Показники рівня уніфікації

У різних галузях промисловості в основному користуються наступними трьома показниками, що характеризують рівень (ступінь) уніфікації виробів:

I. Показник рівня уніфікації за кількістю уніфікованих деталей Ул:

де 1 ^ - кількість уніфікованих деталей; ХД - загальна кількість деталей.

2. Показник рівня уніфікації по вазі уніфікованих деталей Га:

де £ ув - вага уніфікованих деталей у виробі; £ ЛВ- загальна вага виробу.

3. Показник рівня уніфікації по трудомісткості У ;.

де - сумарна трудомісткість виготовлення уніфікованих деталей; 1ДТ - повна трудомісткість виготовлення виробу.

Під уніфікованими деталями розуміються стандартні, запозичені (деталі, запозичені з раніше спроектованого і освоєного у виробництві вироби для використання їх у новому виробі) і покупні деталі. Отже,

де Хс - кількість стандартних деталей; £ 3 - кількість запозичених деталей; 1 ^ - кількість великих деталей.

З урахуванням наведених залежностей формулу для визначення показника рівня уніфікації за кількістю уніфікованих деталей можна переписати в наступному вигляді:

Кожна з наведених формул характеризує рівень уніфікації тільки з одного боку. Більш повну характеристику рівня уніфікації виробу дає комплексний показник рівня уніфікації (Укош) У який можна представити в наступному вигляді:

де Су - середня вартість одиниці ваги матеріалу уніфікованих деталей; С, - середня вартість одиниці ваги матеріалу виробу в цілому; А - середня вартість нормо-години.

Комплексний показник Утіп - це процентне відношення частини виробничих витрат на виготовлення уніфікованих деталей до виробничих витрат на виготовлення всього виробу.

Практика уніфікації машин, їх деталей та вузлів

Уніфікація машин, їх деталей і складальних одиниць проводиться на базі існуючого або можливого подібності виробів, призначених для виконання аналогічних за технологією та умовами роботи операцій або процесів.

Проектування виробів машинобудування доцільно починати з вивчення технології їх виробництва і одночасно розробляти Типорозмірний ряди машин. Велика робота з уніфікації здійснювалася в багатьох галузях промисловості. Як приклад на рис. 2.2 наведено конструктивно-уніфікований ряд токарно-гвинторізних верстатів, розроблений Експериментальним науково-дослідним інститутом металорізальних верстатів (ЕНІМС) в співдружності з заводами верстатобудування.

Розробка та впровадження конструктивно-уніфікованих рядів верстатів дозволяє: збільшити серійність виробництва окремих деталей і складальних одиниць; організувати спеціалізовані виробництва окремих деталей і складальних одиниць верстатів і знизити собівартість і витрати на матеріали.

Конструктивно-уніфікований ряд токарно-гвинторізних верстатів

Рис. 2.2. Конструктивно-уніфікований ряд токарно-гвинторізних верстатів

Міжгалузева уніфікація елементів машин

Об'єднання машин по однорідності виконуваних ними процесів є наслідком спільності фізичної сутності цих процесів, які зводяться до впливу робочих органів машин на зовнішнє середовище. Технологічні процеси виконання трудомістких робіт у різних галузях господарства може бути зведені до обмеженого числа операцій. Це в свою чергу дозволяє всі різноманітні конструкції машин для виконання цих операцій скомпонувати з порівняно невеликого числа типів складальних одиниць і агрегатів.

Спільність технологічних процесів дозволяє після уніфікації основних складальних одиниць створювати найрізноманітніші машини для різних галузей народного господарства.

У багатьох випадках виникає необхідність вирішення проблем уніфікації не тільки в масштабі окремої галузі, хоча вже одне це забезпечує здобуття значного ефекту, але і в міжгалузевому масштабі, що дозволяє використовувати одні й ті ж складальні одиниці і агрегати в машинах різного призначення, призначених для роботи в різних галузях промисловості.

На рис. 2.3 як приклад наведено машини різного призначення, створені на базі одноосьових тягачів. Базові машини показані на рис. 2.4.

Застосування принципів міжгалузевої уніфікації дозволить спростити і прискорити створення нових машин, призначених для механізації робіт у різних галузях.

Машини різного призначення, створені на базі одноосних і двовісних тягачів

Рис. 2.3. Машини різного призначення, створені на базі одноосних і двовісних тягачів

Базові машини

Рис. 2.4. Базові машини

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >