ВНУТРІШНЯ ІНТЕГРАЦІЯ В ERР-СИСТЕМАХ

Інтеграція передбачає таке об'єднання і узгодження управлінських функцій і процедур, щоб в ході процесу управління підприємством забезпечувалася оптимізація його поведінки [1] . Інтеграція проявляється у всіх без винятку функціональних і забезпечують підсистемах.

У підсистемі технічного забезпечення - це локальні обчислювальні мережі і забезпечення зв'язку підприємства із зовнішнім середовищем через глобальні мережі. У підсистемі інформаційного забезпечення - це ведення баз даних під керуванням СУБД. Інтеграція математичного забезпечення проявляється насамперед у відповідності входів і виходів математичних моделей, комплексуванні різних моделей (наприклад, прогнозування і планування), цілісності і несуперечності системи математичних моделей. Інтеграція програмного забезпечення проявляється в тому, що воно будується в вигляді складного і разом з тим гнучкого програмного комплексу, що дозволяє виконувати програми в необхідній послідовності і в необхідних поєднаннях.

Головне, заради чого створюються на підприємствах автоматизовані системи, - це функціональна інтеграція. Інтеграція між підсистемами - це перший крок до інтеграції всередині? 7? Р-системи. Вона виражається в обміні даними між підсистемами ERP-системи. Нерідко ці дані ініціюють події і процеси в інших підсистемах. Схема інтеграції підсистем показана на рис. 7.6.

Схема інтеграції підсистем ERP -системи

Мал. 7.6. Схема інтеграції підсистем ERP -системи

Гнучкість при реалізації конкретних структур управління породжує нові моменти в інтеграції функцій базової системи, оскільки склад функцій, що включаються в підсистеми конкретної ERP-сістсми підприємства, може не повністю збігатися з функціональним наповненням підсистем базової? 7? Р-системи. Це положення ілюструє рис. 7.7.

Співвідношення функцій базової і реальної ERP- системи

Мал. 7.7. Співвідношення функцій базової і реальної ERP- системи:

А, В, С - підсистеми базової ERP-c истема; А { , В- підсистеми реальної ERP-

системи

? 7? Р-система будується з орієнтацією на управління виробничим процесом як єдиним цілим, а не на автоматизацію діяльності окремих підрозділів, що займаються управлінням. При цьому можливо розбіжність функціонального наповнення підсистем? 7? Р-системи і функціональних обов'язків в підрозділах (рис. 7.8).

Співвідношення функцій ERP -системи і функцій підрозділів

Мал. 7.8. Співвідношення функцій ERP -системи і функцій підрозділів

підприємства:

А, В, С - функціональні підрозділи, що входять до організаційної структури; А { , В j, С { - функціональні підсистеми? 7? Р-системи

Таким чином, автоматизація управління сприяє подоланню бар'єрів між різними службами управління. Одним з проявів цього процесу є використання в різних службах одних і тих же функцій, необхідних для підготовки різних управлінських рішень. Наприклад, перевірка рівня запасів на складі виконується як при надходженні зовнішнього замовлення, так і при формуванні виробничого замовлення або замовлення на придбання.

Інтеграція в одному рішенні інформації про декількохрізнорідних ресурсах проявляється, як правило, на верхніх рівнях планування. При цьому вибір складу ресурсів - за управлінцем (рис. 7.9).

Інтеграція в одному рішенні інформації про декількохрізнорідних ресурсах

Мал. 7.9. Інтеграція в одному рішенні інформації про декількохрізнорідних ресурсах

Інтеграція управління всіма стадіями життєвого циклу виробу (рис. 7.10) полягає в тому, що управління окремими стадіями замінюється на управління циклом в цілому. Інтеграція управління всіма фазами виробництва проявляється в забезпеченні безперервності управління всіма фазами (рис. 7.11). Інтеграція управління між усіма процесами перетворення ресурсів в продукцію (рис. 7.12) полягає в тому, що всі процеси керовані і забезпечена безперервність управління ними.

Інтеграція управління всіма стадіями життєвого циклу

Мал. 7.10. Інтеграція управління всіма стадіями життєвого циклу

вироби

Інтеграція управління всіма фазами виробництва

Мал. 7.11. Інтеграція управління всіма фазами виробництва

Інтеграція управління між усіма процесами

Мал. 7. 12. Інтеграція управління між усіма процесами

Інтеграція функцій управління у вигляді структур, що включають функції планування, обліку, контролю, регулювання, аналізу, забезпечує взаємозв'язок і безперервність прийняття рішень в ході керування. Ці структури об'єднуються між собою по вертикалі в більш складні взаємопов'язані ієрархічні структури. Інтеграція між ними забезпечується шляхом узгодження функцій, входів, виходів п частоти вирішення завдань управління. Наприклад, завдання планування на більш глибокому рівні є, по суті, завданням регулювання для верхнього рівня. У такому ж співвідношенні можуть перебувати і періоди планування і регулювання двох сусідніх рівнів.

Перераховані способи інтеграції є основою формування складних структур бізнес-функцій і бізнес-процесів.

  • [1] Рижко А. Л., Рибников А. І. Указ. соч.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >