ПЕРЕДМОВА

Виробнича компанія як об'єкт розробки інформаційної системи має як певну специфіку, так і великим обсягом загальних для проблеми інформатизації аспектів. Виробництво як галузь промисловості було основною сферою докладання і одночасно випробувальною базою для традиційних і нових постановок завдань в області інформатизації управління. Саме в даній предметній області управлінські завдання найістотніше взаємодіють з іншими завданнями автоматизації, і використовуються розробниками підходи взаємно збагачують все області докладання зусиль проектувальників інформаційних систем.

Читачеві пропонується підручник «Інформаційні системи управління виробничою компанією». Він базується як на матеріалах вітчизняного досвіду розробки подібних систем, гак і на узагальненні зарубіжного досвіду таких розробок. Автори підручника не один рік пропрацювали в області виробничих систем, брали участь не в одному проекті. Було підготовлено кілька навчальних посібників але окремим главам даного напрямку. Тепер настала черга узагальнення і збагачення матеріалу, результатом чого і стала ця книга.

Цільовою аудиторією роботи є напрям підготовки «Бізнес-інформатика» та споріднені напрями в російських вузах. Студент цього напрямку, на відміну від студентів інженерних, а також економічних спеціальностей, змушений формувати свої компетенції на стику цих традиційних галузей знань, маючи про них скорочене уявлення і доповнюючи їх знаннями в області інформаційних технологій. Саме тому в матеріали підручника авторам довелося включити інформацію, перетинає з такими загальновідомими дисциплінами, як «Основи проектування та конструювання машин», «Організація виробництва», «Виробничий менеджмент» і т.п. Без освоєння цієї інформації студент, на думку авторів, буде не в змозі зрозуміти суть функціоналу розглянутих систем.

Проте автори намагалися висвітлювати весь матеріал підручника в ламанні відомих в практиці проектування інформаційних систем рішень. Переважно застосовується термінологія, прийнята в середовищі розробників таких систем.

Підручник складається з восьми глав і додатків. У главах підручника представлений теоретичний матеріал і практичні приклади реалізації проектів. Контрольні питання і завдання призначені для допомоги в освоєнні об'ємного описового контенту. У додатку винесені більш об'ємні практичні завдання для закріплення навичок і умінь.

Перша глава присвячена поняттю «виробнича компанія» і характеризує її як об'єкт інформаційної системи управління. Проведено аналіз і дана характеристика виробничих компаній, їх організаційна структура на рівні підприємства і цеху. Показано формування складної мультісайтового структури виробничої компанії в середовищі інформаційної системи.

У другому розділі дається характеристика інформаційної системи виробничої компанії в цілому. У цьому розділі представлені основні поняття, що характеризують інформаційні системи з точки зору процесу проектування їх для виробничих компаній як об'єктів автоматизації.

Третя глава присвячена детальному опису функціональних підсистем та модулів інформаційної системи менеджменту виробничої компанії згідно з методологією ERPII.

У четвертому розділі обговорюється питання вибору базової програмної системи для побудови інформаційної системи менеджменту виробничого підприємства. Розглянуто питання вибору базової програмної системи для розробки інформаційної системи менеджменту виробничої компанії. Сформульовано концепцію вибору програмного продукту, розглянемо чинники ризику і методика вибору базової програмної системи. Наведено порівняльний аналіз функціональних структур базових систем різних фірм-розробників.

У п'ятому розділі описані інформаційні системи інженерного напрямку. Розглянуто системи, функції яких пов'язані з проектуванням, конструюванням і підготовкою виробництва виробів.

Шоста глава містить інформацію про підсистемах нижнього рівня управління підприємством, що межує безпосередньо з технічними засобами виробництва. Описано функції збору даних, детального планування, диспетчеризація виробництва. Розкрито стандарти з інформаційного опису матеріального виробництва дискретного типу.

У сьомому розділі проведено інтеграційне узагальнення поняття інформаційної системи для виробничого підприємства. Розглянуто питання інтеграції інформаційних систем виробничої компанії. Описано підходи до інтеграції функцій різних систем і підсистем на підприємстві.

Восьма глава має ілюстративний характер. У ній дані короткі описи та аналіз найбільш відомих практичних інтегрованих рішень по створенню і розвитку інформаційних систем управління виробничими компаніями. Висвітлено досвід як зарубіжних, так і вітчизняних підприємств.

Додатки містять взаємопов'язаний ряд кейсів, що дозволяє зімітувати на прикладах, наближених до реальних, основну вертикаль планування виробничого підприємства. У пропонованих прикладах використовуються алгоритми, найбільш часто використовуються базовими ERP- системами, а самі кейси логічно взаємопов'язані.

В результаті вивчення матеріалу підручника студент повинен:

знати

 • • основні параметри, класифікацію виробничих підприємств і їх процесів;
 • • основні параметри і класифікацію інформаційних систем виробничих підприємств;
 • • склад завдань, вирішення яких має передувати процес вибору базової програмної системи;
 • • основні параметри і структуризацію інформаційних систем підтримки процесів розробки виробів і підготовки виробництва підприємств;
 • • основні поняття, що характеризують технології реалізації функцій інформаційних систем управління виробничими процесами;
 • • основні поняття і принципи інтеграції інформаційних систем підприємства матеріального виробництва;
 • • світові тенденції розвитку базових інформаційних систем;

вміти

 • • формувати узагальнені вимоги до інформаційної системи виробничого підприємства, формувати її структуру та основні дані;
 • • проводити аналіз структури базових ERP- систем і проектованих інформаційних систем менеджменту виробничого підприємства;
 • • проводити аналіз функціонального змісту і методів реалізації функцій і модулів інформаційних систем менеджменту виробничого перед п ріятія;
 • • проводити аналіз функціонального змісту і методів реалізації функцій модулів інформаційних систем підтримки процесів розробки виробів і підготовки виробництва;
 • • проводити аналіз функціональних та інформаційних зв'язків інтегруються інформаційних систем виробничого підприємства;
 • • проводити порівняльний якісний аналіз технічного рівня проекту інформаційної системи виробничого підприємства в порівнянні з передовими аналогами;

володіти

 • • параметрами оцінки складності і масштабу виробничої компанії і навичками їх застосування до розробки інформаційної системи менеджменту цієї компанії;
 • • методиками вибору і впровадження базової програмної системи для розробки інформаційної системи менеджменту виробничого підприємства;
 • • навичками загального розуміння основних функцій реалізації інформаційних систем підтримки процесів розробки виробів і підготовки виробництва;
 • • навичками вибору перспектив реалізації і розвитку того чи іншого проекту.

Над підручником працювали викладачі московських вузів, які мають досвід підготовки фахівців в області розробки і розвитку інформаційних систем на виробничих підприємствах машинобудування. Брали участь представники Московського авіаційного інституту (національного дослідницького університету) і Національного дослідницького технологічного університету «МІСіС».

Автори вдячні підтримці, наданій в підготовці матеріалів та апробації методичних розробок кафедри кафедри «Системи управління економічними об'єктами» Московського авіаційного інституту (національного дослідницького університету).

Автори висловлюють особисту подяку Алтухової Наталії Фаридовна, доценту, кандидату економічних наук, завідуючої кафедрою бізнес-інформатики Фінансового університету при Уряді Російської Федерації; і за підтримку ідеї підручника.

Автори висловлюють особисту подяку фахівцям в області інформатизації виробничих підприємств, бесіди з якими і чиї рецензії істотно збагатили наші уявлення в даній області і значно вплинули на зміст книги: Калачаіову В'ячеславу Дмитровичу, професору, доктору економічних наук, завідувачу кафедри «Системи управління економічними об'єктами» Московського авіаційного інституту (національного дослідницького університету); Пятецкий Валерію Юхимовичу, професору, доктору технічних наук, завідувачу кафедри бізнес-інформатики та систем управління виробництвом Національного дослідницького технологічного університету «МІСіС»; Алтухової Наталії Фаридовна, доценту, кандидату економічних наук, завідуючої кафедрою «Бізнес-інформатика» Фінансового університету при Уряді Російської Федерації; Коршунової Олені Дмитрівні, професору, доктору економічних наук, декану факультету економіки і менеджменту Московського державного технологічного університету «СТАНКИН»; Журавському Володимиру Васильовичу, доценту, кандидату технічних наук, завідувачу кафедри «Бізнес-інформатика», професору Університету Російської академії освіти; Мауергауза Юрію Юхимовичу, доценту, кандидату технічних наук; Решетнікову Ігорю Станіславовичу, кандидату технічних наук, керівникові Російської робочої групи MESA Intermanional; Михайлову Володимиру Волевічу, кандидату технічних наук, технічному директорові корпорації «Інформаційні технології»; Мініну Олександру Анатолійовичу, директору по ІТ Науково-виробничого комплексу газотурбобудування (НВКГ) «Зоря» - «Машпроект» (м.Миколаїв, Україна); Леві Йосифу Ісааку, генеральному директору компанії «Л-КЛАС» (м.Софія, Болгарія).

У відпрацюванні практичних завдань підручника взяли участь студенти Фарходзода Маніже, Фарходзода Сабріна, Джафарова Фаїна, Матвеенко Олексій, Кольцова Світлана, Калягіна Надія, Бурупков Павло і Юрченко Ксенія, яким автори також висловлюють свою вдячність.

АРМ

БД

БП

ДСЕ

ж ц

илп

ІПІ

ис

ІСМ

ісмпп

ІТ

ІЕТР

КБ

ЛПР

МАІ

МКП

НДІ

НДДКР

ОКБ

ОПК

ОУ

ПВН

ПДБ

ПКІ

ПО

ПОСС

ппо

ПС

ВЕО

пеоі

САПР

РЄ

СУБД

ТЗ

ТПП

ТПС

тео

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >