Особливості організаційних структур інноваційних підприємств

Організаційна структура ІП - це сукупність наукових, конструкторських, проектних, технологічних та інформаційних підрозділів (лабораторій, відділів, секторів, груп), що здійснюють основну творчу діяльність по створенню інновацій певного профілю та спеціалізації, а також виробничих, допоміжних і управлінських підрозділів, що забезпечують виконання тематичних планів НДДКР та реалізацію створених інновацій.

Організаційна структура будь-якого ІП повинна в кожен відрізок часу відповідати її цільової, функціональної структурі, що на практиці не завжди досяжно.

Основними факторами, що визначають організаційну структуру ІП, є:

  • o особливості галузі знань, науки і техніки, виробництва;
  • o місце ВП у структурі об'єднання;
  • o напрямки виконуваних НДДКР і конкретних завдань тематичного плану;
  • o рівень спеціалізації і ступінь кооперації конкретного І П;
  • o терміни вирішення науково-технічних проблем;
  • o структура ресурсів, якими володіє ВП. Різноманітність організаційних структур ІП, що зустрічаються в реальній практиці, можна звести до декількох видів, що передбачають різні варіанти розподілу відповідальності, виконуваних функцій і робіт, спеціалізації і кооперування. Розрізняють функціональний, тематичний і змішаний види організаційних структур ВП.

Функціональний тип структури ІП - сукупність повністю спеціалізованих підрозділів, кожне з яких виконує строго певні частини НДДКР, відповідні їхньому профілю і спеціалізації. Даний тип структури поширений там, де виконуються досить подібні, однотипні дослідження або проектно-конструкторські роботи, що допускають поділ на окремі складові.

Недолік даної структури - складність планування, контролю та оперативного регулювання інноваційних процесів.

Тематичний тип структури ІП - передбачає об'єднання в одному підрозділі фахівців різного профілю; при цьому кожен підрозділ проводить роботи по своїх темах від початку до кінця.

Недолік даної структури - відносно низька інтенсивність використання ресурсів у зв'язку з неможливістю повного завантаження фахівців вузького профілю, особливо на перших і заключних етапах НДДКР; висока вартість розробок в силу дублювання функцій, устаткування, площ і т.д.

Змішаний тип структури ІП - об'єднує функціональний і тематичний типи, створює можливості для швидкого і якісного виконання НДДКР та реалізації їх результатів у випадку найбільш раціонального співвідношення функціональних і тематичних підрозділів.

До змішаних оргструктурам ІП відносяться так звані матричні структури, що мають два різновиди: проектно-матрична і функціонально-матрична.

В організаціях з проектно-матричною структурою співробітники існуючих функціональних підрозділів передаються в пряме підпорядкування керівнику проекту (теми) на вагу час його виконання. Керівник розподіляє завдання виконавцям, координує та контролює їх діяльність. Застосування проектно-матричної структури доречно в тому випадку, коли організація виконує обмежену число складних, що істотно відрізняються один від одного проектів, які потребують високої якості робіт, для виконання яких доцільно використовувати окремих, не беруть участь в інших програмах фахівців і колективи.

При функціонально-матричної організації робіт фахівці, залучені до робіт по темі, не підкоряються повністю керівнику проекту, а діють в рамках подвійного підпорядкування. На керівника проекту покладаються обов'язки кваліфікованого керівництва творчими інноваційними процесами і ходом виконання робіт за темами, а організацію реалізації всіх цих рішень забезпечують керівники відділів.

Функціонально-матрична структура найбільш застосовна.

Ще один різновид змішаного типу оргструктури ІП - організація робіт по проектам. У цьому випадку, як і при тематичній структурі, підрозділ, що розробляє проект, складається з фахівців різних служб, адміністративно підпорядкованих керівнику теми. Проектний підрозділ (бригада, група) організовується для розробки важливих комплексних проблем, що мають прикладне значення, і після вирішення поставленого завдання розформовується.

До числа різновидів змішаних організаційних структур ІП відноситься фазна структура, що припускає таку форму поділу праці, при якій виконання всіх заданих тем здійснюється по проблемно-орієнтованому конвеєру низкою послідовних фаз. Перша фаза - прогнозування і обгрунтування прийнятого напрямку робіт, друга - пошукові дослідження, третя - інженерно-технологічна опрацювання проекту і досвідчена його перевірка.

Організаційна структура ІП повинна періодично переглядатися для зміни сформованих формальних і особливо неформальних відносин в лініях підпорядкування, що покликане знизити консерватизм системи в цілому.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >