Принципи організації та алгоритм інноваційної гри

Інноваційна гра готується і проводиться у відповідності з наступними принципами.

Принцип системності. ІНІ програмується і реалізується як цілісна система людської діяльності: одночасно відбувається робота за змістом, сприяння группообразование, навчанню, самовизначенню учасників.

Колективна відповідальність. Результати гри в рівній мірі залежать як від замовника, так і від команди консультантів.

Єдиноначальність. Керівник гри тримає в полі своєї уваги всі відбуваються на семінарі події: змістовну, методичну, організаційну роботу, групову динаміку; стежить за психологічним станом учасників і команди, тому він має пріоритетне право прийняття рішень щодо ходу роботи.

Принцип самопрограмування. Він дозволяє за ініціативою учасників вводити нові правила, обирати форми та методи роботи.

Форми ситуаційного програмування задають консультанти, потім у цю діяльність включаються і учасники.

Принцип саморозвитку. ІНІ як метод і як самоцінний феномен культури постійно "вирощує себе". Кожен наступний семінар не схожий на попередній. Він включає в принципи власної організації нові підходи, концепції, ідеї та апробує їх.

Принцип контрольованої боротьби. Він полягає в конкурсності і змагальності взаємодії учасників, а також у використанні, коли це доцільно, конструктивного конфлікту.

Принцип розвиваючого навчання. ІНІ орієнтований не тільки на пошук конкретних рішень і на навчання учасників методам самостійного вирішення проблем, але і дає імпульс до їх особистісному розвитку, до самоактуалізації.

При проведенні ІНІ, як і ряду інших форм роботи, генетично пов'язаних з організаційно-діяльнісних іграми, використовується ряд особливих технік, до числа яких можна віднести: распредмечивание, проблематізацію, цілепокладання, самовизначення, рефлексію, схематизацію і позиційний аналіз.

Распредмечивание - відмова від жорсткого предметно-професійного погляду на дійсність. У своїх крайніх проявах такий погляд називається психологами "професійним кретинізмом", він не дозволяє людині цілісно сприймати реальність, адекватно оцінювати ситуацію і правильно розуміти інших людей. Найбільш його поширені форми: технократизм - розгляд людей і організацій як "гвинтиків", деталей якогось механізму; економізм - абсолютизація економічних інтересів на шкоду соціальним; дирижизм (бюрократичний утопізм) - перебільшене уявлення про можливості адміністративно-командних методів, недооцінка можливостей самоврядування; сцієнтизм - абсолютизація ролі науки та дослідницького підходу в управлінні, у сфері культури (за зразок беруться природничі науки і математика). Распредмечивание досягається шляхом організації зіткнення власних позицій гравців (у продуктивному конфлікті) та обговорення проблем з "чужих" позицій.

Проблематизація - виявлення реальних труднощів у діяльності, причому не зовнішніх, а внутрішніх, що випливають, наприклад, з неорганізованості поведінки, мислення, справ. Ці труднощі фіксуються так, щоб стало можливим їх усвідомлення і робота з ними. Основний засіб проблематизації - пошук підстав, глибинних причин, що лежать в основі труднощів.

Цілепокладання - визначення головних цілей, за реалізацію яких беруть відповідальність учасники гри. Незважаючи на уявну простоту, постановка цілей викликає значні труднощі. По-перше, мети іноді протистоять стереотипам і нормам, через які людина дивиться на свою роботу і які можуть підмінити його мети. По-друге, вибір головної мети не завжди конкретизований.

Самовизначення - фіксація власної позиції в загальному просторі гри. Будується на основі індивідуальних цілей, їх співвідношення з цілями і позиціями інших учасників. Консультант допомагає виділити елементи самовизначення і зібрати їх в систему.

Рефлексія - одна з головних методологічних засобів, засноване на осмисленні процесу, способів і результатів діяльності окремої людини та групи. Людина має можливість поглянути па що відбувається як би з боку і "побачити" себе, свою свідомість, своє мислення і дії інших людей. Це розширює діапазон усвідомлюваних елементів діяльності, сприяє розумінню причин труднощів. Рефлексія - механізм саморозвитку людини, що закріплює вдалі елементи діяльності і що відчужує невдалі.

Схематизація - в ІНІ їй, як і рефлексії, надається важливого значення. Застосовується як допоміжний і як основний (самостійний) спосіб розвитку мислення. Метод будується на посилці, що зорові образи розумових або реальних процесів, представлені наочно, легше піддаються розгляду (аналізу і синтезу), особливо якщо в роботі беруть участь кілька людей.

Позиційний аналіз (позиція - одне з ключових понять в методології діяльності). Визначається як місце в структурі діяльності, що наказує певний спосіб бачення (сприйняття) реальності і певні способи дій.

Послідовність процедур в ІНІ:

  • - Діагностика завдання;
  • - Аналіз ситуації;
  • - Формулювання проблем;
  • - Визначення цілей;
  • - Вироблення рішень;
  • - розробка проекту;
  • - Формування програми реалізації проекту.

ІНІ орієнтована на різнобічну опрацювання можливих рішень та їх обгрунтування. Ця робота здійснюється у формі проектування. Зміст проектів - картина бажаного стану соціально-економічної системи, наприклад промислового підприємства. Проект задає перспективу розвитку і є результатом зусиль усіх учасників роботи.

У ході ІНІ організовується змагання між декількома (2-6) групами за кращий проект, і таке суперництво підвищує вимогливість до якості роботи. Розробка проекту не гарантує його реалізації. Для впровадження необхідна спеціальна програма діяльності, яка також намічається в ході гри і включає вказівку способів та шляхів втілення проекту в життя.

Навчання є важливою складовою частиною ІНІ. Рішення спільно із замовником його проблем, розробка проектів і програм передбачає і навчання відповідним засобам і методам. Інноваційне навчання формує вміння знаходити нестандартні ефективні рішення в складних ситуаціях з високим ступенем невизначеності.

Інноваційні ігри можуть використовуватися при пошуку нових ідей, при пошуку методів реалізації відібраних для цього ідей і при пошуку методів вирішення будь-яких проблем.

Розглянемо деякі з цих методів.

Цільові обговорення. Цільові обговорення як один з методів вироблення нових ідей знайшли широке поширення в самих різних областях. Метод полягає в проведенні наради, що направляється ведучим, головне завдання якого полягає в тому, щоб втягнути всіх присутніх у відкриту і зацікавлену дискусію і не дати наради вилитися в серію пасивних відповідей на питання. При цьому ведучий націлює учасників на обговорення в певній галузі, в якій ведеться пошук ідей нової продукції. Цільові обговорення не тільки допомагають у пошуках нових ідей, а й дозволяють оцінювати перспективність нових ідей і концепцій.

Метод "мозкової атаки". Це найбільш відомий і широко використовуваний метод вироблення нових ідей і творчого вирішення проблем. Він являє собою вільний процес генерування та висловлювання учасниками всіляких ідей з поставленої проблеми. В основі методу "мозкової атаки" лежить ідея про те, що для розвитку творчих здібностей людини його треба вирвати зі звичайної обстановки і поставити в незвичайні умови - зробити учасником гри або дискусії з елементами гри. Більшість ідей, запропонованих в такій грі, будуть нереальними, оскільки дозволяється пропонувати будь-які ідеї аж до самих безглуздих і абсурдних. Але можуть виявитися два - три нові, цікавих думки, особливо при обмеженні сфери обговорення певної конкретної областю.

"Мозкова атака навпаки". Метод нагадує звичайну мозкову атаку, але при цьому рекомендується критикувати пропоновані ідеї, шукати і знаходити в них недоліки. Звичайно, все повинно виконуватися ввічливо, коректно, з повагою до авторів ідей і один до одного. При цьому учасники "атаки навпаки" повинні знайти не тільки всі недоліки кожної ідеї, але й шляхи усунення цих недоліків.

Інвентаризація "слабких місць" (тобто недоліків будь-яких товарів). Цей метод схожий на метод цільових обговорень, але тут учасники обговорення не пропонують нових ідей. Присутнім представляють заздалегідь складений список слабких місць (недоліків) певних видів продукції і пропонують вказати, який конкретний товар на ринку відповідає цим слабких місцях, і чому зроблений саме цей вибір. На підставі цього можна зайнятися модернізацією наявного товару, а не придумувати якийсь новий товар, що значно важче.

Стимулюючий представлення задачі. Більшість бізнес-завдань не є формалізованими і чітко структурованими. Особливо це стосується завдань, пов'язаних з пошуком нових напрямів інноваційної діяльності. Нечітко поставлені завдання вимагають великих зусиль щодо їх виконання. Найчастіше правильне уявлення неформалізованій залами дао можливість її вирішення.

Метод запитальника. Він полягає в тому, що використовується заздалегідь складений список питань або пропозицій, що мають відношення до поставленої проблеми. Цей метод можна застосовувати як для вироблення принципово нових рішень, так і для пошуку нових ідей в заздалегідь визначеній області. Запитальник складається в довільній формі.

Метод випадкових асоціацій. Даний метод дуже корисний при необхідності виробити абсолютно новий погляд на проблему. Він полягає в тому, що на аркуші паперу пишеться слово або фраза, яка має (або навіть не має) ставлення до обмірковую проблемі, потім додається інше слово або фраза з новим відтінком, потім ще одне і т.д. Поступово виникає безперервний ланцюжок ідей, які можна застосувати для вирішення обмірковувала проблеми. Можливий варіант застосування методу - ідентифікація проблеми з проблемами в інших областях. Перенесення та адаптація підходів до вирішення проблеми, що використовуються в інших сферах, може дати вельми нестандартні рішення.

Евристичний метод. Він полягає в побудові здогадок, прогнозуванні та виборі можливих рішень на основі інтуїції, логічних міркувань і минулого досвіду. Менеджери (особливо вищих рівнів) часто вдаються до евристичному методу, так як більшість рішень їм доводиться приймати в умовах недостатньої інформації, у тому числі і про наслідки прийнятих рішень, тому й доводиться користуватися або інтуїцією, або логічними міркуваннями з використанням минулого досвіду.

Мрії про неможливе. Мріяти про неможливе, нездійсненне буває дуже корисно, особливо при пошуках нових ідей і найбільш раціональних методів їх реалізації, так як такі мрії можуть наштовхнути на абсолютно нові, оригінальні думки. Всі приходять в голову думки, ідеї, можливості треба записувати, а потім ретельно вивчати й аналізувати.

 
< Попер   ЗМІСТ