Програми в інноваційній діяльності

У сучасній практиці планування інновацій великого поширення набули комплексні науково-технічні програми державного, галузевого, республіканського та регіонального рівнів. Програмно-цільове управління інноваціями являє собою сукупність методів, що дозволяють на основі системного підходу формулювати взаимоувязанную за рівнями систему цілей і програм їхнього досягнення на основі забезпечення останніх всіма необхідними ресурсами.

Програмою передбачається взаємопов'язаний комплекс завдань та етапів їх виконання, що забезпечує істотне підвищення техніко-економічного рівня певного виду виробництва, прогресивних технологічних процесів, а також будівництво і освоєння нових виробництв.

На базі пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки передбачається підготовка центральними органами найважливіших федеральних і державних програм науково-технічного розвитку і встановлення соціально-економічних цілей, які виступають в якості установок для формування наукової і технічної політики окремих регіонів і галузей народного господарства. Потім галузевими або територіальними управліннями готуються внутрішні програми розвитку і встановлення узагальнюючих показників науково-технічного розвитку. Після цього об'єднання та організації формують відповідно до встановлених орієнтирами власні програми науково-технічного розвитку.

Формування науково-технічних програм при плануванні НДДКР забезпечує: кількісну конкретизацію цілей науково-технічного розвитку, формулювання найважливіших проблем розвитку науки і техніки на перспективу, обгрунтований вибір шляхів найбільш ефективного вирішення проблем; збалансованість ресурсів, необхідних для вирішення кожної проблеми і т.п. Конкретний зміст науково-технічної програми залежить від її виду. За основним змістовному ознакою програми інноваційного профілю можуть бути орієнтовані на отримання нового продукту, способу виробництва, нової технології, відкриття і розвиток нових ринків збуту традиційної або нової продукції, розробку нових джерел сировини або економії його споживання, створення нових систем управління. За рівнем розробки та реалізації розрізняються науково-технічні програми: міжнародні, федеральні, державні, регіональні, галузеві або відомчі, внутріфірмові.

Залежно від кінцевих цілей, стану науково-технічного доробку і складу заходів науково-технічні програми можуть бути двох видів: проміжні та кінцеві. Проміжні програми мають, як правило, дослідницькі цілі, пов'язані з розвитком фундаментальних напрямків розвитку науки і техніки, створенням критичних технологій і не передбачають в якості кінцевих цілей масштабного виробництва нової продукції або впровадження прогресивної технології. Кінцеві науково-технічні програми орієнтовані на якісні перетворення у виробничій сфері на основі масштабних інноваційних проектів, що становлять основний їх зміст.

Зміст процедур, методів вибору і обгрунтування комплексних програм багато в чому залежить від їх виду, цільової спрямованості, завдань та рівня розвитку проектованої техніки. Однак для всіх видів програм характерна загальна процедура, що включає:

 • o вибір і обгрунтування проблем для розробки комплексних програм;
 • o розробку заходів програми;
 • o планування і координацію робіт з її виконання:
 • o контроль і регулювання ходу виконання робіт за програмою.

При формуванні реєстрів науково-технічних програм встановлюється їх складу відповідно до переліку найважливіших проблем, що підлягають програмної розробці. Підставою для включення проблем в перелік є урядові рішення з питань науково-технічного, економічного і соціального розвитку країни, регіонів, галузей; матеріали регіональних комплексних програм соціально-економічного розвитку, результати маркетингових досліджень, науково-технічні прогнози та ін.

Державним замовником за державними програмами виступає чаші всього Міністерство освіти і науки РФ. Приклад - Державна програма "Створення в Російській Федерації технопарків у сфері високих технологій" (розпорядження Уряду РФ від 10 березня 2006 № 328-р).

Умовою для програмної розробки повинні бути наступні основні вимоги:

 • 1) актуальність вирішення проблеми для країни, галузі, регіону, підприємства;
 • 2) сувора цільова спрямованість проблеми і визначеність кінцевого результату се рішення;
 • 3) особлива складність структури проблеми, що вимагає рішення великого числа приватних завдань і викликає необхідність залучення до участі в її вирішенні підприємств багатьох галузей;
 • 4) необхідність централізованого (цільового) ресурсного забезпечення вирішення проблеми;
 • 5) перспективність і тривалий характер вирішення проблеми;
 • 6) можливість масового використання у виробництві та споживанні результатів вирішення проблеми;
 • 7) принципова новизна технічних, організаційних та інших рішень, необхідних для реалізації проблеми;
 • 8) наявність принципової технічної та виробничо-економічної можливості вирішення проблеми у встановлені терміни.

Для визначення складу необхідних програмних заходів кінцеві і проміжні цілі повинні бути попередньо структуровані, тобто розподілені на складові елементи.

Практика показала, що в структуризації цілей необхідно розрізняти два різновиди: функціональну і проблемну. При структуризації будь-який науково-технічної проблеми спочатку встановлюється склад функціональних елементів, що є умовою повного і комплексного її вирішення. Інструментом такої функціональної структуризації проблеми при розробці програм служить метод "дерева цілей", що представляє собою ієрархічну систему, що має ряд рівнів, на яких розташовуються послідовно деталізіруемая цілі, що вимагають реалізації. При цьому цілі кожного наступного рівня повинні забезпечити реалізацію цілей вищого рівня.

Побудоване "дерево цілей" є основою для формування переліку завдань по кожній науково-технічній програмі. Підготовлені та погоджені завдання програми включаються потім в плани відповідних виконавців: підрозділ підприємства, сторонній виконавець - учасник програми.

Реалізацію програми створення інституційного середовища, що заохочує інноваційну активність в країні, передбачається здійснити відповідно до постанови Уряду РФ від 17 жовтня 2006 № 613 "Про федеральної цільової програми" Дослідження і розробки за пріоритетними напрямами розвитку науково-технологічного комплексу Росії на 2007-2012 роки "".

Державний замовник Програми та її координатор - Міністерство освіти і науки РФ. Поряд з ним замовниками Програми з боку держави виступають Федеральне агентство з науки та інновацій. Федеральне агентство з освіти. Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова. Основні розробники програми - Міністерство освіти і науки РФ, Федеральне агентство з науки та інновацій.

Основна мета Програми визначена як розвиток науково-технологічного потенціалу РФ з метою реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки, технологій і техніки в Російській Федерації.

Її реалізація пов'язана з вирішенням наступних завдань:

 • - Забезпечення прискореного розвитку науково-технічного потенціалу з пріоритетних напрямів розвитку науки, технологій і техніки в Російській Федерації відповідно до переліку критичних технологій РФ;
 • - Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки, технологій і техніки в Російській Федерації на основі великих проектів комерціалізації технологій;
 • - Консолідація і концентрація ресурсів на перспективних науково-технологічних напрямках на основі розширення застосування механізмів державно-приватного партнерства, у тому числі шляхом стимулювання замовлень приватного бізнесу та інноваційно-активних компаній на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи;
 • - Забезпечення припливу молодих фахівців у сферу досліджень і розробок, розвиток провідних наукових шкіл; розвиток дослідницької діяльності у вищих навчальних закладах;
 • - Сприяння розвитку малих форм підприємств у науково-технічній сфері, їх інтеграції в систему науково-технічної кооперації;
 • - Розвиток наукової приладової бази конкурентоспроможних наукових організацій, провідних фундаментальні та прикладні дослідження, а також вищих навчальних закладів, розвиток ефективних елементів інфраструктури інноваційної системи.

Реалізація інноваційних програм здійснюється, як правило, у два етапи. Перший - створення економічних і фінансових передумов для інвестування комплексу науково-дослідних, проектно-конструкторських і подальших робіт по створенню програмної продукції, включаючи реалізацію системи подальших програмних заходів. Залучені додаткові ресурси, крім бюджетних асигнувань, зосереджуються на фінансуванні і підтримці не тільки науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, а й створенні швидкоокупних проектів ("точок зростання"), пріоритетність яких визначається включенням до складу системи програмних заходів ефективних і надійних "супутніх "виробництв.

Другий етап - активна реалізація системи програмних заходів (створення і доведення програмної продукції). Основний акцент державної підтримки на цьому етапі зміщується на реалізацію накопиченого науково-технічного потенціалу. При цьому враховується, що при виході на зовнішній ринок неминуча гостра конкуренція, тому вливання можливих іноземних інвестицій в реалізацію певних заходів програми буде обставлятися політичними умовами, що відображають інтереси зарубіжних конкурентів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >