових економічних умовах підйом і приріст виробництва здійснюється за рахунок інтенсивних і екстенсивних факторів. Переважання тих чи інших факторів обумовлює тип розвитку виробництва. В економіці підприємств більшості галузей матеріального виробництва поєднуються екстенсивні і інтенсивні методи господарювання з переважним питомою вагою перше. Відмітна особливість інтенсивних методів господарювання схематично представлена на рис. 13.1.

Відмінні риси екстенсивного і інтенсивного

Мал. 13.1. Відмінні риси екстенсивного і інтенсивного

розвитку виробництва

Необхідно відзначити, що мета екстенсивного і інтенсивного розвитку єдина, а досягається вона різними способами. При екстенсивному методі розвитку підприємництва переважають капіталомісткі (фондомісткі) напрямки технічного розвитку, потужності нарощуються за рахунок придбання нового обладнання, збільшення чисельності працюючих, що, як зазначалося вище, вимагає значних фінансових вливань. При інтенсифікації відбувається якісна зміна продуктивних сил, що обумовлює певні вимоги до прискорення науково-технічного розвитку, підвищенню дієвості його організаційних форм.

Перехід до інтенсифікації здійснюється поступово: від часткової до повної або всебічної інтенсифікації. Характерні три етапи інтенсифікації підприємництва.

Перший етап супроводжується значним збільшенням основних фондів і відповідно фондоозброєності, темпи зростання якої випереджають зростання продуктивності праці, що зумовлює зниження фондовіддачі та збільшення витрат. При цьому прибуток фірми зростає уповільненими темпами, в основному за рахунок нарощування обсягу виробництва.

Таким чином, на початковому етапі переходу на інтенсивні методи виробництва створюється (відновлюється) технічна база, зростає капіталомісткість виробництва. На даному етапі потрібні додаткові фінансові вкладення, відсутність і обмеження яких гальмує підйом економіки країни.

Для другого етапу інтенсифікації характерний високий технічний рівень. Насиченість засобами виробництва дозволяє здійснювати переважно інтенсивний шлях розвитку, при якому додаткові витрати на розширення виробництва зумовлюють зниження собівартості за рахунок економії матеріальних або трудових витрат і отримання додаткового прибутку.

В цьому випадку якісне оновлення основних фондів повинно супроводжуватися випереджаючим зростанням продуктивності обладнання в порівнянні зі збільшенням його вартості. Такий стан обумовлює залежність темпів економічного розвитку кожного підприємства від науково-технічного рівня країни і постійно діючих зарубіжних зв'язків.

Третій етап - всебічної інтенсифікації - характеризується економією коштів, предметів праці і трудових ресурсів.

Вплив науково-технічного прогресу на інтенсифікацію багатогранно, для третього етапу властиво розвиток фондосберегающіх і ресурсозберігаючих його напрямків.

Рівень організації виробництва, будучи наслідком його технічного розвитку, одночасно створює умови для прискорення науково-технічного прогресу. Можливості вдосконалення форм організації виробництва, що забезпечують інтенсивне використання трудових і матеріальних ресурсів, безмежні. Для цього етапу економічного розвитку характерно всемірне підвищення якості продукції та праці, що в свою чергу є імпульсом розвитку науки і техніки. Проблеми інтенсифікації виробництва, підвищення його ефективності і прискорення науково-технічного прогресу взаємообумовлені і повинні розвиватися в органічній єдності.

На цьому етапі економічного розвитку Росії визначився підйом тільки в окремих галузях, а вірніше в великих господарюючих суб'єктах. Явища стагнації продовжують бути типовим для більшості середніх підприємств.

Посилання на податковий тягар, низька якість вітчизняної продукції не завжди є об'єктивними.

Основна причина криється в застої технічного розвитку підприємств. Вітчизняні виробники засобів виробництва свою високоякісну продукцію збувають на зовнішньому ринку, в гонитві за валютною виручкою і посиланням на неплатоспроможність російських підприємств вони позбавляють їх можливості підвищити технічний потенціал. Переорієнтація на зовнішній ринок на даному етапі розвитку економіки впливає на уповільнення темпів технічного переозброєння. Фактори ціноутворення на продукцію машинобудування також негативно позначаються на економіці її споживачів. Зростання фондомісткості і зниження фондовіддачі негативно впливають на собівартість, в результаті витрати на карбованець товарної продукції в порівнянні з попереднім періодом підвищуються.

Нерідко собівартість виробленої в Росії продукції вище аналогів, що ввозяться з-за кордону. Це основна причина неконкурентоздатне ™ вітчизняної продукції.

Вищевикладене підтверджує актуальність переходу на інтенсивні способи ведення підприємницької діяльності, що можливо тільки в умовах прискореного низкозатратного відновлення і переоснащення технічної бази та нарощування темпів зростання обсягу виробництва. У цих умовах створюється передумова зниження витрат на продукцію.

Підвищення технічного рівня забезпечує умови для переходу від екстенсивного до інтенсивного методам здійснення підприємницької діяльності. Ознаками взятого курсу на інтенсифікацію є неухильне зростання механізації виробничих процесів і нарощування обсягів виробництва випереджаючими темпами в порівнянні зі зростанням основних фондів і чисельністю працюючих.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >