Уніфіковані форми первинних облікових документів з оформлення переміщення і передачі в експлуатацію матеріальних запасів

Типові записи з відображення в бюджетному обліку операцій надходження і внутрішнього переміщення матеріальних запасів наведено в табл. 4.17.

Таблиця 4.17. Відображення в обліку операцій але надходженню і внутрішньому переміщенню матеріальних запасів

Відображення в обліку операцій але надходженню і внутрішньому переміщенню матеріальних запасів

Вибуття матеріальних запасів

Вибуття матеріальних запасів відбувається у випадках:

 • - Витрачання на потреби установи;
 • - Втрат в обсязі норм природного убутку;
 • - Унаслідок непридатності предметів м'якого інвентарю та посуду;
 • - Передачі для виготовлення основних засобів;
 • - Реалізації матеріальних запасів;
 • - Виявленої недостачі;
 • - Втрати при надзвичайних ситуаціях.

Списання (відпуск) матеріальних запасів проводиться одним із двох способів: за фактичною вартістю кожної одиниці або за середньою фактичної вартості однорідних матеріалів. Обраний спосіб списання необхідно відобразити в обліковій політиці установи. Якщо прийнято рішення використовувати другий спосіб списання, то середня фактична вартість визначається за формулою

де СРФ - середня фактична вартість; пер - сЖімость залишку матеріалів даного номенклатурного номера на початок звітного періоду (місяця); Спосг - вартість надійшли матеріалів на дату списання; Кнач пер - кількість матеріалів на початок звітного періоду (місяця); К "ост - кількість матеріалів, що надійшли на дату списання.

При обліку вибуття матеріальних запасів застосовуються записи, наведені в табл. 4.18.

Таблиця 4.18. Відображення в обліку операцій з вибуття матеріальних запасів

Зміст операції

Бухгалтерський запис

Дебет

Кредит

Списання витрачених матеріальних запасів, природного убутку матеріальних запасів у межах встановлених норм 'на підставі виправдувальних документів

140120272 010961272 010971272 010981272 010991272

1105хх440

Списання з балансу матеріальних запасів за виявленими недостач, розкраданням

040110172

010531440-010536440

Реалізація зайвих і невикористовуваних матеріалів

Нарахування доходів за ціною реалізації (у тому числі ПДВ)

020574560

040110172

Нарахування заборгованості покупця майна з ПДВ, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до п. 3 ст. 154 НКРФ

220581560 240110180

240110180 230304730

Перерахування покупцем плати за придбані у установи матеріальні запаси в дохід бюджету (без ПДВ)

130305830

120574660

Зарахування сум ПДВ, що надійшли від покупців матеріальних запасів на особовий рахунок для обліку операцій з коштами, отриманими від приносить дохід діяльності

220111510

220581660

Перерахування бюджетною установою ПДВ в дохід бюджету

230304830

220111610

Безоплатна передача матеріальних запасів

В рамках руху між установами, підвідомчими одному ГРБС

130404340

110531440-110536440

В рамках руху між установами, підвідомчими різним ГРБС одного рівня бюджету, а також при їх передачі державним і муніципальним організаціям

140120241

В рамках руху між установами різних рівнів бюджетів

140120251

Застосовувані при списанні матеріалів, продуктів харчування, готової продукції, реалізації товарів форми первинних облікових документів наведено в табл. 4.19.

Таблиця 4.19. Первинні облікові документи, які застосовуються при списанні матеріалів, продуктів харчування, готової продукції, реалізації товарів

Код форми

Найменування форми

0315006

Вимога-накладна

0315007

Накладна на відпуск матеріалів на сторону

0504210

Відомість видачі матеріальних цінностей на потреби установи

0504202

Меню-вимога на видачу продуктів харчування

0504230

Акт про списання матеріальних запасів

0504143

Акт про списання м'якого і господарського інвентарю

0504044

Книга реєстрації бою посуду

0345001

Подорожній лист легкового автомобіля

0345002

Подорожній лист спеціального автомобіля

0345004

Подорожній лист вантажного автомобіля

0345007

Подорожній лист автобуса не загального користування

Вимога-накладна (ф. 0315006) застосовується для обліку руху матеріальних цінностей всередині установи - між структурними підрозділами або матеріально відповідальними особами. Складається у двох примірниках: перший примірник служить підставою сдающему матеріально відповідальній особі для списання цінностей, другий - що приймає матеріально відповідальній особі для їх оприбуткування з подальшою здачею в бухгалтерію для обліку руху матеріалів.

Накладна на відпуск матеріалів на сторону (ф. 0315007). Застосовується для обліку відпуску матеріальних цінностей господарствам своєї організації, розташованим за межами її території, або стороннім організаціям, на підставі договорів та інших документів.

Накладну виписує працівник структурного підрозділу у двох примірниках на підставі договорів (контрактів), нарядів та інших відповідних документів і пред'явленні одержувачем довіреності на отримання цінностей, заповненої в установленому порядку.

Перший примірник передають складу як підставу для відпуску матеріалів, другий - одержувачу матеріалів.

Відомість видачі матеріальних цінностей на потреби установи (ф. 0504210) застосовується для оформлення передачі в експлуатацію матеріальних цінностей на господарські цілі і служить підставою для списання зазначених цінностей з балансу установи освіти. Записи у цій відомості виробляються по кожній особі із зазначенням видаваних матеріальних цінностей.

Акт про списання матеріальних запасів (ф. 0504230) застосовується для списання з балансу матеріалів на підставі документів, що підтверджують їх кількісний витрата. Акт складається комісією, яка призначається наказом керівника установи.

Акт про списання м'якого і господарського інвентарю (ф. 0504143) застосовується для списання м'якого інвентарю і посуду. При цьому списання посуду проводиться на підставі даних Книги реєстрації бою посуду (ф. 0504044).

М'який інвентар та посуд списуються за фактичною вартістю кожної одиниці. М'який інвентар списують із зазначенням причини списання, у тому числі при його повної зношеності. Акт оформляється у двох примірниках, затверджується керівником установи. Перший примірник здається до бухгалтерської служби, а другий залишається у матеріально відповідальної особи.

У графі 2 Акту вказується найменування м'якого інвентарю. У графі 3 - кількість років експлуатації списаних предметів; у графах 4-6 відповідно вказують кількість, ціну і вартість, а графи 7, 8 призначені для бухгалтерських записів, що відображають списання матеріалів у бюджетному обліку.

При списанні з причини граничного строку шкарпетки м'якого інвентарю можна застосовувати відомості, встановлені постановами Мінпраці Росії від 30 грудня 1997 № 69 "Про затвердження типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам наскрізних професій і посад усіх галузей економіки "і від 29 грудня 1997 № 68" Про затвердження типових галузевих норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту ".

Приклад 4.8

Постійно діюча комісія державного дошкільного освітнього закладу "Чебурашка" у складі голови комісії - заступника керівника Корзуново П. П., завідуючої господарством Равином Н. О., бухгалтера Бочарової А. Е. склала акт на списання м'якого інвентарю (далі - Акт). Комісія робить висновок про непридатність м'якого інвентарю для подальшого використання з причин граничного строку його шкарпетки відповідно до встановлених норм, і підписує Акт. Від ліквідації м'якого інвентарю залишається ганчір'я, яка може бути використана для потреб установи. Дрантя зважують, оцінюють та відображають в Акті з метою подальшого оприбуткування та відображення на рахунках бюджетного обліку. Цей факт члени комісії підтверджують своїми підписами, потім Акт затверджує керівник установи. Нижче наводиться даний Акт.

Стверджую

Керівник установи __Кузьмін А. К.

(підпис) (розшифровка підпису) "15" березня 2011

Акт № 11 про списання м'якого і господарського інвентарю

Акт № 11 про списання м'якого і господарського інвентарю

Комісія у складі голови комісії -Заступник керівника Корзуново П. П., завідуючої господарським відділом Ра ні ної Н. О., бухгалтера Бочарової Л. Р., (посада, прізвище, ім'я, по батькові) призначена наказом (розпорядженням) від "11" січня 2011 № 11. справила перевірку стану прийшли в непридатність м'якого і господарського інвентарю в господарському відділі (найменування структурного підрозділу) і встановила, що не піддаються ремонту і не можуть бути використані або передані іншим установам пойменовані нижче цінності, що підлягають вибуття та виключенню з обліку:

У результаті вибуття отримані наступні матеріали, які підлягають оприбуткуванню в обліку і здавання на склад (комору) для подальшого використання:

Отримані від вибуття матеріали здані на склад за накладною № 4 від "14" березня 2011 на суму 280,00 руб. "14" березня 2011

У присутності комісії списаний м'який інвентар знищується (ріжеться, рветься і т.д.) і перетворюється в ганчір'я. Дрантя, придатна для використання в господарських цілях, приймається на склад за прибутковим ордером (ф. 0315003) із зазначенням ваги, потім відпускається в підрозділи і використовується для прибирання приміщень і т.д.

Дрантя приймається до обліку за поточною ринковою вартістю за дебетом рахунка 010536340 і кредитом рахунку 040110180.

Відображення операцій з обліку матеріальних запасів у регістрах бюджетного обліку

Облік операцій по витраті матеріальних запасів, їх вибуття з експлуатації, переміщенню всередині установи ведеться в Журналі операцій з вибуття та переміщення нефінансових активів. У графі "Найменування показника" журналу вказуються прізвище, ім'я, по батькові матеріально відповідальної особи.

Операції по руху матеріальних запасів у первинних облікових документах і регістрах бюджетного обліку відображаються щомісяця. Перелік таких операцій і форм документів наведено в табл. 4.20.

Таблиця 4.20. Перелік первинних облікових документів і регістрів бюджетного обліку, що застосовуються при русі матеріальних запасів

Рух матеріальних запасів

Найменування Журналів операцій

Первинні облікові документи та регістри бюджетного обліку

Надходження матеріальних запасів

Журнал операцій розрахунків з підзвітними особами;

Журнал операцій розрахунків з постачальниками та підрядниками

Картки кількісно-сумового обліку МЦ

Надходження

продуктів

харчування

Накопичувальна відомість по приходу харчування

Вибуття: витрата МЗ; реалізація; переміщення;

нестачі і втрати

Журнал операцій з вибуття та переміщення нефінансових активів

 • 1. Накопичувальна відомість по витраті продуктів харчування
 • 2. Відомість видачі МЦ на потреби установи (ф.0504210)
 • 3. Акт про списання матеріальних запасів
 • (ф. 0504230)

4. Акт про списання м'якого

і господарського інвентарю (ф. 0504143)

 • 5. Подорожній лист (ф. 0345001, +0345002,0345004, 0345005, 0345007)
 • 6. Меню-вимога на видачу продуктів харчування (ф. 0504202)
 • 7. Вимога-накладна (ф.0315006)
 • 8. Книга реєстрації бою посуду (ф. 0504044)
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >