ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

Типова функціональна структура інформаційної системи менеджменту виробничого підприємства в даний час грунтується на понятті? 7? / * - системи. У спеціальній літературі існує два розрізняються поняття даної системи. Перше поняття пов'язане з визначенням, висунутим консалтингової асоціацією Gartner Group, і являє собою деякий стандарт функціональної структури системи управління виробництвом. Друге поняття - його ще називають базовою системою - визначається модульною структурою прикладних програмних продуктів, що представляють собою інструментарій, який підтримує в тій чи іншій мірі функціональний склад вищезгаданого стандарту.

Методологія ERP як типова функціональна структура базується на ряді великих взаємопов'язаних функціональних блоків, серед яких, як мінімум, повинні бути присутніми наступні [1] :

 • • бізнес-планування ( Business Planning - BP);
 • • ведення конструкторсько-технологічної інформації для виробництва (Bill of Material );
 • • планування продажів і діяльності підприємства в цілому ( Salesand Operation Planning - S & OP);
 • • планування виробництва ( Production Planning - PP);
 • • розробка графіка випуску продукції - головного календарного плану ( Master Production Scheduling - MPS );
 • • планування матеріальних потреб;
 • • планування потреби в виробничих потужностях ( Capacity Requirements Planning - CRP );
 • • оперативне управління виробництвом. Це системи, засновані на евристичному управлінні виробництвом на цеховому рівні - управлінні на рівні підрозділу ( Shop Floor Control - SFC) - і системах управління виробництвом «точно вчасно» ( Just-In-Time -JIT);
 • • управління запасами ( Inventory Control);
 • • управління витратами ( Cost Control);
 • • управління фінансовими методами ( Financial Management).

Цей склад функцій формувався тривалий час. На кожному етапі формування функцій їх склад розширювався, а методи і алгоритми реалізації проходили випробування і відсів на практиці. Розглянемо коротко процес формування цього складу функцій.

Основні функції? 7? Р-системи в частині управління виробництвом на підприємстві сформувалися в складі стандарту MRP І. Функціональна структура систем MRP II охоплює всі основні функції планування виробництва на рівні виробничого менеджменту. Склад функціональних модулів і їх взаємозв'язку мають глибоке обгрунтування з позиції теорії управління. Вони забезпечують інтеграцію функцій планування для основних факторів виробництва, в тому числі узгодження різних процесів управління в часі і просторі.

Серцевиною системи MRP II є модуль MRP - модуль планування матеріальних потреб. Метою функціонування цього модуля є формування специфіковані потреб в матеріальних ресурсах основного виробничого процесу підприємства. Па рис. 2.4 представлена укрупнена інформаційна модель цього модуля MRP II системи. Вихідною інформацією для формування плану потреб є графік випуску продукції - головний календарний план. Нормативною основою розв'язання задачі планування є файл опису складу продукції (виробів, що випускаються, що надаються) і вживаності в цьому складі матеріалів, деталей і складальних одиниць. Файл стану запасів дає додаткову інформацію про запаси незавершеного виробництва продукції, що потрапила в графік випуску. Ця вхідні інформація обробляється програмними засобами модуля MRP. В результаті роботи модуля видається наступна вихідна інформація: плановані зміни інформації файлу стану запасів на кінець планованого періоду для контролю фактичного стану запасів; сплановані замовлення на закупівлю матеріалів і покупних виробів і сплановані замовлення на виробництво деталей і складальних одиниць для забезпечення графіка виробництва або зміни до них; звіти, що забезпечують управлінців інформацією для вирішення завдань планування, обліку, контролю і регулювання ходу виробництва [2] .

Схема функціонування MRP- системи

Мал. 2.4. Схема функціонування MRP- системи

У комплексі система MRP II підтримує методологію, спрямовану па ефективне управління всіма виробничими ресурсами підприємства. Вона забезпечує вирішення завдань планування діяльності підприємства в натуральних планово-облікових одиницях, а також фінансове планування в грошовому вираженні. В системі передбачено моделювання можливостей підприємства при різних ситуаціях методом «що, якщо ...». Ця методологія базується на ряді великих взаємопов'язаних функціональних підсистем, серед яких:

 • • бізнес планування;
 • • виявлення і управління попитом на продукцію ( Demand Management - DM);
 • • планування виробництва;
 • • розробка графіка випуску продукції;
 • • укрупнення планування потреби в потужностях ( Rough Cut Capacity Planning - RCCP);
 • • побудова графіка остаточного складання ( Final Assembly Schedule -

FAS) -,

 • • планування матеріальних потреб;
 • • планування виробничих потужностей;
 • • управління закупівлями ( Purchase - PUR);
 • • управління виробничою діяльністю ( Production Activity Control - РАС), або управління на рівні підрозділу (цеху);
 • • різні системи оперативного управління виробництвом. Серед них системи, засновані на складанні розкладів робіт на цеховому рівні і системи поточного виробництва.

Структурна схема MRP II представлена на рис. 2.5.

Функціональна структура систем MRP II містить вее основні функції планування виробництва зверху вниз. Склад цих модулів визначено у відповідності зі сформованою теорією і світовою практикою планування виробничих компаній. Взаємозв'язок модулів узгоджується з основними постулатами теорії управління. Вони формують основу інтеграції всіх функцій менеджменту навколо центрального стрижня - функції планування, декомпозіровать за рівнями управління виробництвом і періодами часу. Важливо відзначити, що цей набір модулів не є надмірною для більшості підприємств, а багато понять, методи і алгоритми, закладені в функціональні модулі MRPII, також характерні для багатьох підприємств. Саме тому дані модулі зберігаються і в системах наступних поколінь.

Для кожного рівня планування MRP II ряд параметрів істотно характеризує конкретне підприємство. Це такі параметри, як ступінь деталізації плану, горизонт планування, вид умов і обмежень. Дані параметри для одного і того ж рівня MRP II можуть змінюватися в широкому діапазоні в залежності від властивостей виробничого процесу на підприємстві, і застосовуються вони в цілях настройки базових систем.

Залежно від характеру виробничого процесу на кожному окремому підприємстві можна конфігурувати певний набір функціональних модулів MRP IP. [3]

Структурна схема MRP // - системи

Мал. 2.5. Структурна схема MRP // - системи 1

 • [1] Автоматизація управління підприємством / В. В. Баронів [и др. |; ГавріповД. А. Указ. соч.
 • [2] Автоматизація управління підприємством / В. В. Баронів [и др.]; Гаврилов Д. А. Указ. соч.
 • [3] Автоматизація управління підприємством / В. В. Баронів [и др.]; Гаврилов Д. А.Указ. соч.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >