ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ЄДИНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ВИРОБНИЧОЇ КОМПАНІЇ

В результаті вивчення матеріалу даного розділу студент повинен:

знати

 • • основні поняття і принципи інтеграції інформаційних систем підприємства матеріального виробництва:
 • • основні підходи до інтеграції інформаційних систем виробничої компанії;

вміти

 • • проводити аналіз функціональних зв'язків інтегруються інформаційних систем виробничого підприємства;
 • • проводити аналіз інформаційних зв'язків інтегруються інформаційних систем виробничого підприємства;

володіти

 • • знанням розподілу основних функцій інформаційних систем виробничої компанії згідно з типовою схемою їх інтеграції;
 • • знанням основних інформаційних потоків типової схеми інтеграції інформаційних систем виробничої компанії.

Інтеграція ИПИ-технологій і? 7? Р-систем в рамках інформаційних систем промислових підприємств

Раніше були розглянуті окремі інформаційні системи виробничої компанії, склад яких в практиці проектування досить стійкий. Однак ефективне функціонування виробничого підприємства можливо тільки при злагодженій роботі цих систем. Іншими словами, всі розглянуті інформаційні системи повинні бути об'єднані в єдину інтегровану інформаційну систему.

Методичної та програмної базою такої інтеграції є сформовані на практиці рішення і інтеграційні технології і продукти. Ядром же такої інтеграції виступає? 7? Р-система.

Головними цілями російської промисловості на тривалу перспективу є підвищення конкурентоспроможності продукції, інвестиційної привабливості підприємств, якості продукції та послуг на всіх стадіях життєвого циклу продукції, забезпечення технологічної незалежності в найбільш чутливих областях, зростання виробництва наукомісткої продукції. Досягнення перелічених цілей можливо лише на шляхах глибокої модернізації промисловості, особливо машинобудування і оборонно-промислового комплексу.

Одним з основних напрямків модернізації є розробка інтегрованих інформаційних систем, що забезпечують ефективне управління виробничими процесами на всіх стадіях життєвого циклу продукції від маркетингу до утилізації.

В ході створення інтегрованих інформаційних систем повинні враховуватися основні тенденції розвитку сучасного виробництва, а саме [1] :

 • • вигляд виробу у все більшій мірі формується виходячи з вимог його майбутнього споживача. Це відноситься не тільки до забезпечення певного рівня якості протягом терміну служби виробу, але і до вартості володіння ним;
 • • кооперація підприємств, при якій основна частка виробництва припадає на постачальників, а головні підприємства виконують фінішні операції і остаточну збірку вироби;
 • • з'являються віртуальні підприємства, які створюються на період виробництва конкретного виробу, жорсткі вимоги з боку головного підприємства до постачальника, вибір постачальників на конкурентній основі;
 • • спеціалізація комнанії-постачальників але конструктивного і виробничо-технологічного принципам змінюється в сторону поставки системи в цілому (системна спеціалізація).

Для підприємств, що виконують великомасштабні і наукомісткі проекти, які характеризуються багатономенклатурними виробів і тривалим циклом розробки, виробництва і експлуатації, найбільш актуально рішення проблеми організації спільної роботи безлічі географічно віддалених бізнес-партнерів (ОКБ, серійних підприємств, постачальників матеріалів і комплектуючих деталей та ін.) В рамках проекту на всіх його етапах і інформаційної підтримки вироби на всьому протязі його життєвого циклу, організації спільного використання інформа ії про виріб усіма учасниками бізнес-процесу.

Діяльність проектно-виробничої компанії (підприємства), що виконує подібні проекти, будується на принципах «віртуального підприємства» (Virtual Enterprise ), в рамках якого можуть бути створені колаборації бізнес-партнерів, пов'язаних спільними бізнес-процесами, з чітко вираженими рольовими функціями [2] .

При цьому основним є використання цілого ряду взаємопов'язаних і взаємопроникних глобальних методологій управління, заснованих в першу чергу на сучасному підході до управління якістю та витратами. Основними серед них є: забезпечення безперервного вдосконалення бізнес-процесів, управління ціною як незалежної змінної.

Реалізувати принципи «віртуального підприємства» неможливо без використання сучасних інформаційних технологій, що дозволяють створювати і підтримувати єдиний інформаційний простір [3] .

Для існування в сучасній мережевий бізнес-середовищі, що базується на кооперації і спеціалізації, необхідні адекватні засоби побудови єдиного інформаційного простору. На вирішення цього завдання спрямована комплексна (глобальна) стратегія підвищення ефективності бізнес-процесів, які виконуються в ході життєвого циклу вироби і безпосередньо впливають на конкурентоспроможність і якість продукції, за рахунок інтеграції та наступності інформації, яку породжує на всіх етапах життєвого циклу, тобто наскрізної інформаційної підтримки процесів протягом життєвого циклу виробу.

В умовах інформатизації економіки найважливішим завданням для великих високотехнологічних компаній є освоєння і впровадження інформаційних технологій підтримки ЖЦ виробів [4] . Ці технології спеціально розроблені для надійного управління всім обсягом різнорідних даних, які створюються, зберігаються і використовуються в різних інформаційних системах підприємств для забезпечення інформаційної підтримки продукції протягом всього її ЖЦ - від моменту проектування до утилізації. На відміну від паперового документообігу і найпростіших форм електронного обміну даними, які переносяться з паперових носіїв, ИПИ-гехнологіі грунтуються на використанні спеціальних стандартів, баз даних, а також інтегрованих інформаційних моделей продукції та процесів, які не мають прямих аналогів в традиційних системах проектування, організації виробництва , управління якістю і логістичної підтримки експлуатованої продукції.

Створена нормативно-правова база цього напрямку, яку складають серії міжнародних стандартів / 50, державні стандарти і нормативні документи військового міністерства США, НАТО, Великої Британії та низки інших країн (АЕСМА 1000д 5 1000д DEF STAN 00- 60 і ін.). Загальна кількість цих стандартів обчислюється багатьма десятками і навіть сотнями, причому обсяги цих документів часом обчислюються тисячами сторінок. На їх розробку уряду і провідні корпорації Заходу витратили суми, що перевищують 1 млрд дол., І ця робота триває.

Впровадження ИПИ-технологій (інформаційна підтримка процесів життєвого циклу виробів) розвивається в напрямку переходу промислово розвинених країн на нові міжнародні стандарти управління якістю, загальні принципи електронного обміну інформацією, єдині форми і моделі баз даних, уніфіковані засоби їх подання в інформаційних системах, а також загальних вимог і регламентів забезпечення інформаційної безпеки.

В останні роки продовжується тенденція зростання вимог інозаказ- чиков - наших потенційних партнерів в частині інтегрованої логістичної підтримки зразків продукції військового призначення (ПВН), що поставляється на експорт. Кількість опрацьовують запитів іноза- казчіка з питань інтегрованої логістичної підтримки за останні два роки подвоїлася, вимоги щодо їх виконання, термінів і якості посилилися, а складність істотно зросла.

Світовий ринок повністю відкине продукцію, яка не забезпечену електронною документацією і не володіє засобами інтегрованої логістичної підтримки постпроізводственних стадій ЖЦ. Уже сьогодні іноземні замовники вітчизняної військово-технічної продукції висувають вимоги, задоволення яких неможливо без впровадження ИПИ-технологій:

 • • уявлення конструкторської та технологічної документації в електронній формі;
 • • уявлення експлуатаційної та ремонтної документації у формі ІЕТР, забезпечених ілюстрованими електронними каталогами запасних частин і допоміжних матеріалів та засобами дистанційного замовлення запчастин і матеріалів;
 • • організація системи інтегрованої логістичної підтримки виробів на постпрізводственних стадіях їх ЖЦ;
 • • наявність і функціонування електронної системи каталогізації продукції;
 • • наявність на підприємствах, що відповідають вимогам стандартів ISO 9000: 2005, систем управління якістю та Г.Д.

Одним з важливих споживчих властивостей складного наукомісткого вироби є величина витрат на підтримку його життєвого циклу. Вони складаються з витрат на розробку і виробництво вироби, а також витрат на введення виробу в дію, експлуатацію і підтримку його в працездатному стані. Для складного виробу, що має тривалий термін використання (10-20 років), витрати, що виникають на пост- виробничих стадіях ЖЦ і пов'язані з підтриманням вироби в працездатному стані, можуть бути рівні або перевищувати (до 2-3 разів) витрати на придбання.

У ИПИ-технологіях враховується той факт, що інформація про вироби видозмінюється на різних стадіях їх життєвого циклу [5] .

Конструкторські дані про виріб - сукупність інформаційних об'єктів, що породжуються в процесі проектування і розробки вироби, що містить відомості про склад виробу, про геометричні моделях вироби, його компонентах і їх технічні характеристики, про їхні стосунки в структурі вироби, про результати розрахунків і моделювання, про допуски на виготовлення деталей і т.д.

Технологічні дані про виріб - сукупність інформаційних об'єктів, що породжуються на стадії технологічної підготовки виробництва і асоційованих з інформаційними об'єктами, що описують виріб і його компоненти. Містить відомості про способи виготовлення п контролю вироби і його компонентів в процесі виробництва (в тому числі вхідного контролю покупних і стандартних виробів, матеріалів). Включає опис маршрутних і операційних технологій, норми часу і витрати матеріалів, керуючі програми для верстатів з ЧПУ, а також дані для проектування пристосувань (оснащення), спеціального ріжучого і вимірювального інструмента і т.д.

Виробничі дані про виріб - сукупність інформаційних об'єктів, що породжуються в процесі виробництва, асоційована з інформаційними об'єктами, що описують виріб і його компоненти, що містить відомості про статус конкретних екземплярів вироби і його компонентів у виробничому циклі.

Дані про якість виробу - сукупність інформаційних об'єктів, що породжуються при виконанні всіх видів контролю, асоційована з інформаційними об'єктами, що описують виріб і його компоненти, що містить відомості про ступінь відповідності типу та конкретних екземплярів вироби і його компонентів заданим технічним вимогам, технічним умовам, вимогам стандартів та інших нормативно-технічних документів.

Логістичні дані про виріб - сукупність інформаційних об'єктів, що породжуються в процесі проектування і розробки, асоційована з інформаційними об'єктами, що описують виріб і його компоненти, що містить відомості, необхідні для інтегрованої логістичної підтримки вироби на виробничих і ностпроізвод- ських стадіях його життєвого циклу.

Експлуатаційні дані про виріб - сукупність інформаційних об'єктів, що породжуються в процесі проектування і розробки, що містить відомості, необхідні для організації обслуговування, ремонту та інших дій, що забезпечують працездатність вироби.

Перерахована вище інформація, користувач може отримати доступ до неї п способи подання повинні відповідати вимогам стандартів на ИПИ-техно- логії.

Для інтеграції всієї інформації про виріб на всіх етапах його життєвого циклу (маркетинг, передпроектні дослідження, конструювання, технологічне проектування, підготовка виробництва, дослідне виробництво, випробування і сертифікація, серійне виготовлення, продаж, поставка, післяпродажне технічне обслуговування і ремонт, утилізація вироби) необхідна інтегрована інформаційна система, що дозволяє створити і підтримувати повний електронний опис виробу (ПЕОІ) - сукупність конструкторських, технологічних, произв одственних, логістичних, експлуатаційних даних і даних про якість виробу «в цифрі».

Концепція побудови інтегрованої інформаційної системи компанії повинна базуватися на принципах, закладених в АБО:

 • • постійний реінжиніринг бізнес-процесів;
 • • паралельний інжиніринг, впровадження якого можливо тільки в рамках «віртуального підприємства»;
 • • інтегрована логістична підтримка життєвого циклу виробів (цілеспрямована діяльність по скороченню витрат на підтримку життєвого циклу вироби);
 • • безпаперовий обмін даними з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Інтегрована інформаційна система компанії, підтримуючи все фази життєвого циклу виробів, повинна забезпечувати:

 • • єдине інформаційне середовище;
 • • управління інформацією про виріб протягом усього життєвого циклу;
 • • управління змінами;
 • • управління конфігурацією вироби;
 • • управління доступом і спільною роботою;
 • • інформаційну цілісність протягом усього життєвого циклу;
 • • можливість перегляду та аналізу даних в режимі реального часу;
 • • отримання необхідної інформації в потрібний час, в потрібному вигляді, в конкретному місці;
 • • ефективну взаємодію всіх учасників життєвого циклу вироби, всіх процесів (систем, додатків), використовуючи сучасні інтернет-технології.

Укрупнено інтегровану інформаційну систему і єдиний інформаційний простір можна розглядати як інформаційно керуючу структуру, що складається з ряду відносно самостійних систем, таких як:

 • 1) система інформаційного забезпечення діяльності корпорації, в тому числі управління фінансовими потоками, проектами, даними за обсягами виробництва підприємств корпорації, якістю продукції корпорації і т.д .;
 • 2) система інформаційного забезпечення взаємодії підприємств у складі корпорації (система «розробник - субпостачальник - виробник»), в тому числі обмін електронною конструкторської, технологічної та виробничої документацією, а також даними за обсягами виробництва і якістю матеріалів, елементів, деталей, вузлів і комплектуючих виробів на підприємствах корпорації;
 • 3) інтегрована інформаційна система підприємства, що забезпечує електронний супровід продукції на всіх етапах ЖЦ, що включає:
  • • систему електронного конструкторського, технологічного та виробничого документообігу (систему PDM)
  • • систему електронного управління виробництвом (систему ERP );
  • • систему інтегрованої логістичної підтримки в експлуатації (систему ИЛП);
  • • систему єдиного інформаційного простору підприємства (інтеграція систем CAD / CAE / CAM / PDM / ERP / ИЛП);
 • 4) інтегрована система комп'ютерного менеджменту якості продукції підприємства на всіх етапах ЖЦ, що включає:
  • • електронну систему ведення документації системи управління якістю, що відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO серії 9000 версії 2005 р .;
  • • електронну систему збору даних про причини відмов і дефектів продукції на всіх етапах ЖЦ;
  • • «електронний паспорт» якості кожного виробу на всіх етапах ЖЦ;
  • • електронну систему ретроспективного, поточного і прогнозного аналізу вартості і часу усунення відмов елементів, деталей, вузлів і вироби в цілому на всіх етапах ЖЦ;
  • • електронну систему управління якістю (технологічними процесами, конфігурацією і простежуваності продукції, даними про обладнання, персонал і т.д.), що відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO серії 9000 версії 2005 р .;
 • 5) інтегрована система електронного супроводу продукції в експлуатації , забезпечує ведення:
  • • електронної системи розрахунку періодичності та тривалості процесів технічного обслуговування створюваної продукції, а також потреб у запасних частинах (аналіз логістичної підтримки);
  • • електронної експлуатаційної документації, в тому числі ведення електронних каталогів експлуатованої продукції;
  • • електронної системи візуалізації процесів технічного обслуговування і ремонту основних вузлів і систем вироби, необхідної для навчання споживачів;
  • • системи електронного забезпечення заявок і поставок споживачам запасних частин для обслуговування та ремонту вироби, в тому числі електронні системи управління запасами на базах, які обслуговують яке експлуатується виріб, на основі інформаційної взаємодії з постачальниками ЗІП.

Повнофункціональна інтегрована інформаційна система підприємства повинна об'єднати весь спектр необхідних інструментальних (функціональних) програмних засобів, що забезпечують реалізацію базових технологій управління процесами і даними: управління проектами та завданнями, управління даними про виріб і процесах, управління ресурсами, управління інтегрованої інформаційної середовищем, управління якістю, управління змінами організаційних і виробничих структур. Таким чином, вона повинна інформаційно зв'язати різні системи, що входять до її складу. При цьому будуть вирішуватися ключові завдання, що визначають економічну ефективність і конкурентоспроможність компанії:

 • • скорочення витрат (на розробку вироби, аутсорсинг і т.д.);
 • • підвищення рентабельності, доходів;
 • • скорочення часу виходу нових виробів на ринок;
 • • скорочення втрат (матеріальних, тимчасових і людських ресурсів), пов'язаних з прийняттям неоптимальні рішень;
 • • підвищення якості виробів.

 • [1] Рижко Л. Л.у Рибников Л. І. Указ. соч.
 • [2] Іванов В. В. Організація функціонування віртуальних підприємств в єдиному інформаційному просторі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-23 липня 2012 р Бургас, Болгарія, 2012.
 • [3] Грінберг Л. С., Король І. А. Інформаційний менеджмент. М .: Юніті, 2003.
 • [4] Норенков І. Я, Кузьмик П. К. Інформаційна підтримка наукомістких ізделій.CALS-технології. М.: Изд-во МГТУ ім. Н. Е. Баумана, 2002; Основи ИПИ-технологій: навч, посібник / А. Н. Тихонов [и др. |. Ульяновськ, 2006.
 • [5] Рижко А. Л., Рибников А. І. Указ. соч.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >