ІНТЕГРАЦІЯ ERР-СИСТЕМ З ИПИ-ТЕХНОЛОГІЯМИ ТА ІНШИМИ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Зв'язки ERP -систем з ИПИ-технологіями різноманітні, а їх характер залежить від стадії життєвого циклу вироби [1] . На різних стадіях життєвого циклу породжуються різні види інформації про виріб.

В ході створення конструкторських і технологічних даних продукції? 7? Р-система може використовуватися як джерело інформації про запаси, фактичних термінів виконання подібних замовлень, вузьких місцях у виробництві або для моделювання наслідків прийнятих рішень.

РВ

зі

Функціональний план інтеграції інформаційної системи

Мал. 7.2. Функціональний план інтеграції інформаційної системи

Функціональний шаблон інтеграції програмних продуктів інтегрованої системи

Мал. 7.3. Функціональний шаблон інтеграції програмних продуктів інтегрованої системи

Найбільш тісно зв'язок ERP-систем і ИПИ-технологій проявляється через виробничий склад продукції, оскільки в ньому знаходять безпосереднє відображення особливості організації виробництва, планування і облікової політики на підприємстві. За допомогою модулів управління складом продукції ERP-систем конструкторсько-технологічна інформація про вироби перетворюється в управляючу і стає основою інформаційного забезпечення системи управління [2] .

В рамках сучасних ERP- систем, орієнтованих на ОПК, по-новому вирішуються завдання управління програмами і проектами зі створення складних наукомістких виробів (авіабудування, суднобудування та ін.). Особливо гостро для великих холдингових компаній стоять питання ціноутворення та розробки методів і засобів управління вартістю виробів протягом усього життєвого циклу.

В даний час є ряд істотних недоліків в системі ціноутворення нової продукції:

 • • ціни не відображають попит і пропозицію на ринку;
 • • завищення ціни і параметрів ресурсно-календарного планування з метою зниження ризиків невиконання замовлення;
 • • визначення вартості виробів виходячи з фіксованих цін на тривалий період (матеріали, послуги, комплектуючі, рівень заробітної плати і т.д.);
 • • застаріла нормативна база, яка не відображає існуючий науково-технічний потенціал і сучасні методи господарювання;
 • • значне розходження планових витрат з фактичними витратами на створення нових виробів, зокрема через списання витрат, що не відносяться до даного виробу, на даний проект;
 • • відсутність нормативно-методичної бази, яка регламентує процедури визначення та узгодження ціни на вироби на основі сучасних методологій.

Проблема встановлення ціни виробів управління нею успішно вирішується в? /? Р-системах, використовуючи методологію управління ціною як незалежної змінної. Суть її полягає в безперервному вдосконаленні продукції, технологій виробництва, організаційних структур, процесів управління з метою зниження всіх видів витрат протягом усього життєвого циклу продукції при безумовному забезпеченні функціональних, конструктивних, експлуатаційних вимог до продукту.

Методологія грунтується на наступних принципах:

 • • встановлення «цільової ціни на виріб», яка є комплексною, що включає всі стадії життєвого циклу виробу;
 • • основна увага приділяється початковим стадіям розробки, які мають найбільший вплив на кінцеву ціну продукту. (За закордонним джерелам інформації, в 80% випадків причинами перевищення витрат були конструктивно-технологічні зміни, що вносяться на етапах виробництва за результатами випробувань і експлуатації продукції);
 • • нс періодичне, а безперервне зниження витрат;
 • • максимальна свобода дій виробників продукту в рамках заданих вихідних параметрів і цільової ціни;
 • • стимулювання застосування ценосберегающіх процесів і технологій, які мінімізують вартість виробництва, експлуатації та післяпродажної підтримки;
 • • оцінка ризиків на всіх стадіях ЖЦ продукції (ризики за термінами виконання, ризики відхилення від цільової ціни та ін.);
 • • метою є не зменшення вартості виробу на кожному етапі життєвого циклу, а скорочення вартості виробу на всіх ЖЦ за умови забезпечення заданих технічних характеристик.

Основоположними методами, використовуваними в процесі управління вартістю виробів на всіх ЖЦ і підтримуваними в тому числі і в ERP- системах, є метод проектування під задану вартість і метод безперервного зниження витрат.

В? 7? Р-системі містяться функціональності, що реалізують методи управління якістю.

На великих машинобудівних підприємствах ERP- систему взагалі слід розглядати як функціональне ядро ИНИ-технологій на підприємстві. Таке уявлення обумовлено рядом причин. По-перше, на великих машинобудівних підприємствах обсяги інформації про товари значно перевершують обсяги інформації інших видів. По-друге, сама конструкторсько-технологічна інформація про виріб на певних стадіях процесу управління підприємством стає, але суті, управлінською інформацією. По-третє, тільки на основі цієї інформації, організованої у відповідності зі стандартами ИПИ, можливо коректне рішення задач управління витратами в великих проектах, які виконуються багатьма підприємствами. По-четверте, ERP- система як інформаційно-програмний комплекс є споживачем і (або) джерелом інформації для ряду інших прикладних програмних систем, що реалізують концепції ИПИ і деякі напрямки управління підприємствами. Серед них CAD / CAM / CAE, PDM, системи управління проектами та програмами (приклади - Open Plan, Cobra), кадрами, OLAP, SCM, CRM і т.і. Таким чином, вони представляють собою повномасштабні системи, які мають такі властивості:

 • • визначають ідеологію управління підприємством (на їх частку припадає до 70% комп'ютеризованих робочих місць);
 • • є найважливішою складовою єдиного інформаційного простору підприємства;
 • • формують центральне інтеграційне ядро цього простору;
 • • в них вирішуються завдання управління за всіма основними напрямками діяльності (проектування, виробництво, логістика, фінанси і т.п.);
 • • вони тісно пов'язані з усіма інформаційними технологіями та системами, що розвиваються на підприємствах і в зовнішньому середовищі ( CAD / CAM / CAE, PLM, CRM, SCM і т.д.).

Існуючих систем управління російськими промисловими підприємствами властиві такі недоліки:

 • • «острівної» характер і відсутність єдиного інформаційного і функціонального простору;
 • • моральне і матеріальне старіння програмних і технічних засобів;
 • • слабка орієнтація на застосування ИПИ-технологій;
 • • складна структура, унікальність більшості систем, низький рівень типізації, уніфікації та стандартизації;
 • • мало впливав на досягнення стратегічних цілей, в тому числі конкурентоспроможності як продукції, так і підприємства в цілому;
 • • слабкі можливості по вдосконаленню систем;
 • • мало впливав на взаємодію з постачальниками, партнерами, замовниками;
 • • застосування традиційних методів планування, що склалися в умовах низького рівня комп'ютеризації;
 • • низький ступінь інтеграції між різними напрямками діяльності, що призводить до витрат на перетворення, передачу і дублювання інформації і низькою оперативності системи в цілому;
 • • слабке забезпечення вищого керівництва підприємств оперативної і достовірної інформацією і системами підтримки прийняття рішень;
 • • побудова систем по подсистемном, а не по процесного принципу, що призводить до зниження якості прийнятих рішень і зниження оперативності системи;
 • • слабкі можливості систем в частині адаптації до постійно змінюваних умов зовнішнього і внутрішнього виробничого середовища;
 • • неможливість серйозного поліпшення основних показників діяльності підприємств - продуктивності праці, рівня запасів, термінів виконання замовлень і т.д.

Усунення перерахованих вище недоліків можливо на шляху створення і впровадження на підприємствах сучасних систем управління MRP II / ERP.

Продуктивність праці на підприємствах авіаційної промисловості Росії в 5-10 разів поступається аналогічним передовим зарубіжним корпораціям. Ряд експертів вважає, що до 70% цього відставання може бути ліквідовано шляхом впровадження систем управління нового покоління.

Впровадження ERP-систем призводить до поліпшення основних показників діяльності підприємств, про що свідчать дані табл. 7.1 [3] .

Наявність на підприємствах? 7? Р-систем, тісно пов'язаних з ИПИ-техно- логіямі, стає засобом кардинального підвищення економічної ефективності виробництва, якості та конкурентоспроможності наукомісткої продукції як на окремих підприємствах, так і в вертикально інтегрованих структурах в цілому. Ситуація складається таким чином,

Провідні чинники ефективності .ЕКР-систем

показник

Кращі впровадження,%

Середні впровадження,%

Зменшення песніжаемих залишків на складах матеріалів

45

30

Підвищення оборотності запасів

30

20

Зниження вартості закупівель (матеріали і комплектуючі)

6

4

Скорочення незавершеного виробництва

25

17

Зниження числа несвоєчасних поставок

97

90

Підвищення продуктивності (працівників і устаткування)

16

10

Підвищення оборотності коштів

21

12

що якщо в найближчі роки не вдасться вирішити проблему забезпечення російських підприємств комплексом ИПИ-технологій, що забезпечує їх ефективне застосування, це призведе до скорочення експорту, в першу чергу озброєнь і військової техніки, скорочення участі російських підприємств в міжнародних проектах і програмах, в тому числі скорочення участі в міжнародній промисловій кооперації з розробки та виробництва наукоємної продукції. У зв'язку з цим рішення проблеми впровадження ERP-сттем слід визнати надзвичайно актуальним.

 • [1] Кобко Л. І. Методологія інтегрованого логістичного управління виробництвом в оборонній промисловості. М .: Изд-во МАІ, 2008.
 • [2] Інформаційні технології в управлінні підприємством: зб. статей.
 • [3] Матеріали наради «Досвід впровадження систем ERP на машинобудівних підприємствах» 19 жовтня 2004 р М., 2004Jakovlevic PJ Op. cit.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >