Передмова

З метою забезпечення конкурентоспроможності продукції сучасні економіки світу роблять вирішальну ставку на перетворення наукових знань у нову споживчу цінність, що володіє якісно більш високими властивостями в порівнянні з представленими на світовому ринку аналогами. Ось чому інноваційна діяльність є важливим фактором розвитку національної економіки, що слідує інноваційним шляхом розвитку. В даний час розвиток науки і перетворення наукових досягнень у товар стає неодмінною умовою створення передумов сталого соціально-економічного розвитку. Високі технології - це та сфера діяльності, активізуючи яку багато країн не тільки долають спад в економіці, але й забезпечують її структурну перебудову, насичують внутрішній, а потім і світовий ринки різноманітної конкурентоспроможною продукцією.

За останній час різко зросла частка інтелектуальної праці в вироблених товарах і послугах. XX століття ознаменоване появою нових понять, таких як "наукомістка продукція", "високі технології", "нанотехнології", інтенсивним розвитком наукомістких галузей, які сьогодні визначають економічне зростання, соціальне та політичне становище країн у світі.

Поява в програмах підготовки економістів та управлінців дисципліни "Інноваційний менеджмент" - наслідок глобальних змін у суспільному житті.

У державному освітньому стандарті (ГОС) за спеціальністю "Менеджмент організації" в частині вимог до знань і вмінь менеджера по циклах спеціальних дисциплін та дисциплін спеціалізації підкреслюється, що менеджер повинен "... проводити аналітичну, дослідницьку і раціоналізаторську роботу з оцінки соціально-економічної обстановки і конкретних форм управління, ... професійно вести патентно-ліцензійну роботу в різних підрозділах підприємств (об'єднань), асоціаціях, спільних підприємствах, ... розробляти програми нововведень і складати план заходів щодо реалізації цих програм, застосовувати методи наукової організації праці та оргпроектування, практично використовувати навички раціоналізації управлінської праці, володіти навичками пошуку, збору, систематизації та використання інформації, ... методами наукових досліджень в більш вузьких напрямках менеджменту ".

Для підготовки у вузі фахівця, відповідального вимогам спеціалізованих напрямів інноваційної діяльності, ГОС передбачена самостійна спеціалізація "Інноваційний менеджмент". Даний навчальний курс не тільки формує методичні основи інноваційної діяльності, а й дає практичні рекомендації щодо вибору та застосування різних методів і моделей ефективної конкуренції наукоємних інновацій з метою досягнення технологічного лідерства в задоволенні реальних і потенційних потреб суспільства і людини, кардинальним чином змінюються під впливом пріоритетів і системи цінностей споживачів.

Пропонований конспект лекцій написаний з урахуванням вимог вище названого державного освітнього стандарту за фахом "Менеджмент організації" за спеціальною навчальної дисципліни "Інноваційний менеджмент". Його зміст враховує вимоги дидактичних одиниць названого навчального курсу.

Написаний стисло і в доступній формі конспект лекцій може бути корисний як для студентів спеціальності "Менеджмент організації", так і інших суміжних економічних спеціальностей, а також і для практичних працівників, які вивчають сучасні аспекти інноваційного менеджменту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >